Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
19666z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup stacjonarnego aparatu RTG z wyposażeniem wraz z adaptacją pomieszczeń

Przedmiot:

Zakup stacjonarnego aparatu RTG z wyposażeniem wraz z adaptacją pomieszczeń

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie
ul. Bursztynowa 2;
04-749 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 22 47 35 170
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 22 47 35 170
Termin składania ofert: 2021-07-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup stacjonarnego aparatu RTG z wyposażeniem wraz z adaptacją pomieszczeń.
1. Przedmiotem zamówienia jest:
zakup stacjonarnego aparatu RTG z wyposażeniem wraz z adaptacją pomieszczeń.
W trakcie adaptacji pomieszczeń wykonawca winien wykonać:
1. Wymiana wykładzin w kabinach.
2. Naprawa tynków w kabinach.
3. Malowanie pomieszczeń kabin.
4. Tapetowanie pomieszczenia RTG.
5. Dostosowanie instalacji elektrycznej do nowego aparatu RTG.
oraz inne nie wymienione prace niezbędne do prawidłowej instalacji oraz prawidłowego funkcjonowania przedmiotu zamówienia.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert.
Zamawiający nie dopuszcza dostaw częściowych poszczególnych elementów aparatu. Dostarczony sprzęt musi być kompletny, oznakowany, posiadać niezbędne instrukcje, gwarancje i dokumentację w języku polskim, w odpowiednich opakowaniach zapewniających należyte zabezpieczenie jakościowe dostarczanego sprzętu przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniem itp.,
Wymagany okres gwarancji minimum - 36 miesięcy

Otwarcie ofert: 1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji, które odbędzie się w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie, Ul. Bursztynowa 2 na Sali Konferencyjnej w dniu 29.07.2021r. o godz. 11.00.

Składanie ofert:
1. Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami ,,zakup aparatu RTG" należy złożyć do dnia 29.07.2021 r. godz. 10.30 w Kancelarii Szpitala.

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin wykonania dostawy:
Maksymalnie 60 dni od dnia zawarcia umowy.

Wymagania:
2. Niniejsze zamówienie jest przeprowadzane zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności, w sposób zapewniający przejrzystość oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia do Wykonawcy z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.
7. W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować lub uzupełnić treść zaproszenia do składania ofert. O dokonanej zmianie poinformuje wszystkich Oferentów.
8. Nie przewiduje się udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru, jeżeli otrzymane oferty nie będą spełniały jego oczekiwań.
V. Warunki udziału w postępowaniu:
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda:
a) Świadectwa i atesty: deklaracja zgodności lub świadectwo rejestracji, świadectwo dopuszczenia do obrotu, świadectwo jakości, świadectwo dopuszczenia do stosowania w placówkach służby zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
b) Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem elementów: prospekty, foldery, ulotki, materiały informacyjne w języku polskim dla oferowanego asortymentu wraz z danymi technicznymi potwierdzające wymagane przez Zamawiającego parametry
Wykonawca wraz z formularzem ofertowy zobowiązany jest załączyć ww. dokumenty wraz z wypełnionym załącznikiem nr 2 do niniejszego zaproszenia ,,parametry techniczno - użytkowe".
Brak wymaganych dokumentów daje podstawę Zamawiającemu do odrzucenia oferty.
VI. Opis kryteriów którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą spośród ofert Wykonawców, którzy wykażą się spełnieniem warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu i zaoferują dostawę zgodną z Opisem przedmiotu zamówienia.
Kryterium
Cena
80%
Parametry techniczno - użytkowe - 20%
Gdzie:
3.1. Kryterium ,,Cena" będzie oceniane według następujących zasad:
? Cena jednostkowa ma być wyrażona w PLN, do dwóch miejsc po przecinku.
? Wartość brutto zamówienia to cena kryterium, jest to cena netto + VAT (cena brutto) zamówienia, zsumowana w całym zadaniu (dostaw i montaż wraz z uruchomieniem).
? Wartość punktowa kryterium ,,Cena" będzie obliczona dla każdego zadania osobno wg wzoru: Cn
Xc = ?? x R
Cof
Gdzie:
Xc - wartość punktowa ceny
Cn - najniższa proponowana cena
Cof - cena oferty ocenianej
R - ranga - wartość procentowa za to kryterium
3.2. Kryterium 2 "parametry techniczno - użytkowe" będzie oceniane wg następujących zasad: Członkowie komisji dokonują oceny na podstawie przedstawionych w ofercie parametrów. Członkowie komisji przyznają każdej ofercie punkty zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Zaproszenia ,,parametry techniczne". Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym ofertom, spełniającym wymagania kryterialne, przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) ilość punktów.
Ocena ostateczna dla kryterium 2 ,,parametry techniczne" jest obliczana wg wzoru:
T of
X c = ----------- x R
T max
Gdzie :
X c - wartość punktowa
T max - najwyższa ilość przyznanych punktów
T of - ilość punktów uzyskanych przez ocenianego wykonawcę
R - ranga- wartość procentowa za oceniane kryterium
2. Oferta złożona po terminie - zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę wykonawcy bez otwierania.
3. Celem dokonania zmian bądź poprawek - wykonawca może wycofać wcześniej
złożoną ofertę i złożyć ją po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego w zaproszeniu terminu składania ofert.
4. Wybór drogi pocztowej dla przesłania oferty następuje na ryzyko wykonawcy. Wykonawca winien we własnym interesie w taki sposób przygotować przesyłkę aby w stopniu maksymalnym zapobiec jej uszkodzeniu w czasie transportu pocztowego.
2. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia.
3. Podczas otwarcia ofert podana będzie nazwa (firmy) oraz adres wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, warunków płatności zawartych w ofercie.
4. Wyniki zapytania ofertowego obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora Szpitala
Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.