Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
17618z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz...

Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz kosztorysu inwestorskiego dla dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Ogrodzieniec
Plac Wolności 25
42-440 Ogrodzieniec
powiat: zawierciański
tel. (32) 67-09-713
oferty@ogrodzieniec.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Ogrodzieniec
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (32) 67-09-713
Termin składania ofert: 2021-07-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT CENOWYCH
w konkursie prowadzonym na podstawie Regulaminu wewnętrznego UMiG Ogrodzieniec
o wartości szacunkowej nie przekraczającej 130 000 zł

Zamawiający - Gmina Ogrodzieniec, zgodnie z Regulaminem wewnętrznym udzielania zamówień nieobjętych ustawą Prawo zamówień publicznych, zaprasza do składania ofert cenowych na zadanie pn. ,,Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz kosztorysu inwestorskiego dla dróg dojazdowych do gruntów rolnych - 2 części".

I. Przedmiot zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych dla:
a) Część nr 1 - Ul. Dąbrowskiego w Podzamczu na docinku długości ok. 1000 mb, od DW 790 Ul. Wojska Polskiego przez działki nr 954/2 i 954 stanowiące drogę lokalną wzdłuż gruntów rolnych do działki 1682. Zakresu opracowania przedstawia załączony szkic;
b) Część nr 2 - Ul. Folwarcznej w Gulzowie na odcinku od Ul. Młodzieży w Gulzowie do połączenia z Ul. Akacjową w Mokrusie. Planowany odcinek drogi o długości ok. 800 mb przebiega przez działki nr 94, 313, 319 stanowiące drogę lokalną wzdłuż gruntów rolnych. Zakresu opracowania przedstawia załączony szkic.
2. Projekt budowy winien uwzględniać:
a) usunięcie na początkowych fragmentach dróg istniejącej podbudowy;
b) wykonanie koryta - głębokość 40 cm (nasyp niekontrolowany) nie mniej niż 30 cm;
c) wykonanie na całej długości dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego 31,5÷63 mm, stabilizowanego mechanicznie - grubość 35 cm;
d) wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego - klińca 2÷31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie - grubość 5 cm;
e) wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego - grubość 5 cm;
f) wykonanie koryta pod pobocza, utwardzenie poboczy z kruszywa łamanego o grubości warstwy 20 cm i szerokości 0,0-0,50 m;
g) szerokość projektowanych dróg winna być 4 m + obustronne pobocza po 0,50 m, chyba że warunki własnościowe w terenie ograniczają taką szerokość. Dopuszczalne zwężenie do 3 m.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje również:
a) wykonanie mapy do celów projektowych;
b) zaprojektowanie zjazdów do działek na całej długości ulic;
c) budowę nawierzchni jezdni na nawierzchnię z asfaltobetonu;
d) budowę połączenia z:
DW 790 Ul. Wojska Polskiego - dotyczy Części nr 1 (ul. Dąbrowskiego);
ulicami Młodzieży i Akacjową - dotyczy Części nr 2 (ul. Folwarcznej);
e) odwodnienie drogi;
f) rozwiązanie ewentualnych kolizji z sieciami podziemnymi i naziemnymi.
4. Wykonawca winien zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z:
a) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (tj. Dz. U, z 2013 r., poz. 1129);
b) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego;
c) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych
w programie funkcjonalno-użytkowym ( Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389);
d) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 784).
5. W zakresie dokumentacji projektowej należy wykonać (osobno dla każdej części):
1) Projekt budowlany - winien być przedłożony w wersji papierowej w 5 egzemplarzach oraz
w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej i obejmować:
a) Plan zagospodarowania terenu ujęty w projekcie w skali 1:500;
b) Przekroje poprzeczne dostosowane do istniejącego ukształtowania terenu;
c) Przekrój podłużny dostosowany do istniejącej niwelety;
d) Projekt winien być opracowany tak, aby umożliwiał otrzymanie pozwolenia na budowę lub potwierdzenia o niewniesieniu sprzeciwu właściwego organu do zgłoszenia robót budowlanych;
2) Projekt wykonawczy winien być przedłożony Zamawiającemu w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej. Poza wymogami przyjętymi przy opracowywaniu tego typu dokumentacji projektant winien zestawić w formie tabelarycznej:
a) Podstawowe dane techniczne projektowanego obiektu takie jak: długość, szerokość, powierzchnia poszczególnych elementów objętych przebudową z podaniem materiału nawierzchni;
b) Działki objęte przebudową z uwzględnieniem numeru geodezyjnego, karty mapy, obrębu oraz danych właściciela lub władającego gruntem;
3) Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), przez którą należy rozumieć opracowanie zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardów i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacja winna być przedłożona Zamawiającemu w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej;
4) Przedmiar robót, przez który należy rozumieć opracowanie zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegółowym opisem, z wyliczeniem i zestawieniem liczby jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych nakładów rzeczowych. Przedmiar winien być przedłożony Zamawiającemu w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej;
5) Kosztorys inwestorski w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej;
6) Projekt czasowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem przez Starostę Powiatu Zawierciańskiego w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej;
7) Projekt docelowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem przez Starostę Powiatu Zawierciańskiego w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej.
6. W przypadku wystąpienia kolizji z istniejącymi sieciami podziemnymi i nadziemnymi do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie projektu zabezpieczenia sieci lub usunięcia kolizji (przebudowa kolizji). Dotyczy to także sytuacji, w której właściciele poszczególnych mediów
w wydanych warunkach ustalają konieczność wykonania przebudowy odpowiedniej sieci, Szczegółowe rozwiązanie powinno być zgodne z warunkami technicznymi gestorów sieci, po akceptacji Zamawiającego. Uzyskanie warunków technicznych należy do obowiązków Wykonawcy projektu. Dokumentację należy wykonać w 5 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej. Dla potrzeb uzgodnień należy wykonać dodatkowe egzemplarze - ilość wg. wymagań uzgadniających.
7. Ponadto do obowiązków wykonawcy należy m.in.:
a) wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością dla tego typu prowadzonej działalności, zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej, a także ustaleniami określonymi
w wymaganych decyzjach administracyjnych;
b) opracowanie wstępnego projektu (koncepcji) celem zajęcia stanowiska przez Zamawiającego dla proponowanych rozwiązań w terminie do 21 dni od podpisania umowy. Zajęcie stanowiska przez Zamawiającego nastąpi w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty złożenia;
c) sprawdzenie warunków w terenie w obecności Zamawiającego z wykonaniem wykopów / odwiertów kontrolnych włącznie;
d) uzyskanie wszelkich uzgodnień, zaświadczeń pozwalających na uzyskanie przez Zamawiającego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę. Wszelkie oryginały uzgodnień należy umieścić w pierwszym egzemplarzu dokumentacji projektowej w projekcie budowlanym;
e) konsultowanie z Zamawiającym istotnych rozwiązań konstrukcyjnych, funkcjonalnych
i materiałowych mających wpływ na koszty robót budowlanych, które będą wykonywane na podstawie opracowanego przedmiotu umowy a także przedłożenie ewentualnych propozycji rozwiązań nie ujętych a istotnych z punktu widzenia wykonawcy dla prawidłowego wykonania zamówienia;
f) przestrzeganie poufności co do informacji pozyskanych w związku z realizacją umowy,
w szczególności do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2019 poz.1781). Wykonawca nie może wykorzystywać pozyskanych danych w żaden inny sposób lub
w innym celu niż dla wykonania umowy w szczególności zakazuje się wykorzystywania danych w celach reklamowych lub marketingowych;
g) ustosunkowanie się do przekazywanych uwag Zamawiającego, usuwania wad
i wprowadzania poprawek i uzupełnień w uzgodnieniu z Zamawiającym, czynności te nie podlegają odrębnej zapłacie;
h) poniesienie odpowiedzialności za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak za własne działanie lub zaniechanie;
i) weryfikowanie wszelkiej dokumentacji w terenie oraz zgodnie z otrzymanymi w toku uzgodnieniami i opiniami celem zapewnienia Zamawiającemu otrzymania potwierdzenia o niewniesieniu sprzeciwu właściwego organu do zgłoszenia robót budowlanych;
j) przygotowanie wyjaśnień i odpowiedzi, podczas prowadzenia postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, do opracowanej dokumentacji
i przekazywanie ich Zamawiającemu w wyznaczonym przez niego terminie.
8. Pozostałe wymagania:
1) Wymogi dla wersji elektronicznej:
Układ i zawartość (nazwy poszczególnych katalogów i plików, podpisy i pieczątki osób sporządzających dokumentację - projektant, sprawdzający, wykonujący, weryfikator itp.) dokumentacji w wersji elektronicznej powinny być identyczne z wersją tradycyjna (papierową). Dokumentacja w formie elektronicznej powinna być odpowiednikiem wersji tradycyjnej. Elektroniczna postać dokumentacji powinna być zapisana w sposób uniemożliwiający jej modyfikacje (tylko do odczytu) oraz jedna wersja modyfikowalna. Wersja elektroniczna powinna być również przekazana w formacie gotowym do wydruku lub wyplotu wraz z dołączonymi plikami z grubościami linii, stylami, czcionką itp., egzemplarze uzyskane z wydruku lub wyplotu maja być identyczne z papierowymi oryginałami. Wykonawca sporządzi pliki w formacie pdf zgodnie z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.0 (WCAG 2.0) na poziomie aa.
2) Opracowując dokumentację Wykonawca winien wykorzystać jeden z następujących sposobów z uwzględnieniem odrębnych przepisów technicznych:
a) Przez określenie wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, w tym wymagań środowiskowych, pod warunkiem że podane parametry są dostatecznie precyzyjne, aby umożliwić wykonawcą ustalenie przedmiotu zamówienia a Zamawiającemu udzielenie zamówienia;
b) Przez odniesienie się w kolejności preferencji do:
Polskich Norm przenoszących normy europejskie;
norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie;
europejskich ocen technicznych rozumianych jako udokumentowane oceny działania wyrobu budowlanego względem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu art,2 pkt.12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88z 04.04.2011 str.5 z późn. zm.);
wspólnych specyfikacji technicznych rozumianych jako specyfikacje techniczne
w dziedzinie produktów teleinformatycznych określone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniającego dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylającego decyzję Rady 87/95/EWG i decyzje Parlamentu Europejskiego i Rady 1673/2006/WE ( Dz. Urz. UE L 316z 14.112012 str. 12);
norm międzynarodowych;
specyfikacji technicznych których przestrzeganie nie jest obowiązkowe, przyjętych przez instytucje normalizacyjną, wyspecjalizowaną w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i stałego stosowania w dziedzinach obronności
i bezpieczeństwa;
innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje normalizacyjne;
c) przez odniesienie do norm europejskich, ocen technicznych, specyfikacji technicznych
i systemów referencji technicznych o których mowa w powyżej oraz przez odniesienie do wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności o których mowa w lit. a)
w zakresie wybranych cech;
d) przez odniesienie do kategorii wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
o których mowa lit. a) i przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych o których mowa w lit. b) stanowiących środek domniemania zgodności z tego rodzaju wymaganiami dotyczącymi wydajności lub funkcjonalności.
3) W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie, normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru gospodarczego przenoszących normy europejskie oraz norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i system referencji technicznych, przy opisie przedmiotu zamówienia uwzględnia się w kolejności:
a) Polskie Normy;
b) polskie aprobaty techniczne;
c) polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych oraz wykorzystania dostaw;
d) krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego oraz krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z późn. zm.);
4) Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, wykonawca jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne". Wykonawca określi zakres równoważności;
5) Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) wykonawca jest obowiązany wskazać akty prawa Unii Europejskiej z których wynikają wymagania, a w przypadku gdy dla przedmiotu umowy nie ma takich przepisów winien złożyć oświadczenie informujące o ich braku.
9. Zamawiający wymaga aby wykonawca wykonał dokumentację projektową zgodnie ze standardami i obowiązującymi przepisami prawa w zakresie dostępności dla wszystkich użytkowników.
10. W ramach prac projektowych należy przewidzieć w kosztorysie, przedmiarze robót inwentaryzację geodezyjną zadania;
11. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonaną dokumentację projektową obejmującą okres odpowiedzialności wykonawcy robót z tytułu rękojmi za wady obiektu lub robót wykonywanych na podstawie tej dokumentacji, licząc 5 lat od odbioru dokumentacji projektowej albo udziela gwarancji na okres od daty rozpoczęcia inwestycji do daty w miesiąc po zakończeniu okresu gwarancji udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych,
w przypadku przystąpienia Zamawiającego do realizacji inwestycji w zależności od tego który okres będzie dłuższy.
12. Wycena przedmiotu zamówienia winna być sporządzana z wyszczególnieniem cen dokumentacji na poszczególne części (drogi).
13. W przypadku konieczności uaktualnienia kosztorysów inwestorskich Wykonawca w terminie 7 dni, dostosuje je do aktualnej bazy cenowej na każde polecenie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie w razie potrzeby dwa razy uaktualnić kosztorysy nieodpłatnie, każda kolejna aktualizacja będzie przedmiotem odrębnego zlecenia.

CPV: 71320000-7, 71248000-8

Dokument nr: ZP.271.1.162.2021

Składanie ofert:
IV. Miejsce i termin składania ofert.

1. Oferty na formularzu ofertowym dołączonym do Zaproszenia należy składać do dnia
29.07.2021 r. do godz. 11:00 w formie:
a) elektronicznej (w formie skanów) na e-mail: oferty@ogrodzieniec.pl
LUB
b) papierowej na adres: Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec, Plac Wolności 25,
42-440 Ogrodzieniec, pokój nr 16 (Sekretariat) - decyduje data wpływu do Urzędu. Ofertę należy umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisać nazwą i adresem Wykonawcy oraz nazwą i adresem Zamawiającego, a także napisem ,,Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz kosztorysu inwestorskiego dla dróg dojazdowych do gruntów rolnych - 2 części".

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin wykonania zamówienia: do 75 dni od daty podpisania umowy.
4. Miejsce dostarczenia dokumentacji: Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec, w godz.: 08:00-14:00, po wcześniejszym ustaleniu dokładnej daty i godz. z Kierownikiem Referatu Inwestycji
i Gospodarki Komunalnej, tel. (32) 67 09 728.

Wymagania:
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
Cena ofertowa - 100%
2. Cenę oferty należy podać łącznie z należnym podatkiem VAT - cena brutto, wraz ze wskazaniem stawki (procentowej) podatku VAT i jej wartości.
III. Warunki udziału w konkursie.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek zdolności technicznej lub zawodowej oraz posiadają doświadczenie w wykonywaniu usług objętych przedmiotem zamówienia:
a) Wykonawca musi dysponować (dysponuje lub będzie dysponował) osobą niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia, legitymującą się kwalifikacjami zawodowymi
i doświadczeniem niezbędnym do wykonania zamówienia - 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej;
b) Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej dla budowy / przebudowy / remontu drogi o długości min. 300 mb każda.
2. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu tych osób.
2. Zawartość oferty:
a) formularz ofertowy zgodny z treścią załącznika nr 1 do Zaproszenia,
b) pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego - o ile dotyczy. Pełnomocnictwo należy dołączyć
w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.
W przypadku przesyłania dokumentów e-mailem, Zamawiający dopuszcza skan pełnomocnictwa.
3. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie przewiduje jawnego otwarcia ofert z udziałem Wykonawców.
7. Po przeprowadzeniu porównania ofert, informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej / unieważnieniu konkursu zostanie przesłana do Wykonawców biorących udział w konkursie.
8. Zamawiający poprawi w ofercie omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

V. Inne postanowienia.

1. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który zaoferuje najniższą cenę.
2. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.
3. Warunki płatności:
a) płatność zostanie zrealizowana przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT znajdujący się w bazie podatników VAT na tzw. ,,białej liście", w terminie do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT,
b) podstawą wystawienia faktury będzie protokół zdawczo-odbiorczy (przygotowany przez Wykonawcę) podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego,
c) Adresatem i Odbiorcą faktur jest Gmina Ogrodzieniec, Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec,
d) datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego,
e) Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatność za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności w oparciu o art. 108 a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
f) Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany na fakturze jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe, prowadzony jest rachunek VAT,
g) W przypadku wskazania na fakturze rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie podatników VAT, Zamawiający uprawniony będzie do dokonania płatności na inny rachunek bankowy ujawniony w wykazie podatników VAT lub zapłaty na rachunek bankowy podany na fakturze z jednoczesnym powiadomieniem właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

VI. Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na każdym jego etapie bez podawania przyczyn.

Uwagi:
VII. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

1. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec;
2) w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec, pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@ogrodzieniec.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej;
5) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
6) Posiada Pan/Pani:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy.
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
7) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO

Kontakt:
Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres: zamowieniapubliczne@ogrodzieniec.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.