Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4524z ostatnich 7 dni
19390z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Adaptacja elementów obiektów dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Adaptacja elementów obiektów dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Uniwersytet Zielonogórski
Licealna 9
65-417 Zielona Góra
powiat: Zielona Góra
785011388
bzp@uz.zgora.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Zielona Góra
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: 785011388
Termin składania ofert: 2021-08-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Adaptacja elementów obiektów dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostosowanie części WC męskiego dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami i budowa
podjazdu w budynku A-13

Adaptacja WC dla osób z niepełnosprawnościami w budynku A-17

Montaż dźwigu osobowego w budynku A-24

CPV: 45453000-7, 44112310-4, 45310000-3, 45330000-9-, 45421130-4, 45432000-4, 45442100-8, 71320000-7, 45313100-5

Dokument nr: 2021/BZP 00125104, RA-ZP.2612.49.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-12 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://www.adm.uz.zgora.pl/przetargi/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://www.adm.uz.zgora.pl/przetargi/https://epuap.gov.pl/wps/portalhttps://miniportal.uzp.gov.pl/
Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentach zamówienia na stronie
http://www.adm.uz.zgora.pl/przetargi/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Dokumenty elektroniczne przekazuje się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych
przez Zamawiającego w niniejszym punkcie, odpowiednio dla danych czynności. (art. 67) (RE 3.1)
1. Informacje ogólne:
1) komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem poczty
elektronicznej na następujący adres email: bzp@uz.zgora.pl, miniPortalu, który jest dostępny pod
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ i ePUAPu, dostępnego pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal, z zastrzeżeniem pkt. 2) i 3) poniżej;
2) składanie i wycofanie ofert odbywa się za pośrednictwem miniPortalu i ePUAPu (łącznie);
3) komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, we wszystkich innych sprawach niż składanie i
wycofanie ofert, odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres email:
bzp@uz.zgora.pl;
4) MiniPortal i ePUAP służą WYŁACZNIE do składania i wycofywania ofert. Wszelka pozostała
korespondencja (w tym również: pytania do treści SWZ, wezwania do wyjaśnień i uzupełnień,
dokumenty, wyjaśnienia i informacje składane przez Wykonawcę na wezwanie) przekazywana będzie
za pomocą poczty elektronicznej na wskazany wyżej w pkt. 3) adres email;
5) osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: mgr inż. Arkadiusz Łuszczyński,
email: bzp@uz.zgora.pl tel. 785 011 388, (Biuro Zamówień Publicznych), a w przypadku jego
nieobecności inny pracownik Biura Zamówień Publicznych;
6) Wykonawca zamierzający wziąć udział w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego musi posiadać konto na ePUAP. Składanie i wycofanie oferty następuje wyłącznie poprzez
dostępny tam Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku;
7) wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w
Regulaminie korzystania z systemu miniPortal i Instrukcjach oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej( ePUAP). Zainteresowany złożeniem oferty
wykonawca winien zapoznać się z aktualnymi wytycznymi technicznymi zawartymi w ww. Regulaminie,
Instrukcjach i Warunkach. Przystąpienie do postępowania jest równoznaczne z akceptacją warunków
korzystania z miniPortalu i ePUAPu;
8) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia,
zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB;
9) strona internetowa postępowania jest jednocześnie stroną, na której udostępniane będą zmiany i
wyjaśnienia SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem.
Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentach zamówienia na stronie
http://www.adm.uz.zgora.pl/przetargi/.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej ,,RODO"
oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, z uwzględnieniem przepisów
ustawy Prawo zamówień publicznych i innych obowiązujących Zamawiającego przepisów prawnych.
2) Udział Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest
dobrowolny, a przystępując do tego postępowania Wykonawca akceptuje wszystkie obowiązki i
konsekwencje wynikające z obowiązujących przepisów prawnych.
3) Wszystkie dane osobowe przekazywane Zamawiającemu w trakcie przedmiotowej procedury
Wykonawca zobowiązany jest uzyskiwać zgodnie z przepisami RODO.
4) Wykonawca, w zakresie danych osobowych przekazywanych Zamawiającemu w trakcie
przedmiotowej procedury, zobowiązany jest wykonać wszystkie obowiązki informacyjne przewidziane
w art. 13/ w art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub
pośrednio pozyskuje w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu, w tym
w szczególności w zakresie wszystkich obowiązków informacyjnych i uzyskania zgód. Obowiązek ten
dotyczy wszystkich dokumentów i wszystkich osób (Wykonawcy, pracowników Wykonawcy,
pracowników i członków uczestników konsorcjów, podmiotów trzecich, itp.), w całym okresie trwania
procedury.
5) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 ust. 1 i 2 RODO, Zamawiający informuje, że w przedmiotowym
postępowaniu:
1) administratorem danych osobowych jest Zamawiający - Uniwersytet Zielonogórski, 65-417 Zielona
Góra, Ul. Licealna 9; REGON 977924147; tel. 68-328-2000, fax: 68-327-0735; www.uz.zgora.pl;
2) inspektorem danych osobowych u Zamawiającego jest Pan Jerzy Rybicki; IOD@adm.uz.zgora.pl tel.
603474724;
Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentach zamówienia na stronie
http://www.adm.uz.zgora.pl/przetargi/.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-12 09:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/; https://epuap.gov.pl/wps/portal

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.