Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
18827z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa i montaż klimatyzatorów

Przedmiot:

Dostawa i montaż klimatyzatorów

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie
ul. Wierzbowa 16
35-959 Rzeszów
powiat: Rzeszów
17/ 852 21 11 wew. 338, 153, 421, 17 / 852 22 92
aclministracja@wsse.rzeszow.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: ---
Nr telefonu: 17/ 852 21 11 wew. 3
Termin składania ofert: 2021-07-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. TYTUŁ ZAMÓWIENIA.
,,DOSTAWA i montaż klimatyzatorów w budynkach Wojewódzkiej Stacji Sanitarno -
Epidemiologicznej w Rzeszowie - zlokalizowanych w Rzeszowie, Tarnobrzegu
oraz Przemyślu
III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 22 szt. klimatyzatorów w budynkach WSSE
w Rzeszowie zlokalizowanych w:
- Rzeszów, przy Ul. Wierzbowej 16: 3,5 kW - 14 szt., 5 kW - 3 szt.
- Tarnobrzeg, przy Ul. 1 Maja 5: 3,5 kW - 4 szt.
- Przemyśl, przy Ul. Mariackiej 4: 3,5 kW - 1 szt.
IV. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Klimatyzator typu HISENSE Mini Apple Pie lub o parametrach równoważnych
do wskazanych poniżej:
- Klimatyzatory typu split o wydajności minimum: 3,5 kW - 19 szt. oraz 5 kW - 3 szt.
- Rodzaj klimatyzacji: ścienna,
- Urządzenia instalowane fabrycznie nowe,
- Pilot bezprzewodowy z ekranem LCD,
- Tryb cichej pracy
- Zdejmowany panel łatwy w czyszczeniu,
- Żaluzja pozioma i pionowa automatyczna (SWING),
- Tryb specjalny na noc/sen (SLEEP),
- Wygaszacz wyświetlania,
- Wyprowadzenia skroplin (prawo/lewo),
- Tryb optymalnej pracy (SMART),
- Filtry w zestawie: aktywny węgiel, jony srebrna, witamina C, hepa,
- Programator czasowy 24-godzinny (24H),
- Automatyczne wznowienie pracy (AUTORESTART),
- Regulacja prędkości wentylatora jednostki wewnętrznej,
- Tryb szybkiego chłodzenia i grzania.
- Klasa energetyczna grzania A++
- Klasa energetyczna chłodzenia A ++
- Gwarancja min. 5 lat od daty montażu
Miejsce przedmiotu zamówienia:
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie:
Rzeszów, Ul. Wierzbowa 16
Tarnobrzeg, Ul. 1 Maja 5
Przemyśl, Ul. Mariacka 4

Dokument nr: SA.2615.1.19.2021

Składanie ofert:
VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT.
1. Miejsce składania ofert:
Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Rzeszowie
35- 959 Rzeszów, Ul. Wierzbowa 16 (KANCELARIA)
2. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia: 30.07.2021 r.
Ofertę (podpisaną przez upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy osobę)
wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać za pośrednictwem poczty lub doręczyć
osobiście na podany powyżej adres lub w postaci elektronicznej przesłać na adres e-mail:
aclministracja@wsse.rzeszow.pl

Wymagania:
V. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY OCENIE OFERT.
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny brutto.
Cena oferty jest ceną ryczałtową za wykonanie całości przedmiotu zamówienia
i ma zawierać wszystkie koszty wykonawcy związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia
(konieczność wykonania wizji lokalnej).
Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym (podpisaną przez upoważnioną
do reprezentacji Wykonawcy osobę) stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.
3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone
bez otwierania.
4. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę
w formularzu ofertowym.
5. Zamawiający po wyborze oferenta zawrze z nim umowę, którą przedstawi w stosownym
czasie.
VII. INFORMACJE DODATKOWE:
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze wszystkimi
wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.
2. Zamawiający wymaga przeprowadzenia przez Wykonawców wizji lokalnej w celu
ustalenia rzeczywistych kosztów usługi, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
ze Zleceniodawcą. Wykonawca zobligowany jest do dołączenia do złożonej oferty dokumentu
potwierdzającego przeprowadzenie wizji lokalnej, (potwierdzony przez Zamawiającego
lub osoby przez niego upoważnione).
3. Koszty przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca będzie ponosił we własnym zakresie.
4. Wszelkie dodatkowe ustalenia dotyczące proponowanych do zainstalowania urządzeń
mogą zostać uzgodnione w trakcie przeprowadzanej przez Oferentów wizji lokalnej.
5. Jeden klimatyzator (w Tarnobrzegu) planowany jest do zainstalowania w miejscu
istniejącego niesprawnego urządzenia. Wykonawca musi zatem doliczyć koszt demontażu
i utylizacji istniejącego urządzenia i montażu w jego miejscu nowego.
6. Zakończenie dostawy i montażu:
- klimatyzatorów 3,5 kW - nie dłużej niż do 23.08.2021 r.
- klimatyzatorów 5 kW - nie dłużej niż do 17.09.2021 r.
Termin montażu klimatyzatorów w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Rzeszowie, przy ul. Wierzbowej 16 na ścianie zachodniej budynku, musi zostać
uzgodniony z Zamawiającym oraz Wykonawcą remontu elewacji. Planowany termin
zakończenia prac remontowych elewacji przewidziany jest na koniec października 2021 r.
Montaż klimatyzatorów odbędzie się po wykonaniu prac remontowych.
7. Termin płatności faktury VAT - min. 21 dni od daty wystawienia po wykonaniu usługi
przez Wykonawcę potwierdzonych protokolarnym odbiorem końcowym.
8. Gwarancja min. 5 lat.
W niniejszym zapytaniu ofertowym pytania, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje
przekazywane będą w formie elektronicznej (adres e- mailowy podany poniżej )
administracja@wsse.rzeszow.pl
IX. WARUNKI STAWIANE WYKONAWCOM
Zamawiający wymaga dołączenia do oferty kopii dokumentów potwierdzających
posiadanie przez podmiot odpowiedniego przygotowania technicznego do instalowania
i serwisowania urządzeń chłodniczych w postaci:
Certyfikatu dla przedsiębiorców i certyfikatów dla personelu wykonującego instalacje
wydanych na podstawie art. 30 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających
warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2020 r.
póz. 2065 tj.)
Zamawiający dokona oceny spełniania wyżej opisanych warunków udziału Wykonawcy
w postępowaniu zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów
i oświadczeń załączonych przez Wykonawcę do złożonej oferty.
- Wykonawca wykona roboty przy użyciu własnego sprzętu i narzędzi.
- Po wykonaniu dostawy i montażu Wykonawca dostarczy certyfikaty i atesty zastosowanych
klimatyzatorów.
- Z przeprowadzonego montażu, uruchomienia i sprawdzenia działania urządzeń Wykonawca
sporządzi stosowny protokół, który stanowić będzie potwierdzenie wykonania usługi.
X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I ZAADRESOWANIA OFERTY
Ofertę w formie pisemnej wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętym,
nieprzejrzystym opakowaniu (kopercie). Zaleca się, aby kopertę zaadresować
i opisać wg poniższego wzoru:
SA.2615. 1. 19. 2021 - Oferta w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego pn.:
,,Dostawa i montaż klimatyzatorów w budynkach Wojewódzkiej Stacji Sanitarno -
Epidemiologicznej w Rzeszowie - zlokalizowanych w Rzeszowie, Tarnobrzegu
oraz Przemyślu" - nie otwierać przed dniem 02.08.2021 r..
Koperta powinna być opatrzona pełną nazwą Wykonawcy wraz z dokładnym adresem tak,
aby Zamawiający mógł odesłać ofertę złożoną po terminie składania ofert.

Kontakt:
Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami:
W sprawach merytorycznych:
Rzeszów: Łukasz Ciura tel. 17 / 85-22-111, wewn. 338,
Tarnobrzeg - Ewa Górecka - 17 / 85-22-111, wewn. 153,
Przemyśl - Leszek Śliwiak - 17 / 85-22-111, wewn. 421.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.