Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
777z dziś
5300z ostatnich 7 dni
18396z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa boiska

Przedmiot:

Budowa boiska

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Bobowa
ul. Rynek 21
38-350 Bobowa
powiat: gorlicki
um@bobowa.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Bobowa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do złożenia oferty
na realizację zadania pn. ,,Budowa boiska do piłki ręcznej plażowej w Wilczyskach" w ramach projektu pn. ,,Małopolska infrastruktura rekreacyjno-
sportowa- MIRS"
III. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. ,,Budowa boiska do piłki ręcznej plażowej w Wilczyskach" w ramach projektu pn. ,,Małopolska infrastruktura rekreacyjno- sportowa- MIRS".
2. W/w zakres inwestycyjny został określony w załączniku nr 6 i 7 zapytania ofertowego (projektu budowlany i przedmiar robót). W w/w dokumentacji mogą występować nazwy własne, znaki towarowe lub być podane niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania urządzeń i materiałów równoważnych o parametrach nie gorszych od wskazanych w dokumentacji.
4. Lokalizacja: działka nr 673/3 w Wilczyskach.

CPV: 45212200-8

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi 06.08.2021 r. o godz. 10:15 w Urzędzie Miejskim w Bobowej pok. nr 8.

Specyfikacja:
Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej w terenie w zakresie możliwości dojazdu do placu budowy, przed dokonaniem wyceny ofertowej.

Składanie ofert:
1. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera na adres Urząd Miejski w Bobowej Ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa pok. nr 4.
2. TERMIN SKŁADANIA ofert do dnia 06.08.2021 r. do godz. 10:00.
3. W przypadku wysłania oferty pocztą liczy się data wpływu oferty na adres wskazany wpkt 1.
Oferty złożone po terminie składania ofert, określonym w zapytaniu ofertowym Zamawiający niezwłocznie zwraca oferentom.

Miejsce i termin realizacji:
Lokalizacja: działka nr 673/3 w Wilczyskach.
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.09.2021 r.

Wymagania:
V. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie umożliwiające profesjonalną realizację całości przedmiotu zamówienia.
Zamawiający wymaga aby Wykonawca nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 boisko z podłożem piaszczystym o wartości umowy co najmniej 40 000,00 zł.
Zamawiający wymaga, aby w/w dostawa/usługa została wykonana należycie, w szczególności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i prawidłowo ukończona.
4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Na spełnienie w/w warunków dotyczących możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia opisanych w rozdziale V Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą wypełnionego i podpisanego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
Ponadto na spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 3 Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą wypełnionego i podpisanego wykazu prac stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego wraz z uwierzytelnionymi kserokopiami dokumentów potwierdzających prawidłowe wykonanie robót.
VI. Warunki wykluczenia z postępowania:
Zamówienie nie może być udzielone przez Zamawiającego podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
VII. Przesłanki odrzucenia oferty:
Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
1. Jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
2. została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym, lub
3. zo stała złożona przez podmiot:
1) nie spełniający warunków udziału w postępowaniu określonych w zapytaniu ofertowym,
2) powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym zgodnie z pkt. VI zapytania ofertowego.
UWAGA: Oferta nie podlega odrzuceniu, mimo że została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami, o których mowa w pkt VI, jeżeli osoba ta nie będzie brała udziału w dalszym postępowaniu w sprawie wyboru przez Zamawiającego wykonawcy.
W związku z powyższym na spełnienie w/w warunku konieczne jest złożenie wraz z ofertą wypełnionego i podpisanego oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia stanowiącego załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
VIII. Informacja o możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
IX. Kryteria oceny ofert wraz z opisem sposobu przyznawania punktów.
1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria
przypisując im odpowiednio wagi procentowe: Kryterium 1: cena
Cena (brutto) - 60% wagi oceny (maksymalnie 60 punktów)
Ilość punktów uzyskanych za kryterium cena będzie wyliczana na podstawie poniższego wzoru:
- cena - 60% (oferta najniższa cenowo otrzyma 60 pkt.),
C,,
Cx= ( ------------------ X60)
C0fb
Gdzie: C x - liczba punktów badanej oferty.
Cn - najniższa cena brutto spośród ofert nieodrzuconych. C0fb - cena brutto badanej nieodrzuconej oferty. 60 - wskaźnik stały
Cena brutto musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. W przypadku rozbieżności pomiędzy wartością wyrażoną cyfrowo, a podaną słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta wartość podana słownie.
Kryterium 2: Przedłużenie terminu gwarancji
Przedłużenie terminu gwarancji - 40 % (maksymalnie 40 punktów)
Ilość punktów uzyskanych za kryterium termin płatności będzie wyliczana w następujący sposób:
W zakresie kryterium - przy obowiązkowo wymaganej gwarancji 5 lat - za przedłużenie terminu gwarancji do 6 lat (czyli o kolejny 1 rok) oferta może uzyskać 20 punktów, natomiast za przedłużenie terminu gwarancji do 7 lat (czyli o kolejne 2 lata) oferta może uzyskać 40 punktów.
Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. W przypadku, gdy Wykonawca w pkt 2 Wzoru oferty przedłuży termin gwarancji i o więcej niż 2 lata, Zamawiający uzna, iż Wykonawca zaoferował maksymalny możliwy termin przedłużenia gwarancji, czyli 2 lata. W przypadku zaś, gdy Wykonawca pozostawi w pkt 2 Wzoru oferty niewypełnioną rubrykę dotyczącą terminu przedłużenia gwarancji Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie przedłuża terminu gwarancji.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska w sumie najwyższą liczbę punktów przyznaną w obu kryteriach.
3. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.
4. W przypadku wpływu dwóch ofert o identycznej cenie Zamawiający będzie wzywał Wykonawców do złożenia dodatkowych ofert. Wykonawca będzie mógł złożyć tylko jedną ofertę w trakcie procedury.
5. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
X. Opis sposobu obliczenia ceny przez Wykonawcę
1. Cena oferty winna obejmować zakres, o którym mowa w pkt. III zapytania ofertowego.
2. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie niezbędne koszty związane z realizacją zamówienia.
3. W ofercie stanowiącej załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy podać cenę netto realizacji zamówienia, podatek VAT oraz cenę brutto obejmującą należny podatek VAT w dniu składania ofert wg ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.)
4. Podana przez Wykonawcę w ofercie cena ustalona jest na cały okres obowiązywania umowy i nie podlega podwyższeniu. Zamawiający nie dopuszcza waloryzacji ustalonego wynagrodzenia.
XI. Sposób sporządzenia oferty.
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, na formularzu ofertowym załączonym do zapytania ofertowego.
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem na formularzu będącym załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Wszystkie kwoty wskazane w formularzu oferty należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku).
4. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji wykonawcy.
5. Jeżeli ofertę składa pełnomocnik, to treść udzielonego pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania i złożenia oferty. Pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
6. Wraz z wypełnionym formularzem ofertowym (zał. nr 1) należy złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków - zał. nr 2, wykaz prac - zał. nr 3 wraz z potwierdzeniem należytego wykonania dostaw/usług, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zał. nr 4 o do zapytania ofertowego.
7. Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
8. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem firmy (nazwa i adres) oraz dopiskiem: Oferta cenowa - Budowa boiska do piłki ręcznej plażowej w Wilczyskach.
9. Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych.
6. Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty otwarcia ofert.
XIII. Warunki zmian umowy:
1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.
2. Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obie Strony, pod rygorem nieważności.
3. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień umowy oraz wprowadzanie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
XIV. Pozostałe informacje.
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
a) do zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert,
b) w każdym czasie do unieważnienia postępowania lub odstąpienia od zawarcia umowy, bez podania przyczyny.
W przypadkach, o których mowa powyżej, Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze.
2. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, o czym niezwłocznie poinformuje Wykonawcę.
3. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych dokumentów lub oświadczeń bądź złożone dokumenty i/lub oświadczenia zawierają braki, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Czynność uzupełniania dokumentów i /lub oświadczeń jest czynnością jednokrotną. Uzupełnieniu nie podlega treść oferty rozumiana jako zakres zobowiązania Wykonawcy.
4. Zamawiający może wezwać Wykonawcę w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych dokumentów i / lub oświadczeń.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.