Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie dokumentacji technicznej zabezpieczenia ściany tylnej i szczytowej

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji technicznej zabezpieczenia ściany tylnej i szczytowej

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach spółka z o.o. w Brzezinach
UL. ŚW. ANNY 57
95-060 BRZEZINY
powiat: brzeziński
(46) 874-36-25, 46 874 26 21
sekretariat@tbsbrzeziny.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: BRZEZINY
Wadium: ---
Nr telefonu: (46) 874-36-25, 46 8
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach spółka z o.o. z siedzibą w Brzezinach przy Ul. Świętej Anny 57 działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy Ul. Henryka Sienkiewicza nr 13 w Brzezinach zaprasza do złożenia w terminie do 6 sierpnia 2021 roku oferty na opracowanie:
dokumentacji technicznej zabezpieczenia ściany tylnej i szczytowej (ściany północna i wschodnia) budynku mieszkalnego położonego w Brzezinach przy Ul. Henryka Sienkiewicza nr 13.

Budynek położony w centrum miasta Brzeziny nie jest wpisany do rejestru zabytków, znajduje się w gminnej ewidencji zabytków miasta Brzeziny. Lokalizację obiektu obrazuje szkic stanowiący załącznik nr 3 do zaproszenia.
Działka o numerze ewidencyjnym 2563/1, na której usytuowany jest budynek przy Ul. Henryka Sienkiewicza nr 13 objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Brzeziny i znajduje się w strefie B ochrony zasadniczych elementów rozplanowania.
I. Przedmiot zamówienia

1. W skład zamawianej dokumentacji wchodzą następujące opracowania:
o projekt budowlany remontu ściany północnej i wschodniej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, przedmiarem i kosztorysami, opracowany na podstawie analizy stanu technicznego budynku, wraz z informacją BIOZ,
o specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
Usługi projektowania obejmują:
o uzyskanie niezbędnych materiałów do przeprowadzenia prac projektowych oraz uzgodnień z instytucjami i organami, których konieczność wyłoni się w trakcie prac projektowych,
o dokonanie analizy stanu technicznego obiektu z uwzględnieniem wskazań protokołu kontroli przeprowadzonej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Brzezinach wraz z ewentualnymi badaniami gruntu oraz sporządzenie inwentaryzacji w zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji projektowej - 2 egz w wersji papierowej i 1 egz wersja elektroniczna PDF, DWG. Skan protokołu udostępniany jest zainteresowanemu wykonawcy na wniosek przez Dział Zarządzania Majątkiem (adm@tbsbrzeziny.pl),
o wykonanie projektu budowlano-wykonawczego - 4 egz wersja papierowa i 1 egz wersja elektroniczna PDF, DWG,
o sporządzenie przedmiarów robót 3 egz wersja papierowa i 1 egz wersja elektroniczna wg programu kosztorysowego, DWG,
o wykonanie kosztorysów inwestorskich 3 egz wersja papierowa i 1 egz wersja elektroniczna wg programu kosztorysowego, DWG,
o opracowanie informacji Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia - 2 egz wersja papierowa i 1 egz wersja elektroniczna PDF,
o opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 2 egz wersja papierowa i 1 egz wersja elektroniczna PDF,
Wersję elektroniczną należy przekazać na płycie CD -1 egz.
Dokumentacja projektowa musi być zgodna z obowiązującymi przepisami oraz normami techniczno-budowlanymi i wskazywać rozwiązania standardowe gwarantujące optymalizację kosztów.
Wykonawca musi opisać proponowane materiały za pomocą parametrów technicznych, bez podawania ich nazw. Jeśli spełnienie tego warunku nie jest możliwe, należy wskazać co najmniej dwóch producentów tych materiałów.

2. Wykonawca zobowiązany będzie do:
o realizacji czynności określonych w art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku, poz. 1333 ze zm.),
o realizacji usługi z należytą starannością, zgodnie z najlepszymi praktykami stosowanymi przy projektowaniu,
o zapewnienia wykonania opracowania przez osoby posiadające stosowne uprawnienia w wymaganym zakresie,
o bieżącej współpracy z przedstawicielami zamawiającego i wykonania dokumentacji w uzgodnieniu zamawiającym,
o przygotowania projektu odpowiedzi na zapytania wykonawców w trakcie trwania postępowania mającego na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych - jeśli zaistnieje taka potrzeba,
o pełnienia nadzoru autorskiego.

3. Zamawiający nie posiada dokumentacji budowlanej obiektu. Wykonawca jest zobowiązany przed złożeniem oferty przeprowadzić wizję lokalną i we własnym zakresie ocenić zakres przewidywanych robót remontowych.
Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

Składanie ofert:
Ofertę sporządzoną według wzoru określonego załącznikiem nr 1 do zaproszenia do składania ofert podpisaną przez osobę umocowaną do reprezentowania wykonawcy należy złożyć w formie papierowej w sekretariacie TBS w Brzezinach spółka z o.o. do dnia 6 sierpnia 2021 roku do godz. 12.00 lub, w tym samym terminie, przekazać w formie skanu pocztą elektroniczną na adres sekretariat@tbsbrzeziny.pl.

Miejsce i termin realizacji:
Przewidywany termin realizacji zamówienia do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
II. Warunki udziału w postępowaniu:
o w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
o zamawiający wymaga aby wykonawca dysponował odpowiednią wiedzą i doświadczeniem oraz potencjałem technicznym i osobami uprawnionymi do wykonywania opracowań w wymaganym zakresie.
Spełnianie ww. warunków musi być potwierdzone oświadczeniem podpisanym przez osobę umocowaną do występowania w imieniu oferenta (wg wzoru określonego załącznikiem nr 2 do zaproszenia). Ocena będzie dokonana wg formuły spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu załączonym do oferty.
Wskazane jest posiadanie doświadczenia w realizacji, w okresie ostatnich pięciu lat, opracowań w zakresie porównywalnym do zakresu i wartości robót będących przedmiotem zaproszenia.
Zamawiający przewiduje realizację zamówienia na zasadach i warunkach określonych w treści umowy, której wzór stanowi załącznik nr 4 do zaproszenia.
Na etapie składania ofert wykonawca może przedłożyć kserokopie dokumentów potwierdzających:
a/ posiadanie wymaganych uprawnień oraz aktualnego zaświadczenia o wpisie do właściwej branżowo Izby,
b/ uprawnienie do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
c/ ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,
d/ doświadczenie - referencje (opcjonalnie),
z tym, że dostarczenie potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę dokumentów wymienionych w pkt a/, b/ i c/ wymagane będzie od wybranego wykonawcy przed podpisaniem umowy.
III. Ocena ofert dokonywana będzie pod względem:

1. spełniania warunków formalnych i warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia/ nie spełnia,

2. kryteriów merytorycznych, którymi są:
1/ cena za całość opracowania niepodlegająca waloryzacji. Cena oferty stanowić musi cenę ryczałtową brutto obejmującą wszystkie prace niezbędne do wykonania dokumentacji zgodnie z wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz wymogami zamawiającego
waga 80%
z zastosowaniem wzoru: (cena brutto oferty najniższej : cena brutto oferty badanej)x waga
2/ termin (liczony ilością dni od daty podpisania umowy) przekazania uzgodnionej kompletnej dokumentacji
waga 20%
z zastosowaniem wzoru: (najkrótszy oferowany termin : termin określony w ofercie badanej) x waga.
Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji po uzyskaniu oferty oraz, że ostatecznego wyboru Wykonawcy robót dokonają przedstawiciele Wspólnoty Mieszkaniowej.

Kontakt:
Do udzielania informacji dotyczących niniejszego zaproszenia uprawniona jest kierownik Działu Zarządzania Majątkiem TBS w Brzezinach Spółka z o.o. Barbara Kozłowska tel. 46 874 26 21

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.