Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
19666z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa ulic

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Przebudowa ulic

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miasto Lubartów
ul. Jana Pawła II 12
21-100 Lubartów
powiat: lubartowski
(81) 855-22-73, faks (81) 855-20-16
bzp@um.lubartow.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Lubartów
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: (81) 855-22-73, faks
Termin składania ofert: 2021-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa ulic Jasnej i Gojdana w Lubartowie wraz z budową kanałów technologicznych
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa ulicy Jasnej (nr 103416L) w Lubartowie wraz z budową kanału technologicznego
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą:
a) roboty przygotowawcze - roboty pomiarowe - 0,17 km
b) roboty rozbiórkowe:
- mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. 3 cm - 1062,00 m2
- mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, za każdy dalszy 1 cm gr. - 1062,00 m2
- mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o gr. 12 cm - 1062,00 m2
- rozebranie krawężników betonowych - 352,00 m
- rozebranie ław pod krawężniki z kruszywa - 26,40 m3
- rozebranie obrzeży - 20,00 m
c) kanał technologiczny:
- kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli - 170,00 m
- nasypanie warstwy piasku o gr. 0,1 m na dno rowu kablowego - 170,00 m
- układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 140 mm w wykopie - 170,00 m
- układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie - 170,00 m
- ręczne układanie taśmy sygnalizacyjnej - 170,00 m
- budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych - 6 studni
- mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli - 170,00 m
d) regulacja urządzeń:
- regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych - 11 szt.
- regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych - 11 szt.
e) podbudowy:
- mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników - 837,00 m2
- ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 837,00 m2
- warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczenie mechaniczne - 837,00 m2
- podbudowy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym - 824,50 m2
f) elementy ulic
- ława pod krawężniki betonowa z oporem - 26,32 m3
- krawężniki betonowe najazdowe na podsypce piaskowej - 351,00 m
- obrzeża betonowe na podsypce cementowo-piaskowej - 77,00 m
g) nawierzchnie
- nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej - 824,50 m2
- nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej na zjazdach - 15,00 m2
h) oznakowanie pionowe i poziome
- słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm - 4 szt.
- przymocowanie tablic znaków drogowych - 4 szt.
i) prace wykończeniowe
- rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim - 125,00 m3
- ręczne plantowanie poboczy - 125,00 m2
- obsianie skarp w ziemi urodzajnej - 125,00 m2

Przebudowa ulicy Gojdana (nr 103408L) w Lubartowie wraz z budową kanału technologicznego
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą:
a) roboty przygotowawcze - roboty pomiarowe - 0,24 km
b) roboty rozbiórkowe:
- mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. 3 cm - 1090,00 m2
- mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, za każdy dalszy 1 cm gr. -1090,00 m2
- mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o gr. 12 cm - 1090,00 m2
- rozebranie krawężników betonowych - 498,00 m
- rozebranie ław pod krawężniki z kruszywa - 37,35 m3
- rozebranie obrzeży - 22,00 m
c) kanał technologiczny:
- kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli - 244,00 m
- nasypanie warstwy piasku o gr. 0,1 m na dno rowu kablowego - 244,00 m
- układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 140 mm w wykopie - 244,00 m
- układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie - 244,00 m
- ręczne układanie taśmy sygnalizacyjnej - 244,00 m
- budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych - 14 studni
- mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli - 244,00 m
d) regulacja urządzeń:
- regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych - 19 szt.
- regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych - 16 szt.
e) podbudowy:
- mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników - 1090,00 m2
- ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 1090,00 m2
- warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczenie mechaniczne - 1090,00 m2
- podbudowy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym - 1090,00 m2
f) elementy ulic
- ława pod krawężniki betonowa z oporem - 37,20 m3
- krawężniki betonowe najazdowe na podsypce piaskowej - 496,00 m
- obrzeża betonowe na podsypce cementowo-piaskowej - 94,00 m
g) nawierzchnie
- nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej - 1089,00 m2
- nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej na
zjazdach - 14,00 m2
h) oznakowanie pionowe i poziome
- słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm - 4 szt.
- przymocowanie tablic znaków drogowych - 4 szt.
i) prace wykończeniowe
- ręczne formowanie nasypów z gruntu - 40,00 m3
- rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim - 40,00 m3
- ręczne plantowanie poboczy - 180,00 m2
- obsianie skarp w ziemi urodzajnej - 180,00 m2

CPV: 45200000-9, 45100000-8

Dokument nr: 2021/BZP 00125049, BZP.271.31.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-10 12:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz https://umlubartow.bip.lubelskie.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
2) Zasady składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania opisane zostały w Instrukcji użytkownika. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją i postępować wg zasad w niej wskazanych. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia w szczególności składając ofertę akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal wskazane w Instrukcji użytkownika i SWZ. W
celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa na platformie Windows, Mac i Linux .
3) Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru
danych:
- specyfikacja połączenia formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
- format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
- oznaczenia czasu odbioru danych - miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,
- integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru, czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji ,,Dane
poświadczenia" jest zawarta informacja o dacie doręczenia.
System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych:
- Microsoft Internet Explorer od wersji 11.0,
- Mozilla Firefox od wersji 15,
- Google Chrome od wersji 20,
- Microsoft Edge.
4) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: ,,Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i ,,Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB.
5) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
6) Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu,
klikając wcześniej opcję ,,Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
7) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach
danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
8) Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
9) Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
10) Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w ,,Instrukcji użytkownika", dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) administratorem danych osobowych jest Zamawiający
2) wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez adres email: iod@um.lubartow.pl, lub pisemnie na adres Administratora danych; kontakt: e-mail: iod@um.lubartow.pl, tel. 81 8552018
3) dane osobowe zawarte w ofercie i dokumentach Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr referencyjny BZP.271.31.2021 na ,,Przebudowa ulic Jasnej i Gojdana w Lubartowie wraz z budową kanałów technologicznych"
4) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
5) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane do czasu zakończenia postępowania oraz przez okres zgodny z kategorią archiwalną, wynikającą z jednolitego rzeczowego wykazu akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki stanowiącego załącznik
do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14 poz. 67 z późn. zm.).
6) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) Wykonawca posiada :
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
9) Wykonawcy nie przysługuje:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1) Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą,
z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP.
2) Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.
3) W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
4) W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.
5) W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 Rozporządzenia, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.
6) W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy
lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-10 12:00
Miejsce składania ofert: www.miniportal.uzp.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.