Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
914z dziś
5370z ostatnich 7 dni
20258z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja pomieszczeń

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Modernizacja pomieszczeń

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Tarnobrzeski
1 Maja 4
39-400 Tarnobrzeg
powiat: Tarnobrzeg
158223922, faks 158223922
powiat@tarnobrzeski.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Tarnobrzeg
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 158223922, faks 1582
Termin składania ofert: 2021-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja pomieszczeń Starostwa Powiatowego - system sygnalizacji pożaru, system oddymiania, oświetlenie awaryjne
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest ,,Modernizacja pomieszczeń Starostwa Powiatowego - system sygnalizacji pożaru, system oddymiania, oświetlenie awaryjne".
2. Zamówienie obejmuje wykonanie instalacji mających na celu dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu Ul. 1 Maja 4 do przepisów przeciwpożarowych. W ramach zamówienia należy:
- wyposażyć budynek w system sygnalizacji pożarowej (ochrona całkowita),
- wyposażyć klatkę schodową południową w system oddymiania,
- wymienić stolarkę drzwiową w południowej klatce schodowej z dostosowaniem do przepisów p.poż. (drzwi napowietrzające),
- zamontować klapę dymową,
- wyposażyć w system awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego,
- wykonać ściankę działową przy rozdzielni,
- zabezpieczyć przepusty instalacyjne do wymaganej klasy odporności ogniowej,
- połączyć aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej w kotłowni z systemem sygnalizacji pożaru.
3. W ramach zadania przewiduje się:
a) wymianę stolarki na drzwi napowietrzające spełniające wymogi p.poż.,
b) montaż centrali sygnalizacji pożaru, ręcznych ostrzegaczy pożaru, optycznych czujek dymu i sygnalizatorów akustyczno-optycznych, elementów kontrolno-sterujących, przewodów do instalacji pożarowej, programowanie, uruchomienie, testowanie systemu sygnalizacji pożarowej,
c) montaż centrali oddymiania z akumulatorami, przycisku przewietrzenia, ręcznych przycisków oddymiania (RPO), optycznych czujek dymu, centrali pogodowej z czujnikiem wiatr-deszcz, siłownika elektrycznego, modułów sterujących,
d) montaż opraw oświetleniowych (A1, B1, EW1, EW2, AW, AW2, AW3),
e) montaż przewodów elektrycznych,
f) montaż wyłączników nadprądowych 1-biegunowych w rozdzielnicach TL-RP-RK-RO-1-2-RO-1-1-RO-2-2-RO-2-1,
g) zabezpieczenie przeciwpożarowe przepustów instalacyjnych,
h) wymurowanie ścianki działowej przy rozdzielni,
i) wykonanie dla zamontowanych w ramach niniejszego zamówienia urządzeń przeciwpożarowych odpowiednich pomiarów, prób i badań, dostarczenie instrukcji eksploatacji, konserwacji i przeglądów do zamontowanych urządzeń, opracowanie dokumentacji powykonawczej zawierającej zaktualizowany projekt techniczny z naniesionymi zmianami uzgodniony z rzeczoznawcą ds. ppoż., szkolenie pracowników w zakresie eksploatacji,
j) dostarczenie na wbudowane materiały atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności.

CPV: 45312100-8, 31625200-5, 45262500-6, 45421130-4

Dokument nr: 2021/BZP 00125021, OR.2512.1.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-10 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: inwestycje@tarnobrzeski.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do ,,Formularza do komunikacji".
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: ,,Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i ,,Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB.
4. Oferta wraz z załącznikami oraz podmiotowe środki dowodowe muszą być sporządzone w formatach danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .txt, .odt, .xls, .xlsx.
5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
6. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik nr 8 do SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję ,,Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się za pośrednictwem:
a) dedykowanego formularza ,,Formularz do komunikacji", dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal,
b) poczty elektronicznej, na adres email: inwestycje@tarnobrzeski.pl (nie dotyczy składania ofert).
8. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem ,,Formularza do komunikacji" jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: inwestycje@tarnobrzeski.pl. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r.w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu; 39-400 Tarnobrzeg, Ul. 1 Maja 4;
b) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Tarnobrzegu: 39-400 Tarnobrzeg, Ul. 1 Maja 4, pokój nr 42; email: ido@tarnobrzeski.pl, tel.: 15-822-39-22 wew. 351 ;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Modernizacja pomieszczeń Starostwa Powiatowego - system sygnalizacji pożaru, system oddymiania, oświetlenie awaryjne" (nr OR.2512.1.2021);
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
a) nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-10 09:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: OR.2512.1.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest ,,Modernizacja pomieszczeń Starostwa Powiatowego - system sygnalizacji pożaru, system oddymiania, oświetlenie awaryjne".
2. Zamówienie obejmuje wykonanie instalacji mających na celu dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu ul. 1 Maja 4 do przepisów przeciwpożarowych. W ramach zamówienia należy:
- wyposażyć budynek w system sygnalizacji pożarowej (ochrona całkowita),
- wyposażyć klatkę schodową południową w system oddymiania,
- wymienić stolarkę drzwiową w południowej klatce schodowej z dostosowaniem do przepisów p.poż. (drzwi napowietrzające),
- zamontować klapę dymową,
- wyposażyć w system awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego,
- wykonać ściankę działową przy rozdzielni,
- zabezpieczyć przepusty instalacyjne do wymaganej klasy odporności ogniowej,
- połączyć aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej w kotłowni z systemem sygnalizacji pożaru.
3. W ramach zadania przewiduje się:
a) wymianę stolarki na drzwi napowietrzające spełniające wymogi p.poż.,
b) montaż centrali sygnalizacji pożaru, ręcznych ostrzegaczy pożaru, optycznych czujek dymu i sygnalizatorów akustyczno-optycznych, elementów kontrolno-sterujących, przewodów do instalacji pożarowej, programowanie, uruchomienie, testowanie systemu sygnalizacji pożarowej,
c) montaż centrali oddymiania z akumulatorami, przycisku przewietrzenia, ręcznych przycisków oddymiania (RPO), optycznych czujek dymu, centrali pogodowej z czujnikiem wiatr-deszcz, siłownika elektrycznego, modułów sterujących,
d) montaż opraw oświetleniowych (A1, B1, EW1, EW2, AW, AW2, AW3),
e) montaż przewodów elektrycznych,
f) montaż wyłączników nadprądowych 1-biegunowych w rozdzielnicach TL-RP-RK-RO-1-2-RO-1-1-RO-2-2-RO-2-1,
g) zabezpieczenie przeciwpożarowe przepustów instalacyjnych,
h) wymurowanie ścianki działowej przy rozdzielni,
i) wykonanie dla zamontowanych w ramach niniejszego zamówienia urządzeń przeciwpożarowych odpowiednich pomiarów, prób i badań, dostarczenie instrukcji eksploatacji, konserwacji i przeglądów do zamontowanych urządzeń, opracowanie dokumentacji powykonawczej zawierającej zaktualizowany projekt techniczny z naniesionymi zmianami uzgodniony z rzeczoznawcą ds. ppoż., szkolenie pracowników w zakresie eksploatacji,
j) dostarczenie na wbudowane materiały atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31625200-5 - Systemy przeciwpożarowe

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wykonawca uzyska ilość punktów stanowiącą sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert. Punkty będą obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym;Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa;Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
4. Zdolność techniczna lub zawodowa:
a) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie podobnym do przedmiotu zamówienia (np. wykonanie systemu sygnalizacji pożaru, systemu oddymiania, oświetlenia awaryjnego) o wartości minimum 150 000,00 zł brutto,
b) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą posiadały uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności:
- instalacyjnej (,,elektrycznej") w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń;
- konstrukcyjno-budowlanej.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem.
2. Przed podpisaniem umowy od Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne, których oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający będzie żądać przedłożenia umowy regulującej ich współpracę.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają wraz z ofertą odrębne oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia mogą oni polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy w przypadkach konieczności zmiany terminu realizacji w związku z:
a) niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, uniemożliwiającymi wykonywanie robót budowlanych zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązujących przepisów. Warunki zmiany:
- wpis w dzienniku budowy inspektora nadzoru inwestorskiego o braku możliwości prowadzenia robót budowlanych z uwagi na złe warunki atmosferyczne,
- jednoczesny brak możliwości realizacji innych robót, niezależnych od warunków atmosferycznych.
b) działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
c) koniecznością usunięcia błędów, wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, jak również wykonywania koniecznych rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych. Warunkiem zmiany będzie wpis w dzienniku budowy inspektora nadzoru inwestorskiego o braku możliwości prowadzenia robót budowlanych z uwagi te okoliczności;
d) koniecznością uzyskania dodatkowych decyzji, zezwoleń lub uzgodnień niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy;
e) zmianą obowiązujących przepisów prawa;
f) wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę.
g) sytuacjami wymienionymi w ust. 2. i ust. 5., jeżeli będzie to konieczne do prawidłowego wykonania zamówienia.
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy w przypadkach konieczności zmiany zakresu i sposobu wykonania zamówienia w związku z:
a) wystąpieniem niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
b) koniecznością zaniechania części robót budowlanych ze względu na zaistnienie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że ich wykonanie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
c) koniecznością wykonania dodatkowego zakresu robót budowlanych ze względu na ważny interes publiczny,
d) pojawieniem się na rynku technologii, materiałów lub urządzeń nowszej generacji umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót,
e) koniecznością realizacji robót wynikających z wprowadzenia korekt lub zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, jak również wykonywania koniecznych rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych,
f) wystąpieniem warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych,
g) wystąpieniem warunków na terenie budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia w przypadku:
a) zmiany obowiązującej stawki podatku VAT;
b) w sytuacjach wymienionych w ust. 2.
4. Zamawiający przewiduje również możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy, dotyczących sposobu i zakresu wykonania zamówienia, terminu realizacji, wynagrodzenia, a także sposobu rozliczania lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w przypadkach, gdy zaistnieje okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna skutkująca niemożnością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SWZ, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
5. Zmiany umowy są możliwe w sytuacjach opisanych w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wykonawca uzyska ilość punktów stanowiącą sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert. Punkty będą obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-08

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.