Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Utrzymanie czystości terenu wokół budynków przychodni

Przedmiot:

Utrzymanie czystości terenu wokół budynków przychodni

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Łodzi
ul. Aleksandrowska 61/63
91-205 Łódź
powiat: Łódź
Tel.: 42 27 21 913
zp@wompcpl.eu
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódź
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.: 42 27 21 913
Termin składania ofert: 2021-08-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Postępowanie poniżej 130.000 zł
,,Utrzymanie czystości terenu wokół budynków przychodni"
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Zamówienie obejmuje usługę kompleksowego utrzymania czystości terenu wokół budynków w czterech przychodniach w Łodzi, w następujących lokalizacjach:
1. Ul. Aleksandrowska 61/63
2. Al. Piłsudskiego 133B
3. Ul. Gdańska 117a
4. Ul. Tymienieckiego 18
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 3.

Otwarcie ofert: Oferty zostaną otwarte dnia: 11.08.2021 r. o godz. 10.15
w siedzibie zamawiającego, pokój nr 508 (sala konferencyjna).

Składanie ofert:
a) Oferty należy składać do dnia: 11.08.2021 r. do godz. 10.00
w siedzibie zamawiającego, pokój nr 510

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia:
01.09.2021 r. - 31.08.2022 r. (12 miesięcy)

Wymagania:
4. Kryteria wyboru oferty: Zamawiający określa następujące kryteria wyboru Wykonawcy
Cena - 100%.
Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.
Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.
Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).
Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w ,,Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik nr 1 i ,,Formularzu cenowym" stanowiącym załącznik nr 2.
6. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę wg wzoru - załącznik nr 1.
2) Formularz cenowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę wg wzoru - załącznik nr 2.
3) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych.
7. Sposób zaadresowania oferty:
1) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
2) Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:
"Oferta na utrzymanie czystości terenu wokół budynków przychodni, nie otwierać przed godz. 10.15 w dniu 11.08.2021 r."
b) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.
10. Termin związania ofertą:
Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
11. Postanowienia końcowe
1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania przesłanych dokumentów.
2. Po wyborze Wykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji warunków zamówienia.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

Kontakt:
Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami jest:
Andrzej Borowski tel. + 42 27 21 913
e-mail: zp@wompcpl.eu

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.