Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4456z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa obiektów małej retencji

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Przebudowa obiektów małej retencji

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Nadleśnictwo Włocławek
Ziębia 13
87-800 Włocławek
powiat: Włocławek
Tel.: +48 542349800, Faks: +48 542349281
wloclawek@torun.lasy.gov.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/486809
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Włocławek
Wadium: w uwagach
Nr telefonu: Tel.: +48 542349800,
Termin składania ofert: 2021-08-19 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przebudowa obiektów małej retencji w Nadleśnictwie Włocławek

Numer referencyjny: Z.270.1.1.2021
II.1.2)Główny kod CPV
45240000 Budowa obiektów inżynierii wodnej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na ,,Przebudowie obiektów małej retencji na terenie Nadleśnictwa Włocławek", a w szczególności przepustów i zastawek zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 186 156.38 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Przebudowa obiektu nr 1

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45111291 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45220000 Roboty inżynieryjne i budowlane
45240000 Budowa obiektów inżynierii wodnej
45247270 Budowa zbiorników
45112700 Roboty w zakresie kształtowania terenu
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL619 Włocławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Realizacja przedmiotu zamówienia odbędzie się na działce ewidencyjnej nr 510, 509 obręb ewidencyjny: Dąb Wielki gmina: Włocławek

Obiekt położony jest na trenie rezerwatu przyrody Gościąż.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadania inwestycyjne obejmują:

a) odtworzenie żelbetowych doków przepustów - wlotu i wylotu i doków zastawek oraz pozostawianych umocnień betonowych.

b) lokalna rozbiórka zniszczonych umocnień betonowych;

c) oczyszczenie przewodu rurowego przepustów;

d) odtworzenie na wlocie drewnianych ścianek szczelnych;

e) umocnienie dna i brzegów koryta materacami kamiennymi w płotkach i narzutem kamiennym luzem, oraz kiszką faszynową i palisadą z kołków drewnianych;

f) przywrócenie nawierzchni drogi nad przepustami;

g) odcinkowe odmulenie dna koryta cieków.

Zasadniczy układ konstrukcyjny obiektów piętrzących nie ulega zmianie. Wprowadza się elementy piętrzące w postaci drewnianej ścianki szczelnej o typowej konstrukcji. Ze względu na częściowe wysuniecie górnych elementów części przelewowej ścianki ponad powierzchnię wody, konstrukcje ścianki należy wykonać z drewna impregnowanego ciśnieniowo. Zasadnicze elementy ścianki to:

-- pal prowadzący o wymiarach 20 x 20 x 500 cm z odpowiednio wyciętymi wpustami,

-- brusy ścianki o długości 400 cm i grubości 7,5 cm szerokości 20 cm z wyciętym piórem i wpustem lub obydwoma piórami,

-- obustronne kleszcze szerokości 20 cm i grubości 6,0 m skręcone na śruby bądź zbite klamrami ciesielskimi, stanowiące krawędź przelewową ścianki. Palisady, stanowiące elementy oporowe narzutów kamiennych wykonać należy z kołków średnicy 10 do 12 cm o długości 1,5 m. Dopuszcza się ich wykonanie z drewna iglastego impregnowanego ciśnieniowo.

Do wykonywania kiszek i płotków należy użyć świeżej faszyny wiklinowej. Elementy betonowe budowli (przyczółki i umocnienia) po oczyszczeniu należy nałożyć warstwę torkretu z zatarciem na ostro i hydrofobizacją mieszanką.

Szczegółowy zakres zadań zawiera załącznik nr 6 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 63 726.11 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 19/08/2021
Koniec: 16/11/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Postępowanie dotyczy jednego elementu zamówienia udzielanego w związku z realizacją projektu ,,Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych" POIS.02.G1.00-00-0005/16 współfinasowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko.

II.2.14)Informacje dodatkowe

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art.108 ust. 1-2 art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Przebudowa obiektu nr 2

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45111291 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45220000 Roboty inżynieryjne i budowlane
45240000 Budowa obiektów inżynierii wodnej
45247270 Budowa zbiorników
45112700 Roboty w zakresie kształtowania terenu
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL619 Włocławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Realizacja przedmiotu zamówienia odbędzie się na działce ewidencyjnej nr 505 obręb ewidencyjny: gmina: Dąb Wielki, gmina: Włocławek.

Obiekt położony jest na trenie rezerwatu przyrody Gościąż.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadania inwestycyjne obejmują:

h) odtworzenie żelbetowych doków przepustów - wlotu i wylotu i doków zastawek oraz pozostawianych umocnień betonowych;

i) lokalna rozbiórka zniszczonych umocnień betonowych;

j) oczyszczenie przewodu rurowego przepustów;

k) odtworzenie na wlocie drewnianych ścianek szczelnych;

l) umocnienie dna i brzegów koryta materacami kamiennymi w płotkach i narzutem kamiennym luzem, oraz kiszką faszynową i palisadą z kołków drewnianych;

m) przywrócenie nawierzchni drogi nad przepustami;

n) odcinkowe odmulenie dna koryta cieków.

Zasadniczy układ konstrukcyjny obiektów piętrzących nie ulega zmianie. Wprowadza się elementy piętrzące w postaci drewnianej ścianki szczelnej o typowej konstrukcji. Ze względu na częściowe wysuniecie górnych elementów części przelewowej ścianki ponad powierzchnię wody, konstrukcje ścianki należy wykonać z drewna impregnowanego ciśnieniowo. Zasadnicze elementy ścianki to:

-- pal prowadzący o wymiarach 20 x 20 x 500 cm z odpowiednio wyciętymi wpustami,

-- brusy ścianki o długości 400 cm i grubości 7,5 cm szerokości 20 cm z wyciętym piórem i wpustem lub obydwoma piórami,

-- obustronne kleszcze szerokości 20 cm i grubości 6,0 m skręcone na śruby bądź zbite klamrami ciesielskimi, stanowiące krawędź przelewową ścianki. Palisady, stanowiące elementy oporowe narzutów kamiennych wykonać należy z kołków średnicy 10 do 12 cm o długości 1,5 m. Dopuszcza się ich wykonanie z drewna iglastego impregnowanego ciśnieniowo.

Do wykonywania kiszek i płotków należy użyć świeżej faszyny wiklinowej. Elementy betonowe budowli (przyczółki i umocnienia) po oczyszczeniu należy nałożyć warstwę torkretu z zatarciem na ostro i hydrofobizacją. Przepusty z piętrzeniem o pionowych przyczółkach wymurowanych z bloczków betonowych, po odkopaniu i oczyszczeniu należy skuć na gł. do 5 cm. Przewidziano osiatkowanie z zakotwieniem (siatka ?6 mm 10x10 cm, kotwy ?8 mm żebr. 4 szt./m2) reprofilacja powierzchni i krawędzi betonem C30/35 z hydrofobizacją mieszanką.

Szczegółowy zakres zadań zawiera załącznik nr 6 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 63 414.80 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Postępowanie dotyczy jednego elementu zamówienia udzielanego w związku z realizacją projektu ,,Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych" POIS.02.G1.00-00-0005/16 współfinasowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko.

II.2.14)Informacje dodatkowe

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1-2 art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Przebudowa obiektu nr 6

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45111291 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45220000 Roboty inżynieryjne i budowlane
45240000 Budowa obiektów inżynierii wodnej
45247270 Budowa zbiorników
45112700 Roboty w zakresie kształtowania terenu
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL619 Włocławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Realizacja przedmiotu zamówienia odbędzie się na działce ewidencyjnej nr 128, 78, 79/2 obręb ewidencyjny: Grodno, gmina: Baruchowo.

Obiekt położony jest na trenie rezerwatu przyrody Grodno.

II.2.4)Opis zamówienia:

Obiekt położony jest na trenie rezerwatu przyrody Grodno.

Zadania inwestycyjne obejmują:

o) odtworzenie żelbetowych doków przepustów - wlotu i wylotu i doków zastawek oraz pozostawianych umocnień betonowych;

p) lokalna rozbiórka zniszczonych umocnień betonowych;

q) oczyszczenie przewodu rurowego przepustów;

r) odtworzenie na wlocie drewnianych ścianek szczelnych;

s) umocnienie dna i brzegów koryta materacami kamiennymi w płotkach i narzutem kamiennym luzem, oraz kiszką faszynową i palisadą z kołków drewnianych;

t) przywrócenie nawierzchni drogi nad przepustami;

u) odcinkowe odmulenie dna koryta cieków.

Zasadniczy układ konstrukcyjny obiektów piętrzących nie ulega zmianie. Wprowadza się elementy piętrzące w postaci drewnianej ścianki szczelnej o typowej konstrukcji. Ze względu na częściowe wysuniecie górnych elementów części przelewowej ścianki ponad powierzchnię wody, konstrukcje ścianki należy wykonać z drewna impregnowanego ciśnieniowo. Zasadnicze elementy ścianki to:

-- pal prowadzący o wymiarach 20 x 20 x 500 cm z odpowiednio wyciętymi wpustami,

-- brusy ścianki o długości 400 cm i grubości 7,5 cm szerokości 20 cm z wyciętym piórem i wpustem lub obydwoma piórami,

-- obustronne kleszcze szerokości 20 cm i grubości 6,0 m skręcone na śruby bądź zbite klamrami ciesielskimi, stanowiące krawędź przelewową ścianki. Palisady, stanowiące elementy oporowe narzutów kamiennych wykonać należy z kołków średnicy 10 do 12 cm o długości 1,5 m. Dopuszcza się ich wykonanie z drewna iglastego impregnowanego ciśnieniowo.

Do wykonywania kiszek i płotków należy użyć świeżej faszyny wiklinowej. Elementy betonowe budowli (przyczółki i umocnienia) po oczyszczeniu należy nałożyć warstwę torkretu z zatarciem na ostro i hydrofobizacją mieszanką.

Szczegółowy zakres zadań zawiera załącznik nr 6 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 59 015.47 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Postępowanie dotyczy jednego elementu zamówienia udzielanego w związku z realizacją projektu ,,Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych" POIS.02.G1.00-00-0005/16 współfinasowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko.

II.2.14)Informacje dodatkowe

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1-2 art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

CPV: 45240000, 45111291, 45200000, 45220000, 45247270, 45112700

Dokument nr: 371689-2021, Z.270.1.1.2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 19/08/2021
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:

(1) Otwarcie ofert nastąpi w Nadleśnictwie Włocławek, Ul. Ziębia 13, 87-800 Włocławek.

(2) Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na platformie zakupowej.

(3) Oferta musi być sporządzona w postaci elektronicznej wg wymagań SWZ.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

(1) Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji platformy zakupowej.

(2) Otwarcie ofert jest jawne dokonane przez stałą komisję przetargową

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_wloclawek

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/486809

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/08/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Realizacja przedmiotu zamówienia odbędzie się na działce ewidencyjnej nr 510, 509 obręb ewidencyjny: Dąb Wielki gmina: Włocławek

Obiekt położony jest na trenie rezerwatu przyrody Gościąż.

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Realizacja przedmiotu zamówienia odbędzie się na działce ewidencyjnej nr 505 obręb ewidencyjny: gmina: Dąb Wielki, gmina: Włocławek.

Obiekt położony jest na trenie rezerwatu przyrody Gościąż.

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Realizacja przedmiotu zamówienia odbędzie się na działce ewidencyjnej nr 128, 78, 79/2 obręb ewidencyjny: Grodno, gmina: Baruchowo.

Obiekt położony jest na trenie rezerwatu przyrody Grodno.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/07/2021

Z.270.1.1.2021
6. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej dla poszczególnych części:

a) dla części nr 1: 1 000,00 PLN;

b) dla części nr 2: 1 000,00 PLN;

c) dla części nr 3: 1 000,00 PLN.

7. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

8. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu;

b) gwarancjach bankowych;

c) gwarancjach ubezpieczeniowych;

d) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572.).

9. Pozostałe informacje dot. wadium zawarte są w SWZ.

Kontakt:
Nadleśnictwo Włocławek
Ziębia 13
Włocławek
Kod NUTS: PL619 Włocławski
87-800
Polska
Osoba do kontaktów: Mirosław Kędroń
E-mail: wloclawek@torun.lasy.gov.pl
Tel.: +48 542349800
Faks: +48 542349281

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.