Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
914z dziś
5370z ostatnich 7 dni
20258z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa wyposażenia meblowego i łazienkowego

Przedmiot:

Dostawa wyposażenia meblowego i łazienkowego

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: AMW SINEVIA Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim
Paderewskiego 6
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
powiat: nowodworski (mazowiecki)
biuro@amwsinevia.pl
https://amwsinevia.eb2b.com.pl/open-auctions.html
Województwo: mazowieckie
Miasto: Nowy Dwór Mazowiecki
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-04 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SVA/W/J/4620-39/2021: DOSTAWA wyposażenia meblowego i łazienkowego wraz z dostawą oraz rozładunkiem, wniesieniem, ustawieniem i montażem na wskazanym miejscu.
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa wyposażenia meblowego i łazienkowego wraz z dostawą oraz rozładunkiem, wniesieniem, ustawieniem i montażem na wskazanym miejscu.
Zamawiający wymaga, aby przedmiot umowy był fabrycznie nowy.
Na dostarczony przedmiot umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie niezbędnie i wymagane prawem dokumenty odniesienia (certyfikaty, deklaracje zgodności, gwarancje, dokument obsługi WZ protokół) dotyczące wbudowanych lub dostarczonych materiałów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, znajduje się w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. Wypełniony formularz cenowy należy złożyć wraz z ofertą.

CPV: 39290000-1

Dokument nr: 2021/BZP 00125135, SVA/W/J/4620-39/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-04 09:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://amwsinevia.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.amwsinevia.eb2b.com.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
1. W związku z korzystaniem ze środków komunikacji elektronicznej Zamawiający określa niezbędne informacje wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów a dnia 30.12.2020 r. sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie:
1) specyfikacja połączenia - wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
- Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
- Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, lub lepszej klasy, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x10,4, Linux; lub ich nowsze wersje;
- Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
- Włączona obsługa JavaScript;
- Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny odczytujący pliki pdf.
2) Format przesyłanych danych:
a) w zakresie wielkości i formatu plików:o pliki o wielkości do 50 MB w ogólnie dostępnych formatach.
b) w zakresie stosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego:o dokumenty w formacie ,,pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES, o dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż ,,pdf", wtedy należy użyć formatu XAdES.
c) w przypadku niekorzystania z kwalifikowanego podpisu elektronicznego,należy używać podpisu zaufanego lub osobistego.
3) Szyfrowanie i oznaczenie czasu przesyłanych danych, w tym składanych ofert:
o plik załączony przez Wykonawcę na elektronicznej Platformie Zakupowej i zapisany, jest w systemie zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.
o Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się po lewej stronie dokumentu w kolumnie ,,Data przesłania".
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, w tym oświadczenia, o którym mowa w Załączniku nr 3 do SWZ, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W tym zakresie Zamawiający korzysta z elektronicznej Platformy Zakupowej pod adresem amw sinevia.eb2b.com.pl.
3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie za pomocą elektronicznej Platformy Zakupowej, poprzez wykorzystanie do tego celu zakładki ,,Pytania/ Informacje" (nie dotyczy składania ofert). W przypadku niestosowania przez Wykonawcę postanowień SWZ w tym zakresie (inny sposób lub narzędzia komunikacji) informacje przekazane przez Wykonawcę w inny sposób mogą nie zostać uwzględnione przez Zamawiającego, co w konsekwencji będzie równoznaczne z uznaniem, że nie zostały przekazane.
4. Ofertę, pod rygorem nieważności, należy sporządzić w formie elektronicznej, tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: www.amwsinevia.eb2b.com.pl
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://amwsinevia.eb2b.com.pl/open-auctions.html
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-04 09:00
Miejsce składania ofert: Platforma Zakupowa www.amwsinevia.eb2b.com.pl w zakładce Załączniki przedmiotowego postępowania

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 140 dni

Wymagania:
1. Przystępując do postępowania, Wykonawca ma obowiązek wnieść wadium w wysokości:
2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).
2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach:
1) w pieniądzu,
2) w gwarancjach bankowych,
3) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium musi być złożone lub wpłynąć na rachunek Zamawiającego przez upływem terminu składania ofert.
4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, co najmniej na okres związania ofertą.
5. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacać na rachunek Zamawiającego w Banku PKO SA
O Jarosław nr 57 1240 6292 1111 0010 3708 7392, z adnotacją: ,,Wadium - SVA/W/J/4620-39/2021: Dostawa wyposażenia meblowego i łazienkowego wraz z dostawą oraz rozładunkiem, wniesieniem, ustawieniem i montażem na wskazanym miejscu. Budowa magazynu ogólnego przeznaczenia w kompleksie Rząska - 42 316 Rząska.", przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. Kopię dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu pieniężnego Wykonawca winien dołączyć do oferty.
6. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach (formie niepieniężnej), o których mowa w ust. 2 pkt 2-4, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia,
w postaci elektronicznej.
7. Wadium powinno być oznaczone w następujący sposób: WADIUM - nr zamówienia - nazwa postępowania lub w inny sposób umożliwiający identyfikację postępowania, którego dotyczy.
8. Wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu, winno gwarantować Zamawiającemu wypłatę pełnej kwoty wadium, w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 98 ust. 6 ustawy, bezwarunkowo
i nieodwołalnie, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą.
9. Niedopuszczalne jest wprowadzanie jakichkolwiek warunków ograniczających Zamawiającemu wypłacenie wadium
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: SVA/W/J/4620-39/2021:
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa wyposażenia meblowego i łazienkowego wraz z dostawą oraz rozładunkiem, wniesieniem, ustawieniem i montażem na wskazanym miejscu.

Zamawiający wymaga, aby przedmiot umowy był fabrycznie nowy.
Na dostarczony przedmiot umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie niezbędnie i wymagane prawem dokumenty odniesienia (certyfikaty, deklaracje zgodności, gwarancje, dokument obsługi WZ protokół) dotyczące wbudowanych lub dostarczonych materiałów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, znajduje się w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik
nr 2 do SWZ. Wypełniony formularz cenowy należy złożyć wraz z ofertą.
4.2.6.) Główny kod CPV: 39290000-1 - Wyposażenie różne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Zamawiający zastrzega sobie prawo niezrealizowania do 20% zakresu przedmiotu Umowy określonego w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do Umowy lub możliwość zwiększenia do 20% zakresu przedmiotu Umowy określonego w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do Umowy.
Realizacja prawa opcji nastąpi w przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy stanem rzeczywistym
a dokumentacją techniczną przekazaną przez Inwestora.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 140 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający przed wyborem oferty najkorzystniejszej wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia
wezwania,aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:1) odpisu lub informacji z
Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art.109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; lub Zamawiający nie wezwie jeżeli
uzyska je za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych w szczególności rejestrów
publicznych;2)Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 1), składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się o n w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury
przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa powyżej,
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. 3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1), zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego,właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis pkt 2) w zakresie terminu wystawienia dokumentu stosuje się odpowiednio.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Przystępując do postępowania, Wykonawca ma obowiązek wnieść wadium w wysokości:
2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).
2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach:
1) w pieniądzu,
2) w gwarancjach bankowych,
3) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium musi być złożone lub wpłynąć na rachunek Zamawiającego przez upływem terminu składania ofert.
4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, co najmniej na okres związania ofertą.
5. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacać na rachunek Zamawiającego w Banku PKO SA
O Jarosław nr 57 1240 6292 1111 0010 3708 7392, z adnotacją: ,,Wadium - SVA/W/J/4620-39/2021: Dostawa wyposażenia meblowego i łazienkowego wraz z dostawą oraz rozładunkiem, wniesieniem, ustawieniem i montażem na wskazanym miejscu. Budowa magazynu ogólnego przeznaczenia w kompleksie Rząska - 42 316 Rząska.", przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. Kopię dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu pieniężnego Wykonawca winien dołączyć do oferty.
6. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach (formie niepieniężnej), o których mowa w ust. 2 pkt 2-4, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia,
w postaci elektronicznej.
7. Wadium powinno być oznaczone w następujący sposób: WADIUM - nr zamówienia - nazwa postępowania lub w inny sposób umożliwiający identyfikację postępowania, którego dotyczy.
8. Wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu, winno gwarantować Zamawiającemu wypłatę pełnej kwoty wadium, w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 98 ust. 6 ustawy, bezwarunkowo
i nieodwołalnie, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą.
9. Niedopuszczalne jest wprowadzanie jakichkolwiek warunków ograniczających Zamawiającemu wypłacenie wadium.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie
w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SWZ składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegający się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia. 2.
W przypadku,kiedy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, wówczas mają obowiązek
ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.Przedmiotowe pełnomocnictwo należy załączyć do oferty. 3. W przypadku wyboru
oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, przed podpisaniem umowy w sprawie udzielenia
zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców poświadczoną
"za zgodność z oryginałem". Umowa taka zaleca się aby zawierała: oznaczenie stron umowy, cel
i sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z Wykonawców, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji, rękojmi).
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy w przypadku:
1) wystąpienia istotnych zmian dokumentacji projektowej (wynikających z błędów projektowych, zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zmiany Polskich Norm lub innych dokumentów normalizacyjnych) skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień w dokumentacji projektowej, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację dostawy - zmianie może ulec termin realizacji Umowy o czas niezbędny do zrealizowania dostawy na podstawie zmienionej dokumentacji projektowej;
2) w razie konieczności zmiany materiałów lub urządzeń w przypadku zmiany przeznaczenia obiektu lub zmiany funkcji pomieszczeń - zmianie może ulec termin realizacji Umowy o czas niezbędny do zrealizowania dostawy według aktualnych potrzeb, przy czym nie może ulec zmianie wartość Umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-02

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.