Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
186z dziś
4662z ostatnich 7 dni
18643z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa, montaż i uruchomienie Systemu Sygnalizacji Alarmu Pożaru

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Dostawa, montaż i uruchomienie Systemu Sygnalizacji Alarmu Pożaru

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie
Al. Marszałka J. Piłsudskiego 59A
10-950 Olsztyn
powiat: Olsztyn
ias.olsztyn@mf.gov.pl
https://ias-olsztyn.ezamawiajacy.pl/pn/ias-olsztyn/demand/notice/publicpzp/current/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpCurrentNoticePublicList
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Olsztyn
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA, montaż i uruchomienie Systemu Sygnalizacji Alarmu Pożaru (SAP) oraz Systemu Elektronicznego Dozoru SED w budynkach jednostek Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 - DOSTAWA, montaż i uruchomienie Systemu Sygnalizacji Alarmu Pożaru SAP w budynku Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Elblągu, przy placu Jagiellończyka 5.
Szczegółowy zakres oraz warunki wykonania przedmiotu zamówienia określają:
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty
Załącznik nr 3 do SWZ - Wzór umowy
Załącznik nr 3.1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Część 2 - DOSTAWA, montaż i uruchomienie Systemu Sygnalizacji Alarmu Pożaru SAP w budynku Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Elblągu, Delegatura w Elblągu, przy Ul. Warszawskiej 129a.
Szczegółowy zakres oraz warunki wykonania przedmiotu zamówienia określają:
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty
Załącznik nr 3 do SWZ - Wzór umowy
Załącznik nr 3.2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Część 3 - DOSTAWA, montaż i uruchomienie Systemu Sygnalizacji Alarmu Pożaru SAP w budynku Oddziału Celnego w Ełku, przy Ul. Krzemowej 1.
Szczegółowy zakres oraz warunki wykonania przedmiotu zamówienia określają:
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty
Załącznik nr 3 do SWZ - Wzór umowy
Załącznik nr 3.3 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Część 4 - DOSTAWA, montaż i uruchomienie Systemu Elektronicznego Dozoru SED w budynku Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Elblągu, Delegatura w Elblągu, przy Ul. Warszawskiej 129a.
Szczegółowy zakres oraz warunki wykonania przedmiotu zamówienia określają:
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty
Załącznik nr 4 do SWZ - Wzór umowy
Załącznik nr 4.1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Część 5 - DOSTAWA, montaż i uruchomienie Systemu Elektronicznego Dozoru SED w budynku Oddziału Celnego w Ełku, przy Ul. Krzemowej 1.
Szczegółowy zakres oraz warunki wykonania przedmiotu zamówienia określają:
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty
Załącznik nr 4 do SWZ - Wzór umowy
Załącznik nr 4.2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia

CPV: 45312100-8, 45312200-9

Dokument nr: 2021/BZP 00124957, 2801-ILZ.260.22.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-05 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ias-olsztyn.ezamawiający.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ias-olsztyn.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy użyciu platformy Marketplanet (https://ias.olsztyn.ezamawiajacy.pl). Niezbędne wymagania sprzętowo aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
1. Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2. Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3. Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja10.0;
4. Włączona obsługa JavaScript;
5. Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach: txt, .pdf, .doc, .docx, excel., .rtf, .odt., xml., zip.Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany - format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy o zasadach przetwarzania ani/Pana danych osobowych przez Izbę Administracji Skarbowej w Olsztynie oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych: 1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor IAS w Olsztynie z siedzibą przy Al. M.J.. Piłsudskiego 59A, 10-950 Olsztyn. Z administratorem danych osobowych można się kontaktować w następujący sposób: pisemnie: Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie, Al. M.J. Piłsudskiego 59A, 10-950 Olsztyn; poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP, której adres dostępny jest na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej: www.warminsko-mazurskie.kas.gov.pl w zakładce Kontakt - Dane teleadresowe; - pocztą elektroniczną na adres: ias.olsztyn@mf.gov.pl, -telefonicznie: nr telefonu 895254101, 2)W IAS Olsztyn wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod.olsztyn@mf.gov.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w szczególności w celu dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej i udzielenia zamówienia w postępowaniu prowadzonym w oparciu o: a) przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.; dalej ,,ustawy Pzp"),b) przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm.), c) Regulamin udzielania zamówień publicznych w IAS w Olsztynie, stanowiący Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2021 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie z dnia 5 stycznia 2021 r., 4)Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o: a) art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp; b) art. 10 i 11 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz.1429)5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do
realizacji celów przetwarzania (art. 97 ust. 1 ustawy Pzp), a następnie przechowywane na podstawie przepisów prawa o archiwizacji dokumentów (ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r., poz.164) zgodnie z terminami określonymi w Zarządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach administracji skarbowej, urzędach skarbowych i urzędach celno-skarbowych (Dz. Urz. MRiF z 2017 r., poz. 44). 6) ... z uwagi na ograniczoną ilość znaków pełna treść jest w SZW.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP Urzędu Ochrony Danych Osobowych: /UODO/SkrytkaESP. - Podanie przez Panią/Pana danych osobowych związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe, a konsekwencje ich niepodania wynikają z ustawy Pzp. - Przetwarzanie Pani/Pana danych nie będzie odbywało się w sposób zautomatyzowany i nie będzie wiązało się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem. - Zamawiający informuje, że wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13
RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).- Ponadto wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.- W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w niniejszym postępowaniu, wykonawca składa oświadczenie, którego treść została zamieszczona w pkt 11 Formularza ofertowo-cenowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.- Obowiązek informacyjny wykonawcy względem osób fizycznych, których dane osobowe bezpośrednio pozyskał dotyczy w szczególności:1) osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia, 2) podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osoba fizyczną, 3) podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osoba fizyczną, prowadzącego jednoosobową
działalność gospodarczą,4) pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osoba
fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),5) członka organu zarządzającego
podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osoba fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w
KRK).- W przypadku korzystania przez wykonawcę z potencjału z podwykonawcy/podmiotu trzeciego, tenże podwykonawca/podmiot trzeci ma również obowiązek spełnić obowiązek informacyjny z art. 13 RODO wobec osób fizycznych skierowanych przez siebie do realizacji zamówienia.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://ias-olsztyn.ezamawiajacy.pl
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-05 10:00
Miejsce składania ofert: https://ias-olsztyn.ezamawiajacy.pl

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.