Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa sieci sanitarnej

Przedmiot:

Budowa sieci sanitarnej

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Ksawerów
Kościuszki 3h
95-054 Ksawerów
powiat: pabianicki
sekretariat@ksawerow.com
Województwo: łódzkie
Miasto: Ksawerów
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-20 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa sieci sanitarnej w Ul. Świerkowej, Akacjowej, Łącznej, Ogrodników w ramach zadania pn.: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Ksawerów
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sieci kanalizacji sanitarnej obejmująca:
- kanał sanitarny grawitacyjny:
śr. 200 mm - L = 1.744,9 mb, PVC klasy S lub równoważny.
śr. 160 mm - L = 318,20 mb, PVC Klasy S lub równoważny,
- kolektor tłoczny:
śr. 110 mm - L = 498,5 mb, PE100 SDR lub równoważny.
śr. 75 mm - L = 248,5 mb, PE100 SDR lub równoważny
śr. 63 mm - L = 182,0 mb, PE100 SDR lub równoważny.
śr. 40 mm - L = 30,5 mb, PE100 SDR lub równoważny
Przepompownia ścieków oznaczona w projekcie jako ,,PO2"
Roboty drogowe
- rozebranie nawierzchni
- korytowanie ,
- podbudowa betonowa B-7,5 , gr. 15 cm z pielęgnacją piaskiem i wodą
- warstwa dolna podbudowy z kruszywa drogowego o uziarnieniu od 0-30 mm gr. 20 cm.
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 6 cm - 10.287,10 m2,
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm - 10.287,10 m2

CPV: 45231300-8

Dokument nr: 2021/BZP 00124856, RZP.271.9.2021.JG

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-20 09:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://www.ksawerow.4bip.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
- miniPortalu - https://miniportal.uzp.gov.pl/,
- ePUAPu - https://epuap.gov.pl/wps/portal;
nazwa konta ePUAP: Gmina Ksawerów
adres skrzynki ePUAP: 973y2jnjtn/skrytka
a także za pomocą poczty e-mail przetargi@ksawerow.com
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
- miniPortalu - https://miniportal.uzp.gov.pl/,
- ePUAPu - https://epuap.gov.pl/wps/portal;
nazwa konta ePUAP: Gmina Ksawerów
adres skrzynki ePUAP: 973y2jnjtn/skrytka
a także za pomocą poczty e-mail przetargi@ksawerow.com
2. Ofertę oraz dokumenty składane wraz z ofertą należy składać przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl i ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal
3. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń (inne niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) składane są przez Wykonawcę elektronicznie za pośrednictwem:
3.1 dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana.
3.2 poczty elektronicznej, na adres e-mail przetargi@ksawerow.com
4. Zamawiający rekomenduje następujące formaty danych: .pdf oraz .zip, .7z (formaty poddające dane kompresji), a w przypadku przekazywania wiadomości przy użyciu środków komunikacji elektronicznej jako tekst wpisany bezpośrednio do niej.
5. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia BZP lub nr sprawy a także identyfikatorem postępowania dostępnym na miniPortalu.
6. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Adres skrzynki na ePUAP wykonawca zobowiązany jest podać na formularzu oferty. W przypadku nie wskazania przez wykonawcę adresu skrzynki ePUAP lub jej błędnego adresu, korespondencja będzie prowadzona na adres skrzynki ePUAP, z którego została złożona oferta, a przed upływem składania ofert - wpłynęła korespondencja od Wykonawcy.
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal ePUAP.pdf oraz Regulaminie ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin
7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB (dotyczy miniPortalu oraz ePUAP).
8. Formularz ofertowy, kosztorys ofertowy, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo muszą być sporządzone w jednym z formatów danych, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
Zamawiający rekomenduje następujące formaty: .pdf, .zip, .7z (formaty poddający dane kompresji).
Dokumenty należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub
- podpisem zaufanym lub
- elektronicznym podpisem osobistym.
9. Podpis musi zostać złożony bezpośrednio na pliku z ofertą wykonawcy lub na ,,paczce" dokumentów elektronicznych zawierających ofertę wykonawcy. Opatrzenie właściwym podpisem oferty (lub paczki) następuje przed czynnością jej zaszyfrowania. Złożenie podpisu jedynie w innym miejscu (podczas przesyłania oferty przez ePUAP) nie jest równoznaczne ze złożeniem podpisu pod ofertą. Oferta, która została złożona bez opatrzenia właściwym podpisem elektronicznym podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp z uwagi na niezgodność z art. 63 ustawy Pzp.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UW L 119 z 04.05.2016 r.), dalej "RODO", informuję, że:
? Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Ksawerów reprezentowana przez Wójta Gminy Ksawerów, Ul. Kościuszki 3h, 95-054 Ksawerów, zwany dalej "Administratorem"
? z Administratorem można się skontaktować pisemnie na adres siedziby Administratora lub pod adresem email: sekretariat@ksawerow.com, 42/ 213-80-50
? kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Ksawerów możliwy jest pod adresem email: odo@ksawerow.com
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Budowa sieci sanitarnej w Ul. Świerkowej, Akacjowej, Łącznej, Ogrodników w ramach zadania pn.: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Ksawerów" znak: RZP.271.9.2021.JG prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy
? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w niniejszym postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO
? odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą zostać osoby lub podmioty którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej ,,ustawa Pzp" oraz Podmioty przetwarzające
? posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania
? w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych przez Administratora ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
? Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
? Nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych osobowych, prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych osobowych,
? w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu,
?wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu,
?w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-20 08:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika systemu dostępnej na https://miniportal.uzp.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: RZP.271.9.2021.JG
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sieci kanalizacji sanitarnej obejmująca:
- kanał sanitarny grawitacyjny:
śr. 200 mm - L = 1.744,9 mb, PVC klasy S lub równoważny.
śr. 160 mm - L = 318,20 mb, PVC Klasy S lub równoważny,
- kolektor tłoczny:
śr. 110 mm - L = 498,5 mb, PE100 SDR lub równoważny.
śr. 75 mm - L = 248,5 mb, PE100 SDR lub równoważny
śr. 63 mm - L = 182,0 mb, PE100 SDR lub równoważny.
śr. 40 mm - L = 30,5 mb, PE100 SDR lub równoważny
Przepompownia ścieków oznaczona w projekcie jako ,,PO2"
Roboty drogowe
- rozebranie nawierzchni
- korytowanie ,
- podbudowa betonowa B-7,5 , gr. 15 cm z pielęgnacją piaskiem i wodą
- warstwa dolna podbudowy z kruszywa drogowego o uziarnieniu od 0-30 mm gr. 20 cm.
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 6 cm - 10.287,10 m2,
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm - 10.287,10 m2
4.2.6.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże że:
a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 sieci kanalizacji sanitarnej o długości min. 300 mb każda, oraz złoży dowody potwierdzające, że wymienione prace zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
b) dysponuje następującymi osobami skierowanymi do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnymi za świadczenie usług, należącymi do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa:
kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane:
- w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń wodociągowych lub równoważne
oraz osobą posiadającą uprawnienia budowlane:
- w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie dróg lub równoważne.
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy, które stanowi wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu - zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ. A w stosunku do Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona na podstawie złożonego na wezwanie Zamawiającego (zgodnie z rozdziałem 20 pkt 1.2) wykazu robót budowlanych wraz z dowodami, że roboty budowlane zostały wykonane należycie w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone oraz na podstawie złożonego wykazu osób.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór stanowi Załącznik nr 8 do SWZ);
b) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu złożonym wraz z ofertą (wzór stanowi Załącznik nr 9 do SWZ)
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi wzór stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.
W wykazie należy uwzględnić osoby, które będą pełniły funkcję kierownika budowy, posiadające uprawnienia budowlane:
- w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń wodociągowych;
- w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie dróg.
b) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty (Wykaz robót budowlanych stanowi załącznik nr 7 do SWZ, do którego należy dołączyć dowody).
W wykazie należy podać tylko informacje niezbędne do potwierdzenia spełniania opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu - za wystarczające zostanie uznane ujęcie w wykazie co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości min. 300 mb każda.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1 Wykonawcy mogą wspólnie (np. konsorcjum, spółka cywilna) ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wówczas wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2 Zamawiający nie może wymagać od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadania określonej formy prawnej w celu złożenia oferty.
3 Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5 W przypadku, o którym mowa w pkt 3.4 wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wypełniają na formularzu oferty pkt 8, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
6 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zawarto w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.