Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Łask
Warszawska 14
98-100 Łask
powiat: łaski
+48 43 676 83 00, faks +48 43 676 83 88
um@lask.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Łask
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: +48 43 676 83 00, fa
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulicy Torowej (strona północna) i ulicy Zachodniej w Łasku
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy Ul. Torowej w Łasku (strona północna) w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa ulicy Torowej i ulicy Łanowej w Łasku" (Część I., sygnatura postępowania: RO.271.29.2021);
Zakres: przebudowa ulicy Torowej w Łasku (po stronie północnej linii kolejowej nr 14), od skrzyżowania z Ul. Sportową do granicy Gminy Łask. Długość odcinka ok. 730 m. Położenie - jednostka ewidencyjna: Łask - miasto, obręb 2 działka nr 97. Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu na: nawierzchnię z mieszanek mineralno - bitumicznych, budowę jednostronnego chodnika (na odcinku, gdzie możliwe będzie jego zlokalizowanie w pasie drogowym) budowę oświetlenia, odwodnienia, poboczy i zjazdów do posesji, zgodnie z warunkami umowy i Specyfikacji Warunków Zamówienia.

2) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy Ul. Zachodniej w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa ulicy Zachodniej w Łasku" (Część II., sygnatura postępowania: RO.271.30.2021)
Zakres: przebudowa ulicy Zachodniej w Łasku od skrzyżowania z Ul. J. Matejki (długość odcinka I ok. 415 m, odcinek zakończony placem do zawracania) oraz od skrzyżowania z Ul. Widawską (długość odcinka II ok. 125 m). Położenie - jednostka ewidencyjna: obręb 18 Łask - miasto, działka nr 460, 506 oraz obręb Łopatki, działka nr 35/1 (łopatka do zawracania). Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu na: nawierzchnię z mieszanek mineralno - bitumicznych, budowę jednostronnego chodnika oraz uzupełnienie brakującego oświetlenia na całej długości Ul. Zachodniej, budowę placu do zawracania (odcinek I), budowę odwodnienia, budowę poboczy i zjazdów do posesji, zgodnie z warunkami umowy i Specyfikacji Warunków Zamówienia.

CPV: 71320000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00124952, RO.271.29.2021; RO.271.30.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-09 08:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://bip.lask.pl/70/127/zamowienia-publiczne-powyzej-130000-pln.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami w
szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa
się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: ,,Formularz do komunikacji"
dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. Wymagania techniczne i organizacyjne
wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń
oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu
miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej
(ePUAP). Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanego
formularza,,Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB. We wszelkiej korespondencji związanej z
niniejszym postępowaniem zamawiający i wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID
postępowania). Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za
pomocą poczty elektronicznej email: zp_oferta@lask.pl (nie dotyczy składania ofert). Maksymalny
rozmiar wiadomości (wraz z załącznikami) przesyłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej wynosi
20 MB. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami
określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych
oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych
oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z
2020 r. poz. 2415). Dopuszczalny podpis elektroniczny to podpis kwalifikowany, zaufany i osobisty.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Łask, Ul. Warszawska 14,
98-100 Łask, tel. +48 43 676 83 00, e-mail: um@lask.pl.
2. Inspektorem danych osobowych w Gminie Łask jest firma Elit Partner Sp. z o.o. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@lask.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulicy Torowej (strona północna) i ulicy Zachodniej w Łasku (sygnatura postepowania RO.271.29.2021, RO.271.30.2021), prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zwanej dalej ustawą.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust.1 ustawy.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-09 08:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.