Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja boiska piłkarskiego

Przedmiot:

Modernizacja boiska piłkarskiego

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miasto Zgierz
pl. Jana Pawła II 16
95-100 Zgierz
powiat: zgierski
zamowienia@umz.zgierz.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/umz.zgierz/proceedings
Województwo: łódzkie
Miasto: Zgierz
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja boiska piłkarskiego MOSiR przy Ul. Wschodniej 2 w Zgierzu w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Część I i część II
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Modernizacja boiska piłkarskiego MOSIR przy Ul. Wschodniej 2 w Zgierzu w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Część I: projekt boiska i hali pneumatycznej wraz z projektami branżowymi dla instalacji zasilających halę oraz wykonanie boiska piłkarskiego i niezbędnych instalacji.
Część 1 zamówienia polega na wykonaniu dokumentacji na modernizację boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej, dokumentacji hali pneumatycznej samonośnej, dwupowłokowej z termiczną membraną o wymiarach 115x74x20m oraz dokumentacji na wewnętrzne instalacje zasilające halę w energię elektryczną i ciepło wraz z dopełnieniem niezbędnych formalności i uzyskaniem zezwoleń związanych z realizacją inwestycji oraz wykonanie przedmiotowego boiska
i instalacji. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania we własnym zakresie pomiarów z natury.
A/Przedmiot zamówienia w zakresie realizacji dokumentacji:
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień oraz dopełnieniem niezbędnych formalności, warunkujących wykonanie zamówienia w zakresie modernizacji boiska piłkarskiego oraz montażu hali pneumatycznej na terenie MOSIR przy Ul. Wschodniej 2 w Zgierzu:
1. Wykonanie projektów budowlano - wykonawczych dla boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy, hali pneumatycznej zadaszającej boisko oraz instalacji wewnętrznych zasilających halę w energię elektryczną i ciepło wraz z dopełnieniem niezbędnych formalności i uzyskaniem zezwoleń związanych z realizacją inwestycji.
2. Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót - 4 egzemplarze papierowe oraz wersja elektroniczna jeden egzemplarz w formacie pdf.
3. Wykonanie informacji o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 4 egzemplarze papierowe oraz wersja elektroniczna jeden egzemplarz w formacie pdf. Podczas opracowywania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany będzie na bieżąco uzgadniać przyjęte rozwiązania projektowe z Zamawiającym oraz Wykonawcą wyłonionym na realizację Części 2 zamówienia. Zamawiający ma 7 dni roboczych na ustosunkowanie się do proponowanych rozwiązań projektowych. Po opracowaniu dokumentacji Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia jej Zamawiającemu do akceptacji. Zamawiający ma prawo wielokrotnego wnoszenia uwag do przedłożonej dokumentacji. Za wady w dokumentacji odpowiedzialność ponosi Wykonawca, pomimo zatwierdzenia projektu przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszystkie niezbędne uzgodnienia i pozwolenia administracyjne zgodnie z obowiązującym prawem, w tym wodno-prawne (jeśli dotyczy).
B/Przedmiot Zamówienia w zakresie realizacji robót:
1. Modernizacja boiska do piłki nożnej:
Wykonanie boiska o nawierzchni syntetycznej ze sztucznej trawy w miejscu boiska o nawierzchni z trawy naturalnej.
a) podbudowa
- miał kamienny o frakcji - 0-4mm grubości ok 3-5cm;
- kruszywo kamienne o frakcji - 0- 63mm grubości ok 15cm;
- geowłóknina;
- grunt rodzimy zagęszczony.
b) mata elastyczna typu shock-pad
Mata elastyczna typu e-layer, układana metodą in situ na boisku. Nie dopuszcza się stosowania maty prefabrykowanej. Grubość min. 25, redukcja siły 58%, odkształcenie - max. 8mm, niezmienność podczas eksploatacji.
c) nawierzchnia
Wykonanie nawierzchni ze sztucznej trawy. System nawierzchni składa się z dwóch elementów: sztucznej trawy i maty elastycznej. Konstrukcja to polietylenowa mata elastyczna typu tzw. shock-pad o grubości min. 10 mm ułożona bezpośrednio na podbudowie kamiennej. Mata elastyczna musi być zgodna z badaniem laboratoryjnym i posiadać nacięcia w kształcie gwiazdy zapobiegające powstawaniu fałd przy zmianach temperatury. Na macie instalowana jest sztuczna trawa o wysokości włókna ok. 30 mm nie wymagająca wypełnienia granulatem gumowym. Wykonanie obrzeży betonowych wokół całego boiska.
1. Metoda produkcji: tuftowana.
2. Skład włókna: polietylen (PE) 100%.
3. Rodzaj i przekrój włókna: włókna monofilowe (100%), z symetrycznie wtopionym rdzeniem wzmacniającym lub włókna monofilowe (100%) o przekroju rombu.
4. Wysokość włókna: min. 45 mm, max. 50mm.
5. Grubość włókna: min. 370 um.
6. Ciężar włókna - Dtex: min. 13.000.
7. Gęstość trawy: min. 640.000 włókien/m2.
8. Ilość pęczków: min. 11 500/m2.
9. Waga całkowita trawy: min. 2700 g/m2.
10. Kolor: 2 odcienie zieleni.
11. Przepuszczalność wody dla kompletnego systemu - min. 2 000mm/h.
12. Wytrzymałość na wyrywanie pęczków trawy po starzeniu - 55N.
13. Wytrzymałość łączenia klejonego między brytami po starzeniu - min. 200N/100mm.
d) kotwy
Montaż kotew mocujących halę pneumatyczną wykonany na etapie realizacji boiska, zgodnie z wytycznymi dostawcy hali pneumatycznej.
UWAGI:
1) Zamawiający wymaga, aby wszystkie ww. parametry były potwierdzone przez niezależne laboratorium akredytowane przez FIFA. W celu wyeliminowania jakichkolwiek nieścisłości i wątpliwości co do wartości parametrów nie dopuszcza się jakichkolwiek tolerancji w odniesieniu do wymaganych parametrów technicznych. W przypadku przedłożenia więcej niż jednego badania laboratoryjnego dotyczącego tego samego parametru Zamawiający przyjmie wartość mniej korzystną dla Oferenta,
2) Zamawiający wymaga, aby dostarczony granulat gumowy EPDM z recyklingu zgodny był z niżej podanymi rozporządzeniami:
a) Rozporządzenie REACH 1907/2006 (WE) - ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1907/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 grudnia 2006 r.
b) Norma EN 71-3:2019.
Zamawiający wymaga, aby oferowany granulat gumowy EPDM z recyklingu pochodził od tego samego dostawcy, który widnieje na raporcie z badań uwzględniającym wymagania rozporządzenia REACH, ateście PZH oraz sprawozdaniu z badań reakcji na ogień.
2. Wykonanie instalacji zewnętrznych na potrzeby hali pneumatycznej:
- wykonanie wewnętrznej linii zasilającej na potrzeby hali;
- wykonanie podłączenia ciepła na potrzeby hali.
3. Wyposażenie boiska:
- dwie bramki do piłki nożnej o wym. 7,32 x 2,44 m z możliwością demontażu,
- system podziału boiska: wykonanie linii oraz sprzęt do montażu, np. kotary, siatki, umożliwiający podział boiska na min. 4 mniejsze części.
C/Warunki realizacji zamówienia:
1. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym w szczególności:
- koszty dostosowania i uporządkowania terenów zielonych znajdujących się przy wykonywanych inwestycjach, uzupełnienie zieleni naruszonej przy realizacji zamówienia,
- koszty wywozu gruzu i utylizacji innych materiałów,
- niwelacja skarpy na potrzeby boiska,
- koszty zabezpieczenia prowadzonych robót,
- koszty zabezpieczenia terenu w trakcie prowadzenia robót budowlanych,
- koszty usunięcia drzew,
- inne określone w Ogólnych warunkach umowy wykonania i odbioru robót budowlanych.
2. Wykonawca winien zorganizować zaplecze socjalne i magazynowe na terenie inwestycji.
3. Zamawiający wymaga współpracy pomiędzy Wykonawcami poszczególnych Części zamówienia. Wykonawcy przyjmują do wiadomości, iż część prac będzie wymagała odpowiedniego etapowania i równoległej realizacji zakresów tych Części.
4. Zamawiający zastrzega, iż na terenie obiektu MOSiR mogą być prowadzone jednocześnie inne prace modernizacyjne.
5. Po wykonaniu robót budowlanych Wykonawca uporządkuje zajęty wokół inwestycji teren.
6. Wszelkie wątpliwości i szczegóły dotyczące wykonywanej pracy Wykonawca powinien uzgadniać z Zamawiającym.
7. Wykonawca nie może umieszczać żadnych reklam na terenie inwestycji bez zgody Zamawiającego.
Zaleca się, by przed złożeniem oferty Wykonawca dokonał wizji lokalnej i zapoznał się z warunkami panującymi w terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy Ul. Wschodniej w Zgierzu.
Wykonawca skoordynuje swoje prace z innymi robotami budowlanymi wykonywanymi na obiekcie. Przed przystąpieniem do wykonywania realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu z 14 dniowym wyprzedzeniem harmonogram wykonywanych prac.
UWAGA:
Zamawiający wymaga, aby na czas i w zakresie realizacji zamówienia Wykonawca lub Podwykonawca zatrudnił na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące wskazane niżej czynności: - roboty ogólnobudowlane.
Załączniki:
1. Program funkcjonalno - użytkowy dla zadania: ,,: Modernizacja boiska piłkarskiego MOSIR przy Ul. Wschodniej 2 w Zgierzu w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych".
2. Koncepcja zagospodarowania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy Ul. Wschodniej 2 w Zgierzu.

Modernizacja boiska piłkarskiego MOSIR przy Ul. Wschodniej 2 w Zgierzu w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Część II: zakup i montaż hali pneumatycznej
Przedmiot Zamówienia w zakresie realizacji robót:
Zakup i montaż hali pneumatycznej - samonośnej hali ciśnieniowej dwupowłokowej z termiczną membraną oraz ogrzewaniem do użytku całorocznego o wymiarach 115x74m i wysokości 20m, o powierzchni ok. 8510m2. Hala mocowana do gruntu za pomocą kotew gruntowych bez konieczności wykonywania pasa bazowego. Membrana obwodowa PVDF biała, membrana zewnętrzna PVC biała, membrana wewnętrzna PVC biała, membrana przeciwwirusowa. Membrany muszą być sztywne i wytrzymałe na rozdarcie.
Hala wyposażona w:
- oświetlenie LED (instalacja i okablowanie oraz oprawy) nieingerujące w membranę (bez wiercenia, wykonywanie otworów itp.),
- drzwi wejściowe obrotowe oraz drzwi ewakuacyjne,
- komora ciśnieniowa dla ciężkiego sprzętu,
- inteligentny system sterowania halą,
- system wentylacji - 2 termowentylatory z recyrkulacją (centralny system ogrzewania),
- 2 generatory diesla,
- przyłączenie do źródła ciepła i energii elektrycznej (wykonanie wew. instalacji nie objęte zamówieniem).
Warunki realizacji zamówienia:
1. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym w szczególności:
- koszty dostosowania i uporządkowania terenów zielonych znajdujących się przy wykonywanych inwestycjach, uzupełnienie zieleni naruszonej przy realizacji zamówienia,
- koszty wywozu gruzu i utylizacji innych materiałów,
- niwelacja skarpy na potrzeby boiska,
- koszty zabezpieczenia prowadzonych robót,
- koszty zabezpieczenia terenu w trakcie prowadzenia robót budowlanych,
- koszty usunięcia drzew,
- inne określone w Ogólnych warunkach umowy wykonania i odbioru robót budowlanych.
2. Wykonawca winien zorganizować zaplecze socjalne i magazynowe na terenie inwestycji.
3. Zamawiający wymaga współpracy pomiędzy Wykonawcami poszczególnych Części zamówienia. Wykonawcy przyjmują do wiadomości, iż część prac będzie wymagała odpowiedniego etapowania i równoległej realizacji zakresów tych Części.
4. Zamawiający zastrzega, iż na terenie obiektu MOSiR mogą być prowadzone jednocześnie inne prace modernizacyjne.
5. Po wykonaniu robót budowlanych Wykonawca uporządkuje zajęty wokół inwestycji teren.
6. Wszelkie wątpliwości i szczegóły dotyczące wykonywanej pracy Wykonawca powinien uzgadniać z Zamawiającym.
7. Wykonawca nie może umieszczać żadnych reklam na terenie inwestycji bez zgody Zamawiającego.
Zaleca się, by przed złożeniem oferty Wykonawca dokonał wizji lokalnej i zapoznał się z warunkami panującymi w terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy Ul. Wschodniej w Zgierzu.
Wykonawca skoordynuje swoje prace z innymi robotami budowlanymi wykonywanymi na obiekcie. Przed przystąpieniem do wykonywania realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu z 14 dniowym wyprzedzeniem harmonogram wykonywanych prac.
UWAGA:
Zamawiający wymaga, aby na czas i w zakresie realizacji zamówienia Wykonawca lub Podwykonawca zatrudnił na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące wskazane niżej czynności:
- roboty ogólnobudowlane.
Załączniki:
1. Program funkcjonalno - użytkowy dla zadania: ,,: Modernizacja boiska piłkarskiego MOSIR przy Ul. Wschodniej 2 w Zgierzu w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"
2. Koncepcja zagospodarowania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy Ul. Wschodniej 2 w Zgierzu.

CPV: 45000000-7, 45223800-4, 71220000-6, 71320000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00124950, PŚ.271.17.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-12 13:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/umz.zgierz/proceedings
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: platformazakupowa.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne opisane zostały w dokumencie "Instrukcja dla wykonawców platformazakupowa.pl" oraz w ,,Regulaminie platformazakupowa.pl"
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
1) ADMINISTRATOREM PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH jest:
Prezydent Miasta Zgierza, z siedzibą w Zgierzu, plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz;
2) w sprawie ochrony swoich danych osobowych proszę skontaktować się z INSPEKTOREM
OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH pod adresem e-mail: e-urzad@umz.zgierz.pl
lub epuap.gov.pl skrytka epuap:/4ebn4d0m4f/skrytka; lub pisemnie na adres Urzędu Miasta Zgierza:
plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji treści ofert
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. -
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.),
dalej ,,ustawa PZP";
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy PZP, przez okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy PZP;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 2;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 3;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/umz.zgierz/proceedings
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-12 12:45
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/umz.zgierz

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.