Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
838z dziś
5361z ostatnich 7 dni
18456z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja drogi dojazdowej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Modernizacja drogi dojazdowej

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Zarszyn
Bieszczadzka 74
38-530 Zarszyn
powiat: sanocki
przetargi@zarszyn.pl
https://zarszyn.ezamawiajacy.pl/pn/zarszyn/demand/notice/publicpzp/current/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpCurrentNoticePublicList
Województwo: podkarpackie
Miasto: Zarszyn
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Długie na dz. o nr. ewid. 1580
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Długie na dz. o nr. ewid. 1580, w zakresie:
Łączna długość przebudowywanej drogi wynosi 528,00 m. Zaprojektowano jezdnię o szerokości 3,0m oraz zjazdy indywidualne o nawierzchni z kruszywa. Ponadto zaprojektowano obustronne pobocza z kruszywa o szerokości 0,5m na całości odcinka. Dodatkowo przewidziano odmulenie lewostronnego rowu na całości projektowanego odcinka.
1) Konstrukcja nawierzchni jezdni :
a) nawierzchnia z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 15 cm,
b) podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 15 cm,
Łączna grubość projektowanej konstrukcji wynosi 30 cm.
2) Konstrukcja nawierzchni na zjazdach indywidualnych:
a) nawierzchnia z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 15 cm,
b) podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 15 cm,
Łączna grubość projektowanej konstrukcji wynosi 30 cm.
3) Konstrukcja pobocza:
a) pobocze z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 10 cm,
Łączna grubość projektowanej konstrukcji wynosi 10 cm.

CPV: 45233120-6

Dokument nr: 2021/BZP 00125121, IDG.271.6.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-09 11:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://zarszyn.ezamawiajacy.p
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Informacja o sposobie porozumiewania się z wykonawcami
1. W niniejszym postępowaniu komunikacja zamawiającego z
wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2. Pytania do SWZ należy zadawać za pośrednictwem platformy zakupowej zamawiającego przez link: https://zarszyn.ezamawiajacy.pl
Instrukcja korzystania z systemu jest dostępna pod wyżej wskazanym
adresem.
3. Oferta wraz z załącznikami musi być złożona w postaci elektronicznej w systemie informatycznym dostępnym pod adresem https://zarszyn.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający wskazuje informacje, o których mowa w Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych, dotyczące systemu dostępnego pod adresem https://zarszyn.ezamawiajacy.pl:
o komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta
o Wybrana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge
o Podłączenie do Internetu: min. 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe)
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej ,,RODO") informujemy, że:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Zarszyn;2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@zarszyn.pl3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.8) posiada Pani/Pan:a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub
daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz
jego załączników);c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego);d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;c)
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://zarszyn.ezamawiajacy.pl
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-09 11:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami na platformie zakupowej pod adresem: https://zarszyn.ezamawiajacy.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: IDG.271.6.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 188126,45 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Długie na dz. o nr. ewid. 1580, w zakresie:
Łączna długość przebudowywanej drogi wynosi 528,00 m. Zaprojektowano jezdnię o szerokości 3,0m oraz zjazdy indywidualne o nawierzchni z kruszywa. Ponadto zaprojektowano obustronne pobocza z kruszywa o szerokości 0,5m na całości odcinka. Dodatkowo przewidziano odmulenie lewostronnego rowu na całości projektowanego odcinka.
1) Konstrukcja nawierzchni jezdni :
a) nawierzchnia z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 15 cm,
b) podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 15 cm,
Łączna grubość projektowanej konstrukcji wynosi 30 cm.
2) Konstrukcja nawierzchni na zjazdach indywidualnych:
a) nawierzchnia z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 15 cm,
b) podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 15 cm,
Łączna grubość projektowanej konstrukcji wynosi 30 cm.
3) Konstrukcja pobocza:
a) pobocze z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 10 cm,
Łączna grubość projektowanej konstrukcji wynosi 10 cm.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
nie dotyczy
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
kosztorys ofertowy
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Strony mogą dokonywać istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadkach i na warunkach przewidzianych w przepisach prawa i w niniejszej umowie.2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej (aneks do umowy) pod rygorem nieważności.3. Termin wykonania umowy może być zmieniony w przypadku, gdy konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy spowodowane będzie okolicznością, która
wystąpiła z przyczyn niezależnych od Wykonawcy po zawarciu umowy:1) gdy zajdzie konieczność wykonania jakichkolwiek robót nieprzewidzianych, które będą niezbędne do prawidłowego wykonania i zakończenia robót objętych umową podstawową, 2) wystąpienie warunków pogodowych mających wpływ na niemożliwość prowadzenia robót budowlanych jak:
opady trwające powyżej 3 dni, powódź (czas niezbędny na ustąpienie wody z zalanego terenu i możliwość kontynuacji lub rozpoczęcia robót), wczesny okres zimowy, opady śniegu, niskie temperatury, które uniemożliwiają prowadzenie robót,3) wstrzymania robót spowodowanego wykryciem na przykład przedmiotów niebezpiecznych, szczątków ludzkich, zabytków,
pozostałości budowli podziemnych, 4) wstrzymania robót budowlanych przez organy administracji publicznej,5) protesty co do wykonania robót, składane przez użytkowników nieruchomości, na których prowadzone są roboty i sąsiadujących z terenem robót,6)
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00044252 z dnia 2021-04-30
2021-04-30 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
okoliczności związane z koniecznością wykonania robót przez gestorów sieci z przyczyn niezależnych od wykonawcy,7) okoliczności związane z uzyskaniem skutecznego zawiadomienia o zakończeniu budowy lub uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w Nadzorze
Budowlanym.4. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty w zakresie zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy (o wartości do 15% wynagrodzenia), jeżeli po dokonaniu rozliczenia końcowego okaże się, że wynagrodzenie Wykonawcy za zakres faktycznie zrealizowanych robót wynikających z dokonanych obmiarów powykonawczych, będzie wyższe niż kwota wskazana w § 3 ust. 1. Wykonanie robót, o których mowa, wymaga zgody Zamawiającego i zabezpieczenia środków finansowych. 5. W sytuacji, gdy ostateczna wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, obliczona w oparciu o zryczałtowane ceny jednostkowe oraz zakres faktycznie zrealizowanych robót wynikających z
dokonanych obmiarów powykonawczych będzie niższa niż kwota wskazana w § 3 ust. 1, należy wskazać ostateczną wartość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.6. Zamawiający
dopuszcza możliwość zmiany zakresu rzeczowego zamówienia poprzez zaniechanie niektórych robót (o wartości do 15% wynagrodzenia), wraz ze zmianą wysokości wynagrodzenia, gdy w
trakcie realizacji umowy wystąpią okoliczności powodujące, że niecelowe będzie wykonanie pełnego zakresu robót zgodnie z dokumentacją projektową. W razie całkowitego zaniechania
robót danego rodzaju wynagrodzenie Wykonawcy jest pomniejszane o kwotę przewidzianą w kosztorysie ofertowym za te roboty. W razie częściowego zaniechania robót danego rodzaju rozliczenie następuje na podstawie obmiaru rzeczywiście wykonanych robót danego elementu, który to obmiar potwierdzony będzie przez inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego.7. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) wynagrodzenie ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku bez zmiany wynagrodzenia netto.8. Wystąpienie siły wyższej będzie uzasadniać zmianę terminu wykonania umowy, technologii wykonania prac oraz wynagrodzenia. 9. Zamawiający dopuszcza zmianę osób, o
których mowa w § 5 ust. 1 i 4 na zasadach określonych w § 5. Zmiany personelu nie wymagają aneksu do umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-07

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.