Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Świadczenie usługi telekomunikacyjnej

Przedmiot:

Świadczenie usługi telekomunikacyjnej

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie
Ul. Żelazna 61
00-848 Warszawa
powiat: Warszawa
telefon (0-22) 826-82-11 w.224, faks (0-22) 826-70-06
k.komar@ztm.waw.pl
https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/34823/details
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: 3000,00 zł.
Nr telefonu: telefon (0-22) 826-8
Termin składania ofert: 2021-08-03 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Świadczenie usługi telekomunikacyjnej polegającej na transmisji danych po sieci IP VPN pomiędzy obiektami administrowanymi przez Zarząd Transportu Miejskiego (PN 39/2021)
Opis zamówienia
1. Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie usługi telekomunikacyjnej polegającej na transmisji danych po sieci IP VPN pomiędzy obiektami administrowanymi przez Zarząd Transportu Miejskiego.
2. Usługa stanowiąca Przedmiot Zmówienia obejmuje:
a) instalację punktów dostępowych na wskazanych przez Zamawiającego obiektach,
b) świadczenie usługi transmisji danych pomiędzy wskazanymi obiektami, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego,
c) zapewnienie stałego nadzoru serwisowego nad siecią, w zakresie czynności określonych w Specyfikacji Technicznej.
3. Zamawiający informuje, iż usługa transmisji danych będzie realizowana według parametrów i wymagań funkcjonalnych określonych w Specyfikacji Technicznej

CPV: 64200000-8, 64210000-1, 72720000-3

Dokument nr: PN 39/2021

Otwarcie ofert: Data, godz. i miejsce otwarcia ofert 2021-08-03, 11:30, https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl

Specyfikacja:
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia p. osoba upoważniona do kontaktów
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień Formularz można odebrać do dnia 2021-08-03
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/34823/details
Adres, na który należy przesyłać oferty p. osoba upoważniona do kontaktów
Termin i miejsce składania ofert Oferty należy składać do dnia 2021-08-03 godz. 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw Warszawa
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania Data rozpoczęcia: 2021-12-01, data zakończenia: 2024-11-30

Wymagania:
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramową Nie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System Zakupów Nie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej oferty Nie
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium 3000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Rozdział I. Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, z wyłączeniem przypadku określonego w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy Pzp, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy Pzp oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie rozdziału IX SWZ.
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie wymaganych uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli:
- posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności niezbędnych do wykonania zamówienia, to znaczy jest wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.), albo prowadzi działalność telekomunikacyjną na podstawie art. 10 ust. 9 ww. ustawy Prawo telekomunikacyjne;
3) spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni te warunki jeżeli:
- dysponuje własną infrastrukturą telekomunikacyjną niezbędną do wykonania zamówienia lub korzysta z takiej infrastruktury na podstawie umów z innymi podmiotami. Zamawiający pod pojęciem ,,infrastruktura telekomunikacyjna" ma na myśli definicję w rozumieniu art. 2. pkt 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.);
- w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje przynajmniej 2 (dwie) usługi odpowiadające swoim zakresem przedmiotowi zamówienia, tj. obejmujące transmisję danych po sieci VPN pomiędzy co najmniej 5 (pięcioma) obiektami, poprzez łącza kablowe, o łącznej wartości nie mniejszej niż 100 000,00 (sto tysięcy) PLN brutto oraz załączy dowody określające czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
3. Złożenie przez wykonawców w ofercie dokumentów w rozdziale X SWZ będzie stanowiło podstawę do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zastosowanie mają regulacje art. 58, art. 125 ust. 1 pkt 1-4 oraz art. 445 ustawy Pzp.
5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w ust 1. pkt 1), jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;
3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
b) zreorganizował personel,
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
6. Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 5 są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy.
7. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 5, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.
Rozdział II. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy Pzp
Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy:
1. w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
Rozdział III. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do jego wykluczenia
1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu,
2) dowody, o których mowa w rozdz. VIII ust. 5 SWZ.
2. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów:
1) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zgodnego w treści z załącznikiem nr 2 do SWZ),
2) kopii zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych;
3) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 4 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (zgodnego w treści z załącznikiem nr 3 do SWZ),
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (zgodnego w treści z załącznikiem nr 2 do SWZ);
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. W przypadku wskazania przez wykonawcę w oświadczeniu dostępności tych dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych Wskazane przez wykonawcę dokumenty.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale X. 3. 2) SWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
5. Dokumenty, o których mowa powyżej w ust. 4 lit. a) SWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Postanowienia ust. 4 stosuje się.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena 100 %
Termin związania ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE? Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE 2021-07-23

Kontakt:
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Katarzyna Komar
- adres Zarząd Transportu Miejskiego, Ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa
- lokal 216
- telefon (0-22)45-94-287
- email k.komar@ztm.waw.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.