Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
887z dziś
5363z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu

Przedmiot:

Dostawa fabrycznie nowego sprzętu

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Firma Budowlano-Usługowa ,,ZBYCH-BUD" Zbigniew Witkowski
Kruszyny 52
87-326 Nieżywięć
powiat: brodnicki
conrado2005@wp.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Nieżywięć
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-03 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
na dostawę fabrycznie nowego sprzętu: agregat tynkarski, agregat malarsko-szpachlarski, zestaw do szlifowania żyrafa + odkurzacz, listwa wibracyjna + profil do listwy dł. 2,0 m, zagęszczarka spalinowa z rewersem dwukierunkowa przód-tył, rusztowania.
(zamieszczone na stronie: zamowieniarpo.kujawsko-pomorskie)
W związku z realizacją projektu ,,Rozszerzenie zakresu działania przedsiębiorstwa Firma Budowlano-Usługowa ,,ZBYCH-BUD" Zbigniew Witkowski poprzez zakup urządzeń budowlanych" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego sprzętu:
1. Agregat tynkarski
Min. parametry:
- wydajność min. 6-55 l/min
- ciśnienie podawania min. 30 bar
- długość podawania: min. 50 m
- napęd: 2 trójfazowe silniki 400 V, 50 Hz
- silnik pompy min. 5,5 kW, 400 U/min
- moc kompresora 0,9 kW, 6 bar
- ciśnienie wody: 2,5 bar
- dł/szer/wys: 1150/720/1550 mm
- wysokość pojemnika zasypowego: 910 mm

2. Agregat malarsko-szpachlarski
Min. parametry:
- ciśnienie robocze: min. 227 bar
- wielkość dyszy: min. 0,041"-0,047"
- wydajność: min. 6,0 l/min
- moc silnika: min. 1,9 kW
- zasilanie: 230 V

3. Zestaw do szlifowania żyrafa + odkurzacz
Min. parametry:
Żyrafa:
- moc pobierana: min. 500 Watt
- prędkość obrotowa biegu jałowego: min. 1100-1650/min
- średnica tarczy szlifierskiej: min. 225 mm
- regulacja obrotów: bezstopniowa, 6 pozycji
Odkurzacz:
- pobór mocy: min. 1400 Watt
- powierzchnia filtra: min. 5000 cm?
- pojemność zbiornika: min. 42 l
- wydajność powietrza: min. 4500 l/min
- podciśnienie: min. 25000 Pa

4. Listwa wibracyjna + profil do listwy dł. 2,0 m
Min. parametry:
- rodzaj silnika: elektryczny, min. 1,6 kW
- napięcie: 230V
- prędkość obrotowa: min. 3000/min
- ciężar: 19 kg
- rodzaj zabezpieczenia: izolacja bryzgoszczelna IP 55
- długość profilu: 2,0 m

5. Zagęszczarka spalinowa z rewersem dwukierunkowa przód - tył
Min. parametry:
- siła zagęszczania: min. 25 kN
- wymiary płyty: min. 62x40 cm
- grubość płyty: 12 mm
- głębokość zagęszczania: min. 35 cm
- pojemność silnika: min. 196 cm?
- moc silnika: min. 6,5 KM
- koła transportowe
- prędkość robocza: min. 1,32 km/h
- ciężar: min. 116 kg

6. Rusztowania
Min. parametry:
- rama stalowa: 200x74 - 8 szt.
- podest drewniany: 300x32 - 8 szt.
- podest komunikacyjny: 300x64 z drabiną - 2 szt.
- poręcz pojedyncza: 300 - 15 szt.
- stężenie do pola 300 - 2 szt.
- rama krańcowa/czołowa 100 - 2 szt.
- słupek poręczowy 100 - 2 szt.
- podstawka 0,60 - 8 szt.
- złącze stałe - 3 szt.
- kotwa min. 0,40m - 3 szt.
- wkręt oczkowy 0,30m - 3 szt.
- dolne mocowanie stężenia -1 szt.

CPV: 45400000-1, 45000000-7, 44212310-5

Składanie ofert:
Oferty należy przesyłać na adres e-mail: conrado2005@wp.pl nie później niż
do dnia 3 sierpnia 2021 r.
Liczy się fizyczne wpłynięcie oferty.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji umowy:
Po wyborze oferty i podpisaniu umowy, Zamawiający będzie żądał dostarczenia przedmiotu niniejszego zapytania określonego w pkt. II w terminie do 25 sierpnia 2021 r.
Dostawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego, tj. Firma Budowlano-Usługowa ,,ZBYCH-BUD" Zbigniew Witkowski, Kruszyny 52, 87-326 Nieżywięć, na własny koszt i ryzyko.
DOSTAWA zamówienia nastąpi w terminie nie później niż do 25 sierpnia 2021 r.

Wymagania:
III. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
1. Gwarancja na oferowany sprzęt, minimum 12 miesięcy.
2. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić serwis gwarancyjny i pogwarancyjny przedmiotu zamówienia.

5. Zamawiający dokona płatności za dostarczony sprzęt w terminie do 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia podpisania protokołu odbioru i otrzymania faktury VAT.

IV. Warunki udziału w postępowaniu:
Zamawiający nie wyznacza dodatkowych warunków udziału w postępowaniu.

V. Kryteria oceny ofert
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest:

Cena brutto (z VAT) - waga kryterium - 100 % za dany rodzaj sprzętu.

Oferent może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Punkty zostaną wyliczone według poniższego wzoru:

Cena oferty najtańszej
--------------------------- -------------------------- x 100 = ilość punktów
Cena oferty badanej
2. Dostawca powinien złożyć ofertę wg załączonego wzoru (załącznik nr 1 do zapytania), oświadczenie o braku powiazań (załącznik nr 2 do zapytania) oraz zaparafowaną umowę (załącznik nr 3 do zapytania).
VIII. Informacja nt. zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

IX. Określenie warunków istotnych zmian umowy:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian umowy w zakresie przesunięcia terminu wykonania i odbioru przedmiotu zamówienia w przypadku, gdy zaistnieje okoliczność, która nie była znana i nie można było jej przewidzieć na etapie podpisywania umowy, w szczególności zakazy i nakazy wynikające z decyzji innych organów lub osób.
2. Strona wnioskująca o zmianę umowy, każdorazowo przedkłada drugiej Stronie pisemne uzasadnienie o konieczności wprowadzenia zmiany do umowy.
3. Zmiana warunków umowy może zostać dokonana wyłącznie za zgodą stron z zachowaniem formy pisemnej.

X. Zmiana treści zapytania ofertowego:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści niniejszego zapytania i wydłużenia terminu składania ofert.

XI. Oferty częściowe:
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

XII. Oferty wariantowe:
Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych.

XIII. Zamówienia dodatkowe lub uzupełniające:
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień dodatkowych i uzupełniających.

XIV. Możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty:
Zamawiający zastrzega, że postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia może zostać zakończone bez wyboru oferty.

XV. Forma korespondencji:
Zamawiający dopuszcza korespondencję w formie elektronicznej.
Zapytania oraz oferty powinny być kierowane wyłącznie na adres e-mail: conrado2005@wp.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.