Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
914z dziś
5370z ostatnich 7 dni
20258z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ,,Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Przedmiot:

,,Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Pelplin
Plac Grunwaldzki 4
83-130 Pelplin
powiat: tczewski
erecka@pelplin.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/pelplin/proceedings
Województwo: pomorskie
Miasto: Pelplin
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Pelplinie wraz infrastrukturą towarzyszącą"
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kompleksowych robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej pn.: BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PELPLINIE WRAZ Z INSTALACJAMI, PLACAMI I INFRASTRUKTURĄ ZEWNĘTRZNĄ, w tym: budowa budynku biurowo-socjalnego, wagi najazdowej, wiaty magazynowej, ściany oporowej, zbiornika retencyjnego na wody opadowe, wraz z instalacjami, placami i infrastrukturą zewnętrzną oraz na podstawie pozwolenia na budowę nr WB.6740.1.101.2020 z dnia 26.02.2021 r.
Zamówienie prowadzone jest w ramach zadania pn.: ,,PSZOK w Pelplinie - wzrost eko-świadomości mieszkańców i efektywność segregacji odpadów" dofinansowane ze środków zewnętrznych Regionalny Program Operacyjny.
Działka objęta przedmiotowym projektem zagospodarowania terenu znajduje w Pelplinie przy Ul. Starogardzkiej, na terenie działki ewidencyjnej 3/12, obręb 0006 Pelplin, woj.: pomorskie, pow.: tczewski, gmina: Pelplin - miasto.

CPV: 45210000-2, 45100000-8, 45110000-1, 45111200-0, 45112710-5, 45200000-9, 45211350-7, 45213240-7, 45232150-8, 45232410-9

Dokument nr: 2021/BZP 00124845, SZP.271.1.8.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-11 09:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/pelplin
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pelplin
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https://platformazakupowa.pl/pn/pelplin
1. Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.
4. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji "Komunikaty". Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): SWZ

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/pelplin/proceedings
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-11 09:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/pelplin

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

Wymagania:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium na kwotę 10 000,00 PLN (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100).
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia terminu związania ofertą.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.).
4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, to należy je wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 62 8342 0009 2000 0358 2000 0004
5. Na poleceniu przelewu należy wpisać: ,,Wadium - przetarg nr SZP.272.1.8.2021"
18.5 W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt SWZ: 18.3.2 - 18.3.4, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej, który powinien zawierać następujące elementy:
a) nazwę Zleceniodawcy (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (poręczyciela/Wystawcy) oraz wskazanie ich siedzib,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem (np. nazwa zadania, znak postępowania),
c) kwotę gwarancji/poręczenia,
d) termin ważności gwarancji/poręczenia (który nie może być krótszy niż termin związania ofertą z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert),
e) treść art. 98 ust. 6 Ustawy, określająca okoliczności zatrzymania wadium przez Zamawiającego,
f) jednoznaczny zapis o gwarantowaniu wypłaty całej kwoty wadium w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie,
g) w przypadku oferta zostanie złożona przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjantów) - informację identyfikującą podmioty, których dotyczy zabezpieczenie wadialne oferty.
6. Brak którejś z powyższych adnotacji w treści dokumentu wadialnego, będzie skutkować odrzuceniem oferty w trybie art. 226 ust. 1 pkt 14 Ustawy, to jest z uwagi na wniesienie wadium w sposób nieprawidłowy.
7. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w punkcie SWZ.
8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego zatrzymania określa Ustawa
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: SZP.271.1.8.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kompleksowych robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej pn.: BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PELPLINIE WRAZ Z INSTALACJAMI, PLACAMI I INFRASTRUKTURĄ ZEWNĘTRZNĄ, w tym: budowa budynku biurowo-socjalnego, wagi najazdowej, wiaty magazynowej, ściany oporowej, zbiornika retencyjnego na wody opadowe, wraz z instalacjami, placami i infrastrukturą zewnętrzną oraz na podstawie pozwolenia na budowę nr WB.6740.1.101.2020 z dnia 26.02.2021 r.
Zamówienie prowadzone jest w ramach zadania pn.: ,,PSZOK w Pelplinie - wzrost eko-świadomości mieszkańców i efektywność segregacji odpadów" dofinansowane ze środków zewnętrznych Regionalny Program Operacyjny.
Działka objęta przedmiotowym projektem zagospodarowania terenu znajduje w Pelplinie przy ul. Starogardzkiej, na terenie działki ewidencyjnej 3/12, obręb 0006 Pelplin, woj.: pomorskie, pow.: tczewski, gmina: Pelplin - miasto.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45211350-7 - Roboty budowlane w zakresie budynków wielofunkcyjnych

45213240-7 - Roboty budowlane w zakresie gospodarskich obiektów budowlanych

45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja jakości
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże:
a. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane tj. 1 zamówienie na roboty budowlane obejmujące budowę obiektu - budynek o powierzchni zabudowy nie mniej niż 100 m2, wraz z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowanie terenu w tym ciągi komunikacyjne (np. place, drogi, miejsca postojowe, chodniki).
- z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
b. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnej za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat jego uprawnień i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tą osobą tj. 1 osoba na stanowisku Kierownika Budowy w specjalności konstrukcyjno - budowlanej posiadającą uprawnienia konstrukcyjno - budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, w tym wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - w zakresie wystarczającym do kierowania robotami budowlanymi w zakresie robót konstrukcyjno - budowlanych oraz co najmniej 4 letnie doświadczenia zawodowego w specjalności konstrukcyjno - budowlanej na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót;
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
2) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym Wykonawca, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - zgodnie Załącznikiem nr 8 do SWZ;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane tj. 1 zamówienie na roboty budowlane obejmujące budowę obiektu - budynek o powierzchni zabudowy nie mniej niż 100 m2, wraz z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowanie terenu w tym ciągi komunikacyjne (np. place, drogi, miejsca postojowe, chodniki). Załącznikiem nr 9 do SWZ;
- z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnej za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat jego uprawnień i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tą osobą tj. 1 osoba na stanowisku Kierownika Budowy w specjalności konstrukcyjno - budowlanej posiadającą uprawnienia konstrukcyjno - budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, w tym wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - w zakresie wystarczającym do kierowania robotami budowlanymi w zakresie robót konstrukcyjno - budowlanych oraz co najmniej 4 letnie doświadczenia zawodowego w specjalności konstrukcyjno - budowlanej na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót- zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ;
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium na kwotę 10 000,00 PLN (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100).
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia terminu związania ofertą.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.).
4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, to należy je wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 62 8342 0009 2000 0358 2000 0004
5. Na poleceniu przelewu należy wpisać: ,,Wadium - przetarg nr SZP.272.1.8.2021"
18.5 W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt SWZ: 18.3.2 - 18.3.4, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej, który powinien zawierać następujące elementy:
a) nazwę Zleceniodawcy (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (poręczyciela/Wystawcy) oraz wskazanie ich siedzib,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem (np. nazwa zadania, znak postępowania),
c) kwotę gwarancji/poręczenia,
d) termin ważności gwarancji/poręczenia (który nie może być krótszy niż termin związania ofertą z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert),
e) treść art. 98 ust. 6 Ustawy, określająca okoliczności zatrzymania wadium przez Zamawiającego,
f) jednoznaczny zapis o gwarantowaniu wypłaty całej kwoty wadium w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie,
g) w przypadku oferta zostanie złożona przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjantów) - informację identyfikującą podmioty, których dotyczy zabezpieczenie wadialne oferty.
6. Brak którejś z powyższych adnotacji w treści dokumentu wadialnego, będzie skutkować odrzuceniem oferty w trybie art. 226 ust. 1 pkt 14 Ustawy, to jest z uwagi na wniesienie wadium w sposób nieprawidłowy.
7. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w punkcie SWZ.
8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego zatrzymania określa Ustawa.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian treści zawartej umowy w przypadku, gdy konieczność ich wprowadzenia wyniknie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Zmiany dotyczyć mogą okoliczności wynikających z przyczyn: technicznych, gospodarczych, finansowych, organizacyjnych, jeżeli będzie to konieczne dla uzyskania celu określonego w postanowieniach umowy zawartej z Wykonawcą.
3. Termin ustalony w § 4 ust. 1 może ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:
a) przestojów i opóźnień zawinionych przez zamawiającego, w szczególności będących następstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, który może mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,
b) działania siły wyższej (na przykład klęski żywiołowej, strajku generalnego lub lokalnych), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,
? w szczególności dotyczy wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (np.: opadów deszczu, śniegu, gradu, wystąpienia silnego wiatru) uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych,
? jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
c) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
d) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
e) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
f) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,
g) wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót,
h) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
4. Niezależnie od okoliczności wymienionych w ust. 2 Zamawiający ma prawo dokonywać zmian umowy dotyczących w szczególności:
a) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy,
b) zmiany siedziby jednej ze stron umowy,
c) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy, a mających wpływ na wykonanie niniejszej umowy.
5. W przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku od towarów i usług, Strony umowy postanawiają, że wynagrodzenie netto określone w § 6 ust. 1 pozostanie bez zmian. Kwota brutto zostanie obliczona na podstawie stawki tego podatku obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja jakości
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-09

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.