Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
18827z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: ,,Przebudowa dróg gminnych...

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: ,,Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych na osiedlu Leśnym

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA GNIEW
Plac Grunwaldzki 1
83-140 Gniew
powiat: tczewski
zp@gniew.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/487664
Województwo: pomorskie
Miasto: Gniew
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: ,,Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych na osiedlu Leśnym
w Tymawie wraz z niezbędną infrastrukturą - etap I"
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje prowadzenie nadzoru inwestorskiego w zakresie następujących branż:
a) drogowej,
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
(Inspektor wiodący - branża drogowa - w ramach prowadzonego nadzoru zapewni nadzór w wymienionych branżach - rozliczenie następować będzie tylko z Inspektorem wiodącym).
Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas realizacji robót budowlanych na podstawie dokumentacji pn.: ,,Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych na osiedlu Leśnym w Tymawie wraz z niezbędną infrastrukturą" oraz na podstawie decyzji pozwolenia na budowę nr WB.6740.1.67.2017 z dnia 23.06.2017 r.

Nadzorowi inwestorskiemu podlegać będą roboty budowlane, które obejmować będą etap I inwestycji, w następującym zakresie:
Projektem objęto układ drogowy obsługujący planowaną i istniejącą zabudowę mieszkaniową na Osiedlu Leśnym w Tymawie. Głównym założeniem rozwiązania komunikacyjnego jest konieczność wpisania się w wyznaczone wydzielenia geodezyjne pasa drogowego. Determinuje to rozwiązania geometrii w planie. Z uwagi na ograniczenia terenowe i uzbrojenie terenu wszystkie drogi na osiedlu zostały zaprojektowane w postaci pieszo - jezdni o szerokości 5,0m. W celu uspokojenia ruchu samochodowego i wymuszenia ograniczenia prędkości ruchu drogi na terenie osiedla ulice zostaną oznakowane albo teren zostanie oznakowany jako strefa zamieszkania, gdzie piesi i rowerzyści mają pierwszeństwo przed pojazdami.
Projektowany układ drogowy w etapie I tworzą następujące odcinki tras:
- trasa główna - dł. 418,07m,
- trasa L2 - dł. 97,85m,
- trasa L3 - dł. 102,09m,
- trasa L4 - dł. 147,98m.

Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do postępowania dotyczącego wyłonienia wykonawcy robót budowlanych zadania pn. ,,Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych na osiedlu Leśnym w Tymawie wraz z niezbędną infrastrukturą- etap I".
Powyższe postępowanie dostępne jest na platformie zakupowej zamawiającego, pod linkiem https://platformazakupowa.pl/transakcja/445188

CPV: 71247000-1

Dokument nr: 2021/BZP 00125172, RIN.271.8.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-02 12:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/gniew
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/gniew
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gniew
2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza ,,Wyślij wiadomość do zamawiającego".
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku ,,Wyślij wiadomość do zamawiającego" po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza, awaryjnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: zp@gniew.pl
3. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji "Komunikaty". Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
4. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
5. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
6. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce ,,Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.
7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce ,,Wyślij wiadomość do zamawiającego").
Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z rozdziałem 26 SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z rozdziałem 26 SWZ

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/487664
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-02 12:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/gniew

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-07-05

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: RIN.271.8.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje prowadzenie nadzoru inwestorskiego w zakresie następujących branż:
a) drogowej,
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
(Inspektor wiodący - branża drogowa - w ramach prowadzonego nadzoru zapewni nadzór w wymienionych branżach - rozliczenie następować będzie tylko z Inspektorem wiodącym).
Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas realizacji robót budowlanych na podstawie dokumentacji pn.: ,,Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych na osiedlu Leśnym w Tymawie wraz z niezbędną infrastrukturą" oraz na podstawie decyzji pozwolenia na budowę nr WB.6740.1.67.2017 z dnia 23.06.2017 r.

Nadzorowi inwestorskiemu podlegać będą roboty budowlane, które obejmować będą etap I inwestycji, w następującym zakresie:
Projektem objęto układ drogowy obsługujący planowaną i istniejącą zabudowę mieszkaniową na Osiedlu Leśnym w Tymawie. Głównym założeniem rozwiązania komunikacyjnego jest konieczność wpisania się w wyznaczone wydzielenia geodezyjne pasa drogowego. Determinuje to rozwiązania geometrii w planie. Z uwagi na ograniczenia terenowe i uzbrojenie terenu wszystkie drogi na osiedlu zostały zaprojektowane w postaci pieszo - jezdni o szerokości 5,0m. W celu uspokojenia ruchu samochodowego i wymuszenia ograniczenia prędkości ruchu drogi na terenie osiedla ulice zostaną oznakowane albo teren zostanie oznakowany jako strefa zamieszkania, gdzie piesi i rowerzyści mają pierwszeństwo przed pojazdami.
Projektowany układ drogowy w etapie I tworzą następujące odcinki tras:
- trasa główna - dł. 418,07m,
- trasa L2 - dł. 97,85m,
- trasa L3 - dł. 102,09m,
- trasa L4 - dł. 147,98m.

Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do postępowania dotyczącego wyłonienia wykonawcy robót budowlanych zadania pn. ,,Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych na osiedlu Leśnym w Tymawie wraz z niezbędną infrastrukturą- etap I".
Powyższe postępowanie dostępne jest na platformie zakupowej zamawiającego, pod linkiem https://platformazakupowa.pl/transakcja/445188
4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-07-05
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Inspektora Wiodącego
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do:
1) Wykazania, że dysponuje:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) dysponuje następującymi osobami:
a. Inspektor wiodący (1 osoba):
- posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, w tym wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - które upoważniają do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w zakresie prowadzenia nadzorów inwestorskich w specjalności drogowej w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia oraz doświadczenie przy realizacji 1 usługi polegającej na nadzorze inwestorskim nad robotami budowlanymi przy budowie lub przebudowie lub rozbudowie drogi o długości odcinka nie mniejszej niż 500 mb
b. podlegający inspektorzy:
- 1 osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, w tym wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - które upoważniają do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w zakresie prowadzenia nadzorów inwestorskich w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia oraz co najmniej 3 - letnie doświadczenie w nadzorowaniu robót budowlanych ww. specjalności;
o zamawiający dopuszcza łączenie kilku funkcji przez jedna osobę w przypadku posiadania kilku rodzaju uprawnień lub kwalifikacji.
o Osoby skierowane do wykonywania zadania muszą także w okresie realizacji zamówienia należeć do właściwej izby samorządu zawodowego.
Ww. osoby winny posiadać uprawnienia budowlane zgodne z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na podstawie art. 12, art. 12a i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zrzeszone we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 1725 z późn. zm.) lub spełniającą warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.), tj. osoba której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (,,świadczenie usług transgranicznych").
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym Wykonawca, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - zgodnie Załącznikiem nr 7 do SWZ;
3) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują :
Wykaz osób:
Inspektor wiodący (1 osoba):
- posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, w tym wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - które upoważniają do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w zakresie prowadzenia nadzorów inwestorskich w specjalności drogowej w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia oraz doświadczenie przy realizacji 1 usługi polegającej na nadzorze inwestorskim nad robotami budowlanymi przy budowie lub przebudowie lub rozbudowie drogi o długości odcinka nie mniejszej niż 500 mb - zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ;
podlegający inspektorzy:
- 1 osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, w tym wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - które upoważniają do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w zakresie prowadzenia nadzorów inwestorskich w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia oraz co najmniej 3 - letnie doświadczenie w nadzorowaniu robót budowlanych ww. specjalności - zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ;
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie określa przedmiotowych środków dowodowych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 18 ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Inspektora Wiodącego
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.