Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: PRZEBUDOWA ELEMENTÓW CIĄGU DROGOWEGO

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

PRZEBUDOWA ELEMENTÓW CIĄGU DROGOWEGO

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MIKOŁOWIE Z SIEDZIBĄ W ŁAZISKACH GÓRNYCH
CHOPINA 8
43-170 Łaziska Górne
powiat: mikołowski
kancelaria@pzd.mikolowski.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Łaziska Górne
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
PRZEBUDOWA ELEMENTÓW CIĄGU DROGOWEGO 5326S DLA POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA (UL. WYRSKA, UL ŁAZISKA)
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wprowadzenie nowego oznakowania pionowego i poziomego, zastosowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu, wykonanie niezbędnych robót towarzyszących - na podstawie projektu organizacji ruchu drogowego : ,,Projekt stałej organizacji dla uspokojenia ruchu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 5326S -ul. Łaziska w Wyrach i Ul. Wyrska w Łaziskach Górnych"
Realizacja poprzez następujące prace:
? oznakowanie robót,
? wykonanie prac rozbiórkowych i przygotowawczych
? zabudowa tablic radarowych - 2 szt.
? wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych
? zabudowa barier energochłonnych - uzupełnienie na odcinkach
? zabudowa barierek chodnikowych
? wykonanie nowego oznakowanego przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania z Ul. Tuwima
? wymiana i uzupełnienie oznakowania pionowego,
? wykonanie oznakowania poziomego materiałami grubowarstwowymi (chemoutwardzalne strukturalne, kolor biały oraz czerwony),
? montaż punktowych elementów odblaskowych PEO ,,pasywne" (hartowane szkło optyczne, odbicie światła 360 stopni wielokierunkowe),
? wykonanie robót towarzyszących (wykonanie odcinka chodnika z kostki betonowej, wykonanie odcinka utwardzonego pobocza)

CPV: 45233253-7, 45233221-4, 45233290-8

Dokument nr: 2021/BZP 00124921, PZD.ZP.3211.11.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-16 09:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.miniportal.uzp.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.miniportal.uzp.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej kancelaria@pzd.mikolowski.pl
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz w regulaminie ePUAP.
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy oraz do komunikacji wynosi 150MB.
6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust.1 upzp przedmiotowych i podmiotowych środków dowodowych, innych informacji, dokumentów lub oświadczeń przekazywanych w postępowaniu przyjmuje się datę przekazania na ePUAP.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość składania dokumentów innych niż oferta i załączniki do oferty za pomocą poczty elektronicznej na adres: kancelaria@pzd.mikolowski.pl .
8. Zamawiający nie przewiduje innego sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych, informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych, Ul. Chopina 8, 43-170 Łaziska Górne.
2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw, dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: kancelaria@pzd.mikolowski.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
a) w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
b) w celu zawarcia i wykonania umowy zawartej przez Panią/Pana z Powiatowym Zarządem Dróg w Mikołowie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom podmiotów:
- osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz 96 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz.1843)
- do podmiotów publicznych na zasadach obowiązujących w przepisach prawa
- do podmiotów świadczących usługi prawne oraz informatyczne na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Mikołowie.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z zasadami archiwizacji dokumentów w Powiatowym Zarządzie Dróg w Mikołowie.
5. Informacje o prawach osoby, której dane osobowe dotyczą
a) posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania;
b) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do dalszego procedowania przez Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie, określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-16 09:00
Miejsce składania ofert: www.miniportal.uzp.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: PZD.ZP.3211.11.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wprowadzenie nowego oznakowania pionowego i poziomego, zastosowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu, wykonanie niezbędnych robót towarzyszących - na podstawie projektu organizacji ruchu drogowego : ,,Projekt stałej organizacji dla uspokojenia ruchu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 5326S -ul. Łaziska w Wyrach i ul. Wyrska w Łaziskach Górnych"
Realizacja poprzez następujące prace:
? oznakowanie robót,
? wykonanie prac rozbiórkowych i przygotowawczych
? zabudowa tablic radarowych - 2 szt.
? wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych
? zabudowa barier energochłonnych - uzupełnienie na odcinkach
? zabudowa barierek chodnikowych
? wykonanie nowego oznakowanego przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ul. Tuwima
? wymiana i uzupełnienie oznakowania pionowego,
? wykonanie oznakowania poziomego materiałami grubowarstwowymi (chemoutwardzalne strukturalne, kolor biały oraz czerwony),
? montaż punktowych elementów odblaskowych PEO ,,pasywne" (hartowane szkło optyczne, odbicie światła 360 stopni wielokierunkowe),
? wykonanie robót towarzyszących (wykonanie odcinka chodnika z kostki betonowej, wykonanie odcinka utwardzonego pobocza)
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem :
CENA: 60pkt.
C = 60pkt.
C n - najniższa cena spośród wszystkich proponowanych przez oferentów
Cx - cena przedstawiona przez badanego oferenta
C = Cn / Cx x 60pkt.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium przez Wykonawcę wynosi 60pkt

OKRES GWARANCJI 40pkt.
G = 40pkt.
Gx - gwarancja oferowana przez badanego oferenta
Gn - gwarancja najdłuższa spośród wszystkich zaproponowanych przez oferentów (maksymalnie 60 miesięcy)
G = Gx / Gn x 40pkt.

Gwarancję należy podać w miesiącach.
Minimalny okres gwarancji dla zadania to 36 miesiące, natomiast maksymalny okres gwarancji jaki brany będzie pod uwagę przy ocenie przez Zamawiającego badanej oferty to 60 miesięcy. Zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji dłuższy niż 60 miesiące będzie punktowany tak jakby Wykonawca zaoferował 60 miesięczny okres gwarancji
Ocena oferty w tym kryterium dokonana zostanie na podstawie informacji zawartej w pkt 2 formularza oferty (załącznik nr 1 do SWZ)
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium przez Wykonawcę wynosi 40pkt.
W celu ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty dla poszczególnych zadań w powiązaniu z przedstawionymi wyżej kryteriami Zamawiający posłuży się następującym wzorem:
W O = C + G
W O - wskaźnik oceny oferty zadania
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Warunek dotyczący zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie opisuje tego warunku.

2. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie opisuje tego warunku.

3. Warunek dotyczący sytuacji finansowej lub ekonomicznej.
Zamawiający nie opisuje tego warunku.

4. Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej;
a) Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej dwie roboty zbliżone co do zakresu niniejszego zamówienia z których każda polegające na wykonaniu oznakowania poziomego dróg oraz każda o wartości nie mniejszej niż 40 000zł (brutto).
b) Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże iż przy wykonywanych pracach będzie dysponował minimum trzema pracownikami przeszkolonymi do kierowania ruchem drogowym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. z 2016r., poz. 143 - tj., z późn.zm.).

c) Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż na czas realizacji zamówienia będzie dysponował sprzętem gwarantującym prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, w tym:
? samochód dostawczy z zestawem do zabezpieczania robót - min. 1 szt.
? układarka mas chemoutwardzalnych,
? szczotka mechaniczna,
? szczotki ręczne,
? sprężarka,
? komplet oznakowania dla zabezpieczenia prowadzonych prac w pasie drogowym, zgodnie z tabelą nr 1 stanowiącą załącznik do ZSRPZ
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art.109 ust. pkt.4 upzp sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa są referencje, bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - na załączonym druku nr 4 stanowiącym załącznik do SWZ.
b) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - na załączonym druku nr 5 stanowiącym załącznik do SWZ
c) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - na załączonym druku nr 6 stanowiącym załącznik do SWZ
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
nie dotyczy
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie składane na podstawie art.125 ust.1 upzp, dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia stanowi zał. nr 2 do SWZ.
b) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie składane na podstawie art.125 ust.1 upzp, dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania - wzór oświadczenia stanowi zał. nr 3 do SWZ
c) w przypadku ustanowienia pełnomocników do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty, należy przedstawić dokument stwierdzający niniejsze pełnomocnictwo, tj.: pełnomocnictwo, umowę lub uchwałę, wskazującą osobę upoważnioną oraz zakres jej pełnomocnictwa;
d) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo/upoważnienie dla pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
e) oświadczenie o powierzeniu części zamówienia podwykonawcom, jeżeli Wykonawca korzysta z tego uprawnienia - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 SWZ.
f) oświadczenie, z którego wynika, które roboty, usługi będą wykonane przez poszczególnych Wykonawców wchodzących w skład np. konsorcjum - w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 SWZ.

g) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby składane na podstawie art.125 ust.1 upzp, dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz podstaw wykluczenia z postępowania, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 i 3 SWZ.
h) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w przypadku polegania za zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostepniających zasoby.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo powinno być złożone wraz z ofertą.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonują roboty lub usługi do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają wraz z ofertą oświadczenie, z którego wynika, które roboty, usługi wykonają poszczególni Wykonawcy wchodzący w skład np. konsorcjum czy spółki cywilnej .
5. W odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający dopuszcza łączenie spełnienia warunku przez Wykonawcę.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 upzp.
2. Termin ustalony w mowie może ulec wydłużeniu w przypadku uznanych przez obydwie Strony opóźnień wynikających z:
1) działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania zamówienia, np. wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót;
2) wystąpienia okoliczności, których Strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, przy czym każdorazowo przyczyny opóźnienia muszą być protokolarnie potwierdzone przez Zamawiającego
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem :
CENA: 60pkt.
C = 60pkt.
C n - najniższa cena spośród wszystkich proponowanych przez oferentów
Cx - cena przedstawiona przez badanego oferenta
C = Cn / Cx x 60pkt.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium przez Wykonawcę wynosi 60pkt

OKRES GWARANCJI 40pkt.
G = 40pkt.
Gx - gwarancja oferowana przez badanego oferenta
Gn - gwarancja najdłuższa spośród wszystkich zaproponowanych przez oferentów (maksymalnie 60 miesięcy)
G = Gx / Gn x 40pkt.

Gwarancję należy podać w miesiącach.
Minimalny okres gwarancji dla zadania to 36 miesiące, natomiast maksymalny okres gwarancji jaki brany będzie pod uwagę przy ocenie przez Zamawiającego badanej oferty to 60 miesięcy. Zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji dłuższy niż 60 miesiące będzie punktowany tak jakby Wykonawca zaoferował 60 miesięczny okres gwarancji
Ocena oferty w tym kryterium dokonana zostanie na podstawie informacji zawartej w pkt 2 formularza oferty (załącznik nr 1 do SWZ)
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium przez Wykonawcę wynosi 40pkt.
W celu ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty dla poszczególnych zadań w powiązaniu z przedstawionymi wyżej kryteriami Zamawiający posłuży się następującym wzorem:
W O = C + G
W O - wskaźnik oceny oferty zadania
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-14

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.