Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
17618z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana CIEPŁOMIERZY z modułem radiowym

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wymiana CIEPŁOMIERZY z modułem radiowym

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: ADMINISTRACJA DOMÓW MIEJSKICH "ADM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W BYDGOSZCZY
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 1
85-011 Bydgoszcz
powiat: Bydgoszcz
zamowieniapubliczne@adm.com.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/487575
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Bydgoszcz
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wymiana CIEPŁOMIERZY z modułem radiowym (dostawa i montaż nowych urządzeń pomiarowych typ BMETERS) w lokalach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ,,ADM" Sp. z o.o. w Bydgoszczy
Krótki opis przedmiotu zamówienia

wymiana istniejących oraz dostawa i montaż fabrycznie nowych urządzeń pomiarowych - ciepłomierzy z modułem radiowym firmy BMETERS - w lokalach mieszkalnych i/lub lokalach użytkowych zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ,,ADM" Sp. z o.o. w Bydgoszczy, zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy, w obrębie administracji Rejonu Obsługi Mieszkańców Nr 1-4 (zwanego dalej ROM).

CPV: 38421000-2, 38551000-2, 51210000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00124928, 46/PA/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-02 09:05

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/adm_bydgoszcz
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/adm_bydgoszcz
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert, przekazywanie informacji, oświadczeń oraz dokumentów, w tym podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych, odbywa się w języku polskim, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2020 r. poz. 344 z późn.zm.), za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/adm_bydgoszcz.
2. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów oraz informacji musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2020r. poz.2452).
3. Wykonawca składa ofertę wyłącznie za pośrednictwem Formularza składania oferty dostępnego na platformazakupowa.pl w konkretnym postępowaniu, zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszej SWZ, w szczególności zawartymi w Rozdziale XIV i Rozdziale XVIII.
4. Składanie dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień, zapytań oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/adm_bydgoszcz i formularza ,,Wyślij wiadomość do zamawiającego". Komunikacja poprzez formularz ,,Wyślij wiadomość" umożliwia dodanie do treści wysyłanej wiadomości plików lub spakowanego katalogu (załączników).
5. Za datę przekazania (wpływu) oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie poprzez kliknięcie przycisku ,,Złóż ofertę" i wyświetleniu komunikaty, że oferta została złożona.
6. Za datę przekazania składanych dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień, zapytań oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformy, poprzez kliknięcie przycisku ,,Wyślij wiadomość do zamawiającego", po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
7. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi data oraz dokładny czas generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
8. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku przerwy w funkcjonowaniu lub awarii lub niedziałania platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/adm_bydgoszcz wykonawca może również komunikować się z zamawiającym za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail: zamowieniapubliczne@adm.com.pl, z tym zastrzeżeniem, że Ofertę (w szczególności Formularz Oferty wraz z przedmiotowymi środkami dowodowymi) Wykonawca może złożyć wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej.
9. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje (w tym wezwania do złożenia wyjaśnień, wezwania do złożenia podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych itp.) za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie (stronie internetowej prowadzonego postępowania), w zakładce dedykowanej postępowaniu, w sekcji ,,Wiadomości-komunikaty publiczne". Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy, za pośrednictwem zakładki ,,Wiadomości-wiadomości prywatne".
10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w niniejszej SWZ. Dalsze informacje dotyczące obowiązku informacyjnego zamieszczone są w rozdziale Xiii i XIV SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się w rozdziale II SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się w rozdziale II SWZ

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/487575
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-02 09:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/adm_bydgoszcz

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 46/PA/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

wymiana istniejących oraz dostawa i montaż fabrycznie nowych urządzeń pomiarowych - ciepłomierzy z modułem radiowym firmy BMETERS - w lokalach mieszkalnych i/lub lokalach użytkowych zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ,,ADM" Sp. z o.o. w Bydgoszczy, zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy, w obrębie administracji Rejonu Obsługi Mieszkańców Nr 1-4 (zwanego dalej ROM).
4.2.6.) Główny kod CPV: 38421000-2 - Urządzenia do pomiaru przepływu
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

38551000-2 - Liczniki energii

51210000-7 - Usługi instalowania urządzeń pomiarowych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie wymaganego doświadczenia wykonawcy, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie - wykonał należycie, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych wykonuje należycie, co najmniej:
a) jedno zamówienie (realizowane w ramach jednej umowy/kontraktu) obejmujące swoim zakresem łącznie dostawę i montaż minimum 50 sztuk ciepłomierzy i udokumentuje, że zamówienie to zostało wykonane w sposób należyty
UWAGA: w przypadku wykazania zamówień, realizowanych w oparciu o umowę niezakończoną przez upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, zamawiający uwzględni ilość tej ich części, która do upływu ww. terminu została faktycznie zrealizowana tzn. ilość ciepłomierzy dostarczonych i zamontowanych przez wykonawcę do upływu terminu składania ofert.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.125 ust.1 uPZP w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych przez Zamawiającego, czyli art.108 ust.1 oraz art.109 ust.1 pkt 4 uPZP.
- wzór oświadczenia zostanie przesłany Wykonawcy wraz z wezwaniem do jego złożenia na podstawie art.274 ust.1 uPZP.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się okresowo lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączenie dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.
W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy. Okres wyrażony w latach liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
- wzór wykazu zostanie przesłany Wykonawcy wraz z wezwaniem do jego złożenia na podstawie art.274 ust.1 uPZP.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych przez wykonawcę dostaw (oferowanych urządzeń pomiarowych) z wymaganiami, cechami, właściwościami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawców złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowym środków dowodowych:
1) opis techniczny oferowanego ciepłomierza z modułem radiowym np. karta katalogowa, dokumentacja techniczna producenta, potwierdzające, że oferowane urządzenia pomiarowe (ciepłomierze) posiadają cechy, właściwości i parametry metrologiczne nie gorsze niż wskazane przez Zamawiającego w niniejszej SWZ. Na kartach katalogowych należy jednoznacznie wyróżnić oferowane urządzenia, zaznaczyć ich cechy, właściwości i parametry metrologiczne.
2. Wymagana forma: dokumenty, o których mowa wyżej (przedmiotowe środki dowodowe) powinny być złożone przez wykonawcę wraz z ofertą, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy dokumenty te zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie lub notariusz.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
1) opis techniczny oferowanego ciepłomierza z modułem radiowym np. karta katalogowa, dokumentacja techniczna producenta, potwierdzające, że oferowane urządzenia pomiarowe (ciepłomierze) posiadają cechy, właściwości i parametry metrologiczne nie gorsze niż wskazane przez Zamawiającego w niniejszej SWZ. Na kartach katalogowych należy jednoznacznie wyróżnić oferowane urządzenia, zaznaczyć ich cechy, właściwości i parametry metrologiczne.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale X ust.1 SWZ składa wraz z ofertą każdy z Wykonawców (wzór załącznik nr 2 do SWZ). Oświadczenie to potwierdza odpowiednio brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Oświadczenia i dokumenty, inne niż oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale X ust.1 SWZ potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania (jeżeli zamawiający przewiduje podmiotowe środki dowodowe), składa na wezwanie Zamawiającego każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają dodatkowo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które czynności w ramach realizowanej dostawy wykonają poszczególni wykonawcy (podstawa prawna: art.117 ust.4 ustawy PZP), zgodne ze wzorem załącznika nr 5 do SWZ.
5. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty powołujące się na ,,Wykonawcę", w miejscu ,,nazwa i adres Wykonawcy" wpisują dane dotyczące wszystkich podmiotów (wykonawców), które ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego.
7. Wspólne ubieganie się wykonawców o udzielenie zamówienia zostało uregulowane w art.58-60 ustawy PZP.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 PZP oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-08-31

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.