Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
259z dziś
4820z ostatnich 7 dni
18176z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie usług obejmujących prace z zakresu pozyskania drewna oraz hodowli lasu

Przedmiot:

Wykonanie usług obejmujących prace z zakresu pozyskania drewna oraz hodowli lasu

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie
ul. Suchedniowska 4
26-010 Bodzentyn
powiat: kielecki
telefon/fax 41 3115106
zamowienia@swietokrzyskipn.org.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Bodzentyn
Wadium: ---
Nr telefonu: telefon/fax 41 31151
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
realizując zadanie ,,Ochrona ekosystemów leśnych Świętokrzyskiego Parku
Narodowego" dofinansowane ze środków Funduszu leśnego zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa
oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:
1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie w okresie od dnia 01.09.2021 roku do 20.11.2021 roku usług
obejmujących prace z zakresu pozyskania drewna oraz hodowli lasu w ekosystemach leśnych
Świętokrzyskiego Parku Narodowego - zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia.
2. Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, oraz szczegółowy opis
technologii wykonywania poszczególnych prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu
zamówienia, zawarty został w załączniku nr 1 do ogłoszenia.
3. Przedmiot zamówienia składa się z 2 zadań:
3.1 Zadanie 1 - Pielęgnowanie drzewostanu dojrzałego do odnowienia, Trzebieże późne -
Wspomaganie naturalnych procesów renaturalizacyjnych w drzewostanach, (Pozyskanie drewna) na
terenie Obwodu Ochronnego Chełmowa Góra;
3.2 Zadanie 2 - Kształtowanie siedliska modrzewia, w szczególności podgatunku modrzewia polskiego,
(Melioracje ręczne) na terenie Obwodu Ochronnego Chełmowa Góra;

CPV: 77200000-2, 77210000-5, 77211100-3, 77211200-4, 77211300-5, 77211400-6, 77230000-1, 77231000-8

Dokument nr: OP.282.18.2021.ŁP

Specyfikacja:
5. Dokonanie wizji lokalnej terenu w miejscach wykonywania zamówienia w dniach 26.07.2021 r. do
05.08.2021 r.

Składanie ofert:
11. Ofertę cenową według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 06.08.2021 r. godz. 10.00.
12. Ofertę można:
? przesłać pocztą (w tym kurierem) na adres: Świętokrzyski Park Narodowy, 26-010 Bodzentyn,
ul. Suchedniowska 4.
? przesłać e-mail na adres: zamowienia@swietokrzyskipn.org.pl
? przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
? dostarczyć osobiście do siedziby ŚPN na adres: Bodzentyn, Ul. Suchedniowska 4.

Miejsce i termin realizacji:
7. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.09.2021 r. do dnia 20.11.2021 r., przy czym realizacja prac przy:
Melioracjach ręcznych od dnia 01.09.2021 r. do dnia 29.10.2021 r., Pozyskaniu drewna od dnia
01.10.2021 r. do dnia 20.11.2021 r..
Terminy wykonania poszczególnych prac w każdym z zadań będą określane w Zleceniach sporządzanych
przez Przedstawiciela Zamawiającego.

Wymagania:
4. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od Wykonawców:
4.1 Posiadanie wiedzy i doświadczenia.
4.2 Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być wykonane zgodnie z zasadami obowiązującymi
w Świętokrzyskim Parku Narodowym wyszczególnionymi we ,,Wzorze umowy" stanowiącym
załącznik nr 3 do ogłoszenia.
4.3 W zakresie sytuacji ekonomicznej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podlegał ubezpieczeniu od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
(działalność wykonywana przez ubezpieczonego i przyjęta do ubezpieczenia wraz z PKD: 0240-
Działalność usługowa związana z leśnictwem), na kwotę nie mniejszą niż
100.000,00 zł. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wraz z ofertą dowodu ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
4.4 W zakresie doświadczenia, zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie) zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej
części przedmiotu umowy) co najmniej 1 usługę (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na
podstawie 1 umowy) polegającą na wykonywaniu prac z zakresu zagospodarowania lasu, pozyskania
drewna, zrywki drewna, hodowli lasu na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 zł netto. Wykonawca
zobowiązany jest do przedłożenia wraz z ofertą referencji.
W razie niezłożenia wraz z ofertą dowodu ubezpieczenia bądź referencji, Wykonawca zostanie wezwany do
ich uzupełnienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni.
Z dokumentów tych musi wynikać, że Wykonawca spełnia warunki zawarte niniejszym ogłoszeniu na dzień
składania ofert oraz na dzień składania dokumentów. W przypadku nie złożenia dokumentów we
wskazanym terminie oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.
4.5 Dysponowanie potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
4.6 W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca dysponował:
? pilarka spalinowa - min. 2 szt;
? ciągnik do zrywki drewna (wraz z osprzętem do zrywki co najmniej półpodwieszonej)
- min. 1 szt;
? wykaszarka spalinowa - min. 2 szt.
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wraz z ofertą oświadczenia, że spełnia warunki zawarte w
ogłoszeniu - wg wzoru zał. nr 5 do ogłoszenia. W razie niezłożenia oświadczenia wraz z ofertą, Wykonawca
zostanie wezwany do jego uzupełnienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni.
W przypadku nie złożenia oświadczenia we wskazanym terminie oferta Wykonawcy zostanie odrzucona
4.7 W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca dysponował wykwalifikowaną kadrą posiadającą niezbędne uprawnienia:
? do pracy pilarkami spalinowymi - uprawnienia dla pilarzy, minimum: 2 osoby.
Do pracy z użyciem pilarki dopuścić można wyłącznie pracownika, który ukończył z wynikiem
pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu
niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141) lub posiada odpowiadające im
uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im
uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej uznane zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 202)
? do pracy wykaszarkami spalinowymi - minimum: 2 osoby.
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wraz z ofertą oświadczenia, że spełnia warunki zawarte w
ogłoszeniu - wg wzoru zał. nr 5 do ogłoszenia. W razie niezłożenia oświadczenia wraz z ofertą, Wykonawca
zostanie wezwany do jego uzupełnienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni. W
przypadku nie złożenia oświadczenia we wskazanym terminie oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.
Wykonawca którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie wezwany do złożenia przed
podpisaniem umowy wykazu sprzętu oraz osób zgodnie z warunkami postawionymi w pkt. 4.6 i 4.7 niniejszego
ogłoszenia dotyczącym prac z zakresu pozyskania drewna oraz hodowli lasu w ekosystemach leśnych ŚPN.
6. Z chwilą przystąpienia do wykonania zlecenia odpowiedzialność za całość spraw związanych z bhp,
aż do chwili zakończenia prac, przejmuje Wykonawca.
8. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena brutto /kryterium oceny jest cena oraz
dodatkowe kryterium w następujących proporcjach*.
(niepotrzebne skreślić)
9. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed jej
podpisaniem w wysokości 5 % zaproponowanej w ofercie wartości brutto.
Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Do usług objętych kodami CPV 77200000-2 Usługi leśnictwa,77210000-5 Usługi pozyskania drewna, 77211100-3
Usługi cięcia drewna, 77211200-4 Transport dłużyc na terenie lasów, 77211300-5 Usługi selekcji drzew,
77211400-6 Usługi wycinania drzew, 77230000-1 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa, 77231000-8 Usługi
gospodarki leśnej, będących przedmiotem niniejszego ogłoszenia nie stosuje się ustawy PZP zgodnie z treścią
art. 11 ust.5 pkt. 6 ustawy.(Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmianami). Wartość zamówienia jest mniejsza niż
progi unijne Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 01 stycznia 2021 r. w sprawie
aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w
euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości
zamówień publicznych lub konkursów (Monitor Polski z dnia 01 stycznia 2021 poz.11).
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia
umowy.

Kontakt:
10. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Łukasz Pochwała, tel: 41 311 51 06 wew. 16,
kom. 690 088 002, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 14.30, z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.