Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
10z dziś
4466z ostatnich 7 dni
19354z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Odnowa oznakowania poziomego dróg powiatowych

Przedmiot:

Odnowa oznakowania poziomego dróg powiatowych

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Brzeski - Starostwo Powiatowe w Brzegu
ul. Robotnicza 20
49-300 Brzeg
powiat: brzeski (opolski)
(+48) 77 444 79 00 (do 02), 77 549 34 38, 77 444 79 21
przetargi@brzeg-powiat.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Brzeg
Wadium: ---
Nr telefonu: (+48) 77 444 79 00 (
Termin składania ofert: 2021-07-28 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Odnowa oznakowania poziomego dróg ( ulic ) powiatowych
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
na zadanie pn.:
,,Odnowa oznakowania poziomego dróg (ulic) powiatowych"
do którego, ze względu na jego wartość, nie stosuje się przepisów ustawy
Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.)
1. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje odnowę oznakowania poziomego dróg (ulic) powiatowych na terenie powiatu brzeskiego oraz sfrezowanie istniejącego oznakowania (nieaktualnego).
2. Szczegółowy zakres prac przedstawia kosztorys ofertowy oraz zestawienie oznakowania poziomego.
3. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu zmiany organizacji ruchu drogowego na czas prowadzonych robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzeniem, zatwierdzonego przez organ zarządzający ruchem na drogach powiatowych (Starostę Powiatu Brzeskiego) i zabezpieczenia terenu pasa drogowego.
4. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu, którego dotyczy zamówienie oraz zdobył wszelkie informacje niezbędne do przygotowania propozycji cenowej i do podpisana umowy.

CPV: 45233221-4

Dokument nr: ZAM.272.2.11.2021

Składanie ofert:
1) propozycję cenową wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami (ust. 4), w kopercie przygotowanej w sposób opisany w ust. 6 pkt 1 niniejszego zaproszenia, należy złożyć*/przesłać w terminie do dnia 28 lipca 2021 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego przy Ul. Robotniczej 20 w Kancelarii Ogólnej w siedzibie Starostwa w godz.ch 715-1500 (nie należy zostawiać ofert w skrzynce!)

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin wykonania zamówienia:

5 tygodni od dnia podpisania umowy

Wymagania:
3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wraz z propozycją cenową złoży oświadczenie/dokument,
o którym mowa w ust. 4 pkt 1 zaproszenia
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wraz z propozycją cenową złoży oświadczenie/dokument,
o którym mowa w ust. 4 pkt 1 zaproszenia
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wraz z propozycją cenową złoży oświadczenie/dokument,
o którym mowa w ust. 4 pkt 1 zaproszenia

4) zdolności technicznej lub zawodowej:

a) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania propozycji cenowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie -minimum jedną usługę polegającą na wykonaniu odnowy oznakowania poziomego w ilości co najmniej 3.000,00 m2.
b) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje bądź będzie dysponował sprzętem i środkami transportu do wykonania zamówienia, tj.
-malowarką samojezdną - 1 szt.
-malowarką ręczną - 1 szt.
-frezarką do usunięcia oznakowania poziomego - 1 szt.
-samochodem dostawczym - 1 szt.

4. Wykonawca przedkładając propozycję cenową składa następujące dokumenty:
1) propozycję cenową wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia (tj. wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i o braku podstaw do wykluczenia);
2) aktualny odpis z właściwego rejestru / ewidencji (Krajowego Rejestru Sądowego KRS / Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
3) pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy (wzór - zał. nr 2 do niniejszego zaproszenia);
4) wykaz wykonanych robót - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia;
5) wykaz jednostek sprzętu i środków transportu - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia;
6) pisemne zobowiązanie - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego zaproszenia - jeżeli dotyczy;
6. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:
1) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę (firmę) i adres Wykonawcy oraz napis: ,,Propozycja cenowa na zadanie pn. ,,Odnowa oznakowania poziomego dróg (ulic) powiatowych"
2) ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo;
3) ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką;
4) ma obejmować całość zamówienia.
2) w przypadku propozycji cenowych przesłanych do Zamawiającego operatorem pocztowym liczy się data i godzina dostarczenia propozycji cenowej do siedziby Zamawiającego;
3) propozycja otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona Wykonawcy nieotwarta;
4) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania;
*UWAGA:
Zamawiający dopuszcza złożenie propozycji cenowej wraz z załącznikami drogą elektroniczną w formie elektronicznej ( tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Jednakże Zamawiający wymaga, aby dokumenty te (podpisana oferta wraz z załącznikami) zostały spakowane w zaszyfrowane pliki (np. programem Z-zip ) a następnie wysłane na adres przetargi@brzeg-powiat.pl do upływu terminu składania ofert. Hasło do otworzenia pliku należy przekazać wyłącznie drogą telefoniczną Pani Aleksandrze Kurpiel, tel. 77 444 79 21 po terminie składania ofert.
8. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:
W cenę propozycji należy wliczyć: wartość przedmiotu zamówienia oraz obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.

Cena podana przez Wykonawcę za wykonanie przedmiotu zamówienia jest obowiązująca przez cały okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji.
Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najwyższej liczbie punktów wg podanych kryteriów oceny.
9. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze propozycji cenowej, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów:
cena 100%
10. Informacje dotyczące ogłoszenia wyników postępowania:
Ogłoszenie wyników postępowania nastąpi poprzez przesłanie informacji drogą elektroniczną do Wykonawców, którzy złożyli propozycje cenowe* albo poprzez zamieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej*.
11. Informacja o unieważnieniu postępowania:
1) Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie ofertowe w następujących przypadkach:
a) nie złożono żadnej propozycji cenowej spełniającej warunki udziału postępowaniu;
b) kiedy cena za wykonanie zamówienia jest wyższa od kwoty,
jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia;
2) Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru propozycji cenowych. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne środki odwoławcze.
12.2. Zamawiający informuje, iż w przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu propozycja cenowa została złożona przez spółkę cywilną Zamawiający może zażądać umowy regulującej współpracę tych podmiotów, przed przystąpieniem do podpisania umowy.

Uwagi:
12. Pozostałe informacje:

12.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej ,,RODO") informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Brzeski - Starostwo Powiatowe w Brzegu z siedzibą w Brzegu 49-300, przy ul. Robotniczej 20;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: odo@brzeg-powiat.pl, numerem telefonu: 77 444 79 34, adres jw.;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie obowiązku wynikającego z art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty,
którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Prawo zamówień publicznych;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym i niezbędnym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków,
o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne
z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
5. Osobami uprawnionymi w imieniu Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami są:

1) w zakresie przedmiotu zamówienia: Izabela Kic - Zastępca Naczelnika Wydziału Dróg
email: i.kic@brzeg-powiat.pl tel. 77 549 34 38
2) w zakresie prowadzonej procedury: Aleksandra Kurpiel - Główny specjalista w Biurze Zamówień Publicznych
email: przetargi@brzeg-powiat.pl , tel. 77 444 79 21

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.