Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
254z dziś
4777z ostatnich 7 dni
17872z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie remontu pomieszczeń

Przedmiot:

Wykonanie remontu pomieszczeń

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Politechnika Poznańska
pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5
60-965 Poznań
powiat: Poznań
maria.krys@put.poznan.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiotem zamówienia na wykonanie remontu pomieszczeń budynkach A4, A5, A16, A17, A25, B4 Politechniki Poznańskiej
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia na wykonanie remontu pomieszczeń budynkach A4, A5, A16, A17, A25, B4 Politechniki Poznańskiej

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00124614, RD/ZP/52/21

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-09 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.put.poznan.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://login.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy:
,,Formularzzłożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i,,Formularza do komunikacji"
wynosi150MB.2)Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i
odbieraniadokumentówelektronicznych,elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz
informacjiprzekazywanych przyich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu
miniPortal,znajdującego się podadresem:(https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi) oraz
Warunkachkorzystania z elektronicznejplatformy usług administracji publicznej (ePUAP), znajdujące
się pod adresem:https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): RozporządzeniaParlamentuEuropejskiego i Rady (EU)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w
sprawie ochrony osóbfizycznychw związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takichdanychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej ,,RODO")
Wykonawca oświadcza, żezostałpoinformowany o tym, iż:1) Administratorem danych osobowych jest
Politechnika Poznańska zsiedzibąPl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, e-mail: biuro.rektora@put.poznan.pl,
telefon: 616653639,2)Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Pana Piotra
Otomańskiego,którynadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych na Politechnice
Poznańskiej. ZIODmożna kontaktować się mailowo, wysyłając wiadomość na adres:
iod@put.poznan.pl.,3) Daneosobowebędą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, e i f RODO,
w celu: a)dysponowaniadanymi osobowymi, przez okres poprzedzający zawarcie Umowy dla potrzeb
złożeniaoferty lubnegocjacji oraz przez okres wykonywania Umowy, jej realizacji, rozliczenia,
koordynacji przezosobyfizyczne wskazane do kontaktów roboczych,b) wypełnienie obowiązków, prawnych ciążącychOgłoszenie nr 2021/BZP 00040880/01 z dnia 2021-04-272021-04-27 Biuletyn
Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym
na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - UsługinaOgłoszenie nr 2021/BZP 00025941/01 z dnia 2021-03-
312021-03-31 Biuletyn ZamówieńPublicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w
trybie podstawowym napodstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługiadministratorze, w szczególności
wynikających z przepisówrachunkowo-podatkowych; zobowiązku archiwizacyjnego, zgodnie z
obowiązującymi przepisamiprawa,c) wykonanie zadaniarealizowanego w interesie publicznym,
polegającego w szczególności naprowadzeniu działalnościnaukowej,świadczeniu usług badawczych
oraz transferu wiedzy i technologiido gospodarki,d) w celuustalenia,dochodzenia lub obrony przed
ewentualnymi roszczeniami z tytułurealizacji umowy,stanowiących prawnie uzasadniony interes
administratora,4) Źródłem danychosobowych może byćosoba, której dane dotyczą, ale również Strona
umowy. Przetwarzane będąnastępujące kategoriedanych: dane osobowe reprezentantów,
pracowników/współpracowników -wskazane w treści umowylub inne dane kontaktowe niezbędne do jej
realizacji, koordynacji irozliczenia, w szczególności: imię inazwisko, email służbowy, nr telefonu,
stopień/tytuł naukowy,funkcja/stanowisko i miejsce pracy.5)Odbiorcami danych mogą być:a) organy
publiczne i urzędypaństwowe lub inne podmioty upoważnionena podstawie przepisów prawa lub
wykonujące zadaniarealizowane w interesie publicznym lub wramach sprawowania władzy
publicznej,b) inne podmioty,które na podstawie stosownych umówpodpisanych z Politechniką
Poznańską przetwarzają daneosobowe dla których administratorem jestPolitechnika Poznańska, w
szczególności podmiotyświadczące dla Administratora obsługęinformatyczną,6)Administrator będzie
przechowywał daneosobowe przez okres niezbędny doudokumentowania czynności z udziałem osób,
których danedotyczą, w związku z podjęciem działańprzed zawarcie mumowy i jej wykonywania, przez
okreswynikający z przepisów rachunkowo podatkowych.W przypadku potrzeby ustalenia, dochodzenia
lubobrony przed roszczeniami z tytułurealizacji niniejszej umowy, do czasu przedawnienia
ewentualnychroszczeń. Dokumentacja będziepodlegała archiwizacji,zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa,7)W związku z przetwarzaniemdanych osobowych,osobom, których dane dotyczą,
przysługują (nazasadach określonych w RODO)następujące uprawnienia: prawo dostępu do treści
swoich danychosobowych, sprzeciwu, prawo ichsprostowania,usunięcia, przenoszenia oraz
ograniczeniaprzetwarzania oraz prawo do złożenia skargido Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych,8) Daneosobowe nie będą przekazywane dopaństwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-09 09:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć poprzez Platformę miniPortal, ePUAP

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 49 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: RD/ZP/52/21
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia na wykonanie remontu pomieszczeń budynkach A4, A5, A16, A17, A25, B4 Politechniki Poznańskiej
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 49 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek za spełniony, jeżeli przedstawi dokumenty potwierdzające, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjną tego ubezpieczenia na kwotę co najmniej: 400 000,00 zł brutto
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 roboty budowlane wartości co najmniej 400 000,00 zł brutto każda.
b) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykonawca dysponuje oraz w ofercie wykaże osoby posiadające następujące kwalifikacje, uprawnienia oraz doświadczenie zawodowe:
Kierownik robót budowlanych
- Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności budowlanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub równoważne
co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego,
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:
1) w art. 108 ust. 1 p.z.p.;
2) w art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7 p.z.p., tj.:
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;
c) który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;
2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 p.z.p.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) Zamawiający żąda oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego.
2)Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej
3) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
4) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
5) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
6) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,
7) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
8) dokumenty potwierdzające , że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z
wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni
wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SWZ.4. Oświadczenia i dokumenty
potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zgodnie z art. 455 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
1) Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia okresu realizacji przedmiotu umowy o okres odpowiadający okresowi trwania przeszkody uniemożliwiającej realizację przedmiotu umowy, jeżeli w trakcie realizacji Umowy wystąpią okoliczności uniemożliwiające realizację jej przedmiotu zgodnie z warunkami opisanymi w Umowie, za które odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, ani Zamawiający, nie dłużej jednak niż o 26 tygodni.
2) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w sposobie wykonywania (technologii) przedmiotu umowy, w przypadku, gdy wystąpi co najmniej jedna z poniższych sytuacji:
a) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań niż wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy albo naruszało obowiązujące przepisy prawa;
b) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań albo innymi środkami ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub regulacji obowiązujących u Zamawiającego;
c) pojawienie się nowszych technologii wykonania przedmiotu umowy gwarantujących co najmniej ten sam standard wykonania przedmiotu umowy oraz nie powodujących większych strat niż, które mogą powstać przy wykonywaniu przedmiotu umowy w sposób pierwotnie nią opisany.
Żadna ze zmian wskazanych w lit. a) - c) nie może pociągnąć za sobą zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
3) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian części przedmiotu umowy, które Wykonawca przewidział do realizacji za pomocą podwykonawców na inne części przedmiotu umowy, w tym również na części, których Wykonawca nie wskazał w złożonej przez siebie ofercie. Zmiana nie może pociągnąć za sobą zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
4) poza przypadkami wskazanymi w pkt 2, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w technologii wykonywania przedmiotu umowy w sytuacjach, gdy zmiana technologii umożliwiłaby Wykonawcy terminową lub należytą realizację zobowiązań wynikających z Umowy, z zastrzeżeniem, że zmiana technologii nie będzie powodować wzrostu kosztów ponoszonych na realizację przedmiotu umowy.
5) W przypadku zawarcia Umowy z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia Zamawiający dopuszcza się wskazanie członka lub członków konsorcjum upoważnionych do wystawiania faktur i do odbioru wynagrodzenia.
6) Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez Strony w trakcie realizacji Umowy lub sposobu informowania o realizacji Umowy. Zmiana ta nie może spowodować braku informacji niezbędnych Zamawiającemu do prawidłowej realizacji Umowy.
7) Ponadto Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku:
a) wystąpienia siły wyższej, co uniemożliwia wykonanie co najmniej części przedmiotu umowy zgodnie z SWZ;
b) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy o wartości maksymalnie 10% przedmiotu umowy.
W takim przypadku może zostać zmniejszony zakres przedmiotu umowy, a wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone w oparciu o ceny jednostkowe wskazane w kosztorysie ofertowym stanowiącym cześć Oferty, przy czym Zamawiający zapłaci wynagrodzenie za wszystkie odebrane roboty.
Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w ust. 1 nie stanowi zobowiązania Stron do wprowadzenia zmiany.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.