Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4456z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonania ogrodzenia ogródków meteorologicznych

Przedmiot:

Wykonania ogrodzenia ogródków meteorologicznych

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu
ul. Plażowa 2
22-470 Zwierzyniec
powiat: zamojski
tel. 512 827 122
sekretariat@roztoczanskipn.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Zwierzyniec
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 512 827 122
Termin składania ofert: 2021-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonania ogrodzenia trzech ogródków meteorologicznych o łącznej długości 220 m.b.

1. Przedmiot zamówienia:

Budowa trzech ogrodzeń z siatki wraz z furtkami o wysokości 1,2m.

- słupki ze stali ocynkowanej o grubości ścianki min. 1,5 mm w rozstawie 2,5 m, długości min. 1,8m, pomalowane na kolor zielony.

-siatka ze stali ocynkowanej, powlekanej pcv, oczka max. 80x80 mm, średnica drutu 2 do 3 mm.

- naroża i furtki wzmocnione podporami.

- naciąg podwójny z drutu ocynkowanego, powlekanego pcv.

CPV: 45000000-7

Dokument nr: ZMŚP.271.01.21.br

Otwarcie ofert: 7. Termin otwarcia ofert: 11. 08.2021r. godz. 10:00

Składanie ofert:
5. TERMIN SKŁADANIA ofert: 10. 08. 2021r., godz. 15:00

6. Miejsce złożenia oferty: Ofertę można złożyć u zamawiającego, sekretariat Dyrekcji Roztoczańskiego Parku Narodowego w Zwierzyńcu Ul. Plażowa 2, pokój nr 25, lub pocztą, lub pocztą elektroniczną na adres sekretariat@roztoczanskipn.pl

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji: Florianka - 100 mb, Biały Słup - 80 mb, Kosobudy - 40mb.
8. Termin realizacji umowy: 15. 09. 2021r.

Wymagania:
2. Warunki udziału w postępowaniu: Dokument potwierdzający wykonania podobnych usług w okresie ostatnich 3 lat o wartości min 15 000 zł.

3. Kryteria oceny oferty:

3.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami, i ich znaczeniem (na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę) gdzie 1 pkt. = 1%:

1) Cena (C) - 100%

3.2. Ocena ofert w zakresie kryterium ,,Cena" (C) - max. 100 pkt., zostanie dokonana zgodnie z wzorem:

C= (Cn / Cb) x 100 gdzie:

C - wartość punktowa kryterium ,,Cena"

Cn - najniższa cena ze wszystkich niepodlegających odrzuceniu ofert;

Cb - cena badanej oferty
3.3. Zamawiający do oceny punktowej przyjmie cenę brutto za realizację całości zamówienia określoną w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego).

3.4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu i zawiera najniższą cenę.

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans - najwyższą liczbę przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria, zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zadania zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów. Jeżeli dwóch lub więcej Wykonawców uzyska taką samą liczbę punktów - Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia dodatkowych ofert cenowych.

4. Informacje o wagach wyrażonych w punktach lub procentach, przypisanym poszczególnym kryteriom oceny oferty: cena 100%
9. Warunki płatności: przelew w terminie 14 dni po podpisaniu protokołu odbioru.

10. Ustalenie warunków wprowadzenia istotnych zmian do umowy zawartej w następstwie postępowania:

Umowa z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy (wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego) wg załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego (formularz ofertowy), niezwłocznie po ogłoszeniu rozstrzygnięcia Zapytania.
12. Informacje o możliwości składania ofert częściowych, o ile przewiduje się taką możliwość*;

13. Informacja o sposobie przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, o ile przewiduje się taką możliwość*;

14. Informację o możliwości powtórzenia zamówienia podobnych usług lub robót budowlanych wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego.

15. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej na załączonym Formularzu ofertowym. Oferta wraz załączniki nr 2 i 3, winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W wypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis ,,Oferta na zadanie: wykonanie ogrodzenia trzech ogródków meteorologicznych". Jeśli oferta składana jest pocztą elektroniczną należy w tytule wiadomości umieścić: ,,Oferta na zadanie: wykonanie ogrodzenia trzech ogródków meteorologicznych", do wiadomości e-mail należy załączyć skan /fotokopię oferty zapisaną w formacie PDF.

Jeśli oferta wpłynie na adres mailowy, ale nie będzie skanem/fotokopią oferty z podpisem upoważnionej osoby, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią Zapytania ofertowego.

Oferty, będą otwarte w dniu i godzinie wyznaczonej na otwarcie ofert. Oferty w formie elektronicznej muszą znaleźć się na skrzynce Zamawiającego najpóźniej w dacie i godzinie wyznaczonej na składanie ofert.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane, Wykonawca zostanie powiadomiony o wpłynięciu oferty po wyznaczonym terminie.

Kontakt:
11. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Bogusław Radliński, tel. 512 827 122, bradlinski@roztoczanskipn.pl,

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.