Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót budowlanych związanych z dociepleniem i ogrzewaniem elektrycznym

Przedmiot:

Wykonanie robót budowlanych związanych z dociepleniem i ogrzewaniem elektrycznym

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Zakrzewo
ul. Leśna 1
87-707 Zakrzewo
powiat: aleksandrowski
tel.: 54 272 09 31 faks: 54 272 03 46
ugzakrzewo@zakrzewo.com.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Zakrzewo
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 54 272 09 31 f
Termin składania ofert: 2021-08-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Gmina Zakrzewo, zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych związanych z dociepleniem i ogrzewaniem elektrycznym w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzewie.
Zamówienie dotyczy projektu dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu w ramach programu pn. EKO-Strażak 2021.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót budowlanych związanych z dociepleniem i ogrzewaniem elektrycznym w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzewie.
2) Zakres robót obejmuje: ocieplenie stropodachu płytami styropianowymi - styropapą grubości 22 cm, rozebranie i ponowny montaż instalacji odgromowej, remont kominów, montaż grzejników elektrycznych o łącznej mocy 15,5 kW.
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera kosztorys nakładczy z przedmiarem robót, stanowiący załączniki nr 3 do zapytania ofertowego.

Dokument nr: GK.271.1.10.202 l.JB

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 sierpnia 2021 r. o godz. 11:15 w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 5.

Składanie ofert:
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Zakrzewie, Ul. Leśna 1, 87-707 Zakrzewo, w pokoju nr 8 lub na adres e-mail: ugzakrzewo@zakrzewo.com.pl. w terminie do dnia 2 sierpnia 2021 r. do godz. 11:00. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin wykonania zamówienia: 30 dni po dniu podpisania umowy.

Wymagania:
4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie są zobowiązani dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków postawionych w zapytaniu ofertowym, zamawiający żąda dostarczenia przez wykonawcę, wypełnionego Formularza oferty, którego druk stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz z załączonym do niego kosztorysem ofertowym.
6. Opis sposobu przygotowywania ofert:
a) ofertę składa się w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego,
b) oferta musi zawierać wypełniony Formularz oferty, którego druk stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wszystkie oświadczenia lub dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami zapytania ofertowego, Wszelkie dokumenty inne niż oświadczenia składane są w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę,
c) oferta ma być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy (dotyczy również wszystkich załączników do oferty). Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę. Jeżeli do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy wymagane jest zastosowanie tzw. reprezentacji łącznej, wówczas wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez zobowiązane osoby. Wszystkie dokumenty, a także wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę,
d) ofertę należy umieścić w nieprzezroczystym i opieczętowanym opakowaniu. Należy stosować opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne. Na opakowaniu zewnętrznym oferty (kopercie), zaadresowanym do zamawiającego należy zamieścić następującą informację: ,,Oferta na wykonanie robót budowlanych związanych z dociepleniem i ogrzewaniem elektrycznym w budynku remizy OSP w Zakrzewie, nie otwierać przed dniem 2 sierpnia 2021 r. godz. 11.15". Na opakowaniu wewnętrznym oferty należy zamieścić informację j/w, z podaniem nazwy i dokładnego adresu wykonawcy. W przypadku braku tych informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert,
e) wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert. Powiadomienie
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczętowane
1 oznaczone zgodnie z postanowieniami ppkt. ,,d". koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniem ,,Zmiana" lub ,,Wycofanie".
8. Opis sposobu obliczenia ceny:
Cenę oferty należy policzyć metodą kalkulacji szczegółowej i przedstawić w formie kosztorysów ofertowych, jako załączniki do oferty, (nie załączenie kosztorysów do oferty spowoduje jej odrzucenie), przy zachowaniu następujących założeń:
a) zakres robót, który jest podstawą do określenia tej ceny musi być zgodny z zakresem robót określonym w kosztorysie nakładczym z przedmiarem robót, stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego,
b) kosztorys ofertowy, sporządzony w oparciu o przedmiar robót, musi zawierać wszystkie wypełnione przez wykonawcę pozycje - ceny jednostkowe, ponadto:
- wykonawca określi ceny jednostkowe na wszystkie roboty (zgodnie z przedmiarem robót),
- wykonawca obliczy wartość poszczególnych pozycji poprzez przemnożenie ceny jednostkowej dla danej pozycji przez ilość jednostek,
- wykonawca zsumuje wartość poszczególnych pozycji. Suma ta stanowić będzie cenę oferty,
- kosztorys ofertowy musi być zgodny z przedmiarem (zawierać takie same pozycje i taki sam opis pozycji), w przypadku zastosowania rozwiązania równoważnego wykonawca cytuje opis pozycji zgodny z przedmiarem po czym używa zwrotu "zastosowano rozwiązanie równoważne" i opisuje to rozwiązanie wykazując możliwie szerokie i szczegółowe wyjaśnienie zastosowanej równoważności,
c) cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z przedmiaru, jak również koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, organizacji placu budowy wraz z jego późniejszą likwidacją, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót oraz koszty doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia,
d) cena oferty nie będzie waloryzowana i będzie niezmienna w okresie trwania umowy, co oznacza, że musi zawierać przewidywane skutki wzrostu cen robocizny, materiałów, sprzętu i dostaw urządzeń (skutki przewidywanej inflacji).
Tak wyliczoną cenę netto oraz cenę brutto (z podatkiem VAT) należy wykazać w ,,Formularzu oferty", stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
9. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie wagi nie jest możliwe z obiektywnych przyczyn, zamawiający wskazuje kryteria oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego.
Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert przypisując im odpowiednią wagę punktową:
Lp. Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta za dane kryterium
1. Cena oferty brutto w PLN 100% 100 punktów
Kryterium cena oferty brutto (A):
Oferta z najniższą ceną spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 60 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:
(Cn / C0fb. x 100) x 100% = ilość punktów, gdzie: Cn - najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych, Cof.b _ cena oferty badanej nieodrzuconej, 100 - wskaźnik stały,
100% - procentowe znaczenie kryterium ceny.
Zamawiający przy obliczaniu oceny punktowej dokona zaokrąglenia wyniku do dwóch miejsc po przecinku przy zastosowaniu matematycznych reguł zaokrąglania liczb.
Zamówienie publiczne zostanie udzielone wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.
10. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:
Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Treść umowy obejmować będzie wszystkie istotne postanowienia niniejszego zapytania ofertowego

Uwagi:
11. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Zakrzewo, ul. Leśna 1, 87-707 Zakrzewo, tel.: 54 2720931;
inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Zakrzewie jest Pani Iwona Żbikowska, kontakt: tel.: 54 2720931, e-mail: ugzakrzewo@zakrzewo.com.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego wykonanie robót budowlanych związanych z dociepleniem i ogrzewaniem elektrycznym w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzewie, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do
którego dane osobowe zostały zebrane a następnie jeśli chodzi o materiały archiwalne,
przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r., poz. 164 z późn. zm.);
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
5
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania_danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa wart. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyżpodstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
Do porozumiewania się z wykonawcami upoważniony jest:
> pan Jan Bąk - sekretarz Gminy, pokój nr 5, w godz. 9.00 - 1400.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.