Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
76z dziś
4552z ostatnich 7 dni
18533z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie modernizacji podstacji trakcyjno - energetycznej

Przedmiot:

Wykonanie modernizacji podstacji trakcyjno - energetycznej

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie
ul. Żelazna 61
00-848 Warszawa
powiat: Warszawa
+48 22 576 87 90
oneplace@marketplanet.pl
https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/34874/details
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: 66 666,00 PLN
Nr telefonu: +48 22 576 87 90
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie modernizacji podstacji trakcyjno - energetycznej w zakresie urządzeń prądu stałego (RPS, SKP, RST, SOU, SZW) na stacji A1 Kabaty I linii metra w Warszawie.
2. Przedmiot Zamówienia należy wykonać zgodnie z Projektem oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, stanowiącymi załącznik nr 1 do SWZ.
3. Przedmiar, stanowiący załącznik nr 1A do SWZ oraz zawarty w tomie 7 - szafa SZW, ma jedynie charakter orientacyjny, ułatwiający Wykonawcy dokonanie wyceny Przedmiotu Zamówienia. W razie wątpliwości poczytuje się, że Wykonawca podjął się wykonania wszystkich robót objętych Projektem.
4. Wykonawca opracuje w ramach Przedmiotu Zamówienia między innymi rysunki warsztatowe niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Zamówienia. Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych przeprowadzi inwentaryzację stanu istniejącego mającą na celu między innymi dostosowanie pola prefabrykatów do możliwości wykorzystania i wprowadzenia istniejących kabli sterowniczych, trakcyjnych i złącz, dostosowanie wymiarów
pól prefabrykatów do istniejących przepustów i układu podstacji, aktualizację dokumentacji projektowej ( w tym również połączeń kablowych i listew zaciskowych )
5. Aktualnie istniejące uszyniacze SOU nie są sterowane, stąd nowe będą wymagać ułożenia dodatkowych kabli tj. N2XH 5x2,5 (CPR- B2 s1 d0 a1) do każdego uszyniacza.
a. - uszyniacz torów odstawczych długość około 450m,
b. - głowica południowa 2 szt uszyniaczy toru 1 i 2 o łącznej długości około 900m,
c. - głowica północna 2 szt. uszyniaczy toru 1 i 2 o łącznej długości około 300m
6. Należy uwzględnić zdalne sterowanie 5 szt. uszyniaczy z Tablicy Dyspozytorskiej i z CD, z tym, że zakres CD obejmuje jedynie wykonanie niezbędnej instalacji w tablicy przekaźnikowej.
7. Podane długości kabli są jedynie długościami orientacyjnymi. W razie wątpliwości poczytuje się, że Wykonawca podjął się wykonania wszystkich robót objętych Przedmiotem Zamówienia.
8. Wykonawca wykona dokumentację powykonawczą w 3 egz. w wersji papierowej oraz w 1 egz. w wersji elektronicznej.
9. Realizacja robót objętych Przedmiotem Zamówienia możliwa będzie tylko z uwzględnieniem ograniczenia, że roboty będą wykonywane na obiekcie, będącym w ruchu. Większość robót będzie możliwa tylko w czasie nocnej przerwy metra, tj. w godz.ch 1.00 do 3.00, przy całkowitym wyłączeniu urządzeń. Istnieje możliwość całodobowego wyłączenia jednej sekcji RPS pod warunkiem wykonania niezbędnych tymczasowych połączeń zapewniających zasilanie np. tymczasowe połączenie przerwy sekcyjnej w torach 1 i 2 na stacji A1 lub inne rozwiązanie, umożliwiające wyłączenie jednej sekcji. Jedynym odstępstwem jest montaż szafy SKP, który zostanie dokonany w sobotę (od godz. 4.00) do niedzieli (godz. 24.00), podczas jednorazowego, uzgodnionego z Zamawiającym wyłączenia stacji A1 z ruchu.
10. W ramach Przedmiotu Zamówienia należy uwzględnić wszelkie koszty w związku z wykonywaniem robót w obiekcie czynnym, między innymi takich jak zabezpieczenia prowizoryczne, połączenia tymczasowe, transport materiałów i urządzeń, praca wyłącznie w czasie nocnej przerwy metra.
11. Prace będą prowadzone w oparciu o szczegółowy harmonogram robót, uzgodniony z Metrem Warszawskim Sp. z o.o. a następnie z Zarządem Transportu Miejskiego. Harmonogram musi zawierać między innymi podział zadania na etapy, terminy wyłączeń oraz czasookresy robót niezbędnych do wykonania przy wyłączonych urządzeniach, zagadnienia transportowe z planem realizacyjnym, podając sposób transportu prefabrykatów. Wzór elementów harmonogramu zawiera załącznik nr 8 do SWZ. Elementy harmonogramu mogą zostać uszczegółowione przez Wykonawcę po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.
12. Wszystkie prace muszą być zgłaszane z tygodniowym wyprzedzeniem (na naradzie koordynacyjnej w Metrze Warszawskim w czwartek w tygodniu poprzedzającym prace zgłaszane na następny tydzień).
13. Wykonawca opracuje zbiorczą tablicę robót zawierającą technologię robót w związku z realizacją w obiekcie czynnym, analizę i wykaz wszystkich czynności montażowych i budowlanych koordynując je z możliwościami wyłączeń.
14. Wykonawca opracuje plan bezpieczeństwa przy wykonywaniu robót uwzględniając między innymi prowadzenie robót w pobliżu napięcia, warunki bhp.
15. Wymagane jest aby przed rozpoczęciem prac wszyscy pracownicy Wykonawcy przeszli szkolenie w Metrze Warszawskim Sp. z o.o. w zakresie BHP, ppoż, ochrony środowiska itp..
16. Wszelkie czynności dopuszczeniowe do prac wymagają zgody/dopuszczenia wyznaczonego odpowiedzialnego pracownika działu PLE Metra Warszawskiego.
17. Wykonawca przeprowadzi rozruch urządzeń oraz telemechaniki i systemów zdalnego sterowania (w tym ruch próbny 72 godzinny po zakończeniu każdego etapu robót oraz po zakończeniu wszystkich etapów).
18. Zdemontowane materiały i urządzenia podlegają utylizacji przez Wykonawcę na jego koszt (kwoty uzyskane ze sprzedaży złomu należy przekazać Zamawiającemu). Zamawiający
zastrzega dokonanie przeglądu zdemontowanych urządzeń (elementy wyposażenia rozdzielnic) w celu częściowego ich przejęcia i wykorzystania.
19. W cenie oferty należy ująć m. in:
a. wykonanie zabezpieczeń p-poż przejść przez przegrody,
b. wykonanie nowych konstrukcji wsporczych szaf i urządzeń,
c. opracowanie, sporządzenie rysunków oraz wykonanie elementów systemu ochrony przeciwporażeniowej ( w tym m.in.: nastawy wyzwalaczy wyłączników szybkich, wyłączników przeciwporażeniowych, uszynień, itp. ).
d. Opracowania oraz rysunki muszą być sporządzone przez osobę posiadającą właściwe uprawnienia do projektowania.
20. Wszystkie zastosowane urządzenia muszą mieć stosowne atesty i dopuszczenia.
21. Ze względu na specyfikę Przedmiotu Zamówienia, Wykonawca przed złożeniem oferty dokona wizji lokalnej w obiekcie podstacji trakcyjno-energetycznej na stacji A1 Kabaty. Wzór protokołu odbycia wizji lokalnej stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
22. Wszystkie czynności przy realizacji Przedmiotu Zamówienia muszą być wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, z wyłączeniem prac, których wykonanie wymaga posiadania stosownych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie np. kierownika budowy.
23. Ze względu na zakres Przedmiotu Zamówienia Wykonawca musi zapewnić objęcie obowiązków kierownika budowy przez osobę z uprawnieniami budowlanymi w specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, odpowiednimi do realizowanego Zamówienia.
24. Przynamniej 1/2 zespołu pracowników Wykonawcy musi posiadać uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci o napięciu do 1 kV w zakresie eksploatacji, potwierdzone odpowiednim świadectwem kwalifikacyjnym,
25. Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania przepisów bhp, ppoż., ochrony środowiska i ustawy o odpadach.
Rozdział VII. Podwykonawcy
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W takim przypadku mają zastosowanie regulacje zawarte w art. 462 oraz art. 464 ustawy Pzp.
2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i jeżeli jest to możliwe - podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku zastosowanie ma art. 58 ustawy Pzp.
4. Wykonawca nie może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów trzecich w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w SWZ.

CPV: 45317300-5, 45310000-3

Dokument nr: PN 40/2021

Otwarcie ofert: 2. Publiczna sesja otwarcia ofert będzie transmitowana za żywo poprzez YouTube na kanale ZTM WARSZAWA - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE w dniu 09.08.2021 r. o godz. 12:00 pod linkiem: https://www.youtube.com/channel/UC3C74EMiriCJVIMoMTK03dw

Specyfikacja:
17. Informacje dotyczące odpowiedniego przygotowania stanowiska znajdą Państwa na stronie:https://oneplace.marketplanet.pl/przygotuj-stanowisko-pc-wykonujac-ponizsze-kroki

Składanie ofert:
1. Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl w zakładce ,,OFERTY" do dnia 09.08.2021r. do godz. 11:30

Miejsce i termin realizacji:
Rozdział V. Termin realizacji zamówienia
Termin wykonania zamówienia wynosi: 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, że rozpoczęcia prac budowlanych nastąpi nie wcześniej niż 02 stycznia 2022 r.

Wymagania:
Rozdział II. Tryb i podstawa prawna udzielenia zamówienia
1. Do przedmiotowego zamówienia, jako zamówienia sektorowego w rozumieniu przepisów art. 2
ust 1 pkt 2) w związku z art. 5 ust 4 pkt 4) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), dalej w skrócie: ,,ustawa Pzp", nie stosuje się
przepisów wyżej wymienionej ustawy. Przepisy ustawy Pzp mają odpowiednie zastosowanie
jedynie w przypadkach wymienionych w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej w
skrócie: ,,SWZ").
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia zostaje przeprowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego w oparciu o zapisy niniejszej SWZ oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -
Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740).
3. W zakresie nieuregulowanym SWZ, zastosowanie mają rozporządzenie ministra rozwoju, pracy i
technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz
innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z
2020 r., poz. 2415).
Rozdział III. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na elektronicznej Platformie E-Zamawiający
(dalej w skrócie: ,,Platforma") pod adresem: https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne, związane z wykorzystaniem Platformy, zostały
przedstawione w Rozdziale XIII oraz na stronie Platformy E-Zamawiający w zakładce Regulacje i
procedury procesu zakupowego (Instrukcja dla Wykonawców).
3. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem
Platformy. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się
datę ich zamieszczenia na Platformie.
4. W sytuacjach awaryjnych, np. w przypadku awarii Platformy, Zamawiający dopuszcza
komunikację z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej na adres
zamowienia@ztm.waw.pl
5. Forma komunikacji za pomocą poczty elektronicznej nie dotyczy złożenia oferty, która powinna
zostać złożone według zasad, o których mowa w rozdziale XIII SWZ.
6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ w formie
przewidzianej w pkt 3-5 nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy w zakładce "ZADAJ
PYTANIE". W celu zadania pytania Zamawiającemu, Wykonawca klika lewym przyciskiem myszy
klawisz ,,ZADAJ PYTANIE". Powoduje to otwarcie okna, w którym należy uzupełnić wszystkie dane
Wykonawcy, temat i treść/przedmiot pytania. Po wypełnieniu wskazanych pól wraz z
wymaganym kodem weryfikującym z obrazka, Wykonawca klika klawisz POTWIERDŹ. Wykonawca
uzyskuje potwierdzenie wysłania pytania poprzez komunikat systemowy "pytanie wysłane".
7. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień niezwłocznie, w terminach o których mowa w pkt 6,
przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich
zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i
złożenia oferty.
8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt 6, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
9. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 6.
10. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (bez ujawniania źródła zapytania) Zamawiający udostępni na stronie internetowej postępowania na Platformie.
11. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni na Platformie.
Rozdział IV. Oferty częściowe, wariantowe i zamówienia uzupełniające
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 oraz art. 91 ustawy Pzp.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 92 ustawy Pzp.
3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 388 pkt. 2 lit. c) ustawy Pzp.:
3.2. Zamówienie uzupełniające realizowane będzie zgodnie z warunkami zamówienia podstawowego. Przewidywane zamówienie uzupełniające zostanie udzielone na warunkach nie mniej korzystnych niż wynikających z oferty wybranej jako najkorzystniejsza. nie przekroczy 110% wartości zamówienia podstawowego.
3.3. Zamówienie uzupełniającego polegać będzie na wykonaniu modernizacji podstacji energetycznej na stacji A7 Wilanowska I linii metra w Warszawie w zakresie urządzeń prądu stałego (RPS, SKP, RST, SOU, SZW)
4. Zamawiający nie przewiduje wybory najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji.
Rozdział VIII. Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, z wyłączeniem przypadku określonego w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy Pzp, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy Pzp oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1,4,8,9,10 ustawy Pzp z zastrzeżeniem art. 109 ust 3;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni te warunki jeżeli:
a. wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert przynajmniej 2 (dwie) roboty odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj.: roboty w zakresie dostawy, wykonania , montażu i rozruchu rozdzielnic podstacji trakcyjnych
za kwotę nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł brutto (dwa miliony złotych) każda w obiekcie będącym w ruchu pracy ciągłej, takim jak np.: kolej, metro, tramwaj, oraz załączy dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie.
b. w wykonanych robotach, o których w pkt 1), zastosowany komplet urządzeń pracował bezawaryjnie przez okres minimum 2 lat od momentu uruchomienia w w/w obiektach w Polsce, oraz załączy dokumenty potwierdzające tę okoliczność (np. oświadczenie podmiotu na rzecz którego Wykonawca dokonał montażu urządzeń odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia)
c. dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą następujące kwalifikacje i doświadczenie:
? przynamniej 1 osoba z uprawnieniami do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci o napięciu do 1 kV w zakresie montażu i kontrolno - pomiarowym, potwierdzone odpowiednim świadectwem kwalifikacyjnym;
? przynamniej 1 osoba z uprawnieniami do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci o napięciu do 1 kV w zakresie dozoru, potwierdzone odpowiednim świadectwem kwalifikacyjnym;
? przynamniej 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, uprawniającymi do kierowania robotami budowlanymi. (odpowiadających swoim zakresem przedmiotowi zamówienia);
? przynajmniej 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, uprawniającymi do projektowania. (odpowiadających swoim zakresem przedmiotowi zamówienia).
2. Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym osoba ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii (Dz.U. 2016 poz. 65).
3. Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane w wykazie osób uczestniczyły w realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana/zastępstwo tych osób w toku realizacji zamówienia jest możliwe tylko w przypadku uzasadnionej konieczności. W przypadku wystąpienia konieczności zmiany, w trakcie trwania umowy, osoby wymienionej powyżej Wykonawca zapewni na jej miejsce osobę posiadającą kwalifikacje i doświadczenie nie mniejsze niż odpowiednio opisane wyżej.
4. Osoby wymienione powyżej muszą posługiwać się językiem polskim w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się w mowie i piśmie. W przypadku, gdy proponowana osoba nie posługuje się językiem polskim, Wykonawca na własny koszt zatrudni tłumacza języka polskiego, przez okres realizacji zamówienia.
5. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
6. Złożenie przez wykonawców w ofercie dokumentów/ środków dowodowych wymienionych w rozdziale X SWZ będzie stanowiło podstawę do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zastosowanie mają regulacje art. 58, art. 125 ust. 1 pkt 1-4 oraz art. 445 ustawy Pzp.
8. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w ust 1. pkt 1), jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;
3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
b) zreorganizował personel,
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
9. Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 7 są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy.
10. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 7, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.
Rozdział IX. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy Pzp
Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy:
1. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności,
2. w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury,
3. który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w po-stępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych;
4. który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
5. który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Rozdział X. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do jego wykluczenia
1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu,
2) dowody, o których mowa w rozdz. VIII ust. 7 SWZ.
2. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów:
1) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zgodnego w treści z załącznikiem nr 2 do SWZ),
2) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty (załącznik nr 3 do SWZ);
3) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 4 do SWZ);
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (zgodnego w treści z załącznikiem nr 2 do SWZ);
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
3) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. W przypadku wskazania przez wykonawcę w oświadczeniu dostępności tych dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz
danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych Wskazane przez wykonawcę dokumenty.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale X. 3. 2)-4) SWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
5. Dokumenty, o których mowa powyżej w ust. 4 lit. a) i b) SWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Postanowienia ust. 4 stosuje się.
6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo sporządzone w postaci elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy). Dopuszcza się załączenie do oferty kopii pełnomocnictwa poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym notariusza.
7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w rozdz. X. 1 ust. 1 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
8. W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innej walucie niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy przyjmie średni kurs danej waluty opublikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
Rozdział XI. Wymagania dotyczące wadium
1. W postępowaniu wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 66 666,00 PLN (słownie: Sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 00/100). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 2 ustawy Pzp. Wadium może być wniesione w:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych.
2. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu należy je wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego w Citibank nr 80 1030 1508 0000 0005 5005 5074.
3. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. XI. 2 niniejszej SWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
4. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:
1) pieniężnej - dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty;
2) niepieniężnej - oryginał wadium należy złożyć wraz z ofertą w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w rozdziale XI. 8 SWZ.
6. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3; zostanie odrzucona.
7. Zamawiający przyjmuje okoliczności i zasady zwrotu wadium, określone w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie innej niż pieniężnej, o której mowa w ust. 1 występuje odpowiednio do gwaranta z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w rozdziale XVII ust. 3 lub 4 z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył wymaganych dokumentów/podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
2) wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących
po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.
9. Zamawiający przyjmuje okoliczności i zasady zaliczenia wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy, określone w art. 450 ust. 4-5 ustawy Pzp.
Rozdział XII. Termin związania ofertą
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 90 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 1, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 1, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
4. W przypadku gdy zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 1, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
Rozdział XIII. Sposób przygotowania oferty
1. Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest do uczestniczenia w wizji lokalnej, która odbędzie się w dniu 03 sierpnia 2021 r. - spotkanie o godzinie 13:00 na stacji metra KABATY, na peronie po stronie północnej.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w zakresie niniejszego postępowania za pośrednictwem Platformy. Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
3. Na platformie Marketplanet Wykonawca wskazuje cenę netto, stawkę podatku VAT oraz cenę brutto.
4. Oferta składana jest za pośrednictwem platformy wraz z:
a) wszystkimi dokumentami i oświadczeniami wymienionymi w rozdziale X SWZ,
b) oświadczeniem, o którym mowa w rozdz. X. 1 SWZ złożone przez każdego z Wykonawców z osobna, w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
c) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: pełnomocnictwem ustanawiającym pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia,
d) pełnomocnictwem do złożenia oferty w przypadku, gdy uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo sporządzone w postaci elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym wykonawcy). Dopuszcza się załączenie do oferty kopię pełnomocnictwa poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym notariusza. W przypadku niedołączenia pełnomocnictwa do oferty lub dołączenia pełnomocnictwa wadliwego, Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia pełnomocnictwa,
e) dowodem wniesienia wadium (zgodnie z postanowieniami SWZ zawartymi w rozdziale XI.
5. Ofertę należy złożyć zgodnie z niniejszą SWZ.
6. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione.
7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcja, spółki cywilne) - winni oni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub umowę spółki cywilnej potwierdzoną za zgodność z oryginałem kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym).
8. Ofertę podpisaną przez osoby umocowane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym, Wykonawca składa za pośrednictwem Platformy.
9. Zamawiający zgodnie z § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) - zwane dalej ,,Rozporządzeniem" określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jako:
1) dokumenty w formacie ,,pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
2) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż ,,pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.
10. Oferta winna być sporządzona w języku polskim i złożona pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Złożenie oferty w innej formie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej będzie stanowiło podstawę do jej odrzucenia.
11. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
12. Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem postępowania w następujący sposób:
1) wypełnienie Formularza Oferty (informacje zawarte w SWZ),
2) dodanie w zakładce ,,OFERTY" dokumentów (załączników) określonych w niniejszej SWZ - podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby umocowane. Czynności określone w pkt 2 niniejszego rozdziału realizowane są poprzez wybranie polecenia ,,dodaj dokument" i wybranie docelowego pliku, który ma zostać wczytany.
3) Wykonawca winien opisać załącznik nazwą umożliwiającą jego identyfikację.
4) Wykonawca załączając dokument oznacza czy jest on: ,,Tajny" - dokument stanowi ,,tajemnice przedsiębiorstwa" lub opcję ,,Jawny" - niestanowiący tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1913).
5) Złożenie oferty wraz z załącznikami następuje poprzez polecenie ,,Złóż ofertę".
6) Potwierdzeniem prawidłowo złożonej Oferty jest komunikat systemowy ,,Oferta złożona poprawie" oraz wygenerowany raport ofert z zakładki ,,Oferty".
7) O terminie złożenia Oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.
8) Po zapisaniu, plik jest w Systemie zaszyfrowany. Jeśli Wykonawca zamieścił niewłaściwy plik, może go usunąć zaznaczając plik i klikając polecenie ,,usuń".
9) Wykonawca składa ofertę w formie zaszyfrowanej, dlatego oferty nie są widoczne do momentu odszyfrowania ich przez Zamawiającego. Ich treść jest dostępna w raporcie oferty generowanym z zakładki ,,oferty".
13. Wykonawca może samodzielnie wycofać złożoną przez siebie ofertę. W tym celu w zakładce ,,OFERTY" należy zaznaczyć ofertę, a następnie wybrać polecenie ,,wycofaj ofertę".
14. Po upływie terminu składania ofert, złożenie Oferty (załączników) nie będzie możliwe.
15. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 3 ww. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) - określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
1) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
4) Włączona obsługa JavaScript;
5) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
16. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające prawidłowe złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
1) Rekomendowaną przeglądarką do złożenia oferty jest MS Internet Explorer lub Firefox w wersji wpieranej przez producenta.
2) Uruchomienie oprogramowania do składania podpisu wymaga również zainstalowania Java w wersji 1.8.0_65 lub nowszej, koniecznie w wersji 32-bitowej, pozwalające na przyjmowanie przez użytkownika sesyjnych plików cookie oraz obsługującej szyfrowanie. Konieczne jest również dodanie adresu witryny platformy eZamawiający (ezamawiający.pl) do wyjątków (exception site list) w Javie. Uwaga: wymaga to uprawnień administracyjnych na komputerze.
3) Zainstaluj dedykowany komponent Szafir SDK oraz aplikację Szafir Host, który odpowiada za obsługę funkcjonalności podpisu elektronicznego w platformie eZamawiający. Po zainstalowaniu rozszerzenia Szafir SDK oraz aplikacji Szafir Host należy przeładować bieżącą stronę.
18. Zamawiający zgodnie z § 11 ust. 3 ww. Rozporządzenia, określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc,
xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
19. Zamawiający zgodnie z § 11 ust. 3 ww. Rozporządzenia określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
1) Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany - format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
2) Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
20. Wykonawca może zastrzec, że załączone do oferty dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie mogą być udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Zastrzeżone dokumenty powinny być opatrzone napisem następującej treści: ,,Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa". Do oferty należy także dołączyć uzasadnienie, w którym Wykonawca wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 1993, Nr 47 poz. 211 z późn. zm.). Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
21. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie rozdziału XVII ust. 3 oraz ust. 4 SWZ, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Informacja z otwarcia ofert opublikowana zostanie na Platformie w zakładce ,,Dokumenty zamówienia" w folderze ,,Informacja z otwarcia ofert" i zawierać będzie dane określone w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.
Rozdział XV. Kryteria oceny ofert
1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierować następującymi kryterium i jego wagą:
Lp.
Kryterium
Waga
1.
Cena oferty brutto (C)
100 %
2. W trakcie oceny ofert, kolejnym ocenianym ofertom, przyznane zostaną punkty.
KRYTERIUM NR 1 - Cena oferty brutto - waga 100 %
Oferta w wyżej wymienionym kryterium może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Obliczenia będą dokonywane według następującego wzoru:
najniższa cena oferowana brutto
(spośród ofert nieodrzuconych)
Liczba uzyskanych = ------------------------------------------------------ x 100 = C
punktów w/w kryterium cena brutto oferty badanej
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów ze wszystkich kryteriów według w/w wzoru.
4. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej przy wykorzystaniu aukcji elektronicznej.
Rozdział XVI. Opis sposobu obliczania ceny
1. Cenę oferty należy określić w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ilekroć mowa o cenie należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2019r. poz. 178) - dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Cena w przypadku Wykonawców nie mających siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest ceną netto.
2. Wykonawca podaje w Ofercie (wypełnioną tylko na Platformie) cenę netto i brutto za wykonanie zamówienia.
3. Za pośrednictwem Platformy w zakładce Oferty, Wykonawca uzupełnia ceny. W celu poprawnego uzupełnienia danych, należy manualnie wpisać cenę netto, po wybraniu stawki VAT w menu rozwijanym, zostanie automatycznie obliczona cenna brutto. W przypadku różnych stawek VAT, zwolnienia z VAT, należy wpisać cenę netto, w menu rozwijanym wybrać ,,Różne stawki VAT", bądź ,,Zwolniony", a następnie manualnie wpisać cenę brutto.
4. Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegać żadnym negocjacjom.
5. Cena podana przez Wykonawcę musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia i obowiązywać będzie przez cały okres związania ofertą.
6. Wykonawca sporządzając ofertę powinien określić ceny w sposób rzetelny, tj. w taki, żeby wybór jego oferty gwarantował Zamawiającemu realizację zamówienia.
7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
Rozdział XVII. Kwalifikacja wykonawców, ocena i badanie ofert
1. Za najkorzystniejszą, zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w kryteriach opisanych w rozdziale XV SWZ i nie zostanie odrzucona.
2. Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku, gdy dokumenty i oświadczenia złożone na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia oraz wymagane pełnomocnictwa będą zawierać braki lub błędy lub ich treść będzie budziła wątpliwości, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona według kryterium wskazanego w niniejszej SWZ, do uzupełnienia lub wyjaśnienia dokumentów lub oświadczeń w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia,
uzupełnienia lub wyjaśnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Zamawiający wezwie do uzupełnienia dokumentu lub oświadczenia także w przypadku niedołączenia go do oferty. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert lub unieważni postepowanie. W takim przypadku następny w kolejności Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, będzie podlegał wskazanym wyżej uzupełnieniom lub wyjaśnieniom.
4. W uzasadnionych przypadkach, gdy jest to niezbędne do oceny ofert, Zamawiający może wezwać do wyjaśnienia lub uzupełnienia dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w ust. 3, także wykonawcę, którego oferta nie jest ofertą najwyżej ocenioną.
5. W przypadku, gdy nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiać będzie taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
6. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną.
7. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty w przypadku, o którym mowa w pkt 6, zamawiający wezwie wykonawców, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
8. Jeżeli w postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
9. Zamawiający poprawia w ofercie wykonawcy oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, a także inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty i niezwłocznie zawiadamia o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. W przypadku poprawienia omyłki polegające na niezgodności oferty z SWZ, zamawiający wyznaczy wykonawcy termin na wyrażenie zgody na poprawienie tej omyłki lub zakwestionowanie sposobu jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie Zamawiający uzna za wyrażenie zgody na jej poprawienie (art. 223).
10. Zamawiający może żądać od Wykonawcy w toku badania i oceny ofert, udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest jednak prowadzenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.
11. W zakresie badania rażąco niskiej ceny zastosowanie mają regulacje art. 224 ustawy Pzp, z wyłączeniem ust. 2 i 7 tego artykułu.
12. Zamawiający odrzuci ofertę, gdy:
1) została złożona po terminie składania ofert;
2) została złożona przez wykonawcę:
a) podlegającego wykluczeniu z postępowania lub
b) niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, lub
c) który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń;
3) jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia
4) nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego / oferta nie została złożona w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy
5) została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
6) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
7) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
8) wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp;
9) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;
10) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania ofertą;
11) wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3;
12) została złożona bez odbycia wizji lokalnej lub bez sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego, w przypadku gdy zamawiający tego wymagał w dokumentach zamówienia.
13) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
Rozdział XVIII. Udzielenie zamówienia
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza na podstawie kryterium oceny ofert określonego w SWZ.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie prawne i faktyczne.
3. Zamawiający opublikuje na Platformie informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1) powyżej.
4. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Przez załączniki do protokołu Zamawiający rozumie wszystkie dokumenty związane z przebiegiem niniejszego postępowania, od momentu rozpoczęcia jego przygotowania przez Zamawiającego do momentu zawarcia umowy o zamówienie publiczne. Załączniki do protokołu Zamawiający udostępni po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.
Rozdział XIX. Umowa w sprawie zamówienia publicznego
1. Zamawiający i wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, zwanej dalej ,,umową", w celu należytej realizacji zamówienia.
2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
3. Do umowy w sprawie zamówień publicznych stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz przepisy art. 263, 434, 445 ust 1, 456 ustawy Pzp.
Rozdział XX. Informacje o formalnościach dotyczących zawarcia umowy
1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta została wybrana, będą obowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
4. Wykonawca, na czas wykonywania prac objętych Przedmiotem Zamówienia począwszy od dnia zawarcia Umowy zawrze i będzie kontynuował umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o sumie ubezpieczenia nie niższej niż 3 000 000,00 zł PLN (słownie złotych: trzy miliony złotych). Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie polisy będą przedstawione przez Wykonawcę Zamawiającemu wraz z zabezpieczeniem należytego wykonania umowy przed podpisaniem Umowy. W przypadku zakończenia lub ustania umowy ubezpieczenia w okresie obowiązywania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do jej odnowienia na dotychczasowych warunkach i bezzwłocznego powiadomienia o tym Zamawiającego poprzez złożenie kopii stosownych dokumentów.
Rozdział XXI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy dotyczącej realizacji zamówienia, najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych.
2. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art. 450 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz ust 2 ustawy Pzp.
3. W przypadku zabezpieczenia wnoszonego w pieniądzu należy je wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego w Citibank nr 27 1030 1508 0000 0005 5005 5058. Zamawiający przechowa zabezpieczenie na oprocentowanym rachunku bankowym.
4. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji winno wynikać, że bank, ubezpieczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie.
5. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.
6. Wzór gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
Rozdział XXII. Unieważnienie postępowania
1. Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty;
2) wszystkie złożone oferty podlegają odrzuceniu;
3) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
4) w przypadkach, o których mowa w rozdziale XVII ust. 7 i 8 SWZ zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie.
5) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
6) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego;
7) wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem roz. XVII ust 3.
2. O unieważnieniu przedmiotowego postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. Informację o unieważnieniu postępowania, Zamawiający udostępni na Platformie.
Rozdział XXIII. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia
Uczestnikom postępowania służą środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach Kodeksu cywilnego.

Uwagi:
Rozdział XXV: INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm), dalej ,,RODO", informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Transportu Miejskiego; można się z nami kontaktować w następujący sposób:
a) listownie: ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa;
b) pod adresem e-mail: ztm@ztm.waw.pl;
c) telefonicznie: 22-45-94-100 lub 22-826-82-11;
2) Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie powołał Inspektora Ochrony Danych. Z Inspektorem Ochrony Danych może się Pani/Pan kontaktować w następujący sposób:
a) listownie: ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa;
b) pod adresem e-mail: iod@ztm.waw.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 49, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której Zarząd Transportu Miejskiego prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, oraz osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej ,,ustawa Pzp";
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
12. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego: Platforma zakupowa Zarządu Transportu Miejskiego, tel. +48 22 576 87 90 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00), e-mail: oneplace@marketplanet.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.