Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
838z dziś
5361z ostatnich 7 dni
18456z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Sporządzenie programu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi

Przedmiot:

Sporządzenie programu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Jaworznie
ul. Grunwaldzka 33
43-600 Jaworzno
powiat: Jaworzno
tel. 32 61-81-500
zamowienia@um.jaworzno.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Jaworzno
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 32 61-81-500
Termin składania ofert: 2021-07-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie programu gospodarowania wodami opadowy-
mi i roztopowymi na terenie miasta Jaworzna.
2. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać opracowanie składające się
z następujących części:
I. Koncepcja ogólna z priorytetyzacia jednostek odwodnieniowych.
Zakres:
1) Uporządkowanie dostępnych danych mapowych i danych o sieci pod kątem wyznaczenia
zlewni i priorytetyzacji działań (bez szczegółowej inwentaryzacji) w formie bazy GIS. Układ
współrzędnych płaskich: 2000, południk 18. Układ wysokościowy: EVRF2007.
o Nawiązanie do opracowanego w lutym 2014 roku dokumentu pt.: ,,Uwarunkowania
przestrzenne i fizjograficzne do koncepcji odprowadzenia wód opadowych z terenów
zurbanizowanych w granicach miasta Jaworzna".
o Nawiązanie do uwarunkowań wynikających ze Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzna w zakresie przestrzennego rozwoju
oraz ewentualnych warunków dotyczących retencjonowania i odprowadzania wód
opadowych zawartych w zapisach miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego.
o Uwzględnienie zlecanego równolegle opracowania obejmującego analizę warunków hydro-
logicznych i hydrogeologicznych miasta Jaworzna.
2) Sformułowanie przyjętych założeń polityki miejskiej w zakresie gospodarowania wodami
opadowymi i roztopowymi.
3) Sformułowanie wytycznych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
w zakrsie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych.
4) Analiza zagrożeń podtopieniami na podstawie dostępnych danych.
o Rozpoznanie tzw. ,,gorących punktów" - miejsc zalewanych w wyniku gwałtownych opadów
deszczów oraz przez wody roztopowe, w tym zebranie przez Wykonawcę informacji na te-
mat tego typu miejsc od mieszkańców (np. w zakresie niewielkich lokalnych obszarów zale-
wanych) za pomocą dostępnych bezpłatnych aplikacji internetowych. (Przy zbieraniu infor-
macji przez Wykonawcę, należy uwzględnić opinię/informacje bezpośrednio od mieszkań-
ców, a nie tylko z aplikacji internetowych, ponieważ nie każdy ma dostęp do sieci interneto-
wej).
o Określenie stanu istniejącego systemu kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej ze wskaza-
niem miejsc problematycznych.
o Określenie stanu istniejących rowów odwadniających drogi i inne tereny.
5) Weryfikacja stref skanalizowanych i nieskanalizowanych.
6) Identyfikacja powiązania wylotów i sieci (topologia sieci).
7) Wyznaczenie granic jednostek odwodnieniowych łączących zlewnie topograficzne, kanali-
zację oraz charakter urbanistyczny.
8) Wskazanie dalszych działań w każdej jednostce odwodnieniowej w zależności od zidentyfi-
kowanych problemów w rozwinięciu istniejącego opracowania (np. miejsca braku informacji
- do inwentaryzacji, niespójności danych, obszary do skanalizowania, kierunki odwodnie-
nia, itd.). (Przy opracowywaniu programu należy w jak największym stopniu ograniczyć
sprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód płynących. Związane jest to z póź-
niejszymi kosztami związanymi z opłatami stałymi i zmiennymi (tu wysokość opłat zależy
od ilości wód opadowych i roztopowych wprowadzanych do wód) jakie będzie musiała Gmi-
na uiszczać do Wód Polskich na podstawie pozwoleń wodnoprawnych zgodnie z zapisami
w Prawie wodnym. Preferowanie rozwiązań retencjonujących i zagospodarowanie wód
opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości w stosunku do ujmowania ich w kanali-
zację deszczową i odprowadzania do odbiornika).
9) Wskazanie zlewni/jednostek odwodnieniowych do modelowania hydrodynamicznego
na potrzeby wykonania koncepcji technicznych.
10) Priorytetyzacja jednostek odwodnieniowych do wykonania szczegółowych koncepcji tech-
nicznych.
Wynik:
Raport z podsumowaniem i wnioskami oraz informacją graficzną w formie map jednostek
odwodnieniowych w odpowiednich arkuszach (opracowanych cyfrowo i posiadających zapi-
sy wektorowe), w formie pdf oraz 2 egzemplarze w wersji papierowej.
Bazodanowe pliki GIS w formacie shp z topologią sieci i zlewniami.
Układ współrzędnych płaskich: 2000, południk 18
Układ wysokościowy: EVRF2007.
II, Model opadowy lokalnych opadów w Jaworznie.
(Jako dane do kolejnych działań w zidentyfikowanych jednostkach odwodnieniowych oraz ma-
teriał potrzebny do aplikowania o środki UE)
Zakres:
1) Wyznaczenie deszczy miarodajnych dla zlewni w oparciu o najbardziej aktualne rzeczywi-
ste dane opadowe dla terenu miasta Jaworzna.
2) Wyznaczenie opadów przy założeniu zmian klimatu dla roku 2050.
3) Przygotowanie hietogramów modelowych DVWK lub Euler.
Wynik:
Pełny zestaw danych dotyczących lokalnego modelu opadu dla całego miasta Jaworzna.
Raport metodyczny: stan obecny i rok 2050 z uwzględnieniem zmian klimatu.
Hietogramy wzorcowe DVWK lub Euler-wersja papierowa i tabele xls.
Zamówienie obejmuje również wsparcie zamawiającego na etapie legislacji zamawianego do-
kumentu.
Opracowany dokument winien być podstawą do wykonywania opracowań obejmujących szczegóło-
we koncepcje przeciwdziałania zidentyfikowanym problemom w jednostkach odwodnieniowych.

Dokument nr: BZ.271.2.15.2021

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert do 26 lipca 2021 godz. 12:00

Oferty złożone po terminie
wyznaczonym na składanie ofert nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia:
-w zakresie opracowania dokumentu: do 30.11.2021r.
- w zakresie prezentacji opracowanego dokumentu na sesji Rady Miejskiej
w Jaworznie: do 23.12.2021 r.

Wymagania:
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Wykonawca na formularzu ofertowym określi cenę brutto za realizację przedmiotu zamówie-
nia. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia znajdującym się we wzorze umowy, stanowiącymh
załącznik do niniejszego zaproszenia. W cenie ofertowej winny być zawarte wszelkie wyma-
gane przepisami prawa podatki, opłaty i inne należności płatne przez wykonawcę, jak również
wszelkie elementy ryzyka związanego z realizacją całości zamówienia.
5. Z wybranym wykonawcą zamawiający zawrze umowę na warunkach określonych we wzorze umo-
wy, stanowiący załącznik nr 2 do zaproszenia.
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich
spełniania
0 udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy, którzy posiadają
niezbędna wiedzę i doświadczenie, tj. wykonali w ciągu ostatnich pięciu lat, a jeśli
okres działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej 2 prace projektowe
z zakresu usług projektowych odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi
zamówienia, tj. opracowania z zakresu gospodarowania wodami opadowymi
1 roztopowymi na terenie miejskim o powierzchni nie mniejszej niż 70 km2.
Wykonawca w formularzu ofertowym wykaże się posiadanym doświadczeniem.
5; | Kryteria oceny ofert
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty dla każdej części zamówienia zamawiający będzie
kierował się następującym kryterium: CENA (brutto) za realizację całości przedmiotu
zamówienia.
2. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który złoży ofertę z najniższą ceną.
Forma, miejsce i termin składania ofert
1. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia formularza ofertowego z ceną ofertową brutto za
realizację całości przedmiotu zamówienia, zastosowaną stawką podatku VAT lub podstawą
zwolnienia z płatności podatku, sporządzonego w oparciu o wzór stanowiący załącznik nr 1
do zaproszenia.
3. UWAGA! Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, związaną z ogłoszeniem przez
Światową Organizację Zdrowia pandemii koronawirusa (wywołującego COVID-19) uprzej-
mie informuję, iż Prezydent Miasta Jaworzna w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkań-
ców, zdecydował o podjęciu nadzwyczajnych środków dot. konieczności przeciwdziałania roz-
przestrzenianiu się koronawirusa i ograniczył bezpośrednią obsługę interesantów.
W zaistniałej sytuacji informuję, iż oferty w postaci papierowej (z własnoręcznym
podpisem) należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33, punkt
informacyjny.
Jednocześnie zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert w postaci
elektronicznej na następujących zasadach:
Oferta może być sporządzona z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych
zgodnym z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych
Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informa-
cji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów informatycznych (tekst
jedn. Dz.U. z 2017, póz.2247), (przy czym ze względów technicznych zaleca się stosowanie
formatów ,pdf., .doc, ,docx lub .odt).
4. Oferta składana w postaci elektronicznej musi być podpisana przez osobę upoważnioną
do reprezentacji wykonawcy w jeden z następujących sposobów:
o kwalifikowanym podpisem elektronicznym (zaawansowany podpis elektroniczny, który
jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektroniczne-
go i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego - podstawa
prawna: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z 23 lipca
2014r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji
elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE));
o podpisem zaufanym (podpis elektroniczny, którego autentyczność i integralność są
zapewniane przy użyciu pieczęci elektronicznej ministra właściwego do spraw informaty-
zacji; podpis zaufany jest integralną częścią Profilu Zaufanego - podstawa prawna:
ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (tekst. jedn. Dz,U. z 2020, poz.346 ze zm.));
o podpisem osobistym (zaawansowany podpis elektroniczny; prawdziwość danych posia-
dacza podpisu potwierdza certyfikat podpisu osobistego, znajdujący się w e-dowodzie -
podstawa prawna: ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (tekst. jedn.
Dz,U. z 2020, poz.322 ze zm.)).
Wykonawca może złożyć ofertę za pośrednictwem:
a) poczty elektronicznej - adres skrzynki mailowej: zamowienia@um.jaworzno.pl
b) ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal - adres skrzynki: /UMJAWORZNO/Skrytka-
ESP
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy
do złożenia oferty wynosi 150 MB (dotyczy ePUAP) oraz 70MB (poczta elektroniczna za-
mawiającego).
5. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert w postaci papierowej
ma data i godzina wpływu oferty do zamawiającego (punkt informacyjny). Za datę złożenia
oferty w formie elektronicznej przyjmuje się datę i godzinę jej wpływu na skrzynkę
e-PUAP lub odpowiednio na skrzynkę poczty elektronicznej zamawiającego.
6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści zaproszenia.
7. Oferta powinna być sporządzona w sposób czytelny, w języku polskim. Oferty nieczytelne nie
będą rozpatrywane.
8. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną do wy-
stępowania w imieniu wykonawcy. Oferta składana w formie elektronicznej musi być podpisa-
na przez osobę upoważnioną do reprezentacji wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektro-
nicznym. podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Oferty, które nie zostaną podpisane
nie będą rozpatrywane.
9. Oferta powinna być oznaczona w sposób umożliwiający identyfikację zadania, na które jest
składana, np.:
Oferta na zadanie pod nazwą:
,,Sporządzenie programu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi na terenie
miasta Jaworzna."
Nr sprawy: BZ.271.2. 15.2021

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.