Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4524z ostatnich 7 dni
19390z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja dźwigu towarowo-osobowego

Przedmiot:

Modernizacja dźwigu towarowo-osobowego

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie
ul. Bartosza Głowackiego 1
10-447 Olsztyn
powiat: Olsztyn
tel. 89 527 51 75
m.sternicki@fiharmonia.olsztyn.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Olsztyn
Wadium: nie jest wymagane
Nr telefonu: tel. 89 527 51 75
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAMÓWIENIE
W TRYBIE PODSTAWOWYM
(art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych)

Do zadania : Modernizacja Dźwigu towarowo-osobowego 4,200 kg. Rozbudowa o dwa przystanki.

5. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja dźwigu towarowo-osobowego
nr. fabryczny P10E1193 nr ewidencyjny N3115001966 rok produkcji: 2011, udźwig: 4200 kg, zainstalowanego w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie, Ul. Głowackiego 1, wewnątrz budynku, polegająca na rozbudowie o dwa dodatkowe przystanki, z zachowaniem istniejącej substancji dźwigu.
2. Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SWZ.
3. Szczegółowe parametry dźwigu znajdują się w załączniku nr 2 do SWZ, który jest skanem dokumentacji dźwigu
4. Dokumentacja dźwigu jest również do wglądu u Zamawiającego, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej dźwigu.

Projektantem i wykonawcą istniejącego dźwigu towarowo-osobowego jest firma: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne Pilawa - Eugeniusz Pilawa, Ul. Tęczowa 1, Kołobrzeg.

CPV: 42416120-2, 45000000-7, 45442100-8, 45300000-0

Dokument nr: ZP-1-D-2021

Otwarcie ofert: 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.08.2021 r. o godz. 10:20.

Specyfikacja:
2. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Składanie ofert:
1) Ofertę należy złożyć: do dnia 06.08.2021 r. do godz. 10:00.
6. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.

Miejsce i termin realizacji:
6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający określa termin ostateczny wykonania prac do 30 listopada 2021 roku.

Wymagania:
3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Tryb podstawowy - art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp.
Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji. Art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp.
2. Zamawiający jako ostateczny i całkowity termin odbioru rozumie: prac z dniem/datą pozytywnego odbioru dźwigu i dopuszczeniem go do ruchu przez UDT i przekazaniem dokumentacji projektowej i wykonawczej Zamawiającemu.

7. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY

1. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 3 do SWZ.
2. Złożenie przez Wykonawcę oferty przez Wykonawcę jest równoznaczne z akceptacją projektowanych postanowień umowy oraz zobowiązaniem do zawarcia umowy na warunkach w nich określonych.
3. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8. INFORMACJA O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJA O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ
Zamawiający informuje, że nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące niniejszej SWZ kierowane w formie ustnej bezpośredniej lub telefonicznie.

3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na
ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku" oraz do ,,Formularz do komunikacji", dostępne na stronie https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia .

4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu
miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin .

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych
formularzy: ,,Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i
,,Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB.

6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych
informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

7. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do
niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję ,,Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.

9. INFORMACJA O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, W TYM W PRZYPADKU ZAISTNIENIA JEDNEJ Z SYTUACJI OKREŚLONYCH W ART. 65 UST. 1, ART. 66 i ART. 69 USTAWY PZP

NIE DOTYCZY
2. Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące niniejszej SWZ kierowane w formie ustnej bezpośredniej lub telefonicznie.
11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, to jest do dnia 06.09.2021 r.
12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
3. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia.
4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
5. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
6. Oferta powinna zawierać:
1) Formularz ofertowy - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ;
2) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu - załączniki nr 5 i 6 do SWZ;
3) Pełnomocnictwo - jeżeli zostało udzielone - załącznik nr 7 do SWZ.;
4) Oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w ust. 6 pkt 2, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
10. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
11. Wykonawcy, wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
12. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, zwane dalej "zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby", przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 670 z późn. zm.), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
13. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 12, przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ust. 14.
14. Dokumenty elektroniczne przekazuje się w postępowaniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych przez Zamawiającego w rozdziale 8, zgodnie z art. 67 ustawy Pzp.
15. W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.
16. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
17. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej "dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania", zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej "upoważnionymi podmiotami", jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.
18. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
19. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 18, dokonuje w przypadku:
1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania - odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;
2) przedmiotowych środków dowodowych - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
3) innych dokumentów - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
20. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 18, może dokonać również notariusz.
21. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w ust. 18-20 oraz ust. 23-25, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.
22. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
23. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa
w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
24. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
25. Dokumenty elektroniczne w postępowaniu spełniają łącznie następujące wymagania:
1) są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych;
2) umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;
3) umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;
4) zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji.
26. Do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne stosuje się co najmniej jeden z następujących formatów danych: .txt; .rtf; .pdf; .xps; .odt; .ods; .odp; .doc; .xls; .ppt; .docx; .xlsx; .pptx; .mp4. W celu kompresji danych stosuje
się co najmniej jeden z następujących formatów: .zip lub .7Z
27. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222
ust. 5 ustawy Pzp.
2) Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
3) Do upływu terminu składania ofert Wykonawca może wycofać ofertę.
2. Sposób składania ofert
1. Wykonawca składa ofertę w postępowaniu, dalej oferta za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

3. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

4. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w ,,Instrukcji użytkownika", dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/

5. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia ,,Załącznik stanowiący tajemnicę
przedsiębiorstwa" a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik
zaszyfrować.
Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym w SWZ, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.

7. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.

8. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP
i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w ,,Instrukcji użytkownika" dostępnej na miniPortalu

9. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
2. W przypadku awarii systemu, przy użyciu którego następuje otwarcie ofert, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
15. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 UST. 1 USTAWY PZP

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki określone w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.
3. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

16. SPOSÓB OBLICZENIA CENY

1. Cena ofertowa - to cena ryczałtowa, za którą Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia, łącznie z podatkiem VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
2. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
3. Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
4. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.
5. W ofercie, o której mowa w ust. 4, Wykonawca ma obowiązek:
1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;
4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

17. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
1) Cena - znaczenie kryterium - 70 %
2) Gwarancja- znaczenie kryterium - 30%

2. Sposób oceny oferty:
1) Cena:
Punkty w tym kryterium obliczone zostaną według wzoru:

najniższa cena brutto spośród badanych ofert
liczba uzyskanych punktów = -------------------------------------------------------- x 70
cena brutto badanej oferty

Wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku, maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać - 70.
2) Gwarancja:

Wykonawca będzie w umowie zobowiązany do udzielenia co najmniej 24-miesięcznej gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy, liczony od dnia końcowego, bezusterkowego odbioru prac.
W kryterium ,,gwarancja" ocenie będzie podlegać liczba dodatkowych (powyżej 24 m-c) miesięcy, jaką Wykonawca zaoferuje minimum 24 miesiące na cały dźwig po modernizacji.

Wykonawca w formularzu ofertowym wskazuje liczbę miesięcy gwarancji, jaką oferuje.
Jeżeli Wykonawca w formularzu ofertowym zaoferuje 24 miesiące otrzyma 0 punktów bez podstawiania do wzoru.
Za każdy jeden dodatkowy miesiąc gwarancji w ofercie, Wykonawca uzyska 1 punkt.
Punkty w tym kryterium obliczone zostaną według wzoru:

liczba (dodatkowych) miesięcy gwarancji
jaką oferuje Wykonawca w badanej ofercie
liczba uzyskanych punktów = ----------------------------------------------------------- x 30
największa liczba miesięcy (dodatkowych) w złożonych ofertach, spośród badanych ofert

Wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku, maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać - 30.
3. Suma punktów za wszystkie kryteria stanowić będzie ogólną liczbę punktów jaką uzyskała oferta danego Wykonawcy.
Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska największą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.
4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
5. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.
6. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 5, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
7. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

18. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.
3. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje niezbędne do zawarcia umowy.

19. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
5. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych.
6. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
7. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX ,,Środki ochrony prawnej" ustawy Pzp.

20. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 109 UST. 1 USTAWY PZP, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY JE PRZEWIDUJE

Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp.

21. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
1) Warunkiem udziału w postępowaniu jest należyte wykonanie co najmniej 2 modernizacji dźwigu towarowego lub towarowo-osobowego w okresie ostatnich 2 lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
a) co najmniej jednej roboty budowlanej o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł netto,
b) co najmniej jednej modernizacji dźwigu, o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł brutto.
2) Warunkiem udziału w postępowaniu jest dysponowanie co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia energetyczne G1 wydane na podstawie art. 54 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.).
Wykonawca składa na powyższe okoliczności oświadczenie zawierające informacje o wykonanych robotach, o których mowa w punkcie 1 oraz dane osobowe (imię, nazwisko i numer uprawnień) osoby, o której mowa w punkcie 2.
2. Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie uprawnień do naprawy i modernizacji dźwigów towarowych i osobowych Zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 272).
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
7. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
8. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 6, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
8. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1 oraz jeżeli to dotyczy, kryteriów selekcji, a także bada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
9. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

22. INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH

NIE DOTYCZY

23. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

24. LICZBA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, NA KTÓRĄ WYKONAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ OFERTĘ, LUB MAKSYMALNĄ LICZBĘ CZĘŚCI, NA KTÓRE ZAMÓWIENIE MOŻE ZOSTAĆ UDZIELONE TEMU SAMEMU WYKONAWCY, ORAZ KRYTERIA LUB ZASADY, MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO USTALENIA, KTÓRE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA ZOSTANĄ UDZIELONE JEDNEMU WYKONAWCY, W PRZYPADKU WYBORU JEGO OFERTY W WIĘKSZEJ NIŻ MAKSYMALNA LICZBIE CZĘŚCI

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

25. INFORMACJA DOTYCZĄCA OFERT WARIANTOWYCH, W TYM INFORMACJA O SPOSOBIE PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

26. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY, W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 95 USTAWY PZP

NIE DOTYCZY

27. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W ART. 96 UST. 2 PKT 2 USTAWY PZP

NIE DOTYCZY

28. INFORMACJA O ZASTRZEŻENIU MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WYŁĄCZNIE PRZEZ WYKONAWCÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 94 USTAWY PZP

NIE DOTYCZY

29. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE OBOWIĄZEK WNIESIENIA WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

30. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 214 UST. 1 PKT 7 i 8 USTAWY PZP

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.

31. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEPROWADZANIA PRZEZ WYKONAWCĘ WIZJI LOKALNEJ LUB SPRAWDZENIA PRZEZ NIEGO DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART.131 UST. 2 USTAWY PZP

Zamawiający przewiduje i zachęca do odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej, w szczególności w celu zapoznania się z terenem robót, wykonania pomiarów i zapoznania się z dokumentacją rewizyjną dźwigu. Zamawiający nie przewiduje z tego powodu przesunięcia terminu składania ofert.

32. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

33. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

34. INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH ZADAŃ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE TAKIEGO ZASTRZEŻENIA ZGODNIE Z ART. 60 i ART. 121 USTAWY PZP

Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań dotyczących:
1) wykonania dodatkowych przystanków dźwigu,
2) wykonania drzwi na dodatkowych przystankach,
3) dostosowania istniejącej kabiny dźwigu do pracy na dodatkowych przystankach,
4) wykonania robót budowlanych niezbędnych w celach określonych w punktach 1-3 oraz Rozdziale 5 i załączniku nr 1 do SWZ.

35. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

36. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z INFORMACJAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 230 USTAWY PZP, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE AUKCJĘ ELEKTRONICZNĄ

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

37. WYMÓG LUB MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA OFERT W POSTACI KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH LUB DOŁĄCZENIA KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH DO OFERTY, W SYTUACJI OKREŚLONEJ W ART. 93 USTAWY PZP

1. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.
2. Zamawiający nie dopuszcza dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy Pzp.

38. INFORMACJA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE OBOWIĄZEK JEGO WNIESIENIA
1. Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w art. 449 ustawy Pzp, w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto (w tym VAT) podanej w ofercie.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed zawarciem umowy.
3. Zabezpieczenie będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
4. Zabezpieczenie może być wniesione, według wyboru wykonawcy, w jednej lub w kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
5. Zabezpieczenie w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek 68 1020 3541 0000 5202 0178 1525 z dopiskiem ZP-1-D-2021 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
6. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie, zgodnie z art. 453 ust. 1 ustawy Pzp, w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
7. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zabezpieczenie może zostać przeznaczone w szczególności na poczet kar umownych oraz usunięcie wad.
38. INFORMACJA, CZY ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE MOZLIWOŚĆ OGRANICZENIA LICZBY WYKONAWCÓW KTÓRYCH ZAPROSI DO NEGOCJACJI STOSUJĄC KRYTERIA OCENY OFERT

Zamawiający przewiduje ograniczenie liczby wykonawców, których zaprosi do negocjacji, do 5 (pięciu).
Do grona 5 wykonawców zaproszonych do negocjacji kryterium oceny ofert będzie cena złożona w ofercie - która nie przekroczy lub najmniej przekroczy kwotę planowaną przez Zamawiającego, podaną przez Zamawiającego przy otwarciu ofert.
Zamawiający i Wykonawca upoważniają się wzajemnie do przetwarzania danych osobowych osób wymienionych w niniejszej umowie oraz swoich pracowników, związanych z realizacją niniejszej umowy. Każda ze Stron jest administratorem danych osobowych przekazanych przez drugą Stronę.

Uwagi:
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) Strony niniejszej Umowy informują się wzajemnie, że:
1) administratorem danych osobowych w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych wskazanych przez daną Stronę w niniejszej Umowie oraz danych osobowych pracowników i osób do kontaktu lub innych osób odpowiedzialnych za wykonanie Umowy jest druga Strona; dane rejestrowe oraz adresy Stron podane są na wstępie niniejszej Umowy;
2) Strony oświadczają, że osoby, których dane osobowe są zawarte w niniejszej Umowie, wyraziły na to zgodę, w szczególności w ramach wykonywanego stosunku pracy;
3) celami przetwarzania danych osobowych są: wykonanie niniejszej Umowy, rozliczenie podatków i opłat związanych z Umową, zapewnienie bezpieczeństwa przekazywanych danych oraz informacji handlowych;
4) podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
- art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia
27 kwietnia 2016 r.;
5) odbiorcami/kategoriami odbiorców danych osobowych będą:
- Strony niniejszej Umowy,
- osoby dedykowane do wykonywania czynności związanych z realizacją niniejszej Umowy, w szczególności pracownicy Stron;
6) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do ustania konieczności przetwarzania z przyczyn związanych z wykonywaniem niniejszej Umowy oraz jej rozliczeniem lub do zgodnego z prawem odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych;
7) osoby, których dane dotyczą posiadają prawo do:
- do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych,
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonywania niniejszej Umowy;
9) ewentualne konsekwencje niepodania danych osobowych regulują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, z zastrzeżeniem, że wniesienie sprzeciwu lub żądanie usunięcia danych jest podstawą uzasadniającą rozwiązanie niniejszej Umowy w trybie natychmiastowym, z przyczyn dotyczących Strony, która podała dane osobowe, które mają być usunięte lub których przetwarzanie ma zostać zaprzestane; Strony mogą usunąć tę przeszkodę poprzez podanie danych osobowych innych osób, co umożliwi kontynuację wykonania niniejszej Umowy;
10) Zamawiając stosuje monitoring wizyjny nowego budynku Zamawiającego w Olsztynie,
ul. Głowackiego 1, oraz jego otoczenia w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników
i osób znajdujących się na tym terenie, ochrony mienia, ochrony przeciwpożarowej, kontroli i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Zamawiającego na szkodę; monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek oraz palarni;
11) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej;
12) dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie będą profilowane.

Kontakt:
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl
oraz poczty elektronicznej.
2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
Pan Maciej Sternicki , tel. 89 527 51 75 email: m.sternicki@filharmonia.olsztyn.pl
1. Zamawiający wyznacza osobę do komunikowania się z Wykonawcami:
Maciej Sternicki - kontakt tylko w godzinach pracy od poniedziałku do piątku 8-14.
Nr tel. + 48 89 5275175

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.