Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja korytarza wejściowego (parter, półpiętro, 1 piętro) wraz z portiernią

Przedmiot:

Modernizacja korytarza wejściowego (parter, półpiętro, 1 piętro) wraz z portiernią

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
ul. Michała Grażyńskiego 10
43-300 Bielsko-Biała
powiat: Bielsko-Biała
tel. 33 472 60 10
Województwo: śląskie
Miasto: Bielsko-Biała
Wadium: 1 000,00 zł
Nr telefonu: tel. 33 472 60 10
Termin składania ofert: 2021-08-04 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
DOTYCZY: MODERNIZACJI KORYTARZA WEJŚCIOWEGO (PARTER, PÓŁPIĘTRO,
1 PIĘTRO) WRAZ Z PORTIERNIĄ W SIEDZIBIE MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG
W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY ULICY MICHAŁA GRAŻYŃSKIEGO 10
(oznaczenie sprawy: 221-21/IZ/5/B/ZO)
- OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
Modernizacja korytarza wejściowego (parter, półpiętro, 1 piętro) wraz z portiernią w siedzibie
Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej przy ulicy Michała Grażyńskiego 10.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.1.3).1) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja korytarza wejściowego (parter, półpiętro, 1 piętro) wraz z
portiernią w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej przy ulicy Michała Grażyńskiego 10.
Zamówienie obejmuje swoim zakresem w szczególności:
- malowanie ścian;
- wykonanie tynków dekoracyjnych;
- wymianę oświetlenia rastrowego wraz z sufitem podwieszanym;
- dostawę i montaż wyposażenia.
Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziałach III-V SIWZ.

Dokument nr: 221-21/IZ/5/B/ZO

Otwarcie ofert: IV.3.4) Termin otwarcia ofert: 04.08.2021 r., godz. 10:30, miejsce: Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej,
ul. Michała Grażyńskiego 10, 43-300 Bielsko-Biała, pokój nr 14.

Specyfikacja:
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
https://bip.mzd.bielsko.pl/

Składanie ofert:
IV.3.2) TERMIN SKŁADANIA ofert: 04.08.2021 r., godz. 10:00, miejsce: Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej,
ul. Michała Grażyńskiego 10, 43-300 Bielsko-Biała, Biuro Obsługi Interesanta.

Miejsce i termin realizacji:
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: do 45 dni od dnia zawarcia umowy.

Wymagania:
Postępowanie jest prowadzone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty
budowlane w Miejskim Zarządzie Dróg w Bielsku-Białej, których wartość jest mniejsza od kwoty 130 000 zł
SEKCJA III: INFORMACJE
I TECHNICZNYM
III.1)
O
WADIUM
Informacja na temat wadium:
CHARAKTERZE
PRAWNYM,
EKONOMICZNYM,
FINANSOWYMWykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc
złotych 00/100). Szczegółowe informacje dotyczące wadium zostały wskazane w pkt. 17 Instrukcji dla
Wykonawców (Rozdział I SIWZ).
III.2)
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
O udzielenie zamówienia
w postępowaniu dotyczące:
mogą
ubiegać
się
Wykonawcy spełniający
warunki
udziału
III.2.1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku i za jego
spełnienie uzna złożenie oświadczenia, o którym mowa w sekcji III.3.1) ogłoszenia (oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu).
III.2.2) posiadania wiedzy i doświadczenia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 (jedną) robotę
budowlaną, o wartości nie niższej niż 80 000,00 zł brutto, polegającą na przebudowie, budowie lub
remoncie budynku.
UWAGA:
Przebudowa, budowa lub remont oraz budynek - rozumiane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994
Prawo budowlane.
W przypadku, gdy kwoty w dokumentach Wykonawcy zostały podane w walucie innej, niż złoty polski
Wykonawca przeliczy je na PLN wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego na dzień
zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu. W przypadku, gdy w dniu zamieszczenia ogłoszenia NBP nie
opublikował średnich kursów walut, należy przyjąć pierwszy opublikowany po tej dacie średni kurs NBP.
W przypadku, gdy roboty budowlane, o których mowa powyżej są częścią większego zamówienia
dotyczącego szerszego zakresu robót, należy podać w wykazie, o którym mowa w pkt. III.3.1) tylko
informacje potwierdzające spełnianie wskazanych tam warunków..
III.2.3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku i za jego
spełnienie uzna złożenie oświadczenia, o którym mowa w sekcji III.3.1) ogłoszenia (oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu).
III.2.4) sytuacji ekonomicznej i finansowej
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku i za jego
spełnienie uzna złożenie oświadczenia, o którym mowa w sekcji III.3.1) ogłoszenia (oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu).
III.3) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
III.3.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, oprócz
oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
? Wykaz robót budowlanych (Doświadczenie) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, wartości, miejsca wykonania i podmiotów, na
rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne
dokumenty.
2
oznaczenie sprawy 221-21/IZ/5/B/ZOWykaz z dowodami, o których mowa wyżej, muszą zawierać informacje potwierdzające spełnienie
warunku, o którym mowa w pkt III.2.2). Wykonawca nie ma obowiązku przedstawiania dowodów,
o których mowa w zdaniu poprzednim, w stosunku do robót wykonanych na rzecz
Zamawiającego.
Zaleca się, aby dla sporządzenia wykazu Wykonawca posłużył się formularzem zgodnym
z treścią załącznika nr 2 do Rozdziału II SIWZ..
III.4)
INNE DOKUMENTY
1. Z zastrzeżeniem pkt. 2 poniżej, dokumenty wymagane dla potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki
udziału w postępowaniu powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być składane wraz
z tłumaczeniem na język polski.
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu powinny być złożone w oryginale.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów
dotyczących tych Wykonawców są poświadczane za zgodność z oryginałem przez tychże Wykonawców lub
ich pełnomocnika.
4. W celu potwierdzenia, że spełnione są warunki udziału w postępowaniu Wykonawcy składającego wspólną
ofertę:
1) dokumenty wymienione w sekcji III.3.1) mogą dotyczyć dowolnego Wykonawcy spośród Wykonawców
składających wspólną ofertę;
2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu powinno być złożone w imieniu wszystkich
Wykonawców.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe.
IV.2)
KRYTERIA OCENY OFERT:
?
Cena - waga 100 %
IV.3.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTOWEGO POSTĘPOWANIA ZAMIESZCZONE SĄ
W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.