Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4524z ostatnich 7 dni
19390z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa kancelarii

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Budowa kancelarii

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO KONIECPOL
Różana 11
42-230 Koniecpol
powiat: częstochowski
koniecpol@katowice.lasy.gov.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Koniecpol
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa 2 oddzielnych biurowych kancelarii leśnych w leśnictwach Kossów i Perzyny
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pod nazwą ,,Budowa 2 oddzielnych biurowych kancelarii leśnych w leśnictwach Kossów i Perzyny".
2. Opis zamówienia:
1) Przedmiotem inwestycji jest budowa budynków:
a) kancelarii leśnictwa Kossów, krytej dachem wielospadowym położonej na działce nr 1165, obr. 0004 Chycza, jedn. ewid. 261304_2 Radków, zlokalizowanej w Chyczy. Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje budowę kancelarii leśnictwa na działce nr 1165 w Chyczy, budowę miejsc postojowych dla potrzeb projektowanego budynku, lokalizację miejsca do czasowego gromadzenia odpadów stałych, utwardzenie dojścia do budynku na terenie inwestycji oraz dojazdu i miejsc postojowych (kostka brukowa), ogrodzenie części działki, budowę schodów, pochylni i podestu wejściowego. Obsługa komunikacyjna inwestycji odbywać się będzie poprzez zjazd z działki drogowej nr 781. W zakresie obsługi parkingowej inwestycji przewiduje się lokalizację czterech miejsc postojowych, w tym jednego dla osób niepełnosprawnych. Wykonane zostanie ogrodzenie systemowe. Budynek kancelarii jest parterowy, kryty dachem wielospadowym w konstrukcji szkieletowej drewnianej. Budynek wyposażony będzie w instalacje: sanitarną kanalizacyjną, sanitarną wodną, elektryczną. W budynku znajdują się: wiatrołap, komunikacja, pomieszczenie gospodarcze, aneks socjalny, łazienka oraz kancelaria.
b) kancelarii leśnictwa Perzyny, krytej dachem kopertowym, położonej na działce nr 1528, obr. 0011 Mękarzów, jedn. ewid. 261303_2 Moskorzew, zlokalizowanej w Mękarzowie. Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje budowę kancelarii leśnictwa na działce nr 1528 w Mękarzowie, budowę miejsc postojowych dla potrzeb projektowanego budynku, lokalizację miejsca do czasowego gromadzenia odpadów stałych, utwardzenie dojścia do budynku na terenie inwestycji oraz dojazdu i miejsc postojowych (kostka brukowa), ogrodzenie części działki, budowę schodów, pochylni i podestu wejściowego. Obsługa komunikacyjna inwestycji odbywać się będzie poprzez zjazd z działki drogowej nr 1452. W zakresie obsługi parkingowej inwestycji przewiduje się lokalizację czterech miejsc postojowych, w tym jednego dla osób niepełnosprawnych. Wykonane zostanie ogrodzenie systemowe. Budynek kancelarii parterowy, kryty dachem kopertowym w konstrukcji szkieletowej drewnianej. Budynek wyposażony będzie w instalacje: sanitarną kanalizacyjną, sanitarną wodną, elektryczną. W budynku znajdują się: wiatrołap, komunikacja, pomieszczenie gospodarcze, aneks socjalny, łazienka oraz kancelaria.

3. Warunki wykonywania zamówienia: wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż. z zaleceniami Inspektora nadzoru Zamawiającego oraz zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej, pozwoleniem na budowę, wytycznymi niniejszej SWZ, a także jej pozostałymi załącznikami.

4. Informacje ogólne dotyczące realizacji zamówienia:
a) w cenie oferty należy uwzględnić:
? w przypadku korzystania z podwykonawców koordynowanie robót podwykonawców ponosząc za nich pełną odpowiedzialność;
? wykonywanie prac z uwzględnieniem wszystkich warunków i nakazów wynikających z uzgodnień i zobowiązań wzajemnych;
? doprowadzenie do należytego stanu i porządku miejsca prowadzenia robót, a także w razie korzystania z dróg, nieruchomości, obiektów, urządzeń które Wykonawca naruszy w celu realizacji przedmiotu zamówienia,
? naprawienie ewentualnych szkód związanych z prowadzeniem robót wyrządzonych osobom trzecim lub uszkodzenie mienia;
? koszty wszystkich mediów niezbędnych do realizacji zamówienia (prąd, woda itp.)
? obsługę geodezyjną,
? gospodarowanie odpadami zgodnie z zapisami w przedmiarach i opisach w projekcie;
b) warunki wykonania zamówienia, zobowiązania wykonawcy : wymagania dotyczące robót - wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi, przepisami bhp, ppoż, wytycznymi SWZ oraz jej pozostałymi załącznikami.

5. Warunki rękojmi i gwarancji:
a) Na wykonany cały przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji minimum 36 miesięcy.
b) Wzór karty gwarancyjnej stanowi załącznik nr 13 do niniejszej SWZ, który jest jednocześnie załącznikiem do umowy.
c) Termin gwarancji liczony będzie od daty bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót budowlanych.
d) Okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawców muszą odpowiadać, co najmniej okresowi udzielonemu przez Wykonawcę i liczone będą od daty bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót budowlanych.
e) Wykonawca jest zobowiązany względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy przez okres 5 lat licząc od dnia sporządzenia protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

6. Rozwiązania równoważne.
Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie a następnie zastosowanie rozwiązań równoważnych - polegających na zastosowaniu innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia dokumentów, zawierających opis materiałów i urządzeń, proponowanych przez Wykonawcę, jako równoważne. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne - musi wykazać (udowodnić), że oferowane materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w dokumentacji. W przypadku zaoferowania materiałów równoważnych lub techniki wykonania robót budowlanych, Wykonawca musi wraz z drukiem ,,OFERTA" przedstawić oferowane materiały lub techniki wykonania robót budowlanych oraz dołączyć dokumenty potwierdzające parametry techniczne i analizę porównawczą, z której jednoznacznie będzie wynikać, że są one w pełni równoważne do rozwiązań wskazanych w dokumentacji postępowania. W przypadku gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w dokumentacji technicznej do niniejszego postępowania.
Pod pojęciem ,,parametry" rozumie się właściwości funkcjonalne i jakościowe (w tym spełnianie norm przywołanych w dokumentacji, opisującej przedmiot zamówienia), przeznaczenie, materiały, bezpieczeństwo i wytrzymałość.
W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych, o których mowa wyżej - do oferty należy załączyć dokumenty (np. opisy techniczne, karty katalogowe, Deklaracje zgodności), opisujące zaproponowane materiały i urządzenia na potwierdzenie, że zastosowanie, materiałów, urządzeń, zaproponowanych przez Wykonawcę jako równoważne spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

7. Szczegółowy opis zmówienia zawiera:
? Dokumentacja projektowa - załącznik nr 10);
? Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 11).
? Przedmiary robót (załącznik nr 12), jednakże przedmiary robót mają charakter jedynie pomocniczy, umożliwiający wykonawcy wycenę planowanych robót. Zamawiający nie przewiduje zwiększenia zakresu robót ponad to co zostało ujęte w przedmiarze

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00124910, S.270.2.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-10 09:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://josephine.proebiz.com/pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://josephine.proebiz.com/pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy JOSEPHINE https://josephine.proebiz.com/pl/ oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie Oferty następuje wyłącznie przy użyciu platformy JOSEPHINE https://josephine.proebiz.com/pl/
2) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z platformy JOSEPHINE https://josephine.proebiz.com/pl/, stanowiącym załącznik nr 14 do SWZ
3) Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania i wycofania ofert):
a) W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w pkt 7), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na platformie JOSEPHINE https://josephine.proebiz.com/pl/ We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych lub numerem postępowania wskazanym w SWZ.
b) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: koniecpol@katowice.lasy.gov.pl .
c) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem platformy JOSEPHINE https://josephine.proebiz.com/pl/ jako załączniki.
Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w lit b) adres email
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO" oraz art. 19 ustawy Pzp, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Skarb Państwa PGL LP Nadleśnictwo Koniecpol
2) dane kontaktowe administratora danych osobowych są następujące: Skarb Państwa PGL LP, Nadleśnictwo Koniecpol, Ul. Różana 11, 42-230 Koniecpol, tel.: 34 35 51265, faks: 34 35 51 285, e-mail: koniecpol@katowice.lasy.gov.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie osoby lub podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. Podstawę prawną udostępnienia w szczególności stanowi art. 18 ust. 6 Ustawy Pzp, z zastrzeżeniem wynikającym z treści art. 18 ust.5, oraz art. 74 Ustawy Pzp, a także regulacje określone w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej ( tj. z dnia 18 listopada 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2176 ze zm.) ;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone - zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego - , a także dla celów archiwizacyjnych przez okres nie dłuższy niż wskazany w odnośnych przepisach prawa krajowego oraz przepisach dotyczących działalności archiwalnej jednostek Policji;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z tego uprawnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przy czym żądanie nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postepowania o udzielenie zamówienia;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Warszawa 00-193, Ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) Administrator oświadcza jednocześnie, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych zabranych w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący ich zabezpieczenie przed bezprawnym rozpowszechnianiem.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-10 09:00
Miejsce składania ofert: https://josephine.proebiz.com/pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30

Wymagania:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 5 000 (słownie: pięć tysięcy złotych i 00/100) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. z dnia 28 stycznia 2020 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
3. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Ochrony Środowiska w Częstochowie S.A. Oddział w Częstochowie nr rachunku: 71 1540 1014 2001 7307 4476 0001 z dopiskiem: Wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu pn. Budowa 2 oddzielnych biurowych kancelarii leśnych w leśnictwach Kossów i Perzyny.
4. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.
5. Z treści wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
6. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 2 ppkt 2)-4) należy przekazać Zamawiającemu wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia.
7. Wadium musi zabezpieczać ofertę zamówienia przez cały okres związania ofertą.
8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, lub nie będzie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3Ustawy PZP zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 Ustawy PZP w zw, z art. 266 Ustawy PZP.
9. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem -określenie przedmiotu zamówienia,
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
10. Zamawiający zwraca wadium na zasadach uregulowanych w art. 98 ust. 1 -5 Ustawy PZP.
11. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wniesienie wadium w formie niepieniężnej w postaci dokumentu gwarancji/poręczenia wystawionego na jednego z tych Wykonawców, będzie wystarczające dla skutecznego zabezpieczenia oferty wadium
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: S.270.2.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pod nazwą ,,Budowa 2 oddzielnych biurowych kancelarii leśnych w leśnictwach Kossów i Perzyny".
2. Opis zamówienia:
1) Przedmiotem inwestycji jest budowa budynków:
a) kancelarii leśnictwa Kossów, krytej dachem wielospadowym położonej na działce nr 1165, obr. 0004 Chycza, jedn. ewid. 261304_2 Radków, zlokalizowanej w Chyczy. Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje budowę kancelarii leśnictwa na działce nr 1165 w Chyczy, budowę miejsc postojowych dla potrzeb projektowanego budynku, lokalizację miejsca do czasowego gromadzenia odpadów stałych, utwardzenie dojścia do budynku na terenie inwestycji oraz dojazdu i miejsc postojowych (kostka brukowa), ogrodzenie części działki, budowę schodów, pochylni i podestu wejściowego. Obsługa komunikacyjna inwestycji odbywać się będzie poprzez zjazd z działki drogowej nr 781. W zakresie obsługi parkingowej inwestycji przewiduje się lokalizację czterech miejsc postojowych, w tym jednego dla osób niepełnosprawnych. Wykonane zostanie ogrodzenie systemowe. Budynek kancelarii jest parterowy, kryty dachem wielospadowym w konstrukcji szkieletowej drewnianej. Budynek wyposażony będzie w instalacje: sanitarną kanalizacyjną, sanitarną wodną, elektryczną. W budynku znajdują się: wiatrołap, komunikacja, pomieszczenie gospodarcze, aneks socjalny, łazienka oraz kancelaria.
b) kancelarii leśnictwa Perzyny, krytej dachem kopertowym, położonej na działce nr 1528, obr. 0011 Mękarzów, jedn. ewid. 261303_2 Moskorzew, zlokalizowanej w Mękarzowie. Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje budowę kancelarii leśnictwa na działce nr 1528 w Mękarzowie, budowę miejsc postojowych dla potrzeb projektowanego budynku, lokalizację miejsca do czasowego gromadzenia odpadów stałych, utwardzenie dojścia do budynku na terenie inwestycji oraz dojazdu i miejsc postojowych (kostka brukowa), ogrodzenie części działki, budowę schodów, pochylni i podestu wejściowego. Obsługa komunikacyjna inwestycji odbywać się będzie poprzez zjazd z działki drogowej nr 1452. W zakresie obsługi parkingowej inwestycji przewiduje się lokalizację czterech miejsc postojowych, w tym jednego dla osób niepełnosprawnych. Wykonane zostanie ogrodzenie systemowe. Budynek kancelarii parterowy, kryty dachem kopertowym w konstrukcji szkieletowej drewnianej. Budynek wyposażony będzie w instalacje: sanitarną kanalizacyjną, sanitarną wodną, elektryczną. W budynku znajdują się: wiatrołap, komunikacja, pomieszczenie gospodarcze, aneks socjalny, łazienka oraz kancelaria.

3. Warunki wykonywania zamówienia: wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż. z zaleceniami Inspektora nadzoru Zamawiającego oraz zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej, pozwoleniem na budowę, wytycznymi niniejszej SWZ, a także jej pozostałymi załącznikami.

4. Informacje ogólne dotyczące realizacji zamówienia:
a) w cenie oferty należy uwzględnić:
? w przypadku korzystania z podwykonawców koordynowanie robót podwykonawców ponosząc za nich pełną odpowiedzialność;
? wykonywanie prac z uwzględnieniem wszystkich warunków i nakazów wynikających z uzgodnień i zobowiązań wzajemnych;
? doprowadzenie do należytego stanu i porządku miejsca prowadzenia robót, a także w razie korzystania z dróg, nieruchomości, obiektów, urządzeń które Wykonawca naruszy w celu realizacji przedmiotu zamówienia,
? naprawienie ewentualnych szkód związanych z prowadzeniem robót wyrządzonych osobom trzecim lub uszkodzenie mienia;
? koszty wszystkich mediów niezbędnych do realizacji zamówienia (prąd, woda itp.)
? obsługę geodezyjną,
? gospodarowanie odpadami zgodnie z zapisami w przedmiarach i opisach w projekcie;
b) warunki wykonania zamówienia, zobowiązania wykonawcy : wymagania dotyczące robót - wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi, przepisami bhp, ppoż, wytycznymi SWZ oraz jej pozostałymi załącznikami.

5. Warunki rękojmi i gwarancji:
a) Na wykonany cały przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji minimum 36 miesięcy.
b) Wzór karty gwarancyjnej stanowi załącznik nr 13 do niniejszej SWZ, który jest jednocześnie załącznikiem do umowy.
c) Termin gwarancji liczony będzie od daty bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót budowlanych.
d) Okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawców muszą odpowiadać, co najmniej okresowi udzielonemu przez Wykonawcę i liczone będą od daty bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót budowlanych.
e) Wykonawca jest zobowiązany względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy przez okres 5 lat licząc od dnia sporządzenia protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

6. Rozwiązania równoważne.
Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie a następnie zastosowanie rozwiązań równoważnych - polegających na zastosowaniu innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia dokumentów, zawierających opis materiałów i urządzeń, proponowanych przez Wykonawcę, jako równoważne. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne - musi wykazać (udowodnić), że oferowane materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w dokumentacji. W przypadku zaoferowania materiałów równoważnych lub techniki wykonania robót budowlanych, Wykonawca musi wraz z drukiem ,,OFERTA" przedstawić oferowane materiały lub techniki wykonania robót budowlanych oraz dołączyć dokumenty potwierdzające parametry techniczne i analizę porównawczą, z której jednoznacznie będzie wynikać, że są one w pełni równoważne do rozwiązań wskazanych w dokumentacji postępowania. W przypadku gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w dokumentacji technicznej do niniejszego postępowania.
Pod pojęciem ,,parametry" rozumie się właściwości funkcjonalne i jakościowe (w tym spełnianie norm przywołanych w dokumentacji, opisującej przedmiot zamówienia), przeznaczenie, materiały, bezpieczeństwo i wytrzymałość.
W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych, o których mowa wyżej - do oferty należy załączyć dokumenty (np. opisy techniczne, karty katalogowe, Deklaracje zgodności), opisujące zaproponowane materiały i urządzenia na potwierdzenie, że zastosowanie, materiałów, urządzeń, zaproponowanych przez Wykonawcę jako równoważne spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

7. Szczegółowy opis zmówienia zawiera:
? Dokumentacja projektowa - załącznik nr 10);
? Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 11).
? Przedmiary robót (załącznik nr 12), jednakże przedmiary robót mają charakter jedynie pomocniczy, umożliwiający wykonawcy wycenę planowanych robót. Zamawiający nie przewiduje zwiększenia zakresu robót ponad to co zostało ujęte w przedmiarze
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Oceny ofert będzie dokonywała komisja. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający poprawi w ofercie omyłki zgodnie z przepisami ustawy Pzp.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
4) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż 300 000 zł.
Zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania przedmiotowego zamówienia. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
? w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - wykonał należycie, zgodnie przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej dwie odrębne roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (budownictwo drewniane bez względu na rodzaj stosowanej technologii) o wartości min. 150 000 zł brutto każda. Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej;
? dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, tj.
o osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
o osobą która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;
o osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza uprawnienia wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane tj. z dnia 7 lipca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) dalej Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących aktów prawnych. Dopuszcza się również odpowiadające im uprawnienia, wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22.12.2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej tj. z dnia 13 grudnia 2019 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 220 ze zm.)
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie aktualne na dzień składania ofert o braku podstaw do wykluczenia, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez zamawiającego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu, stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2) Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia, w postaci:
a) Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie o którym mowa w art. 108 ust.1 pkt 1-4 i 6 Ustawy Pzp oraz art. 109. Ustawy Pzp; - załącznik nr 5 do SWZ;
b) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Ppz, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów tj. z dnia 22 stycznia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 8 do SWZ;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie aktualne na dzień składania ofert o braku podstaw do wykluczenia, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez zamawiającego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu, stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2) Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia, w postaci:
c) wykazu robót budowlanych wykonanych (załącznik nr 6 do SWZ), w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane. Jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
d) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (załącznik nr 7), w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowalnymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami,
e) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 5 000 (słownie: pięć tysięcy złotych i 00/100) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. z dnia 28 stycznia 2020 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
3. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Ochrony Środowiska w Częstochowie S.A. Oddział w Częstochowie nr rachunku: 71 1540 1014 2001 7307 4476 0001 z dopiskiem: Wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu pn. Budowa 2 oddzielnych biurowych kancelarii leśnych w leśnictwach Kossów i Perzyny.
4. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.
5. Z treści wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
6. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 2 ppkt 2)-4) należy przekazać Zamawiającemu wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia.
7. Wadium musi zabezpieczać ofertę zamówienia przez cały okres związania ofertą.
8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, lub nie będzie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3Ustawy PZP zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 Ustawy PZP w zw, z art. 266 Ustawy PZP.
9. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem -określenie przedmiotu zamówienia,
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
10. Zamawiający zwraca wadium na zasadach uregulowanych w art. 98 ust. 1 -5 Ustawy PZP.
11. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wniesienie wadium w formie niepieniężnej w postaci dokumentu gwarancji/poręczenia wystawionego na jednego z tych Wykonawców, będzie wystarczające dla skutecznego zabezpieczenia oferty wadium.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale V.2.1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań.
5) Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
6) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
7) Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonane za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy, tylko w przypadkach określonych w Ustawie Pzp oraz Kodeksie Cywilnym, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem zmian przewidzianych w niniejszym paragrafie oraz zmian określonych w art. 455 Ustawy PZP.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy, które mogą dotyczyć w szczególności następujących przypadków:
1) dotyczących wynagrodzenia, terminów, sposobu wykonania zamówienia, a także zmiany materiałów lub urządzeń w związku z:
a) zmianą stawki podatku od towarów i usług,
b) wystąpieniem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji zamówienia, a w szczególności zaistnieniem siły wyższej, niesprzyjających warunków atmosferycznych, geologicznych, czy hydrologicznych, zaistnieniem kolizji z sieciami infrastruktury, niepozwalających na wykonanie zamówienia na warunkach określonych w umowie,
c) koniecznością usunięcia błędów w dokumentacji projektowej,
d) koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli konieczność ta wynika z okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w momencie zawarcia umowy,
e) koniecznością wykonania zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego lub innych zamówień powiązanych, których udzielenie i wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na realizację niniejszego zamówienia,
f) udzieleniem zamówień o których mowa w art. 455 Ustawy Pzp,
g) wystąpieniem okoliczności o których mowa w §6 umowy,
h) wstrzymaniem robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
i) wprowadzeniem zmian do umowy, wynikających ze zmian natury technicznej oraz przerw w realizacji powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy,
j) wystąpieniem okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności,
k) zaistnieniem innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, a mających wpływ na realizację zamówienia,
l) przedłużeniem terminu realizacji robót budowlanych nie więcej niż o 30 dni, w przypadku wystąpienia okoliczności, na które wykonawca nie miał wpływu i których nie dało się przewidzieć,
2) zmiana trybu, zasad i terminów rozliczeń wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających taką zmianę, w szczególności wynikających z zapisów planu finansowego Zamawiającego;
3) zmiany warunków realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia związane z zaistnieniem innej niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z zawartą umową;
4) zmiany postanowień umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamówienia, jego społeczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu społecznego lub interesu Zamawiającego jako dysponenta środków publicznych, a polegające m.in. na możliwości ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy na skutek okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia, obniżenia wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia umownego w związku z potrzebą wydatkowania środków budżetowych ujętych w planie finansowym Zamawiającego z uwagi na zamknięcie danego roku budżetowego, czy zaistnieniem innej okoliczności uzasadniającej wprowadzenie takiej modyfikacji.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Oceny ofert będzie dokonywała komisja. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający poprawi w ofercie omyłki zgodnie z przepisami ustawy Pzp.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-08

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.