Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa dachowej instalacji fotowoltaicznej

Przedmiot:

Budowa dachowej instalacji fotowoltaicznej

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Black Tree Małgorzata Izdebska
Janowska 82/208
21-500 Biała Podlaska
powiat: Biała Podlaska
603 330 702
biuro.blacktree@gmail.com
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/60843
Województwo: lubelskie
Miasto: Biała Podlaska
Wadium: ---
Nr telefonu: 603 330 702
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Produkcja energii z OZE w Black Tree Małgorzata Izdebska"
Powstaje w kontekście projektu
RPLU.04.02.00-06-0279/20 - Produkcja energii z OZE w Black Tree Małgorzata Izdebska

Część 1
Budowa dachowej instalacji fotowoltaicznej o mocy 29,7 kWp

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) wybudowanie systemu paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 29,7 kWp wytwarzających energię elektryczną wraz z oprzyrządowaniem oraz niezbędnym okablowaniem i przyłączeniem elektrowni do sieci elektroenergetycznej;
b) wykonanie przyłącza planowanej elektrowni do istniejącej instalacji elektrycznej budynku ;
c) zgłoszenie instalacji fotowoltaicznej do właściwego operatora sieci dystrybucyjnej.
2. Inwestycja będzie realizowana przy Ul. Kasztonowej 6 w Białej Podlaskiej (powiat m. Biała podlaska, woj. lubelskie), nr działek - 548/4
3. Dane techniczne przedmiotu zamówienia:
a) Monokrystaliczne krzemowe panele fotowoltaiczne o mocy 333 Wp - 90 sztuk,
b) Okablowanie solarne - 1szt. do zestawu 29,7 kWp,
c) Falownik 27 kW - 1 szt.,
d) Rozdzielnica DC - 1 szt.,
e) Rozdzielnica AC - 1 szt.,
f) Konstrukcja stalowa z powłoką antykorozyjną i aluminium - 1 zestaw.
4. Szczegółowe informacje, w tym przyjęte parametry techniczne zawiera projekt budowlano-wykonawczy planowanej budowy instalacji fotowoltaicznej - załącznik nr 2.

CPV: 09310000-5, 45000000-7, 45261215-4

Dokument nr: 2021-26180-60843, 1/2021

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-08-09

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-08

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
lubelskie
Powiat
Biała Podlaska
Gmina
Biała Podlaska
Miejscowość
Biała Podlaska

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Nie
Warunki zmiany umowy
1 Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w wyniku zaistnienia przyczyn, niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy (przy dochowaniu przez niego należytej staranności) skutkujących niemożliwością lub znacznymi opóźnieniami w realizacji zamówienia, a w szczególności czasowy brak dostępności na rynku materiałów lub urządzeń objętych przedmiotem zamówienia.
2) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia - zmiany technologiczne, w szczególności:
a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń - w takiej sytuacji Wykonawca winien zaproponować odpowiednio materiały lub urządzenia o parametrach nie niższych niż wycofane z produkcji, spełniające wymagania Zamawiającego;
b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń lub technologii nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;
c) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamówienia.
3) Pozostałe zmiany:
a) zaistnienia, po zawarciu Umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy, oraz którego Strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności; Za siłę wyższą, warunkująca zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia;
b) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu realizacji umowy);
c) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełniony następujący warunek: konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć.
2 Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej
w postaci aneksu podpisanego przez Strony umowy.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
4.1 Doświadczenie na budowę minimum dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy co najmniej 29 kWp udokumentowana referencjami w przeciągu ostatnich trzech lat. Referencje lub inne potwierdzenie realizacji takiej instalacji, należy dołączyć do Oferty.
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
4.2 posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia w postaci Certyfikatu Instalatora OZE wydanego przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie ,,Systemy fotowoltaiczne" lub inny równorzędny dokument oraz ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci lub inny równorzędny dokument;
Typ
Potencjał techniczny
Opis
posiadają niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia;
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia;
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
4.5 Wykonawca powinien posiadać polisę OC na kwotę nie mniejszą niż wartość składanej oferty w zakresie działalności związanej z projektem.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
1 formularz cenowy oferty przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr.1 do zapytania ofertowego,
2 zgodnie z pkt. 4.1. wraz z ofertą każdy z Wykonawców powinien złożyć oświadczenie
o braku przesłanek do wykluczenia - OŚWIADCZENIE NR 1, w załączniku nr 1,
3 zgodnie z pkt. 4.2 i 4.3 wraz z ofertą każdy z Wykonawców powinien złożyć oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - OŚWIADCZENIE NR 2 w załącznik nr 1,
4 zgodnie z pkt. 4.1. wraz z ofertą każdy Wykonawca powinien złożyć: aktualny dokument rejestrowy w postaci: odpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) lub Krajowego Rejestru Sądowego, zaś w przypadku spółek cywilnych umowę spółki, aktualne odpisy z CEDiG dla wszystkich wspólników i dla każdego uczestnika postępowania,
5 oświadczenie o ochronie danych osobowych (RODO) zgodnie ze wzorem podanym w OŚWIADCZENIE NR 3 w załączniku 1,

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-23
Data ostatniej zmiany
2021-07-23

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena oferty - max 40 pkt.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Czas usunięcia awarii od momentu zgłoszenia usterki (maksymalnie 20 pkt.)
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Gwarancja na prace montażowe (maksymalnie 10 pkt.)
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Gwarancja producenta na panele (maksymalnie 10 pkt.)
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Gwarancja producenta paneli na sprawność (maksymalnie 10 pkt.)
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Gwarancja producenta na inwerter (maksymalnie 10 pkt.):

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Paweł Izdebski
tel.: 603 330 702
e-mail: biuro.blacktree@gmail.com

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.