Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4524z ostatnich 7 dni
19390z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa energii elektrycznej

Przedmiot:

Dostawa energii elektrycznej

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miasto Częstochowa
ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa
powiat: Częstochowa
Tel.: +48 343707616/617
iz@czestochowa.um.gov.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Częstochowa
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.: +48 343707616/
Termin składania ofert: 2021-08-25 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

DOSTAWA energii elektr. dla 4 wydz.Urzędu Miasta Częstochowy, 134 jedn.org. i spółek skarbu Gminy Miasta Częstochowy, Oczyszczalni Ścieków ,,Warta" S.A. oraz Miejsk. Zarządu Dróg w Częstochowie w 2022 r.

Numer referencyjny: IZ.271.40.2021
II.1.2)Główny kod CPV
09310000 Elektryczność
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla 4 wydziałów Urzędu Miasta Częstochowy, 134 jednostek organizacyjnych i spółek skarbu Gminy Miasta Częstochowy, Oczyszczalni Ścieków ,,WARTA" S.A. oraz Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej w roku 2022.

Przewidywana ilość punktów poboru energii elektrycznej: 1168.

Szacunkowa ilość dostarczanej energii elektrycznej (+/- 10 %) w okresie dostawy 44 210 000 kWh.

Szczegółowe informacje dot. poszczególnych punktów poboru zostały przedstawione w zestawieniu zbiorczym, stanowiącym zał. nr 7 do SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL224 Częstochowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Częstochowa

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektr. dla 4 wydziałów Urzędu Miasta Częstochowy, 134 jednostek organizac. i spółek skarbu Gminy Miasta Częstochowy, Oczyszczalni Ścieków ,,Warta" S.A. oraz Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej w roku 2022.

Zakres zamówienia obejmuje sprzedaż energii elektrycznej do:

I. punktów poboru energii - dla zasilania budynków, lokali biurowych i obiektów użytkowych (syreny alarmowe, infomaty i kamery monitoringu), dla których płatnikiem faktur za energię elektr. jest Gmina Miasto Częstochowa.

Przewid. ilość 51 punktów poboru energii.

II. punktów poboru energii - dla zasilania budynków, lokali i obiektów użytkowych dla których płatnikami faktur za energię elektr. są jednostki organizac. i spółki skarbu Gminy Miasta Częstochowy.

Przewid. ilość 335 punktów poboru energii.

Uwaga: W administr. przez MOSiR w Częstochowie obiekcie Park Wodny zlokaliz. przy Ul. Dekabrystów 45 (PPE 590322428101286997), planowane jest uruchomienie gazowego agregatu kogeneracyjnego o mocy 230 kW celem wytwarzania energii elektr. na potrzeby eksploat. tego obiektu. Wykonawca zobowiązuje się pełnić rolę Podmiotu Odpowiedzialnego za Bilansowanie Handlowe (POB) dla tego punktu poboru oraz do zawarcia odrębnej umowy sprzedaży energii elektr. z MOSiR w Częstochowie, na mocy której Wykonawca nabywać będzie energię elektr. wyprodukowaną w elektrowni kogeneracyjnej.

III. punktów poboru energii - dla zasilania budynków i instalacji technolog. oczyszczalni ścieków oraz toalet miejskich, dla których płatnikiem faktur za energię elektr. jest Oczyszczalnia Ścieków ,,Warta" S.A., Ul. Srebrna 172/188.

Przewid. ilość 6 punktów poboru energii.

Uwaga: Odbiorca ten posiada koncesję na wytwarzanie energii elektr. i w związku z tym dokonuje we własnym zakresie opłaty podatku akcyzowego od zużytej energii elektr.

Wykonawca zobowiązuje się pełnić rolę Podmiotu Odpowiedzialnego za Bilansowanie Handlowe (POB) dla punktów PPE 590322428101199723 i PPE 590322428101199730 oraz do zawarcia odrębnej umowy sprzedaży energii elektr. z Oczyszczalnią Ścieków ,,WARTA" S.A., na mocy której Wykonawca nabywać będzie energię elektr. wyprodukowaną w elektrowni kogeneracyjnej o mocy 500 kW zasilanej gazem ziemnym (PPE 590322428101199723) oraz w odnawialnym źródle energii o mocy 830 kW zasilanym biogazem (PPE 590322428101199730).

IV. punktów poboru energii - dla zasilania budynków, lokali biurowych, obiektów użytkowych, punktów sygnalizacji świetlnej oraz punktów oświetlenia ulicznego (rozliczanych w grupie taryfowej O12), dla których płatnikiem faktur za energię elektr. jest Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie, Ul. Legionów 52.

Przewid. ilość 776 punktów poboru energii.

Zestaw. punktów poboru wraz z warunkami rozliczeń wyszczególniono w zał. nr 1 do wzorów UMÓW, stanowiących zał. nr 1, 2, 3, 4 i 5 do SWZ.

W przypadku zmiany ilości punktów poboru lub znaczącej zmiany mocy punktów poboru w trakcie obowiązywania umowy, zostanie zmieniony Zał. nr 1 do umowy bez konieczności renegocjowania warunków umowy. Zmiana Zał. nr 1 do umowy nie stanowi zmiany warunków umowy.

Energia elektr. powinna spełniać standardy techn. zgodnie z zapisami ustawy Prawo energet. oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.

Szacunk. ilość dostarczanej energii (+/- 10 %) w okresie dostawy 44 210 000 kWh.

Moc umowna (z wyłącz. przyłączy rezerwowych bez osobnego pomiaru) dla wszystkich punktów poboru wynosi łącznie 29 182,9 kW (sezonowo obniżona do 27 749,9 kW).

Szczegół.inform. dot. poszczególnych punktów poboru zostały przedstawione w zestaw. zbiorczym, stanowiącym zał. nr 7 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2022
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający będzie stosował procedurę, o której mowa w art. 139 ust. 2 ustawy Pzp, czyli tzw. ,,procedurę odwróconą", w której wykonawcy nie są obowiązani do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (JEDZ-a).

2. Adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

CPV: 09310000

Dokument nr: 372543-2021, IZ.271.40.2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 25/08/2021
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Transmisja online z procedury otwarcia ofert będzie przeprowadzana poprzez stronę internetową wskazaną przez Zamawiającego: https://bbb.czestochowa.um.gov.pl/b/paw-y7p-vcx

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.czestochowa.pl/przetargi/71430

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/08/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Częstochowa

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 23/10/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/07/2021

Kontakt:
Gmina Miasto Częstochowa
Krajowy numer identyfikacyjny: 151399002
ul. Śląska 11/13
Częstochowa
Kod NUTS: PL224 Częstochowski
42-217
Polska
Osoba do kontaktów: 1) Artur Jacewicz - w zakresie przedmiotu zamówienia; 2) Joanna Musiał - w zakresie procedury
E-mail: iz@czestochowa.um.gov.pl
Tel.: +48 343707616/617

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.