Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
914z dziś
5370z ostatnich 7 dni
20258z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Kompleksowy odbiór odpadów

Przedmiot:

Kompleksowy odbiór odpadów

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Enea Operator Sp. z o.o
Strzeszyńska 58
60-479 Poznań
powiat: Poznań
Telefon +48/618848769, Fax .
daria.niemier@operator.enea.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: Telefon +48/61884876
Termin składania ofert: 2021-07-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zamówienia Kompleksowy odbiór odpadów wytwarzanych przez ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Szczecin w wyniku wykonywanych prac eksploatacyjnych i inwestycyjnych - dwa zadania

CPV: 90500000-2

Dokument nr: RPUZ/P/0415/2021/DL/LZ

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert 2021-07-30 11:00
Miejsce otwarcia ofert
Nazwa firmy ENEA Operator Sp. z o.o.
Ulica Strzeszyńska 58
Kod pocztowy 60-479
Miasto Poznań

Specyfikacja:
Sposób uzyskania SIWZ/Warunków Zamówienia Ofertę w niniejszym postępowaniu może złożyć Wykonawca, który pobierze od Zamawiającego Specyfikację Warunków Zamówienia WZ która umieszczona jest na niniejszej stronie.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert/wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu 2021-07-30 10:00
Miejsce składania ofert
Nazwa firmy ENEA Operator Sp. z o.o.
Ulica Strzeszyńska 58
Kod 60-479
Miasto Poznań

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia Umowa zostanie zawarta na 12 miesięcy

Wymagania:
Tryb postępowania Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie przepisów wewnętrznych obowiązujących u zamawiającego.
Podstawa prawna zastosowania trybu Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie przepisów wewnętrznych obowiązujących u zamawiającego.
Możliwość składania ofert częściowych Tak
Możliwość składania ofert wariantowych Nie
Opisu warunków udziału w postępowaniu 1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają następujące warunki udziału: a) posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj.: o posiadają aktualne zezwolenie w zakresie zbierania lub przetwarzania (odzysk albo unieszkodliwienie) odpadów wydane zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz.U . z 2019 r poz. 701 z późn. Zm.) lub ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019r poz. 1396 z póź. Zm.) W przypadku, gdy Wykonawca nie uzyskał zmiany posiadanych uprawnień wymaganych do gospodarowania odpadami w zakresie określonym w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach lub ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska oraz ustawie z dnia 19 lipca 2019r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, zobowiązany jest dołączyć do oferty potwierdzony za zgodność z orginałem dokument poświadczający, że w terminie do dnia 5 marca 2020r. złożył wniosek o zmianę posiadanej decyzji oraz oświadczenie, że we wniosku tym, zawarł kody odpadów będące przedmiotem oferty, o aktualny wpis do ,,Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami" (zwanej BDO) w zakresie transportu odpadów o kodach określonych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadów ( Dz. U. 2020 poz.10) o aktualny wpis do BDO w zakresie zbierania, przetwarzania, recyklingu albo innych niż recykling procesów odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego b) posiadają zdolność techniczną lub zawodową, tj.: 1) Zadanie 1 - wykażą wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywanie, równoważnych usług w ilości nie mniejszej niż 2 i o wartości każda powyżej kwoty 100 000,00 zł netto w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert; przez usługę równoważną zamawiający rozumie usługę tożsamą z wskazaną w OPZ dla zadania nr 1, Zadanie 2 - wykażą wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywanie, równoważnych usług w ilości nie mniejszej niż 2 i o wartości każda powyżej kwoty 30 000,00 zł netto w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert; przez usługę równoważną zamawiający rozumie usługę tożsamą z wskazaną w OPZ dla zadania nr 2 2) wykażą że dysponują lub posiadają uprawnienie do korzystania z urządzeń technicznych, które niezbędne są do wykonania zamówienia tj: poniższe dotyczy zadania 1 i 2 łącznie lub każdego osobno. o co najmniej dwoma pojazdami ADR/cysterną, wyposażoną w system pomp ssąco-tłoczących do odbioru odpadów płynnych w tym niebezpiecznych, nie mniejszej niż 5 m3 o co najmniej dwoma pojazdami ADR/cysterną, wyposażoną w system pomp ssąco-tłoczących do odbioru płynnych odpadów w tym niebezpiecznych, o pojemności nie mniejszej niż 30 m3 każda , o co najmniej dwoma pojazdami ADR do odbioru odpadów stałych w tym niebezpiecznych o kubaturze w sumie 50 m3, w tym przynajmniej jeden pojazd wyposażony w windę załadowczą , o co najmniej dwoma pojazdami od odbioru odpadów stałych o pojemności 8 m3 każdy, o minimum dwie wagi mobilne na samochodach, o co najmniej trzema kontenerami/pojemnikami o pojemności powyżej 8 m3 , o co najmniej dwoma kontenerami/pojemnikami z przegrodami na selekcję odpadów . wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, 3) wykażą dysponowanie osobami, skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia, spełniającymi następujące wymagania, tj.: co najmniej 2 osobami, posiadającymi aktualne zaświadczenia kwalifikacyjne TDT uprawniające do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych z materiałów niebezpiecznych; Wykonawca musi spełniać ten warunek dla każdego z zadań. c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.: 1) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość sumy ubezpieczenia nie mniejszą niż Zadanie 1 - 350 000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) Zadanie 2 - 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) 1.2. Wykonawca musi wykazać spełnianie ww. warunków nie później niż na dzień składania ofert na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów o których mowa w pkt 6. WZ. 1.3. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na zasadzie ,,spełnia - nie spełnia" na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 6. WZ. Nie dopuszcza się posługiwania zasobami podmiotów trzecich w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Informacje o oświadczeniach i dokumentach,
jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu W celu wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty i oświadczenia szczegółowo wskazane w punkcie 6 Warunków Zamówienia.
Liczby wykonawców, którzy zostaną
zaproszeni do składania ofert/negocjacji n/d
Wymagane wadium Nie
Wysokość wadium Nie dotyczy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie Cena - 100%
Termin związania ofertą 60 dni

Kontakt:
Dane teleadresowe zamawiającego
Nazwa firmy Enea Operator Sp. z o.o.
Ulica Strzeszyńska 58
Kod 60-479
Miasto Poznań
NIP 7822377160
REGON 300455398
Dane osoby kontaktowej
Imię i nazwisko Daria Niemier
Nazwa firmy ENEA Operator Sp. z o.o.
Ulica Strzeszyńska 58
Kod 60-479
Miasto Poznań
Telefon +48/618848769
Fax .
E-mail daria.niemier@operator.enea.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.