Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ,,Wybieg dla psów w Parku Śląskim"

Przedmiot:

,,Wybieg dla psów w Parku Śląskim"

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: WOJEWÓDZKI PARK KULTURY I WYPOCZYNKU IM. GEN.JERZEGO ZIĘTKA SPÓŁKA AKCYJNA
Aleja Różana 2
41-501 Chorzów
powiat: Chorzów
666 031 504
zamowienia.publiczne@parkslaski.pl
https://parkslaski.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Województwo: śląskie
Miasto: Chorzów
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 666 031 504
Termin składania ofert: 2021-08-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Wybieg dla psów w Parku Śląskim"
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pod nazwą: ,,Wybieg dla psów w Parku Śląskim".
1) Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu Miejskiego pn.: ,,Modernizacja Parku Śląskiego", zadanie nr 11 pod nazwą: ,,Budowa Parku Wielu Pokoleń" realizowanego w ramach drugiego obrotu środkami wracającymi z Inicjatywy JESSICA Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
2) Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu.
Obszar opracowania zajmuje powierzchnię ok. 4300 m2 i jest usytuowany pomiędzy Aleją Główną i drogą dojazdową do Stadionu Śląskiego na terenie istniejącego wybiegu dla psów. Działka jest zadrzewiona z nawierzchnią trawiastą, z fragmentem nawierzchni utwardzonej w strefie wejściowej tzw. ,,śluzie". Teren wykazuje duży spadek od ulicy Chorzowskiej/Katowickiej w kierunku Parku. Teren jest ogrodzony siatką oczkową plastikową, której stan techniczny jest zły.
3) Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.
Niniejsze zamówienie obejmuje:
- prawidłowe, zgodne z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi zasadami projektowania i wiedzą techniczną wykonanie dokumentacji projektowej, w zakresie niezbędnym do wykonania i odbioru robót,
- właściwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie robót budowlanych (na podstawie opracowanej dokumentacji).
Celem zamówienia jest zaprojektowanie przyłączy i wykonanie robót budowlanych na terenie istniejącego wybiegu dla psów w Parku Śląskim na działce nr ewid. 230/18.
4) Realizacja zadania obejmuje poniższy zakres prac/robót budowlanych:
a) wyznaczenie dróg transportu, przygotowanie zaplecza budowy, miejsca składowania materiałów, stacjonowania sprzętu,
b) ochrona zieleni zastanej na obszarze inwestycji oraz wokół granicy działki,
c) demontaż istniejącego ogrodzenia, jego wywóz i utylizacja,
d) wykonanie urządzeń zabawowych dla psów z bali drewnianych,
e) wykonanie sieci oświetlenia (bez dostawy i montażu opraw oraz słupów),
f) wykonanie sieci teletechnicznej,
g) montaż kamery monitoringu,
h) wykonanie ogrodzenia, montaż furtek,
i) montaż tablicy z regulaminem wybiegu dla psów,
j) montaż tablicy informacyjnej.
5) Planowana inwestycja o nazwie: ,,Wybieg dla psów w Parku Śląskim" ma na celu zrealizowanie inwestycji dla uzyskania poprawy stanu technicznego ogrodzenia oraz wykonanie nowego wyposażenia wybiegu dla psów wraz z oświetleniem i monitoringiem wizyjnym, wykonanie robót budowlanych oraz dostawę i montaż nowych urządzeń. Konstrukcja urządzeń wykonana będzie z drewna (urządzenia zabawowe dla psów, luźno ułożone kłody drewna) oraz ze stali malowanej proszkowo (konstrukcje ławek, słupy oświetlenia).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera program funkcjonalno-użytkowy, zwany dalej PFU (Załącznik nr 2 do SWZ) wraz z załącznikami, tj. rysunkami (Załączniki nr 2.1-2.7 do SWZ) oraz mapą zasadniczą (Załącznik nr 2.8 do SWZ).
3. Rozwiązania równoważne.
1) W opisie przedmiotu zamówienia zawartym w PFU (Załącznik nr 2 do SWZ), wraz z Załącznikami nr 2.1-2.8 do SWZ nie wskazano znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę.
Wobec powyższego, nie znajduje zastosowania art. 99 ust. 5 i 6 ustawy Pzp.
2) W opisie przedmiotu zamówienia zawartym w PFU (Załącznik nr 2 do SWZ), wraz z Załącznikami nr 2.1-2.8 do SWZ nie odniesiono się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp.
Wobec powyższego, nie znajduje zastosowania art. 101 ust. 4 ustawy Pzp.
4. Zamawiający nie wymaga złożenia (wraz z ofertą) przedmiotowych środków dowodowych.
5. Szczególne warunki Zamawiającego dotyczące prowadzenia inwestycji na terenie Parku Śląskiego.
1) Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania zapisów regulaminu porządkowego obowiązującego na terenie WPKiW S.A. Na terenie obowiązuje strefa zamieszkania, co zobowiązuje pojazdy Wykonawcy do parkowania na wyznaczonych parkingach oraz poruszania się z maksymalną prędkością do 20km/h jak również przestrzegania zasady pierwszeństwa pieszego przed pojazdem. Dla przedmiotowego zadania wyznaczony zostaje parking P1 znajdujący się nieopodal wjazdu od strony centrum AKS - Al. Harcerska. Zobowiązuje się Wykonawcę do organizacji dowozu pracowników z wyznaczonego parkingu na teren budowy dedykowanym pojazdem transportu osobowego na który zostanie wydane stosowne zezwolenie.
2) Pojazdy budowy winne poruszać się na wyznaczonej trasie dojazdu: wjazd AKS - miejsce budowy na podstawie wydanych przez Zamawiającego dokumentów wjazdowych. Zasady wydawania oraz poboru opłat za wydanie stosownych zezwoleń określają przepisy wewnętrzne wydane na podstawie stosownych uchwał. Dopuszcza się poruszanie pojazdów na odcinku Al. Harcerskiej z naciskiem do 5T na oś, natomiast na odcinku Al. Harcerska teren budowy z naciskiem do 3T na oś oraz naciskiem jednostkowym do 4 kG/cm2.
3) Na odcinku Al. Harcerska - teren budowy do bieżącego utrzymania czystości nie dopuszcza się ciężkich zamiatarek, a jedynie lekkie zamiatarki elewatorowe, bądź chodnikowe.
4) Wykonawca zobowiązany będzie do bieżącego utrzymania w czystości trasy przejazdu pojazdów budowy oraz niezwłocznego usuwania uszkodzeń powstałych w infrastrukturze oraz terenach Zamawiającego w związku z prowadzoną budową. Szczegóły określają zapisy umowy.
5) Koszty zużycia mediów koniecznych do realizacji przedmiotu umowy obciążają Wykonawcę.
6) Zamawiający nie posiada szczegółowej wiedzy co do struktury terenu, oraz ewentualnych pozostałości po wcześniej funkcjonujących na terenie opracowania obiektach. Zamawiający nie posiada również pełnej inwentaryzacji sieci podziemnych, stąd przedstawione na mapie przebiegi mają charakter poglądowy, mogą również występować przebiegi nie naniesione na załączonym podkładzie.
7) Prace będą mogły być prowadzone w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-18:00, ewentualnie po uzyskaniu każdorazowej zgody Zamawiającego w soboty w godz. 6:00-12:00.
8) Zamawiający rezerwuje sobie prawo wstrzymania robót, bez zmiany terminu umownego zakończenia realizacji zadania, do łącznie 7 dni, co podyktowane jest możliwością organizacji wydarzeń przez Park, lub podmioty działające na terenie Parku.
9) Wykonawca zobowiązany będzie do należytego zabezpieczenia trenu budowy w sposób uniemożliwiający przejście osób postronnych, w szczególności w bezpośrednim sąsiedztwie funkcjonującego placu zabaw.
6. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określają projektowane postanowienia umowy (Załącznik nr 3 do SWZ).
7. Wymagania dotyczące podwykonawstwa.
1) W świetle art. 462 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2) W takim przypadku, stosownie do treści art. 462 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

CPV: 45111291-4, 45223800-4, 45311000-0, 45340000-2, 45422000-1, 71000000-8, 71320000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00125106, 16/TP/RB/2021/MP

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-12 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://parkslaski.logintrade.net/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://parkslaski.logintrade.net/
zamówienia.publiczne@parkslaski.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: zostały zamieszczone w pkt. X oraz pkt. XI SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): został zamieszczony w pkt. XXI SWZ.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): zostały zamieszczone w pkt. XXI SWZ.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://parkslaski.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-12 11:30
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem internetowym - https://parkslaski.logintrade.net/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 65 dni

Wymagania:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3. Wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
? pieniądzu,
? gwarancjach bankowych,
? gwarancjach ubezpieczeniowych,
? poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący nr konta: ING Bank Śląski S.A. 90 1050 1214 1000 0010 0000 0685 z dopiskiem ,,Wadium w postępowaniu nr 16/TP/RB/2021/MP".
5. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. Zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty.
6. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia - z treści gwarancji lub poręczenia musi jednoznacznie wynikać nieodwoływalne i bezwarunkowe, na każde żądanie zgłoszone przez Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. Ponadto powinien być wskazany termin obowiązywania gwarancji lub poręczenia, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą. W przypadku wadium wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca (wraz z ofertą) przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
UWAGA:
W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium Wykonawca zobowiązany jest wnieść je przy użyciu Platformy przetargowej w formie oryginalnego elektronicznego dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/ych do wystawienia dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej). Niedopuszczalne jest złożenie skanu dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Wadium wnoszone w formie niepieniężnej należy złożyć w postaci elektronicznej poprzez Platformę przetargową - w wydzielonym, odrębnym pliku.
7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa ustawa Pzp
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 16/TP/RB/2021/MP
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pod nazwą: ,,Wybieg dla psów w Parku Śląskim".
1) Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu Miejskiego pn.: ,,Modernizacja Parku Śląskiego", zadanie nr 11 pod nazwą: ,,Budowa Parku Wielu Pokoleń" realizowanego w ramach drugiego obrotu środkami wracającymi z Inicjatywy JESSICA Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
2) Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu.
Obszar opracowania zajmuje powierzchnię ok. 4300 m2 i jest usytuowany pomiędzy Aleją Główną i drogą dojazdową do Stadionu Śląskiego na terenie istniejącego wybiegu dla psów. Działka jest zadrzewiona z nawierzchnią trawiastą, z fragmentem nawierzchni utwardzonej w strefie wejściowej tzw. ,,śluzie". Teren wykazuje duży spadek od ulicy Chorzowskiej/Katowickiej w kierunku Parku. Teren jest ogrodzony siatką oczkową plastikową, której stan techniczny jest zły.
3) Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.
Niniejsze zamówienie obejmuje:
- prawidłowe, zgodne z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi zasadami projektowania i wiedzą techniczną wykonanie dokumentacji projektowej, w zakresie niezbędnym do wykonania i odbioru robót,
- właściwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie robót budowlanych (na podstawie opracowanej dokumentacji).
Celem zamówienia jest zaprojektowanie przyłączy i wykonanie robót budowlanych na terenie istniejącego wybiegu dla psów w Parku Śląskim na działce nr ewid. 230/18.
4) Realizacja zadania obejmuje poniższy zakres prac/robót budowlanych:
a) wyznaczenie dróg transportu, przygotowanie zaplecza budowy, miejsca składowania materiałów, stacjonowania sprzętu,
b) ochrona zieleni zastanej na obszarze inwestycji oraz wokół granicy działki,
c) demontaż istniejącego ogrodzenia, jego wywóz i utylizacja,
d) wykonanie urządzeń zabawowych dla psów z bali drewnianych,
e) wykonanie sieci oświetlenia (bez dostawy i montażu opraw oraz słupów),
f) wykonanie sieci teletechnicznej,
g) montaż kamery monitoringu,
h) wykonanie ogrodzenia, montaż furtek,
i) montaż tablicy z regulaminem wybiegu dla psów,
j) montaż tablicy informacyjnej.
5) Planowana inwestycja o nazwie: ,,Wybieg dla psów w Parku Śląskim" ma na celu zrealizowanie inwestycji dla uzyskania poprawy stanu technicznego ogrodzenia oraz wykonanie nowego wyposażenia wybiegu dla psów wraz z oświetleniem i monitoringiem wizyjnym, wykonanie robót budowlanych oraz dostawę i montaż nowych urządzeń. Konstrukcja urządzeń wykonana będzie z drewna (urządzenia zabawowe dla psów, luźno ułożone kłody drewna) oraz ze stali malowanej proszkowo (konstrukcje ławek, słupy oświetlenia).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera program funkcjonalno-użytkowy, zwany dalej PFU (Załącznik nr 2 do SWZ) wraz z załącznikami, tj. rysunkami (Załączniki nr 2.1-2.7 do SWZ) oraz mapą zasadniczą (Załącznik nr 2.8 do SWZ).
3. Rozwiązania równoważne.
1) W opisie przedmiotu zamówienia zawartym w PFU (Załącznik nr 2 do SWZ), wraz z Załącznikami nr 2.1-2.8 do SWZ nie wskazano znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę.
Wobec powyższego, nie znajduje zastosowania art. 99 ust. 5 i 6 ustawy Pzp.
2) W opisie przedmiotu zamówienia zawartym w PFU (Załącznik nr 2 do SWZ), wraz z Załącznikami nr 2.1-2.8 do SWZ nie odniesiono się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp.
Wobec powyższego, nie znajduje zastosowania art. 101 ust. 4 ustawy Pzp.
4. Zamawiający nie wymaga złożenia (wraz z ofertą) przedmiotowych środków dowodowych.
5. Szczególne warunki Zamawiającego dotyczące prowadzenia inwestycji na terenie Parku Śląskiego.
1) Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania zapisów regulaminu porządkowego obowiązującego na terenie WPKiW S.A. Na terenie obowiązuje strefa zamieszkania, co zobowiązuje pojazdy Wykonawcy do parkowania na wyznaczonych parkingach oraz poruszania się z maksymalną prędkością do 20km/h jak również przestrzegania zasady pierwszeństwa pieszego przed pojazdem. Dla przedmiotowego zadania wyznaczony zostaje parking P1 znajdujący się nieopodal wjazdu od strony centrum AKS - Al. Harcerska. Zobowiązuje się Wykonawcę do organizacji dowozu pracowników z wyznaczonego parkingu na teren budowy dedykowanym pojazdem transportu osobowego na który zostanie wydane stosowne zezwolenie.
2) Pojazdy budowy winne poruszać się na wyznaczonej trasie dojazdu: wjazd AKS - miejsce budowy na podstawie wydanych przez Zamawiającego dokumentów wjazdowych. Zasady wydawania oraz poboru opłat za wydanie stosownych zezwoleń określają przepisy wewnętrzne wydane na podstawie stosownych uchwał. Dopuszcza się poruszanie pojazdów na odcinku Al. Harcerskiej z naciskiem do 5T na oś, natomiast na odcinku Al. Harcerska teren budowy z naciskiem do 3T na oś oraz naciskiem jednostkowym do 4 kG/cm2.
3) Na odcinku Al. Harcerska - teren budowy do bieżącego utrzymania czystości nie dopuszcza się ciężkich zamiatarek, a jedynie lekkie zamiatarki elewatorowe, bądź chodnikowe.
4) Wykonawca zobowiązany będzie do bieżącego utrzymania w czystości trasy przejazdu pojazdów budowy oraz niezwłocznego usuwania uszkodzeń powstałych w infrastrukturze oraz terenach Zamawiającego w związku z prowadzoną budową. Szczegóły określają zapisy umowy.
5) Koszty zużycia mediów koniecznych do realizacji przedmiotu umowy obciążają Wykonawcę.
6) Zamawiający nie posiada szczegółowej wiedzy co do struktury terenu, oraz ewentualnych pozostałości po wcześniej funkcjonujących na terenie opracowania obiektach. Zamawiający nie posiada również pełnej inwentaryzacji sieci podziemnych, stąd przedstawione na mapie przebiegi mają charakter poglądowy, mogą również występować przebiegi nie naniesione na załączonym podkładzie.
7) Prace będą mogły być prowadzone w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-18:00, ewentualnie po uzyskaniu każdorazowej zgody Zamawiającego w soboty w godz. 6:00-12:00.
8) Zamawiający rezerwuje sobie prawo wstrzymania robót, bez zmiany terminu umownego zakończenia realizacji zadania, do łącznie 7 dni, co podyktowane jest możliwością organizacji wydarzeń przez Park, lub podmioty działające na terenie Parku.
9) Wykonawca zobowiązany będzie do należytego zabezpieczenia trenu budowy w sposób uniemożliwiający przejście osób postronnych, w szczególności w bezpośrednim sąsiedztwie funkcjonującego placu zabaw.
6. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określają projektowane postanowienia umowy (Załącznik nr 3 do SWZ).
7. Wymagania dotyczące podwykonawstwa.
1) W świetle art. 462 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2) W takim przypadku, stosownie do treści art. 462 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

45422000-1 - Roboty ciesielskie

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 65 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający przyzna punkty na podstawie całkowitej ceny ofertowej brutto podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ).
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku udziału w postępowaniu;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku udziału w postępowaniu;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku udziału w postępowaniu;
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat (liczonych wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu lub wymianie ogrodzenia o długości nie mniejszej niż 250 m.b. w ramach jednej umowy/kontraktu.
UWAGA:
1. Mając na uwadze art. 58 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, warunek, o którym wyżej mowa musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składających ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca - brak możliwości tzw. sumowania doświadczenia.
2. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, w wykazie robót budowlanych, Wykonawca jest obowiązany wykazać roboty budowlane, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
b) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobą/ami skierowaną/ymi do realizacji zamówienia publicznego, tj. co najmniej:
- jedną osobą (pełniącą funkcję projektanta) posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1117),
lub
jedną osobą (pełniącą funkcję jw.) posiadającą uprawnienia budowlane jw., spełniającą warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.), tj. osobą której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi, o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (,,świadczenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usługi transgranicznej"),
- jedną osobą (pełniącą funkcję kierownika robót) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1117),
lub
jedną osobą (pełniącą funkcję jw.) posiadającą uprawnienia budowlane jw., spełniającą warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.), tj. osobą której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi, o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (,,świadczenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usługi transgranicznej").
UWAGA:
1. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji projektanta z kierownikiem robót.
2. Wyżej wymienione osoby winny posiadać biegłą znajomość języka polskiego. Zamawiający uzna warunek za spełniony również wtedy, gdy Wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym, a personelem Wykonawcy, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia, stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawca zatrudniając tłumacza winien wziąć pod uwagę, iż z uwagi na złożony zakres przedmiotu zamówienia, tłumacz ten winien być biegły w bezbłędnym i jednoznacznym tłumaczeniu zagadnień technicznych, ekonomicznych i prawnych.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
2. Wymagane od Wykonawcy podmiotowe środki dowodowe:
1) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt. 2 ppkt 2) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
4. Dokumenty, o których mowa w pkt. 3, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Zapisy pkt. 4 stosuje się.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienia są zobowiązani przedstawić podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 2 ppkt 1) i 2), dotyczące każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, potwierdzające, że nie zachodzą wobec każdego z Wykonawców podstawy wykluczenia z postępowania.
7. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotu/ów udostępniającego/ych zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, jest zobowiązany przedstawić podmiotowy środek dowodowy, o którym mowa w pkt. 2 ppkt 2), dotyczący tego/tych podmiotu/ów, potwierdzający, że nie zachodzą wobec tego/tych podmiotu/ów podstawy wykluczenia z postępowania.
8. Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zapisy pkt. 3-5 stosuje się odpowiednio.
9. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych lub jest w ich posiadaniu.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
2. Wymagane od Wykonawcy podmiotowe środki dowodowe:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat (liczonych wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączenie dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
3. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
nie dotyczy.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Wykonawca/y jest/są zobowiązany/i złożyć wraz z ofertą, tj. formularzem ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób umocowanej/ych do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, następujące załączniki:
1) oświadczenie Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego (Załącznik nr 1.1 do SWZ), w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób umocowanej/ych do reprezentowania Wykonawcy, w zakresie w jakim potwierdza okoliczności, o których mowa w treści art. 57 ustawy Pzp;
2) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (Załącznik nr 1.2 do SWZ) w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób umocowanej/ych do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby, w zakresie w jakim potwierdza okoliczności, o których mowa w treści art. 57 ustawy Pzp - jeżeli dotyczy;
3) zobowiązanie (Załącznik nr 1.3 do SWZ) lub inny podmiotowy środek dowodowy podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp - jeżeli dotyczy;
4) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia złożone na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (Załącznik nr 1.4 do SWZ) - jeżeli dotyczy;
5) pełnomocnictwo - zgodnie z którym Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - jeżeli dotyczy;
6) pełnomocnictwo - w przypadku gdy oferta nie została podpisana przez osobę/y umocowaną/e do reprezentowania Wykonawcy w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy - jeżeli dotyczy;
7) dokument potwierdzający wniesienie wadium (oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej) - dotyczy formy niepieniężnej wadium.
Dokumenty, o których mowa w pkt. 1)-6) należy sporządzić i przekazać w sposób określony w pkt. X SWZ.
Zamawiający dopuszcza skompresowanie plików stanowiących ofertę do jednego pliku archiwum (ZIP).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3. Wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
? pieniądzu,
? gwarancjach bankowych,
? gwarancjach ubezpieczeniowych,
? poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący nr konta: ING Bank Śląski S.A. 90 1050 1214 1000 0010 0000 0685 z dopiskiem ,,Wadium w postępowaniu nr 16/TP/RB/2021/MP".
5. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. Zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty.
6. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia - z treści gwarancji lub poręczenia musi jednoznacznie wynikać nieodwoływalne i bezwarunkowe, na każde żądanie zgłoszone przez Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. Ponadto powinien być wskazany termin obowiązywania gwarancji lub poręczenia, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą. W przypadku wadium wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca (wraz z ofertą) przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
UWAGA:
W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium Wykonawca zobowiązany jest wnieść je przy użyciu Platformy przetargowej w formie oryginalnego elektronicznego dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/ych do wystawienia dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej). Niedopuszczalne jest złożenie skanu dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Wadium wnoszone w formie niepieniężnej należy złożyć w postaci elektronicznej poprzez Platformę przetargową - w wydzielonym, odrębnym pliku.
7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa ustawa Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki/uchwały wspólników albo wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
UWAGA:
Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy/uchwały Wykonawców wspólnie składających ofertę.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik nr 1.1 do SWZ) składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, każdy z Wykonawców składa oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w sekcji V pkt 5.6) pkt 2 ppkt 1) i 2) niniejszego ogłoszenia.
4. Zgodnie z art. 117 ust. 3 ustawy Pzp, w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. W przypadku, o którym mowa w pkt. 4, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy (Załącznik nr 1.4 do SWZ), złożone na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy w sprawie zmówienia publicznego na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy (Załącznik nr 3 do SWZ).
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zmiana umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie wskazanym w projektowanych postanowieniach umowy.
5. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający przyzna punkty na podstawie całkowitej ceny ofertowej brutto podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ).
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-10

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.