Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa i rozbudowa budynku

Przedmiot:

Przebudowa i rozbudowa budynku

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: POWIAT KUTNOWSKI
ul. Kościuszki 16
99-300 Kutno
powiat: kutnowski
+48 243574111
zamowienia.publiczne@powiatkutno.eu
Województwo: łódzkie
Miasto: Kutno
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: +48 243574111
Termin składania ofert: 2021-08-19 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa i rozbudowa budynku Kutnowskiego Szpitala Samorządowego sp. z o.o. z przeznaczeniem na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz części Bloku Operacyjnego wraz z wyposażeniem
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i rozbudową budynku Kutnowskiego Szpitala Samorządowego sp. z o.o. (dalej zwanego również ,,Użytkownikiem" lub ,,Szpitalem") w zakresie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz sąsiadujących z nim wskazanych pomieszczeń Bloku Operacyjnego: śluzy pacjenta, śluz szatniowych personelu oraz sali nadzoru poznieczuleniowego; a także dostawa wyposażenia. Roboty budowlane prowadzone będą na działce ewidencyjnej nr 1036/35, obręb Kościuszków.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:
1) Dokumentacja projektowa - załącznik nr 1A do SWZ, obejmująca:
a) Projekt budowlany, obejmujący:
- Projekt zagospodarowania terenu (PZT),
- Architekturę i technologię,
- Konstrukcję,
- Instalacje sanitarne,
- Instalacje elektryczne silnoprądowe,
- Teletechnikę;
b) Projekt wykonawczy, obejmujący:
- Architekturę i technologię,
- Wyposażenie,
- Konstrukcję,
- Instalacje sanitarne,
- Instalacje elektryczne silnoprądowe,
- Teletechnikę,
- Gazy medyczne;
c) Dokumentację badań podłoża gruntowego z opinią geotechniczną;
2) Przedmiary robót - załącznik nr 1B do SIWZ, obejmujące:
a) przedmiar - branża budowlana,
b) przedmiar - branża sanitarna,
c) przedmiar - branża elektryczna,
d) przedmiar - branża teletechniczna,
e) przedmiar - gazy medyczne,
f) przedmiar - wyposażenie;
(Uwaga: ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia Zamawiający udostępnia przedmiary robót jako materiały poglądowo - informacyjne);
3) Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót (SST) - załącznik nr 1C do SIWZ, obejmujące:
a) branżę budowlaną,
b) branżę sanitarną,
c) branżę elektryczną,
d) branżę teletechniczną,
e) gazy medyczne.
3. UWAGA: przedmiotem niniejszego zamówienia w zakresie wyposażenia objęta jest dostawa wyposażenia szczegółowo wymienionego i opisanego w załączniku nr 1A do SWZ, w Projekcie wykonawczym w części Wyposażenie w:
1) Zestawieniu wyposażenia 1 - wysoki parter (załącznik nr 1 do Projektu wyposażenia);
2) Zestawieniu wyposażenia 2 - wysoki parter (załącznik nr 2 do Projektu wyposażenia);
3) Opisie minimalnych wymagań techniczno - użytkowych wyposażenia 1 (załącznik nr 3 do Projektu wyposażenia);
4) Opisie minimalnych wymagań techniczno - użytkowych wyposażenia 2 (załącznik nr 4 do Projektu wyposażenia).
4. Gwarancja i rękojmia:
1) Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę na wykonane roboty budowlane oraz instalacyjne, wykonane instalacje oraz dostarczone i zamontowane urządzenia i elementy wyposażenia gwarancji i rękojmi za wady na okres wynoszący minimum 60 miesięcy od daty końcowego odbioru robót. (Ostateczny termin gwarancji i rękojmi wynikał będzie z oferty Wykonawcy).
2) Gwarancją i rękojmią są objęte wszystkie elementy wykonane przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia, w szczególności:
a) roboty budowlane,
b) roboty instalacyjne,
c) wykonane instalacje,
d) dostarczone i zamontowane urządzenia i elementy wyposażenia, w ramach realizacji przedmiotu zamówienia.
3) Gwarancja obejmuje:
a) usuwanie wszelkich wad tkwiących w rzeczy w momencie odbioru, jak i powstałych w okresie gwarancji,
b) wszelkie koszty związane z wykonaniem napraw gwarancyjnych, w szczególności koszty materiałów i robocizny oraz koszty dojazdu do miejsca naprawy, transportu, dostarczenia wyrobów budowlanych i urządzeń,
c) koszty usunięcia wszelkich szkód, wad i usterek, które powstały w wyniku użytkowania urządzeń lub materiałów użytych przez Wykonawcę, posiadających wadę ukrytą.
5. Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania w imieniu Zamawiającego i Użytkownika pozytywnych końcowych odbiorów przez służby zewnętrzne, w szczególności przez: Straż Pożarną, Sanepid, UDT i innych niezbędnych do złożenia wniosku o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego, jak i zapewnienia czynnego udziału w odbiorach przez te służby oraz poniesienia związanych z tym kosztów.
6. Po uzyskaniu pozytywnych odbiorów, o których mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do:
1) przygotowania kompletu dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego, i
2) złożenie tego wniosku w imieniu Zamawiającego i Użytkownika do właściwego organu Nadzoru budowlanego, oraz
3) uzyskania w imieniu Zamawiającego i Użytkownika pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego od właściwego organu Nadzoru budowlanego i przekazanie go Zamawiającemu i Użytkownikowi najpóźniej do dnia odbioru końcowego robót;
Dokonanie przez Zamawiającego i Użytkownika końcowego odbioru robót i uznanie, iż zamówienie zostało wykonane uzależnione jest od przekazania przez Wykonawcę Zamawiającemu i Użytkownikowi pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, o którym mowa powyżej.
7. W związku z tym, że prace prowadzone będą na czynnym obiekcie, w którym świadczone są usługi medyczne, Wykonawca będzie musiał w trakcie prowadzenia robót w szczególności uwzględnić następujące uwarunkowania, w celu wykonywania przedmiotu zamówienia w sposób nie kolidujący z funkcjonowaniem Szpitala:
1) prowadzić roboty w sposób umożliwiający bezpieczne funkcjonowanie Szpitala, w szczególności sąsiadujących z miejscem prowadzenia robót budowlanych oddziałów i pomieszczeń i nie zagrażający bezpieczeństwu pacjentów i personelu Szpitala;
2) przy organizacji zaplecza budowy uwzględnienie konieczności zapewnienia przejezdności ciągów komunikacyjnych znajdujących się na terenie zajmowanym przez Szpital, w szczególności dla dojazdu karetek ratunkowych oraz pojazdów Użytkownika, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu pacjentów i personelu Szpitala;
3) uzgadniania z Użytkownikiem terminów i kolejności wykonywania ciężkich robót tak aby nie wpływały one negatywnie na prowadzenie procesu leczniczego w lokalizacjach nie objętych zakresem robót;
4) w związku z charakterem działalności Użytkownika i dodatkowo aktualną sytuacją epidemiczną Wykonawca omawiał będzie i uzgadniał kolejne etapy realizacji robót z Użytkownikiem i Zamawiającym;
5) Wykonawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia poszczególnych pomieszczeń sąsiadujących z placem budowy oraz miejscami wykonywania robót przed uszkodzeniami mogącymi wynikać z procesu wykonywania robót budowlanych objętych zamówieniem;
6) wszelkie wyłączenia, przełączenia czy odłączenia instalacji np. elektrycznej, sanitarnej, gazów medycznych, które mają wpływ na prawidłowe funkcjonowanie pozostałej części Szpitala nie objętej przedmiotowym zamówieniem Wykonawca musi zgłosić Użytkownikowi i Zamawiającemu. Przystąpienie do takich prac winno być poprzedzone uzyskaniem zgody odpowiednich, upoważnionych komórek organizacyjnych Użytkownika. Wszelkie wyłączenia nie mogą zakłócać bieżącej pracy Szpitala i stanowić dodatkowych utrudnień w realizacji świadczenia usług medycznych.
8. INFORMACJA NA TEMAT WIZJI LOKALNEJ: Zamawiający wraz z Użytkownikiem umożliwią Wykonawcom zapoznanie się z miejscem realizacji zamówienia poprzez umożliwienie Wykonawcom odbycia wizji lokalnej. Ze względu na fakt, iż wizja lokalna odbywała się będzie na terenie i w pomieszczeniach działającego Szpitala oraz ze względu na panującą sytuację epidemiczną w celu odbycia wizji lokalnej Wykonawca musi z wyprzedzeniem poinformować o tym Zamawiającego środkami komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej zamowienia.publiczne@powiatkutno.eu. Zamawiający w uzgodnieniu z Użytkownikiem wyznaczy Wykonawcy termin odbycia wizji lokalnej.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w trakcie odbywania wizji lokalnej, w celu jak najsprawniejszego przeprowadzenia tego procesu i zminimalizowania zagrożenia wynikającego z aktualnej sytuacji epidemicznej w kraju, ani Zamawiający ani Użytkownik nie będą udzielać odpowiedzi na ewentualne pytania Wykonawców. Po odbyciu wizji lokalnej, Wykonawcy będą mogli zadawać pytania w trybie określonym w art. 284 ust. 1 ustawy Pzp.
Zamawiający, w odniesieniu do treści art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp, oświadcza, iż nie wymaga obligatoryjnego uczestnictwa w wizji lokalnej, Wykonawców którzy składać będą oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
9. Ilekroć w dokumentach zamówienia jest mowa o materiałach lub wyrobach z podaniem znaków towarowych, patentów, nazw własnych, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane od konkretnego wykonawcy oraz odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy ,,lub równoważne". Oznaczenia te służą wyłącznie do opisania minimalnych parametrów technicznych, które powinny spełniać te produkty. Zamawiający za produkt równoważny będzie uznawał towar o nie gorszych parametrach technicznych i użytkowych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, tj. Dokumentacji projektowej, Przedmiarach robót i SST. W przypadku stosowania rozwiązań równoważnych należy zwrócić szczególną uwagę na kompatybilność elementów i założenia działania poszczególnych systemów i instalacji.
10. Zamawiający nie wymaga od Wykonawców składania wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w Dokumentacji projektowej (załącznik nr 1A do SWZ), jednocześnie zastrzega sobie prawo żądania przedstawiania dokumentów, o których mowa w Dokumentacji projektowej (załącznik nr 1A do SWZ) na etapie realizacji zamówienia publicznego (tj. po zawarciu umowy z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza).
11. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę (w tym dalszego Podwykonawcę) osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności polegających na wykonywaniu pracy fizycznej, operatorów maszyn i urządzeń.
12. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia.

CPV: 45000000-7, 39290000-1, 45100000-8, 45210000-2, 45300000-0, 45310000-3, 45330000-9-, 45400000-1

Dokument nr: 2021/BZP 00124818, ZP.272.15.2021.BM

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-19 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,ePUAPu - https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia oraz poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@powiatkutno.eu (z wyłączeniem składania oferty, która może zostać złożona tylko i wyłącznie za pośrednictwem ePUAP).
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do Formularza do komunikacji.
https://miniportal.uzp.gov.pl
https://epuap.gov.pl/wps/portal
https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszych Regulaminów i Warunków oraz Instrukcji, znajdujących się na stronach internetowych https://miniportal.uzp.gov.pl i https://epuap.gov.pl/wps/portal i https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia i następnie do postępowania zgodnie z zawartymi w tych dokumentach instrukcjami. Udział Wykonawcy w niniejszym postępowaniu oznacza akceptację przez niego niniejszych Regulaminów i Warunków.
2.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: ,,Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB.
3.Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert):
1)W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: ,,Formularz do komunikacji" dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).
2)Zamawiający i Wykonawca mogą również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email:zamowienia.publiczne@powiatkutno.eu
3)Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem ,,Formularza do komunikacji" jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w ppkt 2 adres email.
4)W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu lub konkursie, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16kwietnia1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.z2020r. poz.1913),wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.
5)Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski (w razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą).
4.Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
5.Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
6.Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 poz.2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju,Pracy i Technologii z dnia 23grudnia2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 poz.2415).Dodatkowe informacje w pkt 12.3SWZ.Zamawiający zaleca użycie następujących formatów danych:.pdf,.docx,.doc lub .odt
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Ze względu na ograniczona liczbę znaków do wpisania w niniejsze pole Zamawiający informuję, iż dane na ten temat zawarte są w pkt 23 SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Ze względu na ograniczona liczbę znaków do wpisania w niniejsze pole Zamawiający informuję, iż dane na ten temat zawarte są w pkt 23 SWZ

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-19 10:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia) i udostępnionego również na miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/)

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

Wymagania:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 299).
5. Szczegółowe wymagania dotyczące wadium określa pkt 13 SWZ
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.15.2021.BM
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i rozbudową budynku Kutnowskiego Szpitala Samorządowego sp. z o.o. (dalej zwanego również ,,Użytkownikiem" lub ,,Szpitalem") w zakresie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz sąsiadujących z nim wskazanych pomieszczeń Bloku Operacyjnego: śluzy pacjenta, śluz szatniowych personelu oraz sali nadzoru poznieczuleniowego; a także dostawa wyposażenia. Roboty budowlane prowadzone będą na działce ewidencyjnej nr 1036/35, obręb Kościuszków.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:
1) Dokumentacja projektowa - załącznik nr 1A do SWZ, obejmująca:
a) Projekt budowlany, obejmujący:
- Projekt zagospodarowania terenu (PZT),
- Architekturę i technologię,
- Konstrukcję,
- Instalacje sanitarne,
- Instalacje elektryczne silnoprądowe,
- Teletechnikę;
b) Projekt wykonawczy, obejmujący:
- Architekturę i technologię,
- Wyposażenie,
- Konstrukcję,
- Instalacje sanitarne,
- Instalacje elektryczne silnoprądowe,
- Teletechnikę,
- Gazy medyczne;
c) Dokumentację badań podłoża gruntowego z opinią geotechniczną;
2) Przedmiary robót - załącznik nr 1B do SIWZ, obejmujące:
a) przedmiar - branża budowlana,
b) przedmiar - branża sanitarna,
c) przedmiar - branża elektryczna,
d) przedmiar - branża teletechniczna,
e) przedmiar - gazy medyczne,
f) przedmiar - wyposażenie;
(Uwaga: ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia Zamawiający udostępnia przedmiary robót jako materiały poglądowo - informacyjne);
3) Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót (SST) - załącznik nr 1C do SIWZ, obejmujące:
a) branżę budowlaną,
b) branżę sanitarną,
c) branżę elektryczną,
d) branżę teletechniczną,
e) gazy medyczne.
3. UWAGA: przedmiotem niniejszego zamówienia w zakresie wyposażenia objęta jest dostawa wyposażenia szczegółowo wymienionego i opisanego w załączniku nr 1A do SWZ, w Projekcie wykonawczym w części Wyposażenie w:
1) Zestawieniu wyposażenia 1 - wysoki parter (załącznik nr 1 do Projektu wyposażenia);
2) Zestawieniu wyposażenia 2 - wysoki parter (załącznik nr 2 do Projektu wyposażenia);
3) Opisie minimalnych wymagań techniczno - użytkowych wyposażenia 1 (załącznik nr 3 do Projektu wyposażenia);
4) Opisie minimalnych wymagań techniczno - użytkowych wyposażenia 2 (załącznik nr 4 do Projektu wyposażenia).
4. Gwarancja i rękojmia:
1) Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę na wykonane roboty budowlane oraz instalacyjne, wykonane instalacje oraz dostarczone i zamontowane urządzenia i elementy wyposażenia gwarancji i rękojmi za wady na okres wynoszący minimum 60 miesięcy od daty końcowego odbioru robót. (Ostateczny termin gwarancji i rękojmi wynikał będzie z oferty Wykonawcy).
2) Gwarancją i rękojmią są objęte wszystkie elementy wykonane przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia, w szczególności:
a) roboty budowlane,
b) roboty instalacyjne,
c) wykonane instalacje,
d) dostarczone i zamontowane urządzenia i elementy wyposażenia, w ramach realizacji przedmiotu zamówienia.
3) Gwarancja obejmuje:
a) usuwanie wszelkich wad tkwiących w rzeczy w momencie odbioru, jak i powstałych w okresie gwarancji,
b) wszelkie koszty związane z wykonaniem napraw gwarancyjnych, w szczególności koszty materiałów i robocizny oraz koszty dojazdu do miejsca naprawy, transportu, dostarczenia wyrobów budowlanych i urządzeń,
c) koszty usunięcia wszelkich szkód, wad i usterek, które powstały w wyniku użytkowania urządzeń lub materiałów użytych przez Wykonawcę, posiadających wadę ukrytą.
5. Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania w imieniu Zamawiającego i Użytkownika pozytywnych końcowych odbiorów przez służby zewnętrzne, w szczególności przez: Straż Pożarną, Sanepid, UDT i innych niezbędnych do złożenia wniosku o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego, jak i zapewnienia czynnego udziału w odbiorach przez te służby oraz poniesienia związanych z tym kosztów.
6. Po uzyskaniu pozytywnych odbiorów, o których mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do:
1) przygotowania kompletu dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego, i
2) złożenie tego wniosku w imieniu Zamawiającego i Użytkownika do właściwego organu Nadzoru budowlanego, oraz
3) uzyskania w imieniu Zamawiającego i Użytkownika pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego od właściwego organu Nadzoru budowlanego i przekazanie go Zamawiającemu i Użytkownikowi najpóźniej do dnia odbioru końcowego robót;
Dokonanie przez Zamawiającego i Użytkownika końcowego odbioru robót i uznanie, iż zamówienie zostało wykonane uzależnione jest od przekazania przez Wykonawcę Zamawiającemu i Użytkownikowi pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, o którym mowa powyżej.
7. W związku z tym, że prace prowadzone będą na czynnym obiekcie, w którym świadczone są usługi medyczne, Wykonawca będzie musiał w trakcie prowadzenia robót w szczególności uwzględnić następujące uwarunkowania, w celu wykonywania przedmiotu zamówienia w sposób nie kolidujący z funkcjonowaniem Szpitala:
1) prowadzić roboty w sposób umożliwiający bezpieczne funkcjonowanie Szpitala, w szczególności sąsiadujących z miejscem prowadzenia robót budowlanych oddziałów i pomieszczeń i nie zagrażający bezpieczeństwu pacjentów i personelu Szpitala;
2) przy organizacji zaplecza budowy uwzględnienie konieczności zapewnienia przejezdności ciągów komunikacyjnych znajdujących się na terenie zajmowanym przez Szpital, w szczególności dla dojazdu karetek ratunkowych oraz pojazdów Użytkownika, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu pacjentów i personelu Szpitala;
3) uzgadniania z Użytkownikiem terminów i kolejności wykonywania ciężkich robót tak aby nie wpływały one negatywnie na prowadzenie procesu leczniczego w lokalizacjach nie objętych zakresem robót;
4) w związku z charakterem działalności Użytkownika i dodatkowo aktualną sytuacją epidemiczną Wykonawca omawiał będzie i uzgadniał kolejne etapy realizacji robót z Użytkownikiem i Zamawiającym;
5) Wykonawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia poszczególnych pomieszczeń sąsiadujących z placem budowy oraz miejscami wykonywania robót przed uszkodzeniami mogącymi wynikać z procesu wykonywania robót budowlanych objętych zamówieniem;
6) wszelkie wyłączenia, przełączenia czy odłączenia instalacji np. elektrycznej, sanitarnej, gazów medycznych, które mają wpływ na prawidłowe funkcjonowanie pozostałej części Szpitala nie objętej przedmiotowym zamówieniem Wykonawca musi zgłosić Użytkownikowi i Zamawiającemu. Przystąpienie do takich prac winno być poprzedzone uzyskaniem zgody odpowiednich, upoważnionych komórek organizacyjnych Użytkownika. Wszelkie wyłączenia nie mogą zakłócać bieżącej pracy Szpitala i stanowić dodatkowych utrudnień w realizacji świadczenia usług medycznych.
8. INFORMACJA NA TEMAT WIZJI LOKALNEJ: Zamawiający wraz z Użytkownikiem umożliwią Wykonawcom zapoznanie się z miejscem realizacji zamówienia poprzez umożliwienie Wykonawcom odbycia wizji lokalnej. Ze względu na fakt, iż wizja lokalna odbywała się będzie na terenie i w pomieszczeniach działającego Szpitala oraz ze względu na panującą sytuację epidemiczną w celu odbycia wizji lokalnej Wykonawca musi z wyprzedzeniem poinformować o tym Zamawiającego środkami komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej zamowienia.publiczne@powiatkutno.eu. Zamawiający w uzgodnieniu z Użytkownikiem wyznaczy Wykonawcy termin odbycia wizji lokalnej.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w trakcie odbywania wizji lokalnej, w celu jak najsprawniejszego przeprowadzenia tego procesu i zminimalizowania zagrożenia wynikającego z aktualnej sytuacji epidemicznej w kraju, ani Zamawiający ani Użytkownik nie będą udzielać odpowiedzi na ewentualne pytania Wykonawców. Po odbyciu wizji lokalnej, Wykonawcy będą mogli zadawać pytania w trybie określonym w art. 284 ust. 1 ustawy Pzp.
Zamawiający, w odniesieniu do treści art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp, oświadcza, iż nie wymaga obligatoryjnego uczestnictwa w wizji lokalnej, Wykonawców którzy składać będą oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
9. Ilekroć w dokumentach zamówienia jest mowa o materiałach lub wyrobach z podaniem znaków towarowych, patentów, nazw własnych, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane od konkretnego wykonawcy oraz odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy ,,lub równoważne". Oznaczenia te służą wyłącznie do opisania minimalnych parametrów technicznych, które powinny spełniać te produkty. Zamawiający za produkt równoważny będzie uznawał towar o nie gorszych parametrach technicznych i użytkowych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, tj. Dokumentacji projektowej, Przedmiarach robót i SST. W przypadku stosowania rozwiązań równoważnych należy zwrócić szczególną uwagę na kompatybilność elementów i założenia działania poszczególnych systemów i instalacji.
10. Zamawiający nie wymaga od Wykonawców składania wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w Dokumentacji projektowej (załącznik nr 1A do SWZ), jednocześnie zastrzega sobie prawo żądania przedstawiania dokumentów, o których mowa w Dokumentacji projektowej (załącznik nr 1A do SWZ) na etapie realizacji zamówienia publicznego (tj. po zawarciu umowy z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza).
11. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę (w tym dalszego Podwykonawcę) osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności polegających na wykonywaniu pracy fizycznej, operatorów maszyn i urządzeń.
12. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39290000-1 - Wyposażenie różne

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi za wady
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają na poziomie poniżej opisanym warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.
2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.
3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.
4. Zdolności technicznej lub zawodowej:
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający uzna, iż Wykonawcy spełniają niniejszy warunek, jeżeli wykażą, że:
1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonali (tj. zakończyli), co najmniej:
a) 2 roboty budowlane o wartości co najmniej 2 500 000,00 zł /dwa miliony pięćset tysięcy złotych/ (każda robota budowlana) polegające na budowie lub przebudowie lub rozbudowie budynku wraz z budową lub przebudową lub rozbudową następujących instalacji: centralnego ogrzewania, wodociągowej, kanalizacyjnej oraz elektrycznej (w ramach każdej roboty budowlanej), oraz
b) 2 roboty budowlane o wartości co najmniej 200 000,00 /dwieście tysięcy złotych/ (każda robota budowlana) polegające na budowie lub przebudowie lub rozbudowie instalacji gazów medycznych (instalacji tlenu lub instalacji próżni lub instalacji sprężonego powietrza do celów medycznych);
2) dysponują lub będą dysponować następującym zespołem osób, który skierują do realizacji zamówienia, tj.:
a) Kierownik budowy - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, pozwalające na kierowanie robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia w zakresie branży ogólnobudowlanej,
b) Kierownik robót sanitarnych - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, pozwalające na kierowanie robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia w zakresie branży sanitarnej,
c) Kierownik robót w zakresie gazów medycznych - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, pozwalające na kierowanie robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia w zakresie gazów medycznych,
d) Kierownik robót elektrycznych - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, pozwalające na kierowanie robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia w zakresie branży elektrycznej,
e) Kierownik robót teletechnicznych - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, pozwalające na kierowanie robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia w zakresie branży teletechnicznej,

Zamawiający dopuszcza w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w ppkt 2 lit. b oraz c wskazanie tej samej osoby, posiadającej odpowiednie uprawnienie budowlane.

Uprawnienia budowlane, o których mowa powyżej w ppkt 2, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) lub inne ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów pozwalające na kierowanie robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia w danej branży lub też posiadającą ważne zdobyte w innych państwach równoważne kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 220 z późn. zm.) pozwalające na kierowanie robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia w danej branży.

Dla potrzeb oceny spełniania warunków określonych powyżej, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez Narodowy Bank Polski na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek opisany powyżej w ppkt 1 lit. a będzie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełniał będzie go samodzielnie.
W przypadku, gdy Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, Zamawiający uzna, iż warunek opisany powyżej w ppkt 1 lit. a jest spełniony, jeżeli samodzielnie spełnia go Wykonawca albo podmiot, na którego zasoby powołuje się Wykonawca.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek opisany powyżej w ppkt 1 lit. b będzie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełniał będzie go samodzielnie.
W przypadku, gdy Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, Zamawiający uzna, iż warunek opisany powyżej w ppkt 1 lit. b jest spełniony, jeżeli samodzielnie spełnia go Wykonawca albo podmiot, na którego zasoby powołuje się Wykonawca.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Uwaga: Zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty, oświadczenie z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy złożenia:
a) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 4A do SWZ),
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 1 lit. b - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że
nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
3. Dokumenty, o których mowa w pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma
przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Zapisy pkt 3 stosuje się.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy składają w odniesieniu do każdego z nich dokumenty wymienione w pkt 1 lit. a - b, z zastrzeżeniem postanowień pkt 2 - 4.
6. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, zobowiązany będzie do przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 1 lit. b), dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania. Do podmiotów dostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zapisy pkt 2 - 4 stosuje się odpowiednio.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy złożenia:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat (*) , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty (sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 4B do SWZ),
b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 4C do SWZ).

(*) zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415) - wskazany powyżej okres wyrażony w latach liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Jeżeli zachodzą niżej wskazane okoliczności:
a) Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:
- zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,
- oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby - w zakresie określonym w załączniku nr 3B do SWZ, zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 3B do SWZ;
b) wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, w takiej sytuacji wykonawcy dołączają do oferty:
- pełnomocnictwo, dla pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, o którym mowa w pkt 11.1 SWZ (Zamawiający udostępnia przykładowy wzór pełnomocnictwa w załączniku nr 6 do SWZ),
- zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy;
c) jeżeli osoba/osoby podpisująca(e) ofertę działa/działają na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo musi zostać załączone do oferty. Z treści dokumentu pełnomocnictwa winno wynikać uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu.

Wskazane powyżej oświadczenia, dokumenty i środki dowodowe należy zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 299).
5. Szczegółowe wymagania dotyczące wadium określa pkt 13 SWZ.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. (Zamawiający udostępnia przykładowy wzór pełnomocnictwa w załączniku nr 6 do SWZ). W przypadku wspólników spółki cywilnej nie jest wymagane składanie ww. pełnomocnictwa, gdy z załączonych do oferty dokumentów wynika umocowanie wspólnika podpisującego ofertę do reprezentowania spółki cywilnej (np. umowa spółki cywilnej).
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenia, o których mowa w art. 125 ustawy Pzp, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Ze względu na ograniczoną liczbę znaków do wpisania w tym polu Zamawiający informuje, iż przewidywany rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia określone są w § 12 projektu umowy (załącznik nr 5 do SWZ).
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi za wady
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-17

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.