Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty remontowe i inwestycyjne w budynku

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Roboty remontowe i inwestycyjne w budynku

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
powiat: Kraków
zampub@pk.edu.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Roboty remontowe i inwestycyjne w budynku DS-4 Politechniki Krakowskiej przy Ul. Skarżyńskiego 9 w Krakowie
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Roboty remontowe i inwestycyjne w budynku DS-4 Politechniki Krakowskiej przy Ul. Skarżyńskiego 9 w Krakowie.
Realizacja w zakresie zadania obejmuje trzy tematy:
Temat nr 1 - Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń : pralni na apartamenty i pomieszczeń biurowych na pralnię na piętrach II - X (ETAP 1 - PRALNIE) w budynku DS-4 (21-7), Ul. Skarżyńskiego 9 w Krakowie".
Zakres zamówienia:
-roboty rozbiórkowe i wywozy, demontaże,
-roboty ogólnobudowlane (murowanie, tynkowanie, malowanie, flizowanie, stolarka drzwiowa, izolacje p. wodne, wylewki podposadzkowe, posadzki płytkowe,
-roboty instalacji elektrycznych i towarzyszących (uzupełnienia okablowania, oprawy elektryczne, rozdzielnie elektryczne, pomiary powykonawcze),
-roboty instalacji sanitarnych i towarzyszących (wod-kan, biały montaż, c.o.).
Temat nr 2 - Budowa instalacji solarnej z technologią wspomagania ogrzewania ciepłej wody użytkowej dla budynku 21-7, Domu Studenckiego nr 4 na działce nr 21/96, obręb 6, jedn. ew. Nowa Huta, przy Ul. Skarzyńskiego 9 w Krakowie,
Zakres zamówienia:
-roboty rozbiórkowe i wywozy, demontaże,
-roboty ogólnobudowlane (izolacje termiczne, konstrukcje stalowe cynkowane, murowanie, tynkowanie, malowanie, flizowanie, posadzki płytkowe,
-roboty instalacji elektrycznych i towarzyszących (okablowanie zasilania, osprzęt elektryczny, oprawy elektryczne, pomiary powykonawcze),
-roboty instalacji sanitarnych i towarzyszących (wentylacja grawitacyjna wspomagana, instalacja solarna, próby pomontażowe),
Temat nr 3 - Remont korytarzy i kuchni na I piętrze w budynku DS-4 (21-7), Ul. Skarżyńskiego 9 w Krakowie
Zakres zamówienia:
-roboty rozbiórkowe i wywozy, demontaże,
-roboty ogólnobudowlane (murowanie, tynkowanie, malowanie, flizowanie, stolarka okienna i drzwiowa, izolacje p.wodne, wylewki podposadzkowe, posadzki z PCV zgrzewane,
-roboty instalacji elektrycznych i towarzyszących (okablowanie zasilania, osprzęt elektryczny, oprawy elektryczne, pomiary powykonawcze),
-roboty instalacji sanitarnych i towarzyszących (wod-kan, biały montaż, c.o.).

Wymagany minimalny okres gwarancji: - na roboty budowlane - na okres 5 lat licząc od daty odbioru końcowego, na dostarczone i zamontowane urządzenia, stolarkę i ślusarkę - min. Gwarancja Producenta.

CPV: 45453000-7, 45310000-3, 45330000-9-, 45400000-1, 45410000-4, 45421000-4, 45430000-0, 45442100-8, 45451000-3

Dokument nr: 2021/BZP 00125159, KA-2/052/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-09 12:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.pk.edu.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-propublico.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl (dalej jako: "Platforma") oraz poczty elektronicznej zampub@pk.edu.pl Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
2. Wykonawca przystępując do postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w
Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://e-propublico.pl oraz uznaje go za wiążący.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie.
4. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu
osobistego.
5.Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo - aplikacyjne pozwalające na
korzystanie z Platformy: stały dostęp do sieci Internet, posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki
poczty elektronicznej (e-mail), komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux, zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z
najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera), włączona obsługa JavaScript oraz
Cookies.
6.Zamawiającydopuszcza następujący format przesyłanych danych: pliki o wielkości do 80
MB w formatach: .pdf,.doc, .docx., .xlsx, .xml. z zastrzeżeniem, że zamawiający zaleca format .pdf.
7. Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:
załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z załącznikami, nie jest
dostępny dla Zamawiającego i przechowywany jest na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej.
Zamawiający otrzyma dostęp do pliku dopiero po upływie terminu otwarcia ofert; oznaczenie czasu
odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), widoczne przy wysłanym dokumencie w kolumnie "Data przesłania"; o terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie.
8. W postępowaniu, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są
za pośrednictwem Platformy (karta "Wiadomości"). Za datę wpływu oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz informacji przesłanych za pośrednictwem Platformy, przyjmuje się datę ich
zamieszczenia na Platformie.
9. Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, składa się pod rygorem nieważności
w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej za
pośrednictwem Platformy, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi. Szczegółowe określenie zasad związanych z obowiązkiem informacyjnym RODO zawarto w rozdziale 28 SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe określenie zasad związanych z ograniczeniami stosowania RODO zawarto w rozdziale 28 SWZ

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-09 11:00
Miejsce składania ofert: https://e-propublico.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-10-29

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: KA-2/052/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Roboty remontowe i inwestycyjne w budynku DS-4 Politechniki Krakowskiej przy ul. Skarżyńskiego 9 w Krakowie.
Realizacja w zakresie zadania obejmuje trzy tematy:
Temat nr 1 - Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń : pralni na apartamenty i pomieszczeń biurowych na pralnię na piętrach II - X (ETAP 1 - PRALNIE) w budynku DS-4 (21-7), ul. Skarżyńskiego 9 w Krakowie".
Zakres zamówienia:
-roboty rozbiórkowe i wywozy, demontaże,
-roboty ogólnobudowlane (murowanie, tynkowanie, malowanie, flizowanie, stolarka drzwiowa, izolacje p. wodne, wylewki podposadzkowe, posadzki płytkowe,
-roboty instalacji elektrycznych i towarzyszących (uzupełnienia okablowania, oprawy elektryczne, rozdzielnie elektryczne, pomiary powykonawcze),
-roboty instalacji sanitarnych i towarzyszących (wod-kan, biały montaż, c.o.).
Temat nr 2 - Budowa instalacji solarnej z technologią wspomagania ogrzewania ciepłej wody użytkowej dla budynku 21-7, Domu Studenckiego nr 4 na działce nr 21/96, obręb 6, jedn. ew. Nowa Huta, przy ul. Skarzyńskiego 9 w Krakowie,
Zakres zamówienia:
-roboty rozbiórkowe i wywozy, demontaże,
-roboty ogólnobudowlane (izolacje termiczne, konstrukcje stalowe cynkowane, murowanie, tynkowanie, malowanie, flizowanie, posadzki płytkowe,
-roboty instalacji elektrycznych i towarzyszących (okablowanie zasilania, osprzęt elektryczny, oprawy elektryczne, pomiary powykonawcze),
-roboty instalacji sanitarnych i towarzyszących (wentylacja grawitacyjna wspomagana, instalacja solarna, próby pomontażowe),
Temat nr 3 - Remont korytarzy i kuchni na I piętrze w budynku DS-4 (21-7), ul. Skarżyńskiego 9 w Krakowie
Zakres zamówienia:
-roboty rozbiórkowe i wywozy, demontaże,
-roboty ogólnobudowlane (murowanie, tynkowanie, malowanie, flizowanie, stolarka okienna i drzwiowa, izolacje p.wodne, wylewki podposadzkowe, posadzki z PCV zgrzewane,
-roboty instalacji elektrycznych i towarzyszących (okablowanie zasilania, osprzęt elektryczny, oprawy elektryczne, pomiary powykonawcze),
-roboty instalacji sanitarnych i towarzyszących (wod-kan, biały montaż, c.o.).

Wymagany minimalny okres gwarancji: - na roboty budowlane - na okres 5 lat licząc od daty odbioru końcowego, na dostarczone i zamontowane urządzenia, stolarkę i ślusarkę - min. Gwarancja Producenta.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45442100-8 - Roboty malarskie

45451000-3 - Dekorowanie
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-10-29
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej rękojmi na roboty budowlane
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł
2. Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający uzna wyżej wymieniony warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej po 2 roboty budowlane (jako 2 odrębne umowy) obejmujące swoim zakresem:
- dla tematu nr 1 i 3 - remont / przebudowę obiektu użyteczności publicznej / przemysłowego / mieszkaniowego
- dla tematu nr 2 - wykonanie/ wymianę instalacji solarnej na obiektach użyteczności publicznej/ przemysłowych/mieszkaniowych,

2) dysponuje lub będzie dysponował :
a) kierownikiem robót budowlanych: posiadającym uprawnienia budowlane do prowadzenia robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa
b) kierownikiem branży sanitarnej posiadający uprawnienia budowlane w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa
c) kierownikiem branży elektrycznej posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa

Osoby wymienione powyżej powinny posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 r., poz. 1278) oraz ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 768), albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawa Budowlanego oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2016 r., poz. 65)
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień
złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
Odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć:
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - jeżeli dotyczy.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że
Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów
2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień
złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami.
2) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy
gwarancyjnej tego ubezpieczenia zgodnie z pkt. 7.2 SWZ.
3) Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających
czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Oferta winna zawierać:
a) wypełniony formularz ofertowy- załącznik nr 2 do SWZ,
b) kosztorys ofertowy ze stawką robocizny, narzutami (ko, zysk), podstawami nakładów, ilościami i cenami jednostkowymi robót - wydruk w wersji uproszczonej (w podziale na Temat 1, Temat 2 i Temat 3).
c) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału
w zakresie wskazanym przez Zamawiającego - załącznik nr 3 do SWZ,
d) jeśli dotyczy - zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (załącznik nr 4 do
SWZ),
e) jeśli dotyczy - oświadczenie podmiotu trzeciego o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
oraz spełnianiu warunków udziału w zakresie wskazanym przez Zamawiającego - załącznik nr
3A do SWZ.
f) jeśli dotyczy - pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika prawo do podpisania oferty oraz innych dokumentów składanych wraz z ofertą , a w przypadku podmiotów występujących wspólnie, pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu, winno być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:
1) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;
2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
3. Zamawiający nie określa sposobu spełniania warunków udziału w postępowaniu przez
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. W odniesieniu do warunków określonych w pkt 7 SWZ, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. W przypadku, o którym mowa powyżej w pkt 4., wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie (na formularzu ofertowym), z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
6. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia zamawiający
bada, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych wykonawców.
7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument
"Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału", składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak
podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim
każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiany Umowy, o których mowa w ust. 1, muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 454 oraz art. 455 ustawy Pzp.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści Umowy, w szczególności w zakresie:
1) terminu realizacji przedmiotu umowy ,
2) materiałów zaoferowanych w ofercie,
3) osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez Strony,
4) zmiany Podwykonawcy, rezygnacji z Podwykonawcy, wprowadzenia nowego Podwykonawcy, powierzenia określonego zakresu Podwykonawcy lub zmiany zakresu części prac powierzonych Podwykonawcy,
5) wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy,
6) konieczności wprowadzenia zmian w zakresie zmian w zakresie Przedmiotu umowy lub w
sposobie jego wykonania na etapie realizacji robót budowlanych w związku z następstwem
wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na realizację
Przedmiotu umowy,
7) konieczności wprowadzenia zmian do umowy będących następstwem działania organów
administracji lub innych podmiotów, związanych z przekroczeniem obowiązujących terminów
wydawania lub odmowy wydania decyzji, zezwoleń, uzgodnień będących następstwem okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy.
- Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez
Wykonawcę.
- W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w niniejszym paragrafie uzasadniających dokonanie zmian w niniejszej umowie konieczne jest złożenie stosownego wniosku/pisma przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego: opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany.
- Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego
przez obie strony, pod rygorem nieważności, za wyjątkiem wyraźnie wskazanych sytuacji, w
których zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, zmiana umowy nie wymaga zawarcia aneksu.

Pełny katalog rodzaju i zakresu zmian do umowy oraz szczegółowe warunki ich wprowadzenia
zawiera załącznik nr 5 do SWZ - Projekt umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej rękojmi na roboty budowlane
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-07

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.