Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
914z dziś
5370z ostatnich 7 dni
20258z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Montaż okien (klap) oddymiających

Przedmiot:

Montaż okien (klap) oddymiających

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZESPÓŁ ADMINISTRACJI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W OLSZTYNKU
ul. Górna 5
11-015 Olsztynek
powiat: olsztyński
89 650 05 00
zasip@olsztynek.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Olsztynek
Wadium: ---
Nr telefonu: 89 650 05 00
Termin składania ofert: 2021-07-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE 2
na dostosowanie budynku Przedszkola Miejskiego w Olsztynku, Ul. Szkolna 9 do wymogów przeciwpożarowych w zakresie montażu 4 okien (klap) oddymiających
(zadanie o wartości szacunkowej poniżej równowartości 130 000 złotych)

W związku z kontynuacją dostosowania budynku Przedszkola Miejskiego w Olsztynku, Ul. Szkolna 9 do wymogów przeciwpożarowych zwracam się do Wykonawców, o przesłanie oferty na wykonanie robót budowalno-montażowych w zakresie wykonania okien (klap) oddymiających.

1. Zakres obejmuje kontynuację następujących robót instalacyjnych i budowlanych zgodnie z opracowaniem branżowymi obejmującym:
1) Wybicie otworów w ścianach zewnętrznych czterech klatek schodowych (240 x 85 cm) nad oknami istniejącymi w ścianach zewnętrznych na 4 okna (klapy oddymiające). Okna z nadprożami należy zamontować nad istniejącymi oknami możliwie jak najwyżej zaraz pod stropem ostatniej kondygnacji bezpośrednio pod wieńcem stropu (dokładna wysokość montażu należy ustalić poprzez odkucie tyku i sprawdzenie zakończenia wieńca). Klatki schodowe wykonane z gazobetonu docieplone styropianem grub. 10 cm;
2) Montaż okien zewnętrznych uchylnych, pełniących funkcję automatycznie otwierających się klap oddymiających, o wym. 240 x 85 cm np. Euro-SHEV lub równoważnych, każde okno (klapa) wyposażone w 2 napędy łańcuchowe np. KA 34/1000-BSY+ 2,0A lub równoważne. Pow. czynna - 0,837 m2, współczynnik przepływu 0,51, powierzchnia geom. - 1,6 m2. Klapy zamontować zgodnie z instrukcją montażu producenta;
3) Dodatkowa informacja: Okna będą współdziałały z centralami w wersji kompaktowej, które umożliwiają obsługę jednej strefy oddymiania. Centrale posiadają układ podtrzymania pracy przy zaniku napięcia zasilania 230VAC. Pojemność akumulatorów dobierana jest, aby przez 72 godz. podtrzymać pracę systemu. W stan alarmu pożarowego wprowadzane są przez zadziałanie automatycznych czujek, ręczne uruchomienie przycisku oddymiania (RT). Centrale kontrolują ciągłość linii napędów, czujek i przycisków oddymiania oraz posiadają optyczną sygnalizację uszkodzenia, alarmu i zasilania (montaż systemów, o którym mowa w niniejszym punkcie nie jest objęty tym zadaniem).
4) Obróbkę otworów okiennych od wewnątrz (zaszpachlowane gładzią gipsową, zagruntowane i malowane dwukrotnie farbą emulsyjną) oraz na zewnątrz obrobione zaprawą cementowo - wapienną i wykończone wyprawą cienkowarstwową ,,baranek" o ziarnie 2,5 mm; 5) Okapniki z blachy stalowej powlekanej w kolorze jak okapniki okien istniejących (ciemny brąz); 6) Utylizacja odpadów budowlanych;
7) Niniejsze zadanie obejmuje jedynie realizację pkt 1-2 i 4-6 łącznie ze sprawdzeniem działania napędów łańcuchowych, czyli otwierania i zamykania okien/klap oddymiających. 8) Zakres robót nie obejmuje wykonania automatycznego nawiewu.

CPV: 45000000-7, 45400000-1, 45421100-5, 45442000-7

Dokument nr: ZASiP.261.6.1.2021.DTD

Otwarcie ofert: 11. Termin otwarcia ofert - 29.07.2021 r. o godz. 11:30.

Składanie ofert:
3. Ofertę na załączonym formularzu ofertowym należy złożyć w siedzibie Zespołu Administracji Szkół i Przedszkoli, Ul. Górna 5, 11-015 Olsztynek w terminie do dnia 29.07.2021 r. do godz. 11:00 w formie pisemnej osobiście lub listownie (liczy się data wpływu).

Miejsce i termin realizacji:
6. Termin wykonania do 15.10.2021 r.

Wymagania:
4. Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej budynku objętego przedmiotem zamówienia.

5. Zastosowane do wykonania robót materiały powinny posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty zgodności oraz spełniać wymagania właściwych norm.
7. Możliwość wykonywania robót montażowych w czasie trwania roku szkolnego, przy czym wykonywanie uciążliwych robót budowlanych winno odbywać się w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych. Roboty budowlane i instalacyjne należy przeprowadzić w sposób nienarażający osób pozostających pod opieką Przedszkola na niebezpieczeństwo i uciążliwości wynikające z prowadzonych prac oraz z zastosowaniem szczególnych środków ostrożności. Miejsca prowadzenia tych prac należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieuprawnionych, w szczególności uczniów i pracowników Przedszkola.

8. Wykonawca zobowiązuje się udzielić gwarancji na wykonane roboty instalacyjne i budowlane na okres co najmniej 4 lat, licząc od daty spisania protokołu odbioru.

9. Przy wyborze wykonawcy Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny.

10. Zapytanie ofertowe ogłoszone zostało na stronie internetowej BIP: http://zasipolsztynek.bip.gov.pl/ w zakładce: Zamówienia poniżej 130 000 zł/Zapytania ofertowe.
12. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy oraz inne zainteresowane osoby mają prawo być obecni podczas otwarcia ofert. 13. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej BIP informacje dotyczące: 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 3) ceny ofert.

14. Wyniki procedury zapytania ofertowego zostaną umieszczone na stronie internetowej jw.

15. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na wykonanie usługi z nabywcą: Gminą Olsztynek, Ratusz 1, 11-015 Olsztynek, NIP 7393756269, odbiorcą: Przedszkolem Miejskim w Olsztynku, ul. Szkolna 9, 11-015 Olsztynek.

16. Płatność za realizację zadania będzie jednorazowa, na podstawie faktury z płatnością do 21 dni wystawionej na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego po wykonaniu prac.

17. Zamawiający, zgodnie z rozdziałem 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.), stosuje mechanizm podzielonej płatności (split payment) dla wystawionych przez Wykonawcę faktur. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest podać dla potrzeb rozliczenia finansowego umowy rachunek objęty mechanizmem podzielonej płatności (split payment).

18. Jeśli numer rachunku rozliczeniowego, o którym mowa w ust. 8, jest rachunkiem dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896, z późn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT to:
1) Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. Faktura musi posiadać dodatkowe oznaczenie: ,,mechanizm podzielonej płatności". Zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie płatności w terminie.
2) podzieloną płatność tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0% lub objęte odwrotnym obciążeniem.

23. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach wystawianych do przedmiotowej umowy, należy do wykonawcy i jest rachunkiem, dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe prowadzony jest rachunek VAT.

24. Wykonawca, który w dniu podpisania umowy nie jest czynnym podatnikiem VAT, a podczas obowiązywania umowy stanie się takim podatnikiem, zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie oraz o wskazanie rachunku rozliczeniowego, na który ma wpływać wynagrodzenie, dla którego prowadzony jest rachunek VAT.

25. Jeżeli wystawca faktury, bądź czynność, której dotyczy faktura zwolnione są z VAT, wystawca faktury każdorazowo umieszcza informację o tym, na jakiej podstawie korzysta ze zwolnienia:
1) ze względu na nieprzekroczenie limitu wartości sprzedaży w ubiegłym roku podatkowym (art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług);
2) zwolnienie ze względu na zakres wykonywanych czynności (art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług);
3) inne zwolnienie - Wykonawca poda podstawę prawną.

26. Jako dzień zapłaty wynagrodzenia Strony ustalają dzień obciążenia przez bank rachunku bankowego Zamawiającego. 27. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 28. Zamawiający może zakończyć postępowanie bez wyboru żadnej z ofert. 29. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania w sprawie wyboru wykonawcy zadania bez wyboru żadnej oferty oraz zastrzega sobie prawo do zmian w trakcie ogłoszenia zapytania, co będzie skutkować przedłużeniem terminu składania ofert. 30. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z Wykonawcami zmiany ceny bez zmiany zakresu robót lub zmiany zakresu robót instalacyjnych i budowlanych dostosowanych do możliwości finansowych Zamawiającego.

Uwagi:
Klauzula informacyjna z art. 13 ust. 1 i 2 RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
którego wartość bez podatku od towarów i usług jest mniejsza niż kwota 130.000,00zł
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,Rozporządzenie", informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku (adres: ul. Górna 5, 11-015 Olsztynek, tel. 89 650 05 00, tel. kom. 506 104 476, e-mail: zasip@olsztynek.pl) a w zakresie umowy Przedszkole Miejskie w Olsztynku, z siedzibą przy ul. Szkolna 9, 11-015 Olsztynek, tel. 89 506 56 05, tel. kom: 720 798 649, e-mail: przedszkole@olsztynek.pl - reprezentowani przez dyrektorów tych jednostek, zwani dalej ,,Administratorem" lub ,,Zamawiającym".
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem prowadzonym z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129, z późn. zm.).
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 pełnych lat kalendarzowych, licząc od 1 stycznia roku następnego po roku, w którym nastąpiło zakończenie sprawy (11 lat) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.).
6. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - dostawcy usług poczty mailowej, strony BIP, dostawcy usług informatycznych w zakresie programów księgowo-ewidencyjnych.
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych związanym z udziałem w postępowaniu; konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udziału w postępowaniu.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
- w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;
- na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia.
10. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
11. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy.
12. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania.
14. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.
15. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
16. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
17. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.