Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie projektu technicznego instalacji i montażu paneli fotowoltaicznych

Przedmiot:

Wykonanie projektu technicznego instalacji i montażu paneli fotowoltaicznych

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górnik"
Mikołowska 125A
40-592 Katowice
powiat: Katowice
(32) 25-19- 671 do 3 wew. 115, (32) 25-16-849, 25-19-415
lukasz.utracki@smgornik.katowice.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: ---
Nr telefonu: (32) 25-19- 671 do 3
Termin składania ofert: 2021-08-03 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAWIADOMIENIE
o przetargu
Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,GÓRNIK" w Katowicach, Ul. Mikołowska 125 a ogłasza przetarg na: wykonanie projektu
technicznego instalacji i montażu paneli fotowoltaicznych o mocy do 10 KW na budynku Administracji Centrum
Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Górnik" w Katowicach przy Ul. W. Pola 10 oraz wykonanie koniecznej do poprawnego
funkcjonowania infrastruktury elektrycznej wraz z przyłączem do sieci energetycznej.
Oferent przed opracowaniem oferty winien zapoznać się z frontem robót na obiekcie w uzgodnieniu z Administracją Centrum
/ul. W. Pola 10 w Katowicach/.
Zakres prac:
o Przygotowanie projektu technicznego instalacji fotowoltaicznej
o Montaż instalacji fotowoltaicznej według projektu na dachu płaskim
o Montaż zabezpieczeń elektrycznych, podłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej w budynku.
o Opracowanie wniosku do dostawcy energii elektrycznej w sprawie zmiany taryfy
o Podłączenie instalacji do Internetu i uruchomienie monitoringu on-line
o Przygotowanie dokumentacji powykonawczej do Operatora Sieci Dystrybucyjnej
o Próbny rozruch instalacji
o Wykonanie pomiarów elektrycznych

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.08.2021 r. o godz. 9^ w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Górnik",
ul. Mikołowska 125a w Katowicach. Ze względu na stan epidemiczny postępowanie przetargowe będzie
procedowane zdalnie bez osobistego udziału oferentów. Kontakt z komisją odbywał się będzie za pomocą
elektronicznych środków łączności.

Składanie ofert:
Oferty wg. wzoru Zamawiającego należy składać w terminie do dnia 03.08.2021 r. do godz. 10;00 w kancelarii Spółdzielni
Mieszkaniowej ,,Górnik", Ul. Mikołowska 125 a w Katowicach.

Miejsce i termin realizacji:
Pożądany termin realizacji: do uzgodnienia z zamawiającym lecz nie później niż do 03.12.2021 r.

Wymagania:
W zgłoszonej ofercie wg. wzoru Zamawiającego /który można uzyskać wysyłając zapytanie na adres e-mail
lukasz.utracki@smgornik.katowice.pl /należy określić:
1) Wartość robót brutto / w tym obowiązujący podatek VAT/.
2) Deklarowany termin realizacji robót.
3) Okres gwarancji na wykonane roboty.
Do oferty należy dołączyć:
1) Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej lub rejestru firm ( z datą nie późniejszą niż
1 miesiąc od daty otwarcia ofert).
2) Stwierdzenie przygotowania zawodowego kierownika robót do pełnienia samodzielnych funkcji w specjalności instalacyjnej
3) Certyfikat wydany przez Urząd Dozoru Technicznego potwierdzający posiadanie kwalifikacji instalatorów
w zakresie OZE
4) Kosztorys ofertowy szczegółowy / lub kalkulacja własna.
5) Referencje odpowiadające zakresowi niniejszego przetargu ( z ostatnich 3 lat).
6) Charakterystykę firmy oraz oświadczenie o zapleczu kadrowo sprzętowym.
7) Zaświadczenie ZUS o niezaleganiu z płatnościami nie starsze niż 3 miesiące od daty otwarcia oferty.
8) Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnościami nie starsze niż 3 miesiące od daty otwarcia ofert.
9) Podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oświadczenia dołączone do materiałów
przetargowych.
10) Aktualną polisę ubezpieczeniową obejmującą okres realizacji robót od odpowiedzialności cywilnej deliktowej związanej
z prowadzoną działalnością gospodarczą i posiadanym mieniem a także kontraktową obejmującą niewykonanie lub
nienależyte wykonanie umowy, która zapewnia pokrycie szkód wyrządzonych: osobom trzecim i w majątku osób trzecich z
rozszerzeniem o klauzule: szkód w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynności w ramach usług
wykonywanych przez osoby objęte ubezpieczeniem oraz oc produkt /klauzulę usunięcia wadliwego produktu i zastąpienia go
produktem wolnym od wad/. Ubezpieczenie musi obejmować okres realizacji robót wraz z ogólnymi warunkami
ubezpieczenia określającymi zakres wyłączeń lub pisemne oświadczenie Wykonawcy o braku takich wyłączeń.
11) Parafowany przez osoby uprawnione do reprezentowania - projekt umowy lub przedstawienie własnego wzoru
umowy.
12) Oferta Wykonawcy - na druku Zamawiającego.
13) Raport z weryfikacji kontrahenta VAT (z datą nie starszą niż 5 dni od daty złożenia oferty).
Każda strona oferty powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, który ją składa.
Kryteria oceny oferty:
1) Kompletność złożonych i wymaganych dokumentów.
2) Cena.
3) Referencje.
4) Udzielona gwarancja.
5) Termin realizacji zadania.
Zgodnie z ,,Regulaminem dotyczącym zasad postępowania przy przeprowadzaniu konkursów ofert i udzielania zamówień
na roboty remontowo - budowlane i konserwacyjne w Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Górnik" w Katowicach" oferty cenowe
zawierające rażąco niską cenę i różniącą się o więcej niż 30% od ceny wynikającej z kosztorysu inwestorskiego lub
różniącego się o więcej niż 20% od średniej oferowanej ceny ze wszystkich pozostałych ważnych ofert mogą zostać przez
Komisie przetargowa odrzucone.
Zamawiający informuje, iż wybrany Wykonawca, którego wartość oferty przekroczy kwotę 50.000,00 zł brutto przed
podpisaniem umowy zobowiązany będzie wnieść w pieniądzu zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości
5% kwoty umownej brutto.
Oferty złożone po terminie wskazanym w niniejszym zawiadomieniu decyzją Komisji mogą zostać odrzucone.
Na kopercie ma znajdować się tylko odcięty zaznaczony poniżej i naklejony tytuł przetargu z niniejszego zawiadomienia,
koperta nie może być w inny sposób oznaczona ani zawierać innych znaków.
Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu ofert Zamawiający podaje nazwę i siedzibę Wykonawcy, którego oferta jest otwierana
oraz cenę. Informacje te zostaną mailowo przesłane wszystkim Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu.
Ocena ofert dokonana zostanie na posiedzeniu niejawnym komisji. W trakcie tego posiedzenia Zamawiający przeprowadzi
badanie ofert pod kątem ich kompletności i zgodności z wymaganiami zawartymi w zawiadomieniu o przetargu.
W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający telefonicznie w dniu 04.08.2021 r, po otwarciu ofert będzie żądał:
- udzjelenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty,
- uzupełnienia oświadczeń, wymaganych dokumentów /zaświadczenia z ZUS, US, polisy ubezpieczeniowej/ lub
pełnomocnictw,
Zamawiający po dokonaniu sprawdzenia ofert zastrzega sobie prawo przeprowadzenia z każdym z Wykonawców
indywidualnych negocjacji w oparciu, o które w trybie głosowania jawnego, dokona wyboru korzystnej oferty.
- Komisja każdorazowo prowadzić będzie z oferentami negocjacje dotyczące przedmiotu przetargu.
Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Górnik" w Katowicach zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, dodatkowych
rokowań, zmiany zakresu oraz ilości zleconych prac, a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
O wynikach z wyboru, firmy w drodze przetargu zostaną poinformowani drogą elektroniczną, po zatwierdzeniu
wyboru ofert przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Górnik" stosowną Uchwałą.
Rozpoczęcie robót może nastąpić po podpisaniu umowy na warunkach określonych ofertą.
UWAGI:
o Ceny ofertowe traktuje się jako maksymalne, roboty rozliczone zostaną w oparciu o kosztorys powykonawczy lub
ryczałt i płatne fakturą końcową.
- Wykonawca w przypadku negocjacji cenowej zobowiązany będzie do przesłania drogą elektroniczną do siedziby
Zamawiającego poprawionego kosztorysu ofertowego lub oferowanej kwoty ryczałtowej i wynegocjowanych
warunków realizacji robót.
- Wykonawca rozliczając prace musi przyjąć, że zastosowane ceny (R, M, S) w kosztorysie powykonawczym nie
mogą być wyższe niż w kosztorysie ofertowym.

Kontakt:
Osobami upoważnionymi do kontaktu są:
Specjalista Branżowy Pan Jarosław Caputa - od poniedziałku do czwartku w godz. od 7;00 do 15;00, w piątek w godz. od 7;00
do 13;00,
tel.: (32) 25-19-671 do 3 wew. 357, e-mail: jaroslaw.caputa@smgornik.katowice.pl
- Pan Łukasz Utracki od poniedziałku do czwartku w godz. od 7;00 do 14;30, w piątek w godz. od 7;00 do 13;00, tel.: (32) 25-19-
671 do 3 wew. 115, e-mail: lukasz.utracki@smgornik.katowice.pl
Dodatkowych informacji udziela Kierownik Administracji Centrum
- od poniedziałku do czwartku w godz. od 7;30 do 15;00, w piątek w godz. od 7;30 do 13;00, tel. (32)25-16-849, 25-19-415,
email: tc@smgornik.katowice.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.