Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
914z dziś
5370z ostatnich 7 dni
20258z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa drogi gminnej

Przedmiot:

Budowa drogi gminnej

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA PRZEDBÓRZ
ul. Mostowa 29
97-570 Przedbórz
powiat: radomszczański
44 781 22 61 do 65, faks 44 781 21 80
umprzedborz@pro.onet.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Przedbórz
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 44 781 22 61 do 65,
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa drogi gminnej w miejscowości Wymysłów - Brzostek
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje dwa odcinki:
a) remontowany odcinek o długości 620,00 mb posiada nawierzchnię gruntowo - tłuczniową o nieregularnym przebiegu. Zakres robót do wykonania:
- roboty przygotowawcze (pomiarowe) polegające na wytyczeniu geodezyjnym i wskazaniu granic pasa drogowego,
- roboty ziemne mechaniczne(koryto pod konstrukcję jezdni i skrzyżowania wraz z odwozem urobku na odległość do 5 km),
- mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntowego pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
- dolna warstwa podbudowy tłuczniowej z kruszywa łamanego frakcji 31,5 - 63,0 mm o grubości 15 cm po zagęszczeniu,
- górna warstwa podbudowy tłuczniowej z kruszywa łamanego frakcji 0 - 31,5 mm o grubości 8 cm po zagęszczeniu wraz z domiałowaniem nawierzchni kruszywem 2 - 8 mm,
- wyrównanie istniejącej podbudowy z kruszywa kruszywem łamanym frakcji 0 - 31,5 mm o grubości 8 cm po zagęszczeniu wraz z domiałowaniem nawierzchni kruszywem 2 - 8 mm,
- ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego po wykonanych robotach,
- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego mineralnego po obu stronach jezdni.
b) przebudowywany odcinek o długości 720 mb posiada nawierzchnię gruntowo - tłuczniową o nieregularnym przebiegu. Zakres robót do wykonania:
- roboty przygotowawcze (pomiarowe) polegające na wytyczeniu geodezyjnym i wskazaniu granic pasa drogowego,
- roboty ziemne mechaniczne (koryto o grubości 20 cm po konstrukcję jezdni wraz z odwozem urobku na odległość do 5 km),
- mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntowego pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
- dolna warstwa podbudowy tłuczniowej z kruszywa łamanego frakcji 31,5 - 63,0 mm o grubości 15 cm po zagęszczeniu,
- górna warstwa podbudowy tłuczniowej z kruszywa łamanego frakcji 0 - 31,5 mm o grubości 8 cm po zagęszczeniu wraz z domiałowaniem nawierzchni jezdni kruszywem 2 - 8 mm,
- ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego po wykonanych robotach,
- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego mineralnego po obu stronach jezdni;
Uwaga: Zakres robót zawarty w Dokumentacji Technicznej obejmuje szerszy zakres prac niż objęty niniejszym postępowaniem przetargowym. Wykonawcy winni uwzględnić te zapisy zawarte w Dokumentacji Technicznej, których zakres odpowiada Przedmiarowi Robót.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz parametry techniczne określają: Przedmiar robót - Załącznik Nr 9 do SWZ, Dokumentacja Techniczna - Załącznik Nr 10.

CPV: 45000000-7, 45111200-0, 45233120-6, 45233252-0

Dokument nr: 2021/BZP 00124760, IRŚ.271.1.4.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-09 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://bip.przedborz.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: umprzedborz@pro.onet.pl; https://epuap.gov.pl/wps/portal; http://bip.przedborz.pl; https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do ,,Formularza do komunikacji".
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) oraz w Rozdziale 8 SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna RODO została szczegółowo określona w Rozdziale 28 SWZ.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-09 09:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

Wymagania:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje do dnia upływu terminu związania ofertą.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Przedborzu:
Nr rachunku: Bank Spółdzielczy w Przedborzu 76 8988 0001 0000 0012 2874 0209
z dopiskiem: ,,Wadium - IRŚ.271.1.4.2021"
Uwaga: Za termin wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego.
Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019r. poz. 310, 836 i 1572).
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone, jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp.
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty
wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Gmina Przedbórz;
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp.), Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o którym mowa w pkt 4. ppkt 2-4 SWZ wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona.
8. Zamawiający będzie dokonywał zwrotu wadium zgodnie z zasadami określonymi w art. 98 ustawy Pzp
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: IRŚ.271.1.4.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje dwa odcinki:
a) remontowany odcinek o długości 620,00 mb posiada nawierzchnię gruntowo - tłuczniową o nieregularnym przebiegu. Zakres robót do wykonania:
- roboty przygotowawcze (pomiarowe) polegające na wytyczeniu geodezyjnym i wskazaniu granic pasa drogowego,
- roboty ziemne mechaniczne(koryto pod konstrukcję jezdni i skrzyżowania wraz z odwozem urobku na odległość do 5 km),
- mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntowego pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
- dolna warstwa podbudowy tłuczniowej z kruszywa łamanego frakcji 31,5 - 63,0 mm o grubości 15 cm po zagęszczeniu,
- górna warstwa podbudowy tłuczniowej z kruszywa łamanego frakcji 0 - 31,5 mm o grubości 8 cm po zagęszczeniu wraz z domiałowaniem nawierzchni kruszywem 2 - 8 mm,
- wyrównanie istniejącej podbudowy z kruszywa kruszywem łamanym frakcji 0 - 31,5 mm o grubości 8 cm po zagęszczeniu wraz z domiałowaniem nawierzchni kruszywem 2 - 8 mm,
- ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego po wykonanych robotach,
- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego mineralnego po obu stronach jezdni.
b) przebudowywany odcinek o długości 720 mb posiada nawierzchnię gruntowo - tłuczniową o nieregularnym przebiegu. Zakres robót do wykonania:
- roboty przygotowawcze (pomiarowe) polegające na wytyczeniu geodezyjnym i wskazaniu granic pasa drogowego,
- roboty ziemne mechaniczne (koryto o grubości 20 cm po konstrukcję jezdni wraz z odwozem urobku na odległość do 5 km),
- mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntowego pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
- dolna warstwa podbudowy tłuczniowej z kruszywa łamanego frakcji 31,5 - 63,0 mm o grubości 15 cm po zagęszczeniu,
- górna warstwa podbudowy tłuczniowej z kruszywa łamanego frakcji 0 - 31,5 mm o grubości 8 cm po zagęszczeniu wraz z domiałowaniem nawierzchni jezdni kruszywem 2 - 8 mm,
- ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego po wykonanych robotach,
- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego mineralnego po obu stronach jezdni;
Uwaga: Zakres robót zawarty w Dokumentacji Technicznej obejmuje szerszy zakres prac niż objęty niniejszym postępowaniem przetargowym. Wykonawcy winni uwzględnić te zapisy zawarte w Dokumentacji Technicznej, których zakres odpowiada Przedmiarowi Robót.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz parametry techniczne określają: Przedmiar robót - Załącznik Nr 9 do SWZ, Dokumentacja Techniczna - Załącznik Nr 10.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium oceny ofert jakim jest Cena ( C) - 100%
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie (rozbudowie, odbudowie), przebudowie lub remoncie drogi o wartości robót, co najmniej 100 000,00 zł brutto.
Informacje dodatkowe:
Dla potrzeb oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu z pkt 6.1.4 lit. a), jeżeli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP w oparciu o tabelę średnich kursów walut obcych, na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
b) dysponują jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy w specjalności drogowej posiadającą określone przepisami Prawa Budowlanego (t. j. Dz. U. Z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Z 2019r. poz.831) uprawnienia budowlane w specjalności drogowej wraz z przynależnością do właściwej Izby Samorządu Zawodowego Inżynierów Budownictwa w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. Z 2019 r., poz. 1117) lub równoważne odpowiadające im uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a także legitymuje się, co najmniej rocznym doświadczeniem przy pełnieniu funkcji kierownika robót/budowy w specjalności drogowej lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Nie
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Na podstawie art. 274 ust. 1 Pzp w zw. z § 3 Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 12 do SWZ
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - stanowiący załączniku nr 4 do SWZ,
2. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - stanowiącym załączniku nr 5 do SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Nie dotyczy
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym - stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenia, o których mowa w pkt. 7.1., 7.2. SWZ;
2) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, o których mowa w pkt 6.6. SWZ, (jeżeli dotyczy);
3) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w pkt 7.10.2. SWZ;
4) dowód wniesienia wadium;
5) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa, (jeżeli dotyczy).
6) dowody równoważności, jeżeli wykonawca zaoferował rozwiązania równoważne w stosunku do określonych w opisie przedmiotu zamówienia, (jeżeli dotyczy).
7) uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, (jeżeli dotyczy). W sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postepowania będą zawierać tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępniane oraz wskazuje, że zastrzeżone informację stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu konkurencyjności. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust 5 ustawy Pzp.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje do dnia upływu terminu związania ofertą.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Przedborzu:
Nr rachunku: Bank Spółdzielczy w Przedborzu 76 8988 0001 0000 0012 2874 0209
z dopiskiem: ,,Wadium - IRŚ.271.1.4.2021"
Uwaga: Za termin wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego.
Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019r. poz. 310, 836 i 1572).
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone, jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp.
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty
wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Gmina Przedbórz;
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp.), Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o którym mowa w pkt 4. ppkt 2-4 SWZ wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona.
8. Zamawiający będzie dokonywał zwrotu wadium zgodnie z zasadami określonymi w art. 98 ustawy Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. W przypadku wspólnie ubiegających się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o którym mowa w pkt. 7.1., 7.2. SWZ składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są złożyć oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonują poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
3. W przypadku, o którym mowa w pkt 7.10. SWZ wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik wraz z ofertą winno być złożone pełnomocnictwo dla tej osoby określające jego zakres. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
5. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej, przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Jeżeli dokument został wystawiony przez upoważniony podmiot jak dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać notariusz lub mocodawca.
6. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium oceny ofert jakim jest Cena ( C) - 100%
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-07

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.