Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
417z dziś
4940z ostatnich 7 dni
18036z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Utrzymanie potoków

Przedmiot:

Utrzymanie potoków

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
ul. Żelazna 59a
00-848 Warszawa
powiat: Warszawa
Tel.: +48 126290615
Piotr.Porebski@wody.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.: +48 126290615
Termin składania ofert: 2021-08-19 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

"Utrzymanie potoków na terenie NW Kraków"

Numer referencyjny: KR.ROZ.2810.92.2021
II.1.2)Główny kod CPV
71311100 Usługi dodatkowe w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest ,,Utrzymanie potoków na terenie NW Kraków:

Zamówienie zostało podzielone na dwadzieścia siedem części:

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 8
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie potoku Minożka w km 0+000-4+942

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71311100 Usługi dodatkowe w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

m. Iwanowice Dworskie (okolice drogi powiatowej 773) w górę potoku na długości 4942m poprzez miejscowości Iwanowice Włościańskie i Sułkowice.

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonanie robót
-Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp - w km 0+000-4+942
-Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp wraz z wywozem i zagospodarowaniem we własnym zakresie - w km 0+000-4+942
-Ręczne ścinanie krzaków i podszyć średniej gęstości - punktowo w km 0+000-4+942
-Uporządkowanie terenu ze ściętych gałęzi poprzez wywiezienie i zagospodarowanie we własnym zakresie - punktowo w km 0+000-4+942
-Usunięcie wiatrołomów o obwodzie od 100 do 260 cm z pocięciem, wywozem i zagospodarowaniem we własnym zakresie - punktowo w km 0+000-4+942
-Ręczne usunięcie przetamowań oraz wyzbieranie śmieci z koryta cieku z wywozem i zagospodarowaniem we własnym zakresie - punktowo w km 0+000-4+942
-Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60 % - w km 0+350-0+410
-Oczyszczenie terenu po hakowaniu z wywiezieniem i zagospodarowanie we własnym zakresie - w km 0+350-0+410
-Ręczne punktowe udrożnienie dna cieku o szerokości do 1,2 m oraz usunięcie nawisów ze skarp, warstwa nanosu do 15 cm z rozplantowaniem - punktowo w km 0+000-4+942
-Mechaniczne udrożnienie dna cieku wraz z usunięciem nawisów o grubości do 15 cm przy szerokości cieku do 2m z wywiezieniem materiału z udrożnienia i zagospodarowaniem we własnym zakresie - w km 0+350-0+360 praz 0+370-0+410
-Ręczne udrożnienie dna cieku o szerokości do 2 m oraz usunięcie nawisów ze skarp, warstwa nanosu do 15 cm z wywiezieniem materiału z udrożnienia i zagospodarowaniem we własnym zakresie - w km 0+360-0+370
-Oczyszczenie przepustów, mostków z nanosu o głębokości zamulenia do 15 cm z wywozem i zagospodarowaniem we własnym zakresie - punktowo w km 0+000-4+942
-Redukcja wysokości drzewa metodą alpinistyczną lub przy użyciu zwyżki z pocięciem, wywozem i zagospodarowaniem we własnym zakresie,
-Skrócenie pni wiatrołomów o obwodzie od 100 do 260 cm z pocięciem, wywozem i zagospodarowaniem we własnym zakresie
-Wycięcie drzewa o obw. 110, 132, 260 z pocięciem i wywozem drewna we wskazane w opisie miejsce
-Wycięcie drzew o obwodzie do 50 cm z pocięciem i wywozem drewna we wskazane w opisie miejsce

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 45
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie potoku Kożmice Wielkie km 0+500-1+200

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71311100 Usługi dodatkowe w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

m. Kożmice Wielkie

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonanie robót:

-- wycięcie zakrzaczeń (zagospodarowanie we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami)

-- usunięcie przetamowań z gałęzi i przewróconych drzew (zagospodarowanie we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami)

-- wykopy koparka - formowanie skarpy, rozplantowanie odsypisk w dnie w obrębie wyrw

-- - uzupełnienie ubytków w narzucie kamiennym wraz z zasypaniem wyrw

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 45
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie potoku Czułowski km 2+400-3+000 prace utrzymaniowe

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71311100 Usługi dodatkowe w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Czułów, gmina Liszki, powiat krakowski (dz. nr ew. 2703 obr. Czułów).

II.2.4)Opis zamówienia:

Celem prac utrzymaniowych na potoku Czułowskim jest jego wykoszenie wraz z wygrabieniem, przywrócenie jego drożności poprzez usunięcie przetamowań i nanosu utrudniającego swobodny przepływ wody wraz z rozplantowaniem oraz odtworzenie opasek z kiszek faszynowych. Przedmiotowy potok wymaga zaplanowanych zabiegów z uwagi na bujnie rozwijającą się w okresie wegetacyjnym roślinność na skarpach i w dnie potoku oraz liczne przetamowania i zatory ziemne w korycie, które zawężają przekrój koryta potoku i uniemożliwiają swobody spływ wód powierzchniowych.

W ramach prac zostaną usunięte przetamowania w dnie potoku, wycięte zostaną zakrzaczenia oraz faszyna. Dodatkowo na długości 400 m (obustronnie) zostaną odtworzone opaski z kiszek faszynowych, które uległy zniszczeniu.

Prace związane z udrożnieniem będą wykonywane za pomocą sprzętu mechanicznego z brzegu. Należy uwzględnić pracę sprzętu mechanicznego na terenach podmokłych.

W ramach prac utrzymaniowych zaplanowano:

Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp - 4200 m2,

Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2,0m - 4200 m2,

Ręczne ścinanie krzaków, odrostów faszyny średniej gęstości. Oczyszczenie terenu z drobnych gałęzi, z wywiezieniem i zagospodarowaniem we własnym zakresie- 0,024 ha,

Naprawa opasek z kiszek faszynowych o średnicy 15cm - 800 m,

Mechaniczne usuwanie nanosu utrudniającego swobodny przepływ, praca na terenach podmokłych - 876 m3,

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego- 3000 m2.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 45
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie potoku Czatkowicki km 0+000-0+600

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71311100 Usługi dodatkowe w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Czatkowice, gmina Krzeszowice.

II.2.4)Opis zamówienia:

Celem prac utrzymaniowych na potoku Czatkowickim jest jego wykoszenie wraz z wygrabieniem, ścinanie odrostów faszyny, zagajników i krzaków wraz z wywiezieniem, przywrócenie jego drożności poprzez usunięcie przetamowań i przeszkód utrudniających przepływ wody (śmieci, gałęzie, konary, powalone drzewa, nawisy ziemne). W ramach prac utrzymaniowych zaplanowano usunięcie 1 szt. drzewa gatunek olcha o obwodzie 180 cm, które jest pochylone, rośnie w korycie zawężając jest koryto co powoduje powstawanie przetamowań, grozi wywróceniem.

Przedmiotowy potok wymaga zaplanowanych zabiegów z uwagi na liczne przetamowania i zatory w korycie, które zawężają przekrój koryta potoku i uniemożliwiają swobody spływ wód powierzchniowych powodując podtopienia terenów przyległych do koryta cieku.

W ramach prac utrzymaniowych zaplanowano:

-- Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp- 4800m2,

-- Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp- 4800m2,

-- Ręczne ścinanie krzaków, odrostów faszyny. Oczyszczenie terenu z pozostałości po wycince (gałęzie, krzaki) z wywiezieniem i zagospodarowaniem we własnym zakresie w km- 0,216 ha,

-- Ręczne usunięcie przeszkód przetamowań i zatorów z koryta cieku utrudniających spływ wód, udrożnienie koryta (śmieci, gałęzie, konary, połamane drzewa) z wywiezieniem i zagospodarowaniem we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami -- 50 m3,

-- Ręczne usunięcie przeszkód przetamowań i zatorów z koryta cieku utrudniających spływ wód, udrożnienie koryta (nawisy ziemne) z rozplantowaniem - 30 m3

-- Ścinanie drzew metodą specjalistyczną z transportem do miejsca składowania - 1 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 45
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie potoku Olszówka km 0+000-2+200

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71311100 Usługi dodatkowe w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Tenczynek, gmina Krzeszowice

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres prac utrzymaniowych na potoku Olszówka to jego wykoszenie wraz z wygrabieniem, punktowe ścinanie zagajników i krzaków wraz z wywiezieniem, przywrócenie jego drożności poprzez usunięcie przetamowań i przeszkód utrudniających przepływ wody (śmieci, gałęzie, konary) oraz naprawa ubezpieczenia skarp potoku. W ramach prac utrzymaniowych zaplanowano usunięcie drzew, które są pochylone, uszkodzone, suche, grożą wywróceniem. Ponadto zaplanowano usunięcie zatoru pod mostem oraz w bezpośrednim sąsiedztwie mostu.

Przedmiotowy potok wymaga zaplanowanych zabiegów z uwagi na liczne przetamowania i zatory w korycie, które zawężają przekrój koryta potoku i uniemożliwiają swobody spływ wód powierzchniowych.

W ramach prac utrzymaniowych zaplanowano:

-- Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp- 6600m2,

-- Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp z wywiezieniem i zagospodarowaniem we własnym zakresie - 6600m2,

-- Ręczne ścinanie zagajników średniej gęstości z oczyszczeniem terenu i zagospodarowaniem we własnym zakresie punktowo - 0,25 ha,

-- Ścinanie drzew pod nadzorem przyrodniczym z użyciem sprzętu specjalistycznego, wraz z pocięciem i transportem we wskazane miejsce oraz oczyszczeniem terenu średnica 15-25cm - 6szt,

-- Ścinanie drzew pod nadzorem przyrodniczym z użyciem sprzętu specjalistycznego, wraz z pocięciem i transportem we wskazane miejsce oraz oczyszczeniem terenu średnica 55-65 cm - 5 szt.,

-- Pielęgnacja drzew pod nadzorem przyrodniczym - redukcja konarów bardzo dużych drzew z użyciem sprzętu specjalistycznego z wywiezieniem i zagospodarowaniem we własnym zakresie- 5 szt.,

-- Usunięcie przetamowań z koryta cieku z wywiezieniem i zagospodarowaniem we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami (śmieci, konary, gałęzie) - 40 m3,

-- Usuwanie przeszkody utrudniającej swobodny przepływ wody oraz zatorów z koryta - Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp - usunięcie zatoru pod mostem - 9 m3

-- Usuwanie przeszkody utrudniającej swobodny przepływ wody oraz zatorów z koryta, zatoru z koryta potoku w rejonie mostu, udrożnienie koryta - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 5,0km

-- Naprawa istniejącego ubezpieczenia wykonanego z opasek z kiszek faszynowych o średnicy 15cm

-- Ręczne karczowanie pni o średnicy 16-25cm - 3 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 45
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie potoku Rączna 0+800-3+500

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71311100 Usługi dodatkowe w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Rączna, gmina Liszki, powiat krakowski

II.2.4)Opis zamówienia:

Celem prac utrzymaniowych na potoku Rączna jest jego wykoszenie wraz z wygrabieniem, przywrócenie jego drożności poprzez usunięcie przetamowań i nanosu utrudniającego swobodny przepływ wody wraz z rozplantowaniem oraz oczyszczenie istniejącego ubezpieczenia z płyt ażurowych wraz z wywozem urobku po udrożnieniu. Przedmiotowy potok wymaga zaplanowanych zabiegów z uwagi na bujnie rozwijającą się w okresie wegetacyjnym roślinność na skarpach i w dnie potoku oraz liczne przetamowania i zatory ziemne w korycie, które zawężają przekrój koryta potoku i uniemożliwiają swobody spływ wód powierzchniowych.

W ramach prac zostaną wykonane prace pielęgnacyjne drzew polegające na usunięciu uszkodzonych konarów. Dodatkowo zaplanowano uzupełnienie ubytków na skarpach oraz naprawę opaski z kiszki faszynowej oraz oczyszczenie przepustu rurowego.

W ramach prac utrzymaniowych zaplanowano:

Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp - 8100 m2,

Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2,0m - 8100 m2,

Ręczne ścinanie krzaków. Oczyszczenie terenu z pozostałości po wycince (gałęzie, krzaki) z wywiezieniem i zagospodarowaniem we własnym zakresie - 0,126 ha punktowo,

Pielęgnacja drzew - redukcja uszkodzonych konarów dużych drzew metoda specjalistyczną z wywiezieniem i zagospodarowaniem we własnym zakresie - 5 szt.,

Udrożnienie koryta, mechaniczne usuwanie nanosu utrudniającego swobodny przepływ wraz z rozplantowaniem - 132 m3,

Udrożnienie koryta potoku, ręczne usunięcie przetamowań z koryta cieku, przeszkód utrudniających spływ wód z wywiezieniem i zagospodarowaniem we własnym zakresie (gałęzie, śmieci, konary, nawisy ziemne) - 2040m,

Oczyszczenie przepustów rurowych o średnicy 0,80m z namułu o głębokości zamulenia przewodu do 1/3 wysokości średnicy - 20m,

Oczyszczenie istniejącego ubezpieczenia koryta, udrożnienie ścięcie nawisów ziemnych utrudniających swobodny przepływ wód, wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m w transportem urobku po udrożnieniu - 99 m3,

Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp - uzupełnienie biologiczne ubytków w skarpach - 40m3,

Naprawa opasek z kiszek faszynowych o średnicy 20+20cm.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 45
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie potoku Piekarski 0+000-2+700

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71311100 Usługi dodatkowe w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Piekary oraz Liszki, gmina Liszki

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres prac utrzymaniowych na potoku Piekarskim to jego wykoszenie wraz z wygrabieniem, punktowe ścinanie zagajników i krzaków wraz z wywiezieniem, przywrócenie jego drożności poprzez usunięcie przetamowań i przeszkód utrudniających przepływ wody (śmieci, gałęzie, konary drzew). W ramach prac utrzymaniowych zaplanowano usunięcie zatoru w rejonie mostu na drodze powiatowiej.

Przedmiotowy potok wymaga zaplanowanych zabiegów z uwagi na liczne przetamowania i zatory w korycie, które zawężają przekrój koryta potoku i uniemożliwiają swobody spływ wód powierzchniowych, powodując podtopienia zabudowań.

W ramach prac utrzymaniowych zaplanowano:

-- Ręczne wykoszenie i wygrabienie porostów gęstych twardych ze skarp 7600m2,

-- Ręczne ścinanie krzaków, odrostów faszyny średniej gęstości. Oczyszczenie terenu z drobnych gałęzi, z wywiezieniem i zagospodarowaniem we własnym zakresie - 0,228ha,

-- Mechaniczne usuwanie nanosu utrudniającego swobodny przepływ z istniejącego ubezpieczenia oraz międzywala wraz z wyskarpowaniem, wyrównaniem i plantowaniem -540m3,

-- Ręczne oczyszczenie istniejącego ubezpieczenia koryta z płyt ażurowych, udrożnienie ścięcie nawisów ziemnych utrudniających swobodny przepływ wód wraz z rozplantowaniem 60m3,

-- Usuwanie przeszkody utrudniającej swobodny przepływ wody oraz zatorów z koryta, ręczne udrożnienie koryta pod mostem - Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp - 60m3,

-- Usuwanie przeszkody utrudniającej swobodny przepływ wody oraz zatorów z koryta, z transportem urobku po udrożnieniu - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1,0km - 132m3,

-- Oczyszczenie przepustów rurowych o średnicy 0,80m z namułu o głębokości zamulenia przewodu do 1/3 wysokości średnicy - 8m.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 45
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie potoku Filipówka km 0+000-2+000

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71311100 Usługi dodatkowe w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Krzeszowice, gmina Krzeszowice

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres prac utrzymaniowych na potoku Filipówka to jego wykoszenie wraz z wygrabieniem, punktowe ścinanie zagajników i krzaków wraz z wywiezieniem, przywrócenie jego drożności poprzez usunięcie przetamowań i przeszkód utrudniających przepływ wody (śmieci, gałęzie, konary) oraz naprawa ubezpieczenia skarpy potoku. W ramach prac utrzymaniowych zaplanowano usunięcie powalonych drzew z koryta oraz pielęgnację drzew w sąsiedztwie zabudowań.

Przedmiotowy potok wymaga zaplanowanych zabiegów z uwagi na liczne przetamowania i zatory w korycie, które zawężają przekrój koryta potoku i uniemożliwiają swobody spływ wód powierzchniowych, powodując podtopienia osiedla zlokalizowanego w sąsiedztwie koryta cieku.

W ramach prac utrzymaniowych zaplanowano:

-- Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp 4500m2,

-- Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości do 2,0m, 4500m2,

-- Ręczne ścinanie krzaków i podszyć średniej gęstości z wywiezieniem i zagospodarowaniem we własnym zakresie, 0,096ha, punktowo

-- Pielęgnacja drzew pod nadzorem przyrodniczym - redukcja konarów bardzo dużych drzew metodą specjalistyczną z wywiezieniem i zagospodarowaniem we własnym zakresie, 2 szt,

-- Likwidacja tamy zbudowanej przez bobry - z wywiezieniem i zagospodarowaniem we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami 11,25m3,

-- Usunięcie przetamowań z koryta cieku z wywiezieniem i zagospodarowaniem we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami - śmieci, gałęzie 40m3,

-- Usunięcie powalonych drzew, wiatrołomów w trudno dostępnym terenie z wywiezieniem i zagospodarowaniem we własnym zakresie 13 szt,

-- Ręczne udrożnienie koryta. Wykopy ciągłe lub jamiste I ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład 25m3

-- Naprawa istniejącej palisady z kołków o średnicy 10-12cm wbijanych na głębokość 1,50m w trudno dostępnym terenie 30m.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 45
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie rzeki Dłubnia km 53+500-55+000

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71311100 Usługi dodatkowe w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

m. Jangrot, Trzyciąż, gm. Trzyciąż.

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonanie robót

Celem prac utrzymaniowych na rzece Dłubni jest przede wszystkim konserwacja odcinka źródłowego. Brak wykształconego koryta powoduje, iż ciek nie jest wstanie odebrać wód napływających z rowu odprowadzającego wodę z drogi. Powstaje w tym miejscu duże rozlewisko, które uniemożliwia dojazd rolnikom do pól uprawnych jaki i samą uprawę.

W związku z powyższym na odcinku źródłowym należy odtworzyć właściwy kształt koryta.

Ponadto planuje się punktowe wycięcie krzaków, oraz zagajników jak i odcinkowe usunięcie nawisów ziemnych ze skarp cieku które zawężają koryto i utrudniają swobodny przepływ wody.

Prace będą wykonywane bez wjeżdżania sprzętem ciężki do koryta lecz z brzegu.

Zakres prac

-- Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp km 53+500-55+000

-- Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości do 2,0m km 53+500- 55+000

-- Ręczne ścinanie zagajników średniej gęstości z wywiezieniem i zagospodarowaniem we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi km 54+050-54+150

-- Ręczne ścinanie krzaków i podszyć średniej gęstości z wywiezieniem

I zagospodarowaniem we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami

Km 54+150-54+500 - punktowo

-- Oczyszczenie terenu po wycięciu z drobnych gałęzi, z wywiezieniem i zagospodarowaniem

We własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami

-- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3

Na odkład km 54+640-55+000

-- Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego km 54+700-55+000

-- Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp km 53+700-53+960

-- Naprawa opasek z kiszek faszynowych o średnicy 10cm km 54+640-55+000

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 45
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie potoku Szklarka km 7+000-7+500

Część nr: 10
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71311100 Usługi dodatkowe w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

m. Jerzmanowice, gm. Jerzmanowice-Przeginia

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonanie prac:

-- Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp

-- Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości do 2,0m

-- Ręczne ścinanie krzaków średniej gęstości

-- Oczyszczenie terenu po wycięciu z krzaków, drobnych gałęzi z wywiezieniem i zagospodarowaniem we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami

-- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi z zagospodarowaniem we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami

-- Naprawa opasek z kiszek faszynowych o średnicy 15cm

-- Naprawa, uzupełnienie istniejącego ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "KRATA" mała o wymiarach elementów 90x60x10cm

-- Wykonanie palisady wbitej na głębokość 1,50m z kołków o średnicy 12-14cm

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 45
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Potok Drwinka km 26+300-33+600

Część nr: 11
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71311100 Usługi dodatkowe w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

m. Niepołomice, Podłęże, Staniątki

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonanie prac:

-- wycięcie zakrzaczeń (rozdrobnienie za pomocą rębaka)

-- mechaniczne koszenie skarp potoku wraz z wygrabieniem

-- udrożnienie cieku mechaniczne

-- udrożnienie cieku ręcznie

-- oczyszczenie przepustów rurowych

-- rozbiórka zniszczonych umocnień z kiszek faszynowych pojedynczych o średnicy 20 cm

-- uzupełnienie opasek pojedynczych z kiszek faszynowych o średnicy 20 cm (faszyna leśna lub wiklinowa sucha) w stopie skarpy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 45
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie potoku Dorzyk (Wrząsowicki) km 0+000-4+316

Część nr: 12
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71311100 Usługi dodatkowe w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

m. Wrząsowice gm. Świątniki Górne.

II.2.4)Opis zamówienia:

Na odcinku długości 4316 mb do wykonania są następujące prace:

-- wykoszenie z wygrabieniem porostów traw ze skarp w km 0+000-4+316

-- wygrabienie skoszonych porostów w km 0+000+4+316

-- wykoszenie porostów z dna cieku w km 0+000+4+316

-- wygrabienie wykoszonych z dna porostów w km 0+000+4+316

-- ścinanie bez karczowania krzaków (miejscowo) z wywozem poza obręb robót w km 0+000+4+316

-- usunięcie przetamowań w postaci odpadów wielkogabarytowych, konarów, gałęzi itp. na odcinku w km 0+000+4+316

-- usunięcie powalonych drzew z koryta potoku w km 0+486, 0+597, 0+645, 1+054, 1+952

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 45
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie potoku Kostrzecki km 0+000-5+966

Część nr: 13
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71311100 Usługi dodatkowe w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kraków - Bodzów i Kraków-Kostrz

II.2.4)Opis zamówienia:

Na odcinku długości 5966 mb do wykonania są następujące prace:

-- wykoszenie z wygrabieniem porostów traw ze skarp i dna potoku na całej długości w km 0+000-5+966 oraz odwóz we własnym zakresie siana, przetamowań oraz wyciętych zakrzaczeń z odcinków zlokalizowanych wzdłuż dróg publicznych - szczególnie z odcinka wzdłuż ulicy Dąbrowa

-- usuwanie przetamowań z koryta cieku w km 0+000-5+966

-- hakowanie dna na odcinku wzdłuż Ul. Dąbrowa w km 2+100-3+480

-- wywóz wydobytych przetamowań,skoszonych porostów z odcinka przebiegającego wzdłuż ulicy Dąbrowa poza obręb robót na odl. do 10 km z zagospodarowaniem we własnym zakresie km 2+100-3+480

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 45
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie potoku Mogiłka (Wierzbanówka) km 0+000-7+212

Część nr: 14
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71311100 Usługi dodatkowe w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

m. Radziszów gm. Skawina.

II.2.4)Opis zamówienia:

Na odcinku długości 7212 mb do wykonania są następujące prace:

-- wykoszenie z wygrabieniem porostów traw ze skarp w km 0+000-7+212

-- wygrabienie skoszonych porostów ze skarp w km 0+000+7+212

-- wykoszenie porostów z dna cieku w km 0+000+7+212

-- wygrabienie wykoszonych z dna porostów w km 0+000+7+212

-- ścinanie bez karczowania krzaków (miejscowo) z wywozem poza obręb robót w km 0+000+7+212

-- usunięcie przetamowań w postaci odpadów wielkogabarytowych, konarów, gałęzi itp. Odcinkowo w km 0+000+7+212

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 45
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie potoku Pychowicki km 0+000-5+600

Część nr: 15
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71311100 Usługi dodatkowe w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kraków - Pychowice i Skotniki

II.2.4)Opis zamówienia:

Na odcinku długości 5600mb do wykonania są następujące prace:

-- wykoszenie z wygrabieniem porostów traw ze skarp w km 0+000-5+600

-- wygrabienie skoszonych porostów w km 0+000+5+600

-- wykoszenie porostów z dna cieku w km 0+000+5+600

-- wygrabienie wykoszonych z dna porostów w km 0+000+5+600

-- ścinanie bez karczowania krzaków (miejscowo) z wywozem poza obręb robót w km 0+000+5+600

-- usunięcie przetamowań w postaci odpadów wielkogabarytowych, konarów, gałęzi itp. na odcinku w km 0+000+5+600

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 45
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie potoku Rzepnik km 0+000-9+665

Część nr: 16
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71311100 Usługi dodatkowe w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Skawina i Chorowice

II.2.4)Opis zamówienia:

Na odcinku długości 9665,00 mb do wykonania są następujące prace:

-- wykoszenie z wygrabieniem porostów traw ze skarp potoku na całej długości w km 0+000-9+655

-- wykoszenie z wygrabieniem dna na wyznaczonych odcinkach w km 1+000-2+250

-- odcinkowe hakowanie dna w km 2+700-3+250

-- ręczne ścinanie bez karczowania i oczyszczanie brzegów z zagajników krzaków wraz z wywozem karpiny, gałęzi i dłużycy poza obszar robót z zagospodarowaniem we własnym zakresie - odcinkowo w km 0+000-9+665

-- usuwanie przetamowań z koryta cieku, wywóz wydobytych przetamowań i zagospodarowanie we własnym zakresie - odcinkowo w km 0+000-9+655

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 45
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie potoku Sidzinka km 0+000-8+300

Część nr: 17
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71311100 Usługi dodatkowe w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sidzinka w m. Kraków gm. Kraków i Skawina gm. Skawina

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonanie prac:

-- wykoszenie i wygrabienie porostów ze skarp z wywozem we własnym zakresie z odcinków zabudowanych (osiedla mieszkaniowe) w km 0+000-8+300

-- wykoszenie i wygrabienie porostów ze dna z wywozem we własnym zakresie z odcinków zabudowanych (osiedla mieszkaniowe) w km 0+000-8+300

-- hakowanie dna w km 6+600-8+300

-- wycinka bez karczowania krzaków ze skarp cieku (miejscowo) na odcinku w km 0+000-8+300

-- usuniecie zatorów i przetamowań z koryta (z krzaków, nanosu, śmieci) w km 0+000- 8+300

-- oczyszczenie terenu z wywiezieniem i zagospodarowaniem odpadów w km 0+000- 8+300

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 45
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie potoku Korzkiewka w km 0+000-3+357

Część nr: 18
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71311100 Usługi dodatkowe w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gm. Zielonki

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonanie prac
-ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp z wygrabieniem wraz zwywozem i zagospodarowaniem we własnym zakresie,
-ręczne ścinanie krzaków i podszyć średniej gęstości wraz z wywozem i zagospodarowaniem we własnym zakresie,
-ręczne ścinanie odrostów faszyny o średniej gęstości wraz z wywozem i zagospodarowaniem we własnym zakresie,
-usunięcie wiatrołomów z pocięciem, wywozem i zagospodarowaniem we własnym zakresie,
-ręczne usunięcie przetamowań oraz wyzbieranie śmieci z koryta cieku z wywozem i zagospodarowaniem we własnym zakresie,
-ręczne udrożnienie dna cieku o szerokości do 1,2 m oraz oczyszczenie skarp, warstwa nanosu do 10 cm z wywiezieniem materiału z udrożnienia i zagospodarowaniem we własnym zakresie,
-ręczne udrożnienie dna cieku o szerokości do 1,0 m oraz usunięcie nawisów zeskarp, warstwa nanosu do 15 cm z wywiezieniem materiału z udrożnienia i zagospodarowaniem we własnym zakresie,
-mechaniczne udrożnienie dna cieku wraz z usunięciem nawisów o grubości do 15 cm przy szerokości cieku do 1m z wywiezieniem materiału z udrożnienia i zagospodarowaniem we własnym zakresie,
-ręczne udrożnienie dna cieku o szerokości do 1,2 m z wbudowaniem urobku w skarpę,
-wykonanie opasek pojedynczych i podwójnych z kiszek faszynowych o średnicy 10+10cm z transportem lądowym,
-budowa faszynady na rzekach nizinnych,
-oczyszczenie przepustów, mostków z nanosu o głębokości zamulenia do 15 cm z wywozem i zagospodarowaniem we własnym zakresie,
-ręczne usunięcie tam wykonanych przez bobry (konary, ziemia),
-zakup rury fi 250, przystosowanie i montaż w tamie bobrowej celem stabilizacji poziomu wody,

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 45
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie potoku Strumień w km 0+000-11+063 w m. Świniary, Grobla, Ispina gm. Drwinia

Część nr: 19
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71311100 Usługi dodatkowe w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

m. Świniary, Grobla gm. Drwinia.

II.2.4)Opis zamówienia:

Główne prace związane z konserwacją potoku polegać będą na:
-ręczne koszenie porostów gęstych i twardych ze skarp
-wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości do 2,0m
-ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości
-udrożnienie cieku o szerokości dna do 1,5 m koparko-odmularkami, grubość warstwy odmulania do 30 cm
-rozplantowanie jednostronne urobku po mechanicznym udrożnieniu cieku o szerokości dna z namułu o gr. do 30 cm
-oczyszczenie przepustów rurowych o średnicy do 1,0m z namułu o głębokości zamulenia przewodu do 1/3 wysokości średnicy

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 45
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie potoku Chobot-Olszyny km 4+760-10+100

Część nr: 20
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71311100 Usługi dodatkowe w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

m. Chobot, Wola Zab., Zab. Bocheński

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonanie prac:

-- wycięcie zakrzaczeń (rozdrobnienie za pomocą rębaka)

-- wykoszenie skarp i dna potoku wraz z wygrabieniem

-- hakowanie dna

-- udrożnienie cieku mechaniczne

-- udrożnienie przepustów

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 45
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie potoku Jasieniczanka w km 0+820-0+950

Część nr: 21
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71311100 Usługi dodatkowe w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

m. Jasienica, gmina Myślenice

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonanie prac:

-- ręczne wycięcie zakrzaczeń ze skarp potoku w ilości 0,05 ha w km 0+820-0+950 na wysokość 2mb, po obu stronach ponieważ odcinek ten znajduje się w centrum wsi, w bezpośrednim sąsiedztwie mostu na potoku Jasieniczanka w drodze gminnej,

-- formowanie lewej skarpy potoku pod zabudowę biologiczną na długości 45mb, szer. 3m, grubości 0,5m wraz z przemieszczeniem odsypiska w dnie potoku w km 0+860+905 w ilości 67,50m3

-- zabudowa biologiczna wyrwy w lewej skarpie potoku ścielą z faszyny wiklinowej o grubości 25cm, szerokości 3m na długości 45mb w km 0+860-0+905 w ilości 33,75m3

-- zasyp wyrwy kamieniem naturalnym na długości 45mb w ilości 3m3/1mb w km 0+860-0+905 łącznie 135m3

Prowadzenie prac: mechanicznie - przygotowanie skarpy pod zabudowę biologiczną wraz z przemieszczeniem odsypiska w dnie potoku, ręcznie wycinanie zakrzaczeń.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 45
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie potoku Cedron w km 18+300-18+400

Część nr: 22
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71311100 Usługi dodatkowe w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

m. Zebrzydowice, gmina Kalwaria Zebrzydowska

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonanie prac:

-- ręczne wycięcie zakrzaczeń ze skarp potoku w ilości 0,02 ha w km 18+300-18+400 na wysokość 1mb, po obu stronach ponieważ odcinek ten znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie ścieżki pieszej

-- ręczne usunięcie przetamowań w dnie cieku z gałęzi i drzew z wbudowaniem w wyrwę w lewej skarpie potoku w km 18+360-18+372 i 18+395-18+400 m3 27,00

-- ręczne plantowanie skarpy potoku (przygotowanie skarpy pod brzegosłon) na długości 50mb, szerokości 3,00m, grubości 0,50m w km 18+320-18+370 m3 75,00

-- wykonanie brzegosłonu płaskiego na długości 50mb, szerokości 3,0m, grubości do 25cm z faszyny wiklinowej w km 18+320-18+370

Powyższe prace zabezpieczające należy wykonać w celu ochrony istniejącej ścieżki pieszej oraz słupa oświetleniowego tejże ścieżki.

Przedmiotowy odcinek znajduje się w obszarze natura 2000.

Prowadzenie prac: ręcznie

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 45
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Potok Cedron w km 19+500-26+100

Część nr: 23
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71311100 Usługi dodatkowe w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

m. Zebrzydowice, Brody gmina Kalwaria Zebrzydowska

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonanie robót

-- ręczne wycięcie zakrzaczeń ze skarp potoku w ilości 1,42 ha w km 19+500 - 19+600 na wysokość 4mb, po obu stronach ponieważ odcinek ten znajduje się w centrum wsi, w bezpośrednim sąsiedztwie parkingu przy kościele, w km 19+600 - 19+800 na wysokość 2mb, po obu stronach - gęsta zabudowa, w km 19+800 - 26+100 na wysokość 1mb, po obu stronach - sąsiedztwo budynków i drogi

-- rozdrobnienie wyciętych zakrzaczeń za pomocą rębaka wraz z wywozem urobku i zagospodarowaniem we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami

-- usunięcie przetamowań z gałęzi, drzew, śmieci, tam bobrowych w km 21+500 - 26+000 na działkach nr 174/11, 1330, 2941/31, 2941/17, 2941/20, 2941/22, 914/8 w miejscowości Brody (zgodnie z Decyzją OP.6401.358.2020.PKw z dnia 3 grudnia 2020r.), na działkach nr 2488, 2486 w miejscowości Zebrzydowice (zgodnie z Decyzją nr OP-I.6401.98.2020.PKw z dnia 29 maj 2020r) oraz odsypisk punktowo na całej długości w korycie potoku wraz z wywozem urobku i zagospodarowaniem we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami w ilości 100 m3

Prowadzenie prac: mechanicznie - usuwanie przetamowań z dna cieku, ręcznie wycinanie zakrzaczeń.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 45
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie rzeki Serafa w km 0+000-8+000

Część nr: 24
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71311100 Usługi dodatkowe w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

m. Kraków

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonanie prac:

-- ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp w km 0+000 -8+000,

-- wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp wraz z wywozem zagospodarowaniem we własnym zakresie w km 0+000-8+800,

-- ręczne ścinanie krzaków gęstych z zagospodarowaniem we własnym zakresie i zgodnie z obowiązującymi przepisami- 0,010 ha,

-- roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami - 476m3,

-- wyzbieranie odpadów i śmieci wyciągniętych wraz z urobkiem z dna cieku z transportem urobku samochodami samowyładowczymi we własnym zakresie zgodnie obowiązującymi przepisami - 15m3.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 45
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie potoku Olszanicki km 0+550-1+900

Część nr: 25
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71311100 Usługi dodatkowe w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

m. Kraków

II.2.4)Opis zamówienia:

Celem prac utrzymaniowych na potoku Olszanickim jest jego wykoszenie wraz z wygrabieniem, ścinanie zagajników i krzaków wraz z wywiezieniem, przywrócenie jego drożności poprzez usunięcie przetamowań i przeszkód utrudniających przepływ wody (śmieci, gałęzie, konary) oraz naprawa istniejącego ubezpieczenia skarp potoku. W ramach prac utrzymaniowych zaplanowano usunięcie 3 szt. drzew gatunek wierzba o obwodach 140, 150, 180 cm, które są pochylone, uszkodzone, grożą wywróceniem. Ponadto uzupełnione zostaną ubytki w skarpach, naprawione zostanie ubezpieczenie z płyt ażurowych. Prace ziemne związane z naprawą istniejącego ubezpieczenia wymagające użycia sprzętu mechanicznego będą prowadzone punktowo z brzegu.

Przedmiotowy potok wymaga zaplanowanych zabiegów z uwagi na liczne przetamowania i zatory w korycie, które zawężają przekrój koryta potoku i uniemożliwiają swobody spływ wód powierzchniowych.

W ramach prac utrzymaniowych zaplanowano:

-- ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp - 9000m2,

-- wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp z wywiezieniem i zagospodarowaniem we własnym zakresie - 9000m2,

-- ręczne ścinanie zagajników średniej gęstości z oczyszczeniem terenu i zagospodarowaniem we własnym zakresie - 0,211 ha,

-- usunięcie przetamowań i zatorów z koryta cieku (śmieci, gałęzie, konary, drzewa) z wywiezieniem i zagospodarowaniem we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami 20 m3,

-- ścinanie piłą mechaniczną drzew z transportem metoda specjalistyczną - 3 szt.,

-- ścinanie konarów drzew metodą specjalistyczną z zagospodarowaniem we własnym zakresie- 14 szt.,

-- uzupełnienie ubytków w skarpach, naprawa opasek z kiszek faszynowych o średnicy 15+15cm- 60 m,

-- roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi - dowóz i zakup ziemi na uzupełnienie biologiczne ubytków w skarpach wraz z plantowaniem powierzchni - 30,4 m3,

-- naprawa istniejącego ubezpieczenia z płyt ażurowych typu "KRATA" mała o wymiarach elementów 90x60x10cm - bez materiału- 10,8 m2,

-- roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp - oczyszczenie ubezpieczenia z płyt ażurowych z nawisów ziemnych- 64,8 m3,

-- naprawa palisady z kołków o średnicy 7-9cm wbijanych na głębokość 1,00m- 3,6 m,

-- naprawa istniejącego ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "KRATA" mała o wymiarach elementów 90x60x10cm - z materiałem wraz z przybiciem kołkami- 10,8 m2.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 45
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie potoku Struga Rusiecka w km 0+000-8+210

Część nr: 26
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71311100 Usługi dodatkowe w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

m. Kraków

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonanie prac:
-ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp - w km 0+000-8+210 praktycznie na całym odcinku poza mostami, przebudowaną Ul. Igołomską oraz pod nasypami kolejowymi w Ruszczy,
-ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków - w km 4+750-5+010,
-wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp i dna wraz z wywozem i zagospodarowaniem we własnym zakresie - w km 0+000-8+210,
-udrożnienie cieków o szerokości dna do 1,20m koparko-odmularkami, grubość warstwy odmulanej 20cm - w km 0+000-1+500,
-rozplantowanie jednostronne urobku po mechanicznym udrożnieniu cieków o szerokości dna do 1,20m z namułu grubości 20cm - w km 0+000-1+500,
-udrożnienie cieków o szerokości dna do 0,80m koparko-odmularkami, grubość warstwy odmulanej 20cm - w km 2+050-2+850, 3+150-3+790, 3+825-4+125,
-rozplantowanie jednostronne urobku po mechanicznym udrożnieniu cieków o szerokości dna do 0,80 m z namułu grubości 20cm - w km 2+050-2+850, 3+150-3+790, 3+825-4+125,
-ręczne ścinanie krzaków i podszyć średniej gęstości - punktowo w km 0+000-8+210
-uporządkowanie terenu po wycięciu krzaków i podszyć średniej gęstości wraz z wywozem i zagospodarowaniem we własnym zakresie - w km 0+000-8+210
-ręczne usunięcie nawisów o grubości do 15 cm z koryta ubezpieczonego płytami z wywiezieniem i zagospodarowaniem we własnym zakresie - w km 4+125-4+225, 4+275-4+550, 4+795-5+010, 6+890-7+050,
-ręczne udrożnienie ubezpieczonego dna cieku o szerokości od 0,5 do 1,0 m, gr. do 15 cm z wywiezieniem i zagospodarowaniem we własnym zakresie - w km 4+125-4+225, 4+275-4+550, 6+890-7+050,
-ręczne usunięcie przetamowań i śmieci z koryta cieku z wywozem i zagospodarowaniem we własnym zakresie - punktowo w km 0+000-8+210'
-oczyszczenie przepustów, mostków z nanosu o głębokości zamulenia do 20 cm z wywozem i zagospodarowaniem we własnym zakresie - punktowo w km 0+000-8+210'
-ręczne usunięcie tam bobrowych z koryta cieku z załadunkiem, wywozem i zagospodarowaniem we własnym zakresie - punktowo w km 0+000-8+210'
-usunięcie wiatrołomów o obwodzie od 100 do 150 cm z pocięciem, wywozem i zagospodarowaniem we własnym zakresie

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 45
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie potoku Kościelnickiego w km 0+000-4+000 w m. Kraków

Część nr: 27
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71311100 Usługi dodatkowe w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

m. Kraków

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonanie prac:
-Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp - w km 0+250-0+500 oraz 3+500-4+000
-Mechaniczne koszenie porostów ze skarp cieków - w km 0+500-3+500
-Ręczne ścinanie krzaków i podszyć średniej gęstości - punktowo w km 0+000-4+000
-Uporządkowanie terenu po wycięciu krzaków i podszyć średniej gęstości wraz z wywozem i zagospodarowaniem we własnym zakresie - punktowo w km 0+000-4+000
-Usunięcie przetamowań (gałęzie, konary, śmieci) z dna cieku wraz z wywozem i zagospodarowaniem we własnym zakresie - punktowo w km 0+000-4+000
-Udrożnienie cieków o szerokości dna do 1,0m koparko-odmularkami, grubość warstwy odmulanej do 20cm - w km 0+500-1+400, 1+410-2+310, 2+320-3+220, 3+230-3+500,
-Rozplantowanie jednostronne urobku po mechanicznym udrożnieniu cieków o szerokości dna do 1,0m z namułu grubości do 20cm - w km 0+500-1+400, 1+410-2+310, 2+320-3+220, 3+230-3+500,
-Usunięcie wiatrołomów o obwodzie od 100 do 250 cm z pocięciem, wywozem i zagospodarowaniem we własnym zakresie - w km 3+500-4+000
-Pielęgnacja drzew poprzez obcięcie złamanych, wiszących konarów metodą alpinistyczną z pocięciem, wywozem i zagospodarowaniem we własnym zakresie - w km 3+500-4+000
-Skrócenie pni po wiatrołomach o obwodzie ok 250 cm z pocięciem, wywozem i zagospodarowaniem we własnym zakresie - w km 3+500-4+000

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 45
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 71311100

Dokument nr: 374175-2021, KR.ROZ.2810.92.2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 19/08/2021
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie platformy i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą platformy.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.przetargi.wody.gov.pl

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/08/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

m. Iwanowice Dworskie (okolice drogi powiatowej 773) w górę potoku na długości 4942m poprzez miejscowości Iwanowice Włościańskie i Sułkowice.

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

m. Kożmice Wielkie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Czułów, gmina Liszki, powiat krakowski (dz. nr ew. 2703 obr. Czułów).

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Czatkowice, gmina Krzeszowice.

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Tenczynek, gmina Krzeszowice

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Rączna, gmina Liszki, powiat krakowski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Piekary oraz Liszki, gmina Liszki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Krzeszowice, gmina Krzeszowice

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

m. Jangrot, Trzyciąż, gm. Trzyciąż.

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

m. Jerzmanowice, gm. Jerzmanowice-Przeginia

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

m. Niepołomice, Podłęże, Staniątki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

m. Wrząsowice gm. Świątniki Górne.

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kraków - Bodzów i Kraków-Kostrz

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

m. Radziszów gm. Skawina.

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kraków - Pychowice i Skotniki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Skawina i Chorowice

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sidzinka w m. Kraków gm. Kraków i Skawina gm. Skawina

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gm. Zielonki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

m. Świniary, Grobla gm. Drwinia.

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

m. Chobot, Wola Zab., Zab. Bocheński

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

m. Jasienica, gmina Myślenice

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

m. Zebrzydowice, gmina Kalwaria Zebrzydowska

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

m. Zebrzydowice, Brody gmina Kalwaria Zebrzydowska

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

m. Kraków

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 31/10/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/07/2021

Kontakt:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
ul. Żelazna 59a
Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
00-848
Polska
E-mail: Piotr.Porebski@wody.gov.pl
Tel.: +48 126290615

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.