Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4524z ostatnich 7 dni
19390z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa gruntowych instalacji fotowoltaicznych

Przedmiot:

Budowa gruntowych instalacji fotowoltaicznych

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: AUTO-SZLIF s.c. Tomasz Dziak, Renata Dziak
Janowice 52
21-007 Janowice
powiat: świdnicki (lubelski)
tomasz.dziak@dziak.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/60851
Województwo: lubelskie
Miasto: Janowice
Wadium: 6 000,00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powstaje w kontekście projektu
RPLU.04.02.00-06-0164/20 - Produkcja energii odnawialnej w AUTO-SZLIF s.c. Tomasz Dziak, Renata Dziak

Opis
L.P. Zakup robót i materiałów budowlanych związanych z termomodernizacją budynku, W TYM:
1 Budowa gruntowej instalacji fotowoltaicznej o mocy minimalnej 34,88 kWp, nie więcej niż 35 kWp - 1 szt.
Lokalizacja: Janowice 52, 21-007 Mełgiew
Szczegółowy zakres:
PARMETRY MINIMALNE
Moduły fotowoltaiczne:
1. Moc instalacji maks..: 34,88 kW, nie więcej niż 35 kW
2. Maksymalne napięcie systemu: 1000 VC
3. Typ modułu: Bifacial
4. Moc min 500 Wp
5. Roczny spadek produktywności nie większy niż 0,45%
6. Sprawność modułu nie mniejsza niż 20,9%
7. Współczynnik temp Pmax nie gorszy niż -0,35%/oC
8. Dodatnia tolerancja mocy 0+5W
9. Wszystkie niezbędne certyfikaty i normy wymagane w Polsce
10. Certyfikat TUV
11. gwarancja producenta produktowa na panele fotowoltaiczne min. 12 lat
12. gwarancja producenta na sprawność i wydajność pracy modułu min. 82,95% mocy w 30 roku użytkowania
13. panel powinien być:
fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2020 roku, wolny od wad ukrytych
14. panele powinny być dopuszczone do obrotu zgodnie z normami, powinny posiadać certyfikaty: certyfikat 61215+61730 CE TUV potwierdzone przez właściwą jednostkę certyfikującą - wymagana kopia dokumentów.
Falownik (inwerter):
1. sprawność europejska nie mniejsza niż 98,5%
2. minimum 3 mppt
3. moc minimum 36 kW
4. wszystkie niezbędne certyfikaty i normy wymagane w Polsce
5. gwarancja 10 lat
Konstrukcja wsporcza:
Wymagana konstrukcja dedykowana na moduły bifacjalne, nie ograniczające pracy tego typu modułów oraz konieczność zastosowania powierzchni pod modułami o wysokim współczynniku odbicia światła, w celu maksymalizacji uzysków energii
2 Budowa gruntowej instalacji fotowoltaicznej o mocy 34,88 kWp, nie więcej niż 35 kWp - 1 szt.
Lokalizacja: Janowice 52, 21-007 Mełgiew
Szczegółowy zakres:
PARMETRY MINIMALNE:
Moduły fotowoltaiczne:
1. Moc instalacji maks.: 34,88 kW, nie więcej niż 35 kW
2. Maksymalne napięcie systemu: 1000 VC
3. Typ modułu: Bifacial
4. Moc min 500 Wp
5. Roczny spadek produktywności nie większy niż 0,45%
6. Sprawność modułu nie mniejsza niż 20,9%
7. Współczynnik temp Pmax nie gorszy niż -0,35%/oC
8. Dodatnia tolerancja mocy 0+5W
9. Wszystkie niezbędne certyfikaty i normy wymagane w Polsce
10. Certyfikat TUV
11 gwarancja producenta produktowa na panele fotowoltaiczne min. 12 lat
12. gwarancja producenta na sprawność i wydajność pracy modułu min. 82,95% mocy w 30 roku użytkowania
13. panel powinien być:
fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2020 roku, wolny od wad ukrytych
14. panele powinny być dopuszczone do obrotu zgodnie z normami, powinny posiadać certyfikaty: certyfikat 61215+61730 CE TUV potwierdzone przez właściwą jednostkę certyfikującą - wymagana kopia dokumentów.
Falownik (inwerter):
1. sprawność europejska nie mniejsza niż 98,5%
2. minimum 3 mppt
3. moc minimum 36 kW
4. wszystkie niezbędne certyfikaty i normy wymagane w Polsce
5. gwarancja 10 lat
Konstrukcja wsporcza:
Wymagana konstrukcja dedykowana na moduły bifacjalne, nie ograniczające pracy tego typu modułów oraz konieczność zastosowania powierzchni pod modułami o wysokim współczynniku odbicia światła, w celu maksymalizacji uzysków energii
3 Budowa gruntowej instalacji fotowoltaicznej o mocy 17,92 kWp, nie więcej niż 18kWp - 1 szt.
Lokalizacja: Janowice 52, 21-007 Mełgiew
Szczegółowy zakres:
PARMETRY MINIMALNE:
Moduły fotowoltaiczne:
1. Moc instalacji maks.: 17,92 kW, nie więcej niż 18 kW
2. Maksymalne napięcie systemu: 1000 VC
3. Typ modułu: Bifacial
4. Moc min 500 Wp
5. Roczny spadek produktywności nie większy niż 0,45%
6. Sprawność modułu nie mniejsza niż 20,9%
7. Współczynnik temp Pmax nie gorszy niż -0,35%/oC
8. Dodatnia tolerancja mocy 0+5W
9. Wszystkie niezbędne certyfikaty i normy wymagane w Polsce
10. Certyfikat TUV
11. gwarancja producenta produktowa na panele fotowoltaiczne min. 12 lat
12. gwarancja producenta na sprawność i wydajność pracy modułu min. 82,95% mocy w 30 roku użytkowania
13. panel powinien być:
fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2020 roku, wolny od wad ukrytych
14. panele powinny być dopuszczone do obrotu zgodnie z normami, powinny posiadać certyfikaty: certyfikat 61215+61730 CE TUV potwierdzone przez właściwą jednostkę certyfikującą - wymagana kopia dokumentów.
Falownik (inwerter):
1. sprawność europejska nie mniejsza niż 98,1%
2. minimum 2 mppt
3. moc minimum 20 kW
4. wszystkie niezbędne certyfikaty i normy wymagane w Polsce
5. gwarancja 10 lat
Konstrukcja wsporcza:
Wymagana konstrukcja dedykowana na moduły bifacjalne, nie ograniczające pracy tego typu modułów oraz konieczność zastosowania powierzchni pod modułami o wysokim współczynniku odbicia światła, w celu maksymalizacji uzysków energii

CPV: 09331200-0, 45000000-7

Dokument nr: 2021-19465-60851, 1/4.2/RPOWL

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-08-09

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
lubelskie
Powiat
świdnicki
Gmina
Mełgiew
Miejscowość
Janowice

Wymagania:
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Wykonawcy ubiegający się zamówienie muszą spełnić niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:
1. Posiadać uprawnienia do wykonania działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia.
W celu spełnienia w/w warunku do oferty należy załączyć podpisany załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
2. Oferent musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu podobnych prac:
Oferent musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie):
wykonał dostawę co najmniej dwóch instalacji o mocy min. 17,92 kW na kwotę minimum 85 000 zł netto każda instalacja oraz dostawę dwóch instalacji o mocy min 34,88 kW na kwotę minimum 150 000 zł netto każda instalacja.
Do oferty należy dołączyć wykaz usług (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Zapytania) oraz dowody potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie, przy czym:
- dowodami potwierdzającymi, że dostawy zostały wykonane należycie są poświadczenia wystawione przez odbiorcę instalacji,
- w przypadku, gdy wykaz dostaw lub dowody potwierdzające należyte wykonanie dostawy budzą wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, na rzecz, którego były wykonywane dostawy, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
3. Dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia
Do oferty należy dołączyć podpisane oświadczenie zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
4. Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
a) W celu wykazania spełniania powyższego warunku, Wykonawca musi przedłożyć Oświadczenie, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie w terminie realizacji wg umowy - na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.
5. Posiada polisę OC swojej działalności z sumą gwarancyjną na min. 400 000 zł
W ramach wykazania spełnienia warunku Wykonawca powinien załączyć do swojej oferty kopię polisy ubezpieczeniowej.
7. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wpłacenie przez Oferenta wadium w wysokości 6 000 zł.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych,
c) poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
d) gwarancjach bankowych,
e) gwarancjach ubezpieczeniowych,
f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.)
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy w Spółdzielczym Banku Powiatowym w piaskach nr 58 8689 0007 7000 6854 2000 0010. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Oferty podmiotów, którzy nie wpłacili wadium lub wpłacili wadium po terminie, będą odrzucone bez rozpatrywania. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie innej niż pieniężna należy dołączyć do oferty (w formie oryginału lub odpisu wystawionego lub poświadczonego przez podmiot potwierdzający wpłatę, albo w formie wygenerowanego elektronicznie potwierdzenia sporządzonego na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe, który nie wymaga podpisu ani stempla). Wadium zostanie zwrócone niewybranym Oferentom niezwłocznie po podpisaniu umowy z wybranym Oferentem lub po unieważnieniu niniejszego postępowania.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
6. Mając na uwadze, że należyta realizacja zamówienia wymaga dostosowania przedmiotu oferty do skonkretyzowanych warunków w miejscu realizacji zamówienia (m.in. z uwagi na duże zagęszczenie roślinności w pobliżu instalacji, sąsiedztwo budynków i parkingów firmowych), Zamawiający wymaga przeprowadzenia przez zainteresowanych wykonawców wizji lokalnej docelowego miejsca realizacji zamówienia, w której Oferent stara się o realizację przedmiotu zamówienia. Wizji lokalnej można dokonywać w dni robocze w godzinach 9:00-15:00 po uprzednim potwierdzeniu terminu wizyty drogą mailową, chęć przeprowadzenia wizji lokalnej należy zgłosić na adres email: info@dziak.pl, z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem. Mail powinien mieć w tytule: ,,Wizja lokalna - (nazwa firmy). W treści maila wpisać: ,,Zgłaszam chęć przeprowadzenia wizji lokalnej w zw. Z projektem Produkcja energii odnawialnej w AUTO-SZLIF s.c. Tomasz Dziak, Renata Dziak, w dniu .....".
Na potwierdzenie spełnienia warunku należy dołączyć podpisane oświadczenie o odbyciu wizji lokalnej stanowiące załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.
X. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU POSTĘPOWANIU
O zamówienie nie może ubiegać się podmiot powiązany ze składającym zapytanie ofertowe osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między składającym zapytanie ofertowe lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu składającego zapytanie ofertowe lub osobami wykonującymi w imieniu składającego zapytanie ofertowe czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
? uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
? posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
? pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
? pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Na potwierdzenie spełniania warunku należy dołączyć podpisany załącznik nr 2 do zapytania

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-23
Data ostatniej zmiany
2021-07-23

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
4. Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium ,,Cena" - (waga 60%) - (C) zostanie obliczona wg następującego wzoru:
C = Cn / Co x 60 pkt.
C - ilość punktów badanej ceny oferty.
Co - cena brutto oferty badanej
Cn - najniższa cena brutto
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
5. Punkty za kryterium ,,Termin realizacji robót" (waga 20%) - (T) - zostaną przyznane zgodnie z poniższym opisem:
Punkty w przedmiotowym kryterium zostaną przyznane zgodnie z poniższym wzorem:
T= Tn / Tbo x 20 pkt.
Najkrótszy termin realizacji od podpisania umowy = 20 pkt.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
6. Punkty za kryterium Gwarancja producenta na sprawność i wydajność pracy modułu w 30 roku użytkowania (G) zostaną przyznane zgodnie z poniższą tabelą:
Minimum osiągniętej mocy w 30 roku użytkowania w % Punkty
82,95-83,54% 0
83,55-84,24% 10
84,25% i więcej 20

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Tomasz Dziak
tel.:
e-mail: tomasz.dziak@dziak.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.