Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
534z dziś
5057z ostatnich 7 dni
18152z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont i konserwacja dróg

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Remont i konserwacja dróg

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lipinki
Budowlanych 21
68-200 Żary
powiat: żarski
lipinki@zielonagora.lasy.gov.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Żary
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont i konserwacja dróg w Nadleśnictwie Lipinki
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, polegające na utrzymaniu (konserwacji) oraz naprawie (remoncie) dróg na terenie Nadleśnictwa Lipinki z podziałem na części:
CZĘŚĆ/PAKIET I: REMONT I KONSERWACJA DRÓG LEŚNYCH Z WYKORZYSTANIEM RECYKLERA.
Remont i konserwacja dróg z wykorzystaniem recyklera obejmuje m.in. spulchnienie i wymieszanie istniejącej górnej warstwy nawierzchni, zagęszczenie mechaniczne nawierzchni, profilowanie istniejącej nawierzchni, kruszenie warstwy drogi, naprawy poboczy, uzupełnienie punktowe drogi tłuczniem. w następujących pięciu lokalizacjach tj.:
DP- DROGA SIODŁO-ŻAGAŃ NR INWENTARZOWY 220/482, DP- DROGA DO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO NR INWENTARZOWY 220/2253, DPDROGA LEŚNA KAMIENICA NR INWENTARZOWY 220/2536, DP- DROGA LEŚNA OLSZYNA-CHEŁMICA NR INWENTARZOWY 220/464, DP- DROGA SZKÓŁKA LEŚNA NR INWENTARZOWY L30/05/2.

Szczegółowy opis prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia (rodzaj i ilość prac) oraz szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, zawarty został w załącznikach do SWZ:
nr 9 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
nr 10 - przedmiar robót,
nr 11 - opis prac remontowych

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, polegające na utrzymaniu (konserwacji) oraz naprawie (remoncie) dróg na terenie Nadleśnictwa Lipinki z podziałem na części:
CZĘŚĆ/PAKIET II: KONSERWACJA DRÓG LEŚNYCH Z WYKORZYSTANIEM KRUSZYWA ŁAMANEGO I POSPÓŁKI
Konserwacja dróg leśnych z wykorzystaniem kruszywa łamanego i pospółki obejmuje m. in. profilowanie i zagęszczenie podłoża, roboty ziemne, wykonywanie nawierzchni.
Droga objęta konserwacją zlokalizowana jest w Leśnictwie Suchleb. Droga oznaczona jest nr inwentarzowy L30/05/54, Leśnictwo Suchleb

Szczegółowy opis prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia (rodzaj i ilość prac) oraz szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, zawarty został w załącznikach do SWZ:
nr 9 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
nr 10 - przedmiar robót,
nr 11 - opis prac konserwacyjnych

CPV: 45000000-7, 45100000-8, 45233141-9, 45233200-1

Dokument nr: 2021/BZP 00124924, SA.270.20.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-09 09:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu miniPortalu
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej, z
zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu miniPortalu.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do
formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowego
odwzorowania dokumentów w postaci papierowej (elektronicznych kopii dokumentów stworzonych w
postaci papierowej) oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie
korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP.
Za datę przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub cyfrowych
odwzorowań dokumentów w postaci papierowej (elektronicznych kopii dokumentów stworzonych w
postaci papierowej) oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na adres poczty
elektronicznej Zamawiającego lipinki@zielonagora.lasy.gov.pl
Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik nr 8 do niniejszej
SWZ. Dane postępowania można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań klikając
wcześniej opcję ,,Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania na miniPortalu.
Ze względu na ograniczoną ilość znaków w ogłoszeniu szczegółowe informacje dot. postępowania znajdują się w SWZ (rozdział 10) wraz z załącznikami.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz. UE L 119, str. 1
ze zm. - dalej ,,RODO") Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest
Nadleśnictwo Lipinki Ul. Budowlanych 21, 68 - 200 Żary, tel. 68 362-62-58, . Z Inspektorem Ochrony
Danych można skontaktować się na adres e-mail: iod@comp-net.pl
2. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym
rozpowszechnianiem.
3. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia
korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX PZP, do upływu terminu do ich
wniesienia.
4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego
rozstrzygnięciem, jak również, po wybraniu Wykonawcy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania
postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji.
5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania
zostanie udostępniona w oparciu o art. 18 - 19 oraz 74 - 76 PZP.
6. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy w
sprawie zamówienia publicznego.
7. Niezależnie od postanowień pkt 1.6. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń
wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie
zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora
danych osobowych np. podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne, i
konsultingowe, firmom zapewniającym niszczenie materiałów itp.
Ze względu na ograniczoną ilość znaków szczegółowe inf. zawarte są w dziale 21 SWZ.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-09 09:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.