Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie dokumentacji projektowej

Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektowej

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Koszalińska Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Nasz Dom"
ul. Szymanowskiego 14
75-950 Koszalin
powiat: Koszalin
telefon: 94 317 03 20, fax: 94 317 03 35
administracja@naszdom-koszalin.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Koszalin
Wadium: ---
Nr telefonu: telefon: 94 317 03 2
Termin składania ofert: 2021-08-04 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej dla budynków Moniuszki 27-29a, Moniuszki 17-25, Chopina 2-10, Chopina 12, Chopina 14, Zgody 1, Zgody 3-11
2. Opis przedmiotu i zakresu zamówienia:
2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowalno- wykonawczego sieci kanalizacji deszczowej dla budynków Moniuszki 27-29a, Moniuszki 17-25, Chopina 2-10, Chopina 12, Chopina 14, Zgody 1, Zgody 3-11.
2.2. Zakres rzeczowy obejmuje zaprojektowanie przyłączy dla istniejących rur spustowych będących elementem instalacji kanalizacji deszczowej ww. budynków i odprowadzających obecnie wody opadowe do istniejącego kolektora kanalizacji sanitarnej. Miejscem włączenia jest studzienka zlokalizowana przy granicy działki zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez MWiK w Koszalinie. Należy zinwentaiyzować rury spustowe, które muszą zostać podłączone do projektowanego kolektora.
2.3. Przedmiot zamówienia obejmuje:
o wykonanie projektu wykonawczego, kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót,
o sporządzenie dokumentacji w następującej ilości egzemplarzy: projekt- 4 egz., przedmiar robót+ kosztorys inwestorski- 2 egz. oraz wersja elektroniczna na płycie CD- Iszt.

Dokument nr: 04/07/2021

Otwarcie ofert: 7. Miejsce i termin otwarcia ofert
7.1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Spółdzielni, w sali na IV piętrze, w dniu 4.08.2021
r. o godz. 12.00
7.2. Po otwarciu ofert Zamawiający poda nazwę oferenta, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące oferowanych tam cen. Zamawiający oceni ważność ofert pod względem zgodności z zasadami określonymi SIWP na posiedzeniu niejawnym. Podanie wyników przetargu nastąpi w formie pisemnej.

Składanie ofert:
6. Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy składać w pokoju nr l Spółdzielni w Koszalinie przy Ul. Szymanowskiego 14, w terminie do dnia 4.08.2021 r. godz. 1145, w zamkniętych kopertach, z dopiskiem ,,Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej dla budynków Moniuszki 27-29a, Moniuszki 17-25, Chopina 2-10, Chopina 12, Chopina 14, Zgody 1, Zgody 3-11 - nie otwierać przed dniem 4.08.2021 r. godz. 12.00 ,, bez znamion oferenta. 6.1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

Miejsce i termin realizacji:
3. Preferowany termin realizacji zamówienia: 3.09.2021 r.

Wymagania:
4. Wymagane oświadczenia i dokumenty stanowiące ofertę:
4.1. Wypełniony formularz ofertowy sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWP.
4.2. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy - w przypadku podpisania oferty, oświadczenia, bądź dokumentu albo poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewskazaną w dokumencie rejestrowym do reprezentowania Wykonawcy.
4.3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty.
4.4. Zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania oferty.
4.5. Aktualne zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania oferty.
Wymienione wyżej oświadczenia i dokumenty Wykonawca - pod rygorem wykluczenia z postępowania przetargowego - ma obowiązek złożyć w oryginałach lub kopiach opatrzonych napisem ,,za zgodność z oryginałem", podpisanych przez osoby upoważnione do podpisania oferty.
5. Opis sposobu obliczenia proponowanych cen
(Zamawiający wymaga, aby ceny zaproponowane w ofercie były cenami ryczałtowymi w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego, niepodlegające zmianom w czasie wykonania zamówienia). 5.1. Wszystkie czynności związane z obliczaniem ceny i mające wpływ na jej wysokość Wykonawca powinien wykonać z należytą starannością.
5.2. Przyjmuje się, że za prawidłowo wyliczone ceny ryczałtowe odpowiada Wykonawca, bez względu na sposób jej obliczenia. Oferowane ceny wynikają z Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWP i obejmują wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia w tym, w szczególności zysk Wykonawcy, wymagane przepisami prawa obciążenia fiskalne oraz wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
5.3. Oferowane ceny muszą być wyrażone cyfrowo i słownie.
5.4. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie także inne, niewymienione wyżej koszty, konieczne jego zdaniem do poniesienia w celu należytego wykonania zamówienia.
8. Sposób oceny ofert spełniających warunki SIWP Kryteria oceny ofert:
1) cena brutto za wykonanie oferowanego zadania - 100%,
9. Wykonawcy spełniający SIWP pozostają związani ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia ich otwarcia. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, prowadzenie dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami lub/i zmiany zakresu robót przed podpisaniem umowy.

Kontakt:
11. Do ostatecznego terminu składania ofert informacji w sprawie przetargu udziela p. Joanna Sztubińska w dni robocze, w godz. od 8-- do 14--, w piątki do 12--, osobiście lub pod nr telefonu 94 317 03 23.
12. Kontaktowanie się wykonawców z komisją przetargową przed zatwierdzeniem wyniku przetargu może mieć jedynie formę pisemnych wyjaśnień na pisemne zapytania komisji.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.