Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA KUTNO
ul. Wincentego Witosa 1
99-300 Kutno
powiat: kutnowski
zamowienia@gminakutno.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Kutno
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu pn.: ,,Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej we wsi
Nowa Wieś, gmina Kutno"
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu pn.: ,,Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej we wsi Nowa Wieś, gmina Kutno",
2. Rodzaj zamówienia: usługa
3. Opis przedmiotu zamówienia:
3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu pn.: Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu pn.: ,,Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej we wsi Nowa Wieś, gmina Kutno". Inwestycja, nad którą będzie sprawowany nadzór obejmuje m.in.
3.1.1. Roboty rozbiórkowe wewnętrzne i roboty na dachu
3.1.2. Roboty budowlane w tym m.in.:
3.1.3. Wykonanie fundamentów;
3.1.4. Wykonanie ścian;
3.1.5. Wykonanie dachu;
3.1.6. Wykonanie sufitu podwieszanego;
3.1.7. Wykonanie tynku kat. III;
3.1.8. Ułożenie płytek na ścianach;
3.1.9. Wykonanie lamperii;
3.1.10. Malowanie ścian;
3.1.11. Ułożenie posadzki z gresu;
3.1.12. Montaż stolarki drzwiowej;
3.1.13. Wykonanie docieplenia ścian styropianem;
3.1.14. Malowanie elewacji;
3.1.15. Wykonanie utwardzenia terenu z kostki;
3.1.16. Wykonanie ogrodzenia z paneli 3D z bramą i furtką;
3.1.17. Wykonanie terenu zielonego;
3.1.18. Wykonanie kotłowni gazowej o mocy kotła 26kW;
3.1.19. Wykonanie instalacji c.o.;
3.1.20. Montaż grzejników;
3.1.21. Wykonanie zasilania elektrycznego i WLZ-ty;
3.1.22. Wykonanie rozdzielni i instalacji elektrycznej wewnętrznej;
3.1.23. Wykonanie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej;
3.1.24. Wykonanie instalacji przyzywowej;
3.1.25. Wykonanie instalacji wentylacyjnej;
3.1.26. wykonanie instalacji klimatyzacji;
3.1.27. wykonanie instalacji gazowej;
3.2. Lokalizacja:
3.2.1. Świetlica wiejska we wsi Nowa Wieś w gminie Kutno (Nowa Wieś 53 A, 99-300 Kutno, obręb Nowa Wieś, działka nr ew. 54/2).
3.3. Szacowana wartość brutto robót budowlanych: 769 800,00 PLN.
3.4. Inwestycja obejmująca roboty budowlane realizowana jest z dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

CPV: 71247000-1, 45111000-8, 45300000-0, 45310000-3, 45317000-2, 45330000-9-, 45333000-0, 71318000-0

Dokument nr: 2021/BZP 00124740, ZP.271.1.10.2021.PP

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-02 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://bip.gminakutno.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://bip.gminakutno.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
1.1.1. składanie wszelkich oświadczeń odbywa się przy użyciu Platformy ePUAP:
1.1.1.1. Link do elektronicznej skrzynki podawczej:
https://epuap.gov.pl/wps/portal
1.1.1.2. Adres skrzynki ePUAP: /p0jjjk062w/SkrytkaESP
1.1.2. oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail:
zamowienia@gminakutno.pl
1.1.2.1. po otwarciu ofert kontakt przez adres e-mail będzie możliwy tylko poprzez adres (adresy) wskazany w formularzu ofertowym.
1.1.3. w korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem w tytule wiadomości należy wpisać znak sprawy. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich zarejestrowania wiadomości na serwerze Zamawiającego.
1.1.4. Zamawiający lub Wykonawca - każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania wiadomości.
1.1.5. w przypadku niepotwierdzenia ze strony Wykonawcy odbioru przesłanych informacji (pomimo takiego żądania) Zamawiający uzna, że wiadomość została skutecznie przekazana do Wykonawcy po wydrukowaniu prawidłowego raportu faksu lub komunikatu poczty elektronicznej o dostarczeniu informacji,
1.2. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę w formie elektronicznej, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji,
1.2.1. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP,
1.2.2. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB,
1.2.3. Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów obsługiwanych przez program o minimalnych wymaganiach: Word 2007, Excel 2007, Adobe Leader.
1.2.4. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu.
1.2.5. W przypadku gdy Wykonawcy w określonym terminie nie złożyli oświadczenia, lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wyznaczonym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania,
1.2.6. W przypadku, gdy Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wyznaczonym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania,
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Informacje dotyczące Administratora danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest:
Gmina Kutno, Regon: 611015744
siedziba: 99-300 Kutno, Ul. Wincentego Witosa 1
tel.: 24/ 355 70 20
e-mail: sekretariat@gminakutno.pl
2. Inspektor ochrony danych
Z Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Kutno można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iod@gminakutno.pl lub listownie na powyżej podany adres z dopiskiem ,,Inspektor ochrony danych".
3. Cel przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz podstawy prawne
Pana / Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu pn.: ,,Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej we wsi Nowa Wieś, gmina Kutno", prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)
Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przepis prawa.
Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest Pana/ Pani zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu oraz następujące przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit.c RODO):
a) ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, dalej ,,ustawa Pzp";
b) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy;
c) ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
4. Okres przechowywania danych
Pana/ Pani dane osobowe pozyskane w związku z postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 78 ust.1 i 4 ustawy Pzp, przechowywane będą:
a) protokół postępowania wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
b) w przypadku obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego powyżej 4 lat - protokół postępowania wraz z załącznikami przechowywany będzie przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5. Komu przekazujemy Pana / Pani dane osobowe
a) Odbiorcami Pana/ Pani danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp.
b) Zamawiający może udostępnić dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie.
c) Dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego mogą być przekazywane wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.
d) Ograniczenie dostępu do Pana/ Pani danych osobowych może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach jeśli, jest to uzasadnione ochroną prywatności lub interesem publicznym, zgodnie z art. 18 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy Pzp.
e) Ponadto odbiorcami Pana/ Pani danych osobowych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne mogą być podmioty z którymi Administrator zawarł umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 6. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy
W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Pana/ Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państw z poza EOG z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie 5 lit. c.
7. Przetwarzanie zautomatyzowane
W odniesieniu do Pana/ Pani danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8. Przysługujące Panu/ Pani uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych
1) W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przysługują Panu/ Pani następujące uprawnienia:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana/ Pani dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pana/ Pani danych osobowych:
a. skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp;
b. skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.
c) zgłoszenie żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/ Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/ Pani dotyczących narusza przepisy RODO.
2) Nie przysługuje Panu/ Pani:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pana/ Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
9. Obowiązek podania danych
Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o zamówienie publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału.
Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy Pzp oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych, a w szczególności na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-02 09:00
Miejsce składania ofert: Ofertę składa się pod rygorem nieważności, zgodnie z wyborem Wykonawcy przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.10.2021.PP
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu pn.: ,,Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej we wsi Nowa Wieś, gmina Kutno",
2. Rodzaj zamówienia: usługa
3. Opis przedmiotu zamówienia:
3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu pn.: Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu pn.: ,,Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej we wsi Nowa Wieś, gmina Kutno". Inwestycja, nad którą będzie sprawowany nadzór obejmuje m.in.
3.1.1. Roboty rozbiórkowe wewnętrzne i roboty na dachu
3.1.2. Roboty budowlane w tym m.in.:
3.1.3. Wykonanie fundamentów;
3.1.4. Wykonanie ścian;
3.1.5. Wykonanie dachu;
3.1.6. Wykonanie sufitu podwieszanego;
3.1.7. Wykonanie tynku kat. III;
3.1.8. Ułożenie płytek na ścianach;
3.1.9. Wykonanie lamperii;
3.1.10. Malowanie ścian;
3.1.11. Ułożenie posadzki z gresu;
3.1.12. Montaż stolarki drzwiowej;
3.1.13. Wykonanie docieplenia ścian styropianem;
3.1.14. Malowanie elewacji;
3.1.15. Wykonanie utwardzenia terenu z kostki;
3.1.16. Wykonanie ogrodzenia z paneli 3D z bramą i furtką;
3.1.17. Wykonanie terenu zielonego;
3.1.18. Wykonanie kotłowni gazowej o mocy kotła 26kW;
3.1.19. Wykonanie instalacji c.o.;
3.1.20. Montaż grzejników;
3.1.21. Wykonanie zasilania elektrycznego i WLZ-ty;
3.1.22. Wykonanie rozdzielni i instalacji elektrycznej wewnętrznej;
3.1.23. Wykonanie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej;
3.1.24. Wykonanie instalacji przyzywowej;
3.1.25. Wykonanie instalacji wentylacyjnej;
3.1.26. wykonanie instalacji klimatyzacji;
3.1.27. wykonanie instalacji gazowej;
3.2. Lokalizacja:
3.2.1. Świetlica wiejska we wsi Nowa Wieś w gminie Kutno (Nowa Wieś 53 A, 99-300 Kutno, obręb Nowa Wieś, działka nr ew. 54/2).
3.3. Szacowana wartość brutto robót budowlanych: 769 800,00 PLN.
3.4. Inwestycja obejmująca roboty budowlane realizowana jest z dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

71318000-0 - Inżynieryjne usługi doradcze i konsultacyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
1.1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych wyłącznie na podstawie kryterium oceny ofert, którym są:
1.1.1. Cena ,,C" (w rozumieniu łączna wartość brutto zamówienia, czyli wartość brutto umowy) - waga 60 %, gdzie punkty wyliczane są wg następującego wzoru:

C = Cmin x 60 pkt
Cb

C - liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) w kryterium cena 60 %;
Cmin - najniższa zaproponowana cena wśród ofert niepodlegających odrzuceniu;
Cb - zaproponowana cena oferty badanej.

1.1.2. Częstotliwości wizyt na budowie ,,D" - waga 40 %, gdzie punkty wyliczane są w sposób następujący:
1.1.3. Zamawiający wymaga od wykonawców minimum 2 wizyty z tytułu nadzoru inwestorskiego w ciągu każdego tygodnia realizacji przedmiotu zamówienia przez Koordynatora inspektorów nadzoru - Inspektora nadzoru robót konstrukcyjno - budowlanych oraz pozostałych Inspektorów w poszczególnych specjalnościach, podczas wykonywania robót w danej branży. W związku z powyższym, Zamawiający nie będzie przyznawał punktów za wyżej wymienioną minimalną ilość wizyt.
Dodatkowe punkty będą przyznane za zwiększoną częstotliwość wizyt na budowie przez Koordynatora inspektorów nadzoru - Inspektor nadzoru robót konstrukcyjno - budowlanych. Maksymalna ilość punktów do uzyskania w ramach tego kryterium wynosi 40 pkt. Zaoferowanie większej ilości niż 4 wizyty na budowie w każdym tygodniu nie spowoduje przyznania większej ilości punktów.

1.1.4. punkty w kryterium zostaną przyznane w następujący sposób:

Częstotliwość wizyt na budowie Punktacja
dwie wizyty w tygodniu 0 pkt
trzy wizyty w tygodniu 20 pkt
cztery wizyty w tygodniu 40 pkt

1.2. Łączna ilość punktów uzyskanych przez wykonawców:

P = C + D
gdzie:

P - łączna ilość punktów uzyskanych przez wykonawcę;
C - ilość punktów uzyskanych w kryterium ,,cena";
D - ilość punktów uzyskanych w kryterium ,,częstotliwość wizyt na budowie";

2. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
3. Zgodnie z art. 223 ust. 1 ustawy Pzp, w toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń.
4. Zamawiający poprawi w ofercie omyłki wskazane w art. 223 ust. 2 ustawy Pzp, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona.
5. Zamawiający odrzuci złożoną ofertę, w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z okoliczności, o których mowa w art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.
6. W przypadku, gdy nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu, postępowanie zostanie unieważnione. Zamawiający unieważni postępowanie także w innych przypadkach, określonych w ustawie Pzp.
7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Częstotliwości wizyt na budowie
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do:

wykazania, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 400 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
2.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do:
wykazania, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał należycie minimum dwie usługi w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego lub zastępstwa inwestorskiego lub Inżyniera Kontraktu w ramach którego sprawowany był nadzór inwestorski w branży budowlanej, instalacyjnej i elektrycznej, odpowiadający swoim zakresem zamówieniu, tzn. nadzorowi na roboty obejmujące budowę lub rozbudowę lub przebudowę budynku minimum 400 000,00 złotych brutto każda.
2.5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określony w ust. 2 pkt 2.4, musi spełniać w całości co najmniej jeden z Wykonawców.
2.6. wykazania, że skierowane osoby do realizacji zamówienia, tj.:
2.6.1. Koordynator inspektorów nadzoru - Inspektor nadzoru robót konstrukcyjno - budowlanych:
2.6.1.1. posiada wykształcenie wyższe,
2.6.1.2. posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnie funkcji technicznych w budownictwie w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
2.6.1.3. posiada doświadczenie zawodowe z okresu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert polegających na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru przy minimum dwóch zamówieniach dotyczących przebudowy lub rozbudowy lub budowy budynku o wartości nie mniejszej niż 400 000 zł brutto każdy.
2.6.2. Inspektor nadzoru branża instalacyjna:
2.6.2.1. posiada wykształcenie wyższe,
2.6.2.2. posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
2.6.3. Inspektora nadzoru branża elektryczna:
2.6.3.1. posiada wykształcenie wyższe,
2.6.3.2. posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

2.6.4. Uwaga:
2.6.4.1. Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333).
2.6.4.2. Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) - dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenia posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.
2.6.4.3. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2020 poz. 220).
2.6.5. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji w przypadku, gdy ta sama osoba posiada wymagane uprawnienia oraz doświadczenie w więcej niż jednej specjalności.
2.7. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.3.1. oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie w zakresie pkt 1.3.1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
1.3.2. dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego,
1.3.3. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy - wg załącznika nr 5;
1.3.4. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg załącznika nr 6;
1.3.5. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
1.3.6. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

1.3.7. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1.1. WRAZ Z OFERTĄ:
1.1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że wykonawca:
1.1.1.1. nie podlega wykluczeniu na podstawie określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1), 4) ustawy Pzp,
1.1.1.2. spełnia warunki udziału w postępowaniu, - wg druków dołączonych do SWZ - załącznik nr 2 i 3 do SWZ
1.1.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów:
1.1.2.1. składa zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji,
1.1.2.2. w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w ust. 1 pkt. 1.1.1.
1.1.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców:
1.1.3.1. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1.1.1. składa wraz z ofertą każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
1.1.3.2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ze wskazaniem przedmiotowego zakresów tych prac wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
1.1.4. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę nazw podwykonawcy.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1.1.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców:
1.1.3.1. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1.1.1. składa wraz z ofertą każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
1.1.3.2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ze wskazaniem przedmiotowego zakresów tych prac wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
1.1.4. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę nazw podwykonawcy.
1.2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1.1.1. SWZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach opisanych w §10 wzoru umowy.
2. Wykonawca wnioskujący o zmianę umowy, przedkłada Zamawiającemu pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do umowy.
3. Inicjatorem zmian w umowie mogą być obie strony umowy, z tym że ostateczna decyzja co do wprowadzenia zmian i ich zakresu należy do Zamawiającego.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
1.1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych wyłącznie na podstawie kryterium oceny ofert, którym są:
1.1.1. Cena ,,C" (w rozumieniu łączna wartość brutto zamówienia, czyli wartość brutto umowy) - waga 60 %, gdzie punkty wyliczane są wg następującego wzoru:

C = Cmin x 60 pkt
Cb

C - liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) w kryterium cena 60 %;
Cmin - najniższa zaproponowana cena wśród ofert niepodlegających odrzuceniu;
Cb - zaproponowana cena oferty badanej.

1.1.2. Częstotliwości wizyt na budowie ,,D" - waga 40 %, gdzie punkty wyliczane są w sposób następujący:
1.1.3. Zamawiający wymaga od wykonawców minimum 2 wizyty z tytułu nadzoru inwestorskiego w ciągu każdego tygodnia realizacji przedmiotu zamówienia przez Koordynatora inspektorów nadzoru - Inspektora nadzoru robót konstrukcyjno - budowlanych oraz pozostałych Inspektorów w poszczególnych specjalnościach, podczas wykonywania robót w danej branży. W związku z powyższym, Zamawiający nie będzie przyznawał punktów za wyżej wymienioną minimalną ilość wizyt.
Dodatkowe punkty będą przyznane za zwiększoną częstotliwość wizyt na budowie przez Koordynatora inspektorów nadzoru - Inspektor nadzoru robót konstrukcyjno - budowlanych. Maksymalna ilość punktów do uzyskania w ramach tego kryterium wynosi 40 pkt. Zaoferowanie większej ilości niż 4 wizyty na budowie w każdym tygodniu nie spowoduje przyznania większej ilości punktów.

1.1.4. punkty w kryterium zostaną przyznane w następujący sposób:

Częstotliwość wizyt na budowie Punktacja
dwie wizyty w tygodniu 0 pkt
trzy wizyty w tygodniu 20 pkt
cztery wizyty w tygodniu 40 pkt

1.2. Łączna ilość punktów uzyskanych przez wykonawców:

P = C + D
gdzie:

P - łączna ilość punktów uzyskanych przez wykonawcę;
C - ilość punktów uzyskanych w kryterium ,,cena";
D - ilość punktów uzyskanych w kryterium ,,częstotliwość wizyt na budowie";

2. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
3. Zgodnie z art. 223 ust. 1 ustawy Pzp, w toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń.
4. Zamawiający poprawi w ofercie omyłki wskazane w art. 223 ust. 2 ustawy Pzp, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona.
5. Zamawiający odrzuci złożoną ofertę, w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z okoliczności, o których mowa w art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.
6. W przypadku, gdy nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu, postępowanie zostanie unieważnione. Zamawiający unieważni postępowanie także w innych przypadkach, określonych w ustawie Pzp.
7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Częstotliwości wizyt na budowie
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-08-31

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.