Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przeglądy konserwacyjne i serwis urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych wraz z...

Przedmiot:

Przeglądy konserwacyjne i serwis urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych wraz z przeprowadzeniem kontroli szczelności urządzeń zawierających f-gazy

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
ul. Wólczańska 49
90-608 Łódź
powiat: Łódź
607-287-361
wag@wup.lodz.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódź
Wadium: ---
Nr telefonu: 607-287-361
Termin składania ofert: 2021-08-04 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Przedmiotem zamówienia są usługi przeglądów konserwacyjnych i serwisu urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych wraz z przeprowadzeniem kontroli szczelności urządzeń zawierających f-gazy wykonywane w siedzibie Zamawiającego (ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź).
2. Umowa będzie obowiązywała od momentu jej zawarcia do dnia 31.12.2022 r.
3. Wykaz urządzeń, które zostaną objęte umową (wszystkie klimatyzatory są typu ,,split",
modele podano według schematu: jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna):
o 3 klimatyzatory AERMEC LCI085C + LCI085
o 1 klimatyzator AERMEC LCI070C + LCI070
o 1 klimatyzator AERMEC LCI050C + LCI050
o 2 klimatyzatory Mitsubishi Electric PKA-RP60KAL + SUZ-KA60VA2
o 3 klimatyzatory Midea MS11P1U-12HRFN1-QRD0W + MOZ-12HFN1-QRD0GW
o 1 klimatyzator Midea MS11PU-09HRFN1-QRD0W + MOZ-09HFN1-QRD0GW
o 1 klimatyzator Midea MSMABU-12HRDN1-QRD0GW + MOBA03-12HFN1-QRD0GW
o 1 klimatyzator Midea MSMAAU-09HRDN1-QRD0GW + MOBA03-09HFN1-QRD0GW
o 2 centrale wentylacyjne nawiewne SWEGON GOLD 04C SD
o 2 centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne SWEGON GOLD 05C RX
o 1 centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna SALDA RIS 5000 wraz ze współpracującym agregatem AERMEC ANL80C
o 1 centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna SALDA RIRS 2000 wraz ze współpracującym agregatem AERMEC ANL040C
o 1 centrala wentylacyjna nawiewna podwieszana SALDA VEKA 1000-14,4WL1EKO
4. W okresie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania łącznie
trzech przeglądów konserwacyjnych wszystkich wymienionych w ust. 3 urządzeń.
6. W ramach każdego przeglądu konserwacyjnego Wykonawca przeprowadzi następujące czynności:
o przegląd stanu technicznego i poprawności działania wszystkich elementów urządzeń,
w szczególności: filtrów powietrza, wymienników, połączeń rurowych, układów odprowadzania skroplin (w tym drożności), wentylatorów (ocena stanu łożysk), pompek skroplin, głowic, zaworów, nagrzewnic i chłodnic wodnych, pomp cyrkulacyjnych, przepustnic, uszczelek, układów sterujących, połączeń elektrycznych;
o czyszczenie jednostek wewnętrznych i zewnętrznych klimatyzatorów, w szczególności filtrów powietrza, wymienników, tac ociekowych przy użyciu środków chemicznych
o właściwościach dezynfekujących i odgrzybiających, nieagresywnych w stosunku do metali;
o czyszczenie wnętrza central wentylacyjnych, w szczególności wirników wentylatora, wymienników rotacyjnych, komór filtrów;
o przeprowadzenie kontroli szczelności urządzeń zgodnie z założeniami ustawy z dnia
15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 2065 z późń. zm.) oraz zgodnie
z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1516/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r.

7. W ramach zawartej umowy, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym (IV kwartał 2021 roku lub I kwartał 2022 roku), Wykonawca dostarczy i wymieni wszystkie filtry w centralach wentylacyjnych oraz odbierze i zutylizuje zużyte filtry. Centrale wentylacyjne wyposażone są
w następujące zestawy filtrów:
o SALDA RIS 5000 - 4 filtry kieszeniowe G4 470x570x350
o SALDA RIRS 2000 - 4 filtry kieszeniowe G4 420x380x350
o SALDA VEKA 1000-14,4WL1EKO - 1 filtr kieszeniowy ?5 566x283x250
o SWEGON GOLD 05C RX - 4 filtry kieszeniowe F7 355x425x335 (łącznie 8 filtrów na 2 centrale wentylacyjne)
o SWEGON GOLD 04C SD - 1 filtr kasetowy plisowany F5 710x350x130 (łącznie 2 filtry na 2 centrale wentylacyjne)
8. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca oraz jego pracownicy skierowani do wykonania czynności wskazanych w ust. 6 posiadali ważne certyfikaty (odpowiednio dla przedsiębiorcy
i dla personelu) wydane przez Urząd Dozoru Technicznego i uprawniające do serwisowania, konserwacji oraz kontroli szczelności urządzeń zawierających substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy cieplarniane.
9. Pracownik Wykonawcy wykonujący czynności wskazane w ust. 6 i 7 sporządzi protokół
z każdego przeglądu konserwacyjnego lub wymiany filtrów, który zostanie zatwierdzony przez Zamawiającego i przekazany przed wystawieniem faktury. Protokół z przeglądu konserwacyjnego będzie zawierał w szczególności: datę wykonania czynności, informację
o wykonanych czynnościach, informację o stwierdzonych usterkach i awariach wraz
z określeniem ich przyczyn (diagnozą), informacje niezbędne do wykonania przez Zamawiającego wpisu do CRO tj. wynik kontroli szczelności, ilość substancji kontrolowanej dodanej i odzyskanej, numery certyfikatów f-gaz przedsiębiorcy i personelu, modele i numery seryjne urządzeń poddanych przeglądowi.
10. Jeśli w ramach przeglądu konserwacyjnego zostaną stwierdzone nieprawidłowości w działaniu urządzeń, Wykonawca sporządzi wycenę usunięcia awarii i przywrócenia prawidłowego funkcjonowania, przy czym koszty robocizny zostaną naliczone zgodnie ze wskazaną
w formularzu cenowym stawką za roboczogodzinę prac serwisowych.
11. W przypadku, gdy Zamawiający w ciągu 5 dni roboczych liczonych od dnia zakończenia przeglądu konserwacyjnego stwierdzi, że z urządzenia wydobywa się nieprzyjemny zapach lub urządzenie nie działa prawidłowo i nie została dla niego określona w protokole przyczyna awarii, Wykonawca powtórzy dla danego urządzenia czynności wskazane w ust. 6 w terminie
5 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania reklamacji. Nie zostaną z tego tytułu naliczone Zamawiającemu dodatkowe opłaty. Zgłoszenie reklamacji nastąpi na adres e-mail Wykonawcy.
12. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych usterek lub awarii w terminie innym niż termin przeglądu konserwacyjnego, Wykonawca po uzyskaniu zgłoszenia od Zamawiającego zobowiązany będzie do ustalenia przyczyn ich wystąpienia (diagnostyki) oraz sporządzi wycenę ich usunięcia. Czas reakcji na zgłoszenie Zamawiającego nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych. Koszty robocizny, w tym diagnostyki, zostaną naliczone zgodnie ze wskazaną
w formularzu cenowym stawką za roboczogodzinę prac serwisowych.
13. Wykonawca przystąpi do naprawy stwierdzonych usterek lub awarii po uzyskaniu zgody od Zamawiającego na ich wykonanie i zatwierdzeniu przez Zamawiającego wyceny planowanych prac. Zamawiający nie zobowiązuje się do zlecania Wykonawcy wszystkich napraw,
w szczególności gdy przedstawiona przez Wykonawcę wycena części niezbędnych do naprawy będzie przekraczała ich wartość rynkową.
14. W przypadku niewykonania przeglądu do końca terminu wskazanego w ust. 4, przy braku zgody Zamawiającego na wykonanie prac w innym terminie, Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 15% wartości wynagrodzenia za jeden przegląd konserwacyjny wszystkich urządzeń.
15. Zamawiający odstąpi od naliczenia kary umownej, jeśli nienależyte wykonanie umowy będzie wynikiem okoliczności związanych z COVID-19.
16. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z wynagrodzenia, które ma otrzymać za zrealizowaną usługę.
17. Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia
w przypadku:
a. przekroczenia wskazanego w ust. 4 terminu realizacji zamówienia o czas dłuższy niż 5 dni roboczych, przy braku zgody Zamawiającego na wykonanie prac w innym terminie;
b. w przypadku trzykrotnego braku reakcji Wykonawcy na zgłoszenie przez zamawiającego reklamacji lub awarii. Za brak reakcji uważa się przekroczenie terminu wskazanego w ust. 11 i ust. 12 opisu przedmiotu zamówienia;
c. niewykonania usługi dostawy i wymiany filtrów w centralach wentylacyjnych
w uzgodnionym z Zamawiającym terminie.
18. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne przelewem z konta Zamawiającego na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

Dokument nr: SP-112/21-USL/63

Składanie ofert:
Wypełniony i podpisany formularz oferty (załącznik nr 1), należy dostarczy do siedziby Zamawiającego (ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź, budynek B, pokój 0.06) lub przesłać elektronicznie w formie skanu na adres: wag@wup.lodz.pl (prosimy o uwzględnienie w temacie wiadomości sygnatury zamówienia: SP-112/21-USL/63). TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu 04.08.2021 r. o godz. 1200, oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
Przeglądy będą odbywały się w dni robocze (pn. - pt.) w godz.ch pracy Zamawiającego (8.00 - 16.00)
w terminach:
pierwszy przegląd
w terminie 4 tygodni liczonych
od dnia zawarcia umowy
drugi przegląd
maj 2022 r.
trzeci przegląd
październik 2022 r.
5. Wykonanie przeglądu w terminie innym niż wskazany w ust. 4 wymaga zgody Zamawiającego.

Wymagania:
20. Strony dołożą wszelkich starań, aby wszelkie sporne kwestie rozwiązywać polubownie, a kiedy to okaże się niemożliwe, będą one rozpatrywane przez sąd powszechny w miejscu Zamawiającego.
III. KRYTERIA OCENY OFERT
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, której cena będzie najniższa. Cena oferty zostanie wyliczona według wzoru:
CO = 3 x CPR + CWF + 10 x CR
gdzie:
CO - cena oferty;
CPR - cena brutto za jeden przegląd konserwacyjny wszystkich urządzeń objętych umową, zgodnie
z ust. 6 opisu przedmiotu zamówienia;
CWF - cenna brutto za dostarczenie i wymianę wszystkich filtrów w centralach wentylacyjnych, zgodnie z ust. 7 opisu przedmiotu zamówienia;
CR - cena brutto za jedną roboczogodzinę prac serwisowych w terminie innym niż termin przeglądu konserwacyjnego i termin wymiany filtrów w centralach.
W przypadku wątpliwości co do wysokości zaoferowanej ceny, Zamawiający może zwrócić się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień, w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Informacja o wyniku postępowania zostanie opublikowana na stronie BIP WUP w Łodzi (http://wup.lodz.ibip.pl/public/).

Uwagi:
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
https://wuplodz.praca.gov.pl/ochrona-danych-osobowych
19. Strony zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie
i w celu określonym w umowie oraz do przestrzegania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.