Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Renowacja i wymiana zabytkowej stolarki okiennej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Renowacja i wymiana zabytkowej stolarki okiennej

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Politechnika Gdańska
Gabriela Narutowicza 11/ 12
80-233 Gdańsk
powiat: Gdańsk
58 347 24 19; 58 347 24 86
szp@wilis.pg.gda.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/487615
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: 2.500,00 zł.
Nr telefonu: 58 347 24 19; 58 347
Termin składania ofert: 2021-08-24 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Renowacja i wymiana zabytkowej stolarki okiennej w pomieszczeniach Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wymianie stolarki okiennej i renowacji zabytkowych okien w pomieszczeniach Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej, na terenie kampusu zlokalizowanego w Gdańsku Wrzeszczu, przy ulicy Narutowicza 11/12 . 2. Zakres prac obejmuje roboty związane z dostawą i wymianą stolarki okiennej do trzech pomieszczeń oraz renowacją stolarki okiennej w pięciu pomieszczeniach. Pomieszczenia objęte remontem znajdują się na poziomie 100 Gmachu Głównego i pełnią funkcję biurowo-administracyjną. Renowacji poddane zostaną również parapety wewnętrzne, kraty wentylacyjne parapetów, ościeże zewnętrzne wszystkich okien objętych zamówieniem. 3. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie odbywać się w czynnym obiekcie, budynek na czas realizacji zamówienia nie zostanie zamknięty i będzie funkcjonował w normalnym trybie. 4. Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia obejmuje:
a) wymianę stolarki okiennej - pomieszczenia: 163, 165C, 165D
b) renowację stolarki okiennej - pomieszczenia: 165A, 165B, 165E, 166, 166A
c) renowację parapetów wewnętrznych wraz z kratkami wentylacyjnymi
d) renowację i naprawę ościeży zewnętrznych
5.Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w niniejszej SWZ, w Dokumentacji oraz na podstawie projektowanych postanowień umowy, stanowiących załącznik nr 4 do SWZ.
6.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w rozdz.V SWZ.
7.Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres minimum 36 miesięcy, liczonej od daty podpisania Protokołu Końcowego Odbioru Robót, bez zastrzeżeń i uwag ze strony Zamawiającego albo po odebraniu przez Zamawiającego wad i usterek zgłoszonych podczas odbioru końcowego.
Okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert. Wydłużenie okresu gwarancji będzie dodatkowo punktowane, na zasadach określonych w rozdz. XXVIII SWZ.
8. Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania przedmiotu zamówienia ustala się na: Rozpoczęcie robót- niezwłocznie po protokolarnym przekazaniu remontowanych pomieszczeń. Zakończenie robót- do 10 tygodni, od daty zawarcia umowy. Termin wykonania robót jest jednym z kryteriów oceny ofert i podlega ocenie punktowej zgodnie z rozdz. XXVIII SWZ. Maksymalny, wymagany termin wykonania robót to 10 tygodni, który każdy z Wykonawców może skrócić, za co otrzyma punkty zgodnie z kryteriami oceny ofert.
9. Kryteria oceny ofert określone zostały szczegółowo w rozdz. XVIII SWZ.
10. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej na miejscu.

CPV: 45420000-7, 45000000-7, 45214000-0, 45214400-4, 45410000-4, 45421132-8, 45442100-8, 45453100-8

Dokument nr: 2021/BZP 00125052, ZP 13/WILIŚ/2021, CRZP 108/002/R/21

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-24 11:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie drogą elektroniczną za pośrednictwem platformazakupowa.pl, zwanej dalej Platformą, pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu oraz poczty elektronicznej.We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy powinni posługiwać się numerem sprawy lub numerem ogłoszenia.Szczegółowe informacje znajdują się w rozdz. XIV SWZ.
Adres strony Zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożl. pracę na platformazakupowa.pl
1)stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 2) komputer klasy PC lub MAC o nast. konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 3) zainstal. dowolna przeglądarka internetowa; Uwaga! od dnia 17 .08. 2021,ze względu na zakończenie wspierania przegląd. Internet Explorer przez firmę Microsoft, stosowanie przegląd.i Internet Explorer nie będzie dopuszczalne 4) włączona obsługa JavaScript, 5)zainstal. program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 6) Platforma działa wg standardu przyjętego w komunik.sieciowej - kodowanie UTF8, 7) Oznacz. czasu odbioru danych przez platf. zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 2.Komunikacja między Zamaw. a Wykonawcami, w szczeg. składanie oświad., wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie inf. odbywa się elektr. za pośrednictwem Platformy i formularza ,,Wyślij wiadomość do Zamawiającego" znajdującego się na stronie danego postęp. 3. Za datę przekazania (wpływu) oświad., wniosków, zawiadomień oraz inf. przyjmuje się datę ich przesłania za pośred. Platformy przez kliknięcie przycisku ,,Wyślij wiadomość" po którym pojawi się komunikat, że wiad. została wysłana do Zamaw. 4. Zaleca się, aby komunik. Zamaw. z Wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośred. formularza ,,Wyślij wiadomość". W sytuacjach awaryjnych, np. w przypadku braku dział. Platformy, Strony mogą komunik. się ze sobą także za pomocą poczty elektr. Adres e-mail do komunikacji: szp@wilis.pg.gda.pl 5. Jeżeli Zamaw. lub Wykonawca komunik. się za pomocą poczty elektr., każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania wiad. W przypadku braku potwier. przez Wykon. otrzymania wiad. Zamaw. domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na adres e-mail podany przez Wykonawcę, dla którego Zamaw. posiada pozytywny raport transmisji, zostało mu doręczone w sposób umożliw. zapoznanie się Wykona. z treścią pisma, niezależnie od ewentualnego potwierdz. faktu jego otrzymania. Zamaw. nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń informatycznych Wykonawcy. 6. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom inf. w formie elektr. za pośr. Platformy. Inf. dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu skład. i otw. ofert Zamaw będzie zamieszczał na Platformie w sekcji "Komunikaty". Koresp., której zgodnie z obowiąz. przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektr. za pośr. Platformy do konkretnego Wykonawcy.
7.Udział w przedmiot. postęp. wymaga wyposażenia osób składających w imieniu Wykonawcy ofertę oraz wymag. dokum. i oświad. w: kwalifik. podpis elektr. lub podpis zaufany lub podpis osobisty, a także odpowiedniego przeszkolenia tych osób w celu zapewnienia sprawnego składania dok. i oświad. w toku postęp. o udzielenie zamów. publiczn. 8. Wykonawca, przystępując do niniejszego postęp. o udziel. zamów. publiczn: 1)musi posiadać konto na platformie zakup. 2) musi zaakceptować war. korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszcz. na stronie internetowej pod linkiem w zakładce ,,Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, 3)musi się zapoznać i stosować do Instrukcji skład. ofert/wniosków dostępnej pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. nr 119, str. 1; zm.: Dz. U. UE.L. z 2018 r. Nr 127, str. 2), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Gdańska z siedzibą w 80-233 Gdańsk przy Ul. G. Narutowicza 11/12;
b) inspektorem ochrony danych osobowych w Politechnice Gdańskiej jest mgr inż. Paweł Baniel, tel. +48 58 348-66-29, e-mail: iod@pg.edu.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP 13/WILiŚ/2021, CRZP 108/002/R/21 pn. Renowacja i wymiana zabytkowej stolarki okiennej w pomieszczeniach Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust.1 oraz art. 74 ustawy Pzp;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres co najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a jeżeli okres trwałości projektu na rzecz którego dokonywany jest zakup będzie dłuższy, to co najmniej do końca okresu trwałości tego projektu;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Dodatkowo, stosownie do art. 19 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający informuje o ograniczeniach, o których mowa w art. art. 19 ust. 2 i 3 oraz art. 75 ustawy Pzp:
1) w przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z prawa do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dotyczące go dane osobowe, to Zamawiający będzie uprawniony do żądania od Wykonawcy dodatkowych informacji precyzujących żądanie (np. nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia);
2) w przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z prawa do ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, to Zamawiający będzie uprawniony do przetwarzania tych danych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/487615
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-24 11:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu/proceedings na stronie dotyczącej przedmiotowego postępowania

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

Wymagania:
1.Każdy Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 2.500,00 zł. 2.Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp. 3.Wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 299). 4. Wadium wniesione w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający będzie uważał za skuteczne wniesienie wadium tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 5.W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż w pieniądzu, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu wraz z ofertą oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez uprawnionego pracownika gwaranta/poręczyciela. 6. Zamawiający dokona zwrotu wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności, o których mowa w art. 98 ust.1 ustawy Pzp. 7. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku dokona zwrotu wadium Wykonawcy w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 2 ustawy Pzp. 8.Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami, zgodnie z art. 98 ust. 4 ustawy Pzp, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 9.Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. 10.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Pzp, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium. 11.Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. w okolicznościach, o których mowa w art. 98 ust. 6 pkt. 1-3 ustawy Pzp
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP 13/WILIŚ/2021, CRZP 108/002/R/21
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 169467,20 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wymianie stolarki okiennej i renowacji zabytkowych okien w pomieszczeniach Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej, na terenie kampusu zlokalizowanego w Gdańsku Wrzeszczu, przy ulicy Narutowicza 11/12 . 2. Zakres prac obejmuje roboty związane z dostawą i wymianą stolarki okiennej do trzech pomieszczeń oraz renowacją stolarki okiennej w pięciu pomieszczeniach. Pomieszczenia objęte remontem znajdują się na poziomie 100 Gmachu Głównego i pełnią funkcję biurowo-administracyjną. Renowacji poddane zostaną również parapety wewnętrzne, kraty wentylacyjne parapetów, ościeże zewnętrzne wszystkich okien objętych zamówieniem. 3. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie odbywać się w czynnym obiekcie, budynek na czas realizacji zamówienia nie zostanie zamknięty i będzie funkcjonował w normalnym trybie. 4. Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia obejmuje:
a) wymianę stolarki okiennej - pomieszczenia: 163, 165C, 165D
b) renowację stolarki okiennej - pomieszczenia: 165A, 165B, 165E, 166, 166A
c) renowację parapetów wewnętrznych wraz z kratkami wentylacyjnymi
d) renowację i naprawę ościeży zewnętrznych
5.Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w niniejszej SWZ, w Dokumentacji oraz na podstawie projektowanych postanowień umowy, stanowiących załącznik nr 4 do SWZ.
6.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w rozdz.V SWZ.
7.Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres minimum 36 miesięcy, liczonej od daty podpisania Protokołu Końcowego Odbioru Robót, bez zastrzeżeń i uwag ze strony Zamawiającego albo po odebraniu przez Zamawiającego wad i usterek zgłoszonych podczas odbioru końcowego.
Okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert. Wydłużenie okresu gwarancji będzie dodatkowo punktowane, na zasadach określonych w rozdz. XXVIII SWZ.
8. Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania przedmiotu zamówienia ustala się na: Rozpoczęcie robót- niezwłocznie po protokolarnym przekazaniu remontowanych pomieszczeń. Zakończenie robót- do 10 tygodni, od daty zawarcia umowy. Termin wykonania robót jest jednym z kryteriów oceny ofert i podlega ocenie punktowej zgodnie z rozdz. XXVIII SWZ. Maksymalny, wymagany termin wykonania robót to 10 tygodni, który każdy z Wykonawców może skrócić, za co otrzyma punkty zgodnie z kryteriami oceny ofert.
9. Kryteria oceny ofert określone zostały szczegółowo w rozdz. XVIII SWZ.
10. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej na miejscu.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45214000-0 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami

45214400-4 - Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem wyższym

45410000-4 - Tynkowanie

45421132-8 - Instalowanie okien

45442100-8 - Roboty malarskie

45453100-8 - Roboty renowacyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
1) Cena oferty (C)- 60 pkt.
2) Termin wykonania robót (T)- 20 pkt.
3) Gwarancja (G)- 20 pkt.
Szczegółowy sposób oceny ofert i kryteria określone zostały w rozdz. XXVIII SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania robót
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają warunki dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca:
a) wykaże się doświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w realizacji: co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na: renowacji okien zabytkowych o łącznej powierzchni co najmniej 20 m2 oraz o wartości co najmniej 40 000 złotych brutto w ramach jednej umowy.
b)wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować osobami skierowanymi do realizacji zamówienia i posiadającymi określone poniżej kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie odpowiednie do funkcji, jakie zostaną im powierzone:
-> co najmniej jedną osobą do kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych pełniącą funkcje kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń**, która przez co najmniej 18 m-cy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury*
-> co najmniej jedną osobą do kierowania pracami konserwatorskimi prowadzonymi przy zabytkach wpisanych do rejestru, która zgodnie z art.37a ust.1 ustawy o ochronie zabytków ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków oraz, która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich przez co najmniej 9 m-cy brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art.14a ust.2 ustawy o ochronie zabytków.
2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie, o którym mowa w rozdz. XVIII ust. 6 SWZ.
3. Szczegółowe informacje nt. spełnienia i weryfikacji spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostały opisane w rozdz. XIX SWZ.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 273 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, aktualnych na dzień ich złożenia: 1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 273 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, aktualnych na dzień ich złożenia:
1) wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty
2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ;
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych w niniejszym postępowaniu.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1.W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
2. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w powyżej, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
3.Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa powyżej, Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. Szczegółowe wymagania dotyczące pełnomocnictwa Zamawiający określił w rozdz. XXII ust. 3 pkt 7 SWZ.
4. Wymóg dotyczący pełnomocnictwa dotyczy także osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1.Każdy Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 2.500,00 zł. 2.Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp. 3.Wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 299). 4. Wadium wniesione w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający będzie uważał za skuteczne wniesienie wadium tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 5.W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż w pieniądzu, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu wraz z ofertą oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez uprawnionego pracownika gwaranta/poręczyciela. 6. Zamawiający dokona zwrotu wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności, o których mowa w art. 98 ust.1 ustawy Pzp. 7. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku dokona zwrotu wadium Wykonawcy w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 2 ustawy Pzp. 8.Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami, zgodnie z art. 98 ust. 4 ustawy Pzp, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 9.Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. 10.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Pzp, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium. 11.Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. w okolicznościach, o których mowa w art. 98 ust. 6 pkt. 1-3 ustawy Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia.
2.Wykonawcy muszą ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty wspólnej Wykonawców. Wymagania dotyczące prawidłowej formy pełnomocnictwa Zamawiający określił w rozdz. XXII ust. 3 pkt 7 SWZ.Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności:
a) łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument)
b) oddzielnie przez każdego z Wykonawców (tyle dokumentów ilu Wykonawców). W treści pełnomocnictwa zaleca się wymienić wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i wskazać ich pełnomocnika.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za podpisanie i wykonanie umowy.
5.W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jako najkorzystniejszej, przed zawarciem umowy Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu kopię umowy regulującej ich współpracę.
6.Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oddzielnie musi wykazać, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego składa oświadczenie, o którym mowa w rozdziale XVIII ust. 6 SWZ i podmiotowe środki dowodowe,
o których mowa w rozdz. XX ust. 1 pkt 1
7.Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.
8.W przypadku podpisania oferty przez wszystkich wspólników spółki cywilnej art. 58 ust 2 ustawy Pzp nie będzie miał zastosowania.
9.Sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
a) wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty powołujące się na ,,Wykonawcę" w miejscu ,,np. nazwa i adres Wykonawcy" należy wpisać dane Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; b)w ofercie powinien być podany adres do korespondencji i kontakt telefoniczny z Pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako Pełnomocnik. c)dokumenty własne składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. d)dokumenty wspólne takie jak np. formularz oferty, wykaz robót, wykaz osób - składa Pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1.Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, na zasadach, o których mowa w art.454 i 455 ustawy Pzp, określono w §17 projektowanych postanowień umowy, stanowiących załącznik nr 4 do SWZ.
2.Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3.Strony mogą zmienić Umowę w zakresie terminu wykonania Umowy w razie:
a) wstrzymania lub opóźnienia realizacji robót wskutek siły wyższej - o czas, w którym siła wyższa wstrzymała lub opóźniła realizację robót,
b) konieczności wykonania robót/prac dodatkowych lub zamiennych - o czas konieczny na wykonanie tych robót,
c) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, które obiektywnie z przyczyn technologicznych uniemożliwiają lub poważnie utrudniają prowadzenie robót/prac- o czas występowania takich warunków,
d) przestojów spowodowanych wyłącznie przez Zamawiającego lub inne niż Wykonawca osoby lub podmioty, za których działania lub zaniechanie Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności - o czas oczekiwania na czynność Zamawiającego, wskazanych osób lub podmiotów umożliwiającą zakończenie przestoju,
e) wydania odnoszących się do Przedmiotu Umowy decyzji administracyjnych lub wyroków sądowych lub innych władczych rozstrzygnięć uprawnionych organów lub toczących się ponad terminy ustawowe lub pierwotnie zakładane postępowań administracyjnych lub innego rodzaju procedur odnoszących się do Przedmiotu Umowy, w tym z udziałem innych osób
i podmiotów niż organu administracji publicznej - o czas wstrzymania lub przedłużenia realizacji Umowy wynikającej z tych okoliczności,
f) przestojów spowodowanych koniecznością usuwania nieumyślnych uszkodzeń lub kolizji w budynku nieoznaczonych lub błędnie oznaczonych w dokumentacji projektowej - odpowiednio o liczbę dni wstrzymania realizacji umowy wynikającej z tych okoliczności.
4. Niezależnie od uprawnień wynikających z ustawy Pzp strony mogą zmienić Umowę w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy lub zasad płatności tego wynagrodzenia w razie konieczności wykonania robót/prac dodatkowych lub zamiennych, których konieczność wykonania nie dała się przewidzieć przed złożeniem oferty z uwzględnieniem staranności wymaganej od doświadczonego wykonawcy. Ustalenie zakresu i wartości zmiany następuje w Protokole Konieczności zgodnie z postanowieniami Umowy oraz w razie takiej konieczności w Protokole z Negocjacji.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
1) Cena oferty (C)- 60 pkt.
2) Termin wykonania robót (T)- 20 pkt.
3) Gwarancja (G)- 20 pkt.
Szczegółowy sposób oceny ofert i kryteria określone zostały w rozdz. XXVIII SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania robót
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-22

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.