Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
19666z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa boiska sportowego

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Budowa boiska sportowego

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Legnica reprezentowana przez Prezydenta Miasta Legnica
Plac Słowiański 8
59-220 Legnica
powiat: Legnica
zamowienia.publiczne@legnica.eu
https://www.platformazakupowa.pl/all?page=1&limit=30&query=Legnica&searchIn=1,2,7,3,4,6&proceedingType=all&globalMode=all&negotiationStatus=128&year=twelve_months
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Legnica
Wadium: 3 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
"Budowa boiska sportowego przy placu zabaw przy Ul. Stanisławowskiej, wykonanie oświetlenia wzdłuż ciągu pieszego łączącego Ul. Stanisławowską z Ul. Drohobycką (LBO)" POWTÓRKA
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Zagospodarowanie
terenów zielonych na cele aktywnego wypoczynku - budowa boiska sportowego przy placu
zabaw przy Ul. Stanisławowskiej, wykonanie oświetlenia wzdłuż ciągu pieszego łączącego ul.
Stanisławowską z Ul. Drohobycką (LBO)" . W zakres zamierzenia budowlanego wchodzi między
innymi wykonanie:
a) robót ziemnych wraz z odwodnieniem,
b) boiska z nawierzchni bezpiecznej - 537,60 m2,
c) obrzeży betonowych - 198,20 m,
d) nawierzchni z kostki betonowej - 76,05 m,
e) niwelacji terenu wraz z wykonaniem trawników - 306 m2,
f) demontażu istniejących urządzeń,
g) demontażu i montażu kosza do gry w koszykówkę,
h) dostawy i montażu kompletnej furtki z paneli zgrzewanych typu 3D RAL 6005 100 cm x 150
cm -1 kpl.,
i) dostawy i montażu kompletnej bramy dwuskrzydłowej 400 cm x 150 cm z paneli zgrzewanych
typu 3D RAL 6005 - 1 kpl.,
j) dostawy i montażu kosza do gry w mini koszykówkę - 1 kpl.
k) dostawy i montażu bramek do gry w piłkę nożną - 2 kpl.
l) dostawy i montażu piłkochwytu - 339,070 m,
m) dostawy i montażu ławek młodzieżowych - 6 kpl.,
n) dostawy i montażu koszy na śmieci - 2 kpl.,
o) dostawy i montażu tablicy z regulaminem - 1 kpl.,
p) montażu 2 szt. tablic dwustronnych LBO 2021 (tablice dostarczy Zamawiający).
Szczegółowy/pełny opis przedmiot zamówienia określają: Dokumentacja-Rozdział 4 swz, oraz
projekt umowy - Rozdział 3 swz.
UWAGA:
Zamawiający wyłączył z wykonania i dokumentacji projektowej, w tym z przedmiaru robót zakres
dotyczący: "oświetlenie LED ciągu pieszego-słupy oświetleniowe wys.5 m - 4 szt.". Zatrudnienie
- Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 uPzp, wymaga zatrudniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące/poniższe
czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w
sposób określony
w art. 22 § 1 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 poz. 1320 tj.):
- roboty ogólnobudowlane - robotnicy ogólnobudowlani.
Wykonawca lub Podwykonawca będzie zatrudniał wyżej wymienione osoby co najmniej na
okres realizacji umowy. W przypadku rozwiązania stosunku pracy w trakcie tego okresu,
zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby spełniającej powyższe
wymagania.

CPV: 45112710-5, 37535200-9, 45111000-8, 45112000-5, 45212000-6, 45233200-1, 45450000-6

Dokument nr: 2021/BZP 00125087, IM.RZP.271.359.17.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-09 11:10

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.platformazakupowa.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.platformazakupowa.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje, przekazywane były w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i
formularza ,,Wyślij wiadomość do Zamawiającego". 2. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom
informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące
odpowiedzi na pytania, zmiany swz, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie
zamieszczał na platformie w sekcji "Komunikaty". 3. Wykonawca ma obowiązek sprawdzania
komunikatów i wiadomości przesłanych przez zamawiającego bezpośrednio na platformazakupowa.pl,
gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.4.
Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie,
określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne 1) stały dostęp do sieci Internet o
gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,2) komputer klasy PC lub MAC o
następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,3)
dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,4) włączona
obsługa JavaScript,5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format
plików .pdf,6) www.platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowejkodowanieUTF8, 5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny
z Instrukcją korzystania z www.platformazakupowa.pl, w szczególności, gdy zamawiający zapozna się
z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert Taka oferta nie będzie brana pod uwagę -
narusza art. 221 uPzp.6. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie formatów: pdf, .doc, .docx, .rtf,. .odt.,
jpg; ods; xls; xlix; .csv - ze szczególnym wskazaniem na .pdf 7. W celu ewentualnej kompresji danych
Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: zip, 7Z. 8. Zamawiający nie dopuszcza
formatów np.: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach-formatach zostaną
uznane za złożone nieskutecznie. Oferta oraz przedmiotowe środki dowodowe składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym. 8. Pliki w innych formatach niż .pdf zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. 9.
Wszelkie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa, które Wykonawca zastrzeże prawidłowo -
zgodnie z prawem - jako tajemnice przedsiębiorstwa powinny zostać złożone w osobnym pliku
nazwanym ,,Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa", a następnie wraz z plikami
stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum ZIP.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO",
informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający: w ramach postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego na ,,Zagospodarowanie terenów zielonych na cele aktywnego
wypoczynku - budowa boiska sportowego przy placu zabaw przy Ul. Stanisławowskiej, wykonanie
oświetlenia wzdłuż ciągu pieszego łączącego Ul. Stanisławowską z Ul. Drohobycką (LBO)"
b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym
z ww. postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
c) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ust. 2 pkt 1) i zgodnie z art 74 ust. 4 uPzp
z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 - tj. z późniejszymi zmianami).
d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78-80 uPzp, przez okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
e) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp;
f) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
g) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
o Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://www.platformazakupowa.pl
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-09 11:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 98 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: IM.RZP.271.359.17.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Zagospodarowanie
terenów zielonych na cele aktywnego wypoczynku - budowa boiska sportowego przy placu
zabaw przy ul. Stanisławowskiej, wykonanie oświetlenia wzdłuż ciągu pieszego łączącego ul.
Stanisławowską z ul. Drohobycką (LBO)" . W zakres zamierzenia budowlanego wchodzi między
innymi wykonanie:
a) robót ziemnych wraz z odwodnieniem,
b) boiska z nawierzchni bezpiecznej - 537,60 m2,
c) obrzeży betonowych - 198,20 m,
d) nawierzchni z kostki betonowej - 76,05 m,
e) niwelacji terenu wraz z wykonaniem trawników - 306 m2,
f) demontażu istniejących urządzeń,
g) demontażu i montażu kosza do gry w koszykówkę,
h) dostawy i montażu kompletnej furtki z paneli zgrzewanych typu 3D RAL 6005 100 cm x 150
cm -1 kpl.,
i) dostawy i montażu kompletnej bramy dwuskrzydłowej 400 cm x 150 cm z paneli zgrzewanych
typu 3D RAL 6005 - 1 kpl.,
j) dostawy i montażu kosza do gry w mini koszykówkę - 1 kpl.
k) dostawy i montażu bramek do gry w piłkę nożną - 2 kpl.
l) dostawy i montażu piłkochwytu - 339,070 m,
m) dostawy i montażu ławek młodzieżowych - 6 kpl.,
n) dostawy i montażu koszy na śmieci - 2 kpl.,
o) dostawy i montażu tablicy z regulaminem - 1 kpl.,
p) montażu 2 szt. tablic dwustronnych LBO 2021 (tablice dostarczy Zamawiający).
Szczegółowy/pełny opis przedmiot zamówienia określają: Dokumentacja-Rozdział 4 swz, oraz
projekt umowy - Rozdział 3 swz.
UWAGA:
Zamawiający wyłączył z wykonania i dokumentacji projektowej, w tym z przedmiaru robót zakres
dotyczący: "oświetlenie LED ciągu pieszego-słupy oświetleniowe wys.5 m - 4 szt.". Zatrudnienie
- Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 uPzp, wymaga zatrudniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące/poniższe
czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w
sposób określony
w art. 22 § 1 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 poz. 1320 tj.):
- roboty ogólnobudowlane - robotnicy ogólnobudowlani.
Wykonawca lub Podwykonawca będzie zatrudniał wyżej wymienione osoby co najmniej na
okres realizacji umowy. W przypadku rozwiązania stosunku pracy w trakcie tego okresu,
zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby spełniającej powyższe
wymagania.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 98 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 90
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości i rękojmi: min 36 miesięcy - max. 72 miesiące
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Wykonawca, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej dwa zamówienia
polegające na budowie boiska sportowego z nawierzchni syntetycznej: podkład elastyczny +
poliuretan EPDM o powierzchni min. 300m2 wraz z wykonaniem placu lub ciągu pieszego z
betonowej kostki brukowej o powierzchni min. 50m2
i elementów małej architektury - każde - wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca
wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na
rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca
z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne
odpowiednie dokumenty.
Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca lub członek konsorcjum lub podmiot
na którego zasoby powołuje się Wykonawca spełni go [ppkt. 1.] samodzielnie (doświadczenia
zawodowego się nie sumuje). Jeżeli podmiot, który wykazuje doświadczenie zawodowe w
ramach Konsorcjum przy wykazanym jako doświadczenie zawodowe zadaniu - musi wykazać
bezpośredni udział i wykonanie zakresu robót tożsamych, z wykazywanymi jako doświadczenie
zawodowe
w przedmiotowym postępowaniu.
Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą ,,spełnia/nie spełnia".
2. Dysponuje osobą zdolną do wykonania zamówienia tj. ma do dyspozycji odpowiednio
wykwalifikowany personel w celu obsadzenia podanego niżej stanowiska:
1) Kierownik budowy:
osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, wpisana na listę
członków izby samorządu zawodowego zgodnie z zapisami Rozdziału 2 ustawy Prawo
budowlane z 07.07.1994r. (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 - tekst jednolity z późn. zmianami) i
ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z
wykonywaniem ww. funkcji, która posiada kwalifikacje i doświadczenie, polegające na tym, że
była kierownikiem budowy lub inspektorem nadzoru na min. jednym zadaniu budowie boiska
sportowego z nawierzchni syntetycznej:
podkład elastyczny + poliuretan EPDM o powierzchni min. 300m2 wraz z wykonaniem placu lub
ciągu pieszego z betonowej kostki brukowej o powierzchni min. 50m2 i elementów małej
architektury.
Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca, członek konsorcjum lub podmiot
na którego zasoby powołuje się Wykonawca spełnią go [ppkt. 2.] łącznie.
Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą ,,spełnia/nie spełnia".
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: załącznik nr 1 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. załącznik nr 1 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
2. załącznik nr 2 -wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, podstawą/formą zatrudnienia
osób wymaganych /wyszczególnionych w pkt VI ppkt 1) IDW,
3. załącznik nr 3 - wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz
którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
4. W sytuacji gdy Wykonawca, zgodnie z art. 118 ust. 1 uPzp w zakresie warunków określonych w pkt.
VI. IDW polegał będzie na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających
zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych, Wykonawca
wraz z ofertą składa zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek
dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa
powyżej, potwierdzać musi, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby
gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa, w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega
w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, lub innego właściwego rejestru:
2. załącznik nr 4 - oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp, o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą,
który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od
innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
3. załącznik nr 5 - oświadczenie Wykonawcy - wskazanie części zamówienia, której wykonanie
powierzy podwykonawcom.
4. załącznik nr 6 - oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków
informacyjnych przewidzianych w art.13 lub art. 14 RODO.
5. załącznik nr 7 - warunki zmian umowy.
6. załącznik nr 8 - wykaz cen
7. Rozdział Nr 3 swz - wypełniony i podpisany wzór umowy
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Wadium w wysokości: 3.000,00 PLN - trzy tysiące złotych
Wykonawca wadium musi wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie
do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa:
- w art. 98 ust.1 tj.
pkt 2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
pkt 3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie
zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego
wniesienia.
- oraz w art. 98 ust. 2.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy występujący wspólnie (np. konsorcjum), mają obowiązek ustanowić
pełnomocnika
do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w niniejszym
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, chyba, że pełnomocnictwo
takie wynika z dołączonych do ofert dokumentów np. umowy konsorcjum.
Uwaga: pełnomocnictwo musi być udzielone przez wszystkich Wykonawców wchodzących w
skład konsorcjum oraz powinno mieć określony zakres.
2. Oferta składana przez Wykonawców występujących wspólnie zostanie utworzona z
dokumentów wymienionych w pkt. VI. IDW z zastrzeżeniem, iż każdy ze wspólnie ubiegających
się o zamówienie wykonawców zobowiązany jest złożyć załącznik nr 1 i załącznik nr 2 -
oświadczenia oraz inne dokumenty, oświadczenia lub załączniki jeżeli dotyczą danych,
informacji lub oświadczenia woli danego podmiotu.
3. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.
4. Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy
regulującej współpracę Wykonawców występujących wspólnie.
5. Wszyscy członkowie konsorcjum ponoszą solidarnie odpowiedzialność prawną za realizację
zamówienia. Problematykę zobowiązań solidarnych w zakresie nie uregulowanym przez umowę
konsorcjum regulują przepisy Kodeksu cywilnego
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do IDW pn. "Warunki zmian umowy"
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 90
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości i rękojmi: min 36 miesięcy - max. 72 miesiące
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-08

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.