Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont, przebudowa ,zmiana sposobu użytkowania I piętra istniejącego budynku

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Remont, przebudowa ,zmiana sposobu użytkowania I piętra istniejącego budynku

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA MIEJSKA ŻORY
Aleja Wojska Polskiego 25
44-240 Żory
powiat: Żory
324348245
zp@um.zory.pl
https://zory.logintrade.net/zapytania_email,52376,b412d8b9fa43f047159146cfe8e3517a.html
Województwo: śląskie
Miasto: Żory
Wadium: 20.000,00 zł
Nr telefonu: 324348245
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont,przebudowa ,zmiana sposobu użytkowania Ipiętra istniejącego bud. dawnej Biblioteki na potrzeby ZSS wraz z remontem pomieszczeń na parterze obecnego ZSS,dobudową klatki schod.do istniejącego budynku
Krótki opis przedmiotu zamówienia

A. Roboty budowlane dotyczące wyłącznie etapu I tj. robót w zakresie istniejącego budynku byłej biblioteki miejskiej tym m.in.: oprzebudowa i remont istniejących pomieszczeń budynku byłej biblioteki w tym m.in. roboty rozbiórkowe, roboty związane z wykonywaniem ścian działowych, roboty tynkarskie, malarskie, posadzkarskie, okładzinowe, sufity podwieszane, dostawa i montaż stolarki drzwiowej i okiennej itd. itp.
o budowa nowej klatki schodowej od strony wschodniej wraz z robotami wykończeniowymi
o termomodernizacja budynku tj. ocieplenie dachu i ścian budynku wraz ze wszystkimi robotami towarzyszącymi
o dostawa i montaż windy wewnętrznej wraz z budową nowego szachtu windowego
o wykonanie opaski obwodowej wokół budynku
o dostawa i montaż elementów wyposażenia stałego

B. Roboty elektryczne:
Zakres robót elektrycznych etap 1 (część budynku istniejąca) obejmuje następujące instalacje:
o zasilanie i rozdział energii elektrycznej,
o wyłącznika i przycisków przeciwpożarowych prądu,
o oświetlenia podstawowego,
o awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego,
o gniazd wtyczkowych,
o zasilania 3 fazowego,
o przeciwprzepięciowa,
o przeciwporażeniowa,
o odgromową,
o oświetlenia elewacji,
o demontaż starej instalacji elektrycznej.

C. Zakres robót niskoprądowych etap 1 (część budynku istniejąca) obejmuje następujące instalacje:
o instalacja teletechniczna,
o instalacja telewizji dozorowej,
o instalacja sygnalizacji włamania,
o instalacja do odbioru telewizji naziemnej i satelitarnej,
o instalacja zegarowa i dzwonkowa,
o instalacja nagłośnienia sala nr 0.23 i sala nr 1.22,
o instalacja oddymiania,
o demontaż starej instalacji niskoprądowej.

D. Instalacje sanitarne wewnętrzne i zewnętrzne (przyłącza):
o instalacja węzła cieplnego trzyfunkcyjnego,
o instalacja centralnego ogrzewania (w zakresie wskazanym w projekcie) wraz z wymianą grzejników,
o instalacja ciepła technologicznego i centralnego ogrzewania dla nowego budynku (instalacje do wyjścia z budynku zakończyć zaworami i otworem rewizyjnym z drzwiczkami w posadzce/kanale),
o instalacja wentylacji hybrydowej wraz z pomiarem wydajności,
o instalacja klimatyzacji wraz z doprowadzeniem zasilania elektrycznego i przewodu sterowniczego z jednostki zewnętrznej do jednostek wewnętrznych, instalacją odprowadzenia skroplin,
o instalacja zimnej i ciepłej wody,
o instalacja kanalizacji sanitarnej,
o instalacja hydrantowa wraz z pomiarem wydajności hydrantów,
o przyłącza zewnętrzne wg dokumentacji rysunkowej - zakres I etap,
o demontaż starych instalacji,
o instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla całego obiektu.

CPV: 45000000-7, 45111200-0, 45112700-2, 45223100-7, 45261210-9, 45262410-8, 45262500-6, 45311100-1, 45311200-2, 45312310-3

Dokument nr: 2021/BZP 00124866, ZP.271.4.26.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-09 12:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://zory.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zory.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W
postępowaniu o udzieleniu zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się przy użyciu Platformy do elektronicznej obsługi zamówień. Ofertę, oświadczenie, o których mowa w
art. 125 ust. 1 ustawy Pzp należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Szczegóły dotyczące komunikacji zostały opisane SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że: - administratorem Pani/Pana danych osobowych
przetwarzanych w Urzędzie Miasta Żory jest Prezydent Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25, 44-240
Żory, tel. 32 4348200, email: umzory@um.zory.pl - inspektorem ochrony danych osobowych w
Urzędzie Miasta Żory jest Pani Sylwia Chrapek, kontakt: tel. 32 4348133, email: iod@um.zory.pl;-
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych
będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 oraz art.74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z 2019 r. poz.
2019 ze zm.), dalej ,,ustawa Pzp", osoby lub podmioty, którym na podstawie odrębnych przepisów
prawa przysługuje prawo kontroli, jak również osoby lub podmioty którym dane, zostaną udostępnione
w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(Dz.U.2016.1764 z późn.zm);- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1
ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, Zgodnie z
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
działania archiwów zakładowych (Dz.U.2011.14.67 z dnia 2011.01.20) teczki aktowe będą
przechowywane w archiwum zakładowym przez okres 5 lat w przypadku dokumentacji zamówień
publicznych;- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp; - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;- posiada Pani/Pan:na
podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;? na podstawie
art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;? na podstawie art. 18 RODO
prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; ? prawo do wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;- nie przysługuje Pani/Panu:? w związku z art. 17 ust.
3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;? prawo do przenoszenia danych
osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://zory.logintrade.net/zapytania_email,52376,b412d8b9fa43f047159146cfe8e3517a.html
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-09 12:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://zory.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 168 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.4.26.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

A. Roboty budowlane dotyczące wyłącznie etapu I tj. robót w zakresie istniejącego budynku byłej biblioteki miejskiej tym m.in.: oprzebudowa i remont istniejących pomieszczeń budynku byłej biblioteki w tym m.in. roboty rozbiórkowe, roboty związane z wykonywaniem ścian działowych, roboty tynkarskie, malarskie, posadzkarskie, okładzinowe, sufity podwieszane, dostawa i montaż stolarki drzwiowej i okiennej itd. itp.
o budowa nowej klatki schodowej od strony wschodniej wraz z robotami wykończeniowymi
o termomodernizacja budynku tj. ocieplenie dachu i ścian budynku wraz ze wszystkimi robotami towarzyszącymi
o dostawa i montaż windy wewnętrznej wraz z budową nowego szachtu windowego
o wykonanie opaski obwodowej wokół budynku
o dostawa i montaż elementów wyposażenia stałego

B. Roboty elektryczne:
Zakres robót elektrycznych etap 1 (część budynku istniejąca) obejmuje następujące instalacje:
o zasilanie i rozdział energii elektrycznej,
o wyłącznika i przycisków przeciwpożarowych prądu,
o oświetlenia podstawowego,
o awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego,
o gniazd wtyczkowych,
o zasilania 3 fazowego,
o przeciwprzepięciowa,
o przeciwporażeniowa,
o odgromową,
o oświetlenia elewacji,
o demontaż starej instalacji elektrycznej.

C. Zakres robót niskoprądowych etap 1 (część budynku istniejąca) obejmuje następujące instalacje:
o instalacja teletechniczna,
o instalacja telewizji dozorowej,
o instalacja sygnalizacji włamania,
o instalacja do odbioru telewizji naziemnej i satelitarnej,
o instalacja zegarowa i dzwonkowa,
o instalacja nagłośnienia sala nr 0.23 i sala nr 1.22,
o instalacja oddymiania,
o demontaż starej instalacji niskoprądowej.

D. Instalacje sanitarne wewnętrzne i zewnętrzne (przyłącza):
o instalacja węzła cieplnego trzyfunkcyjnego,
o instalacja centralnego ogrzewania (w zakresie wskazanym w projekcie) wraz z wymianą grzejników,
o instalacja ciepła technologicznego i centralnego ogrzewania dla nowego budynku (instalacje do wyjścia z budynku zakończyć zaworami i otworem rewizyjnym z drzwiczkami w posadzce/kanale),
o instalacja wentylacji hybrydowej wraz z pomiarem wydajności,
o instalacja klimatyzacji wraz z doprowadzeniem zasilania elektrycznego i przewodu sterowniczego z jednostki zewnętrznej do jednostek wewnętrznych, instalacją odprowadzenia skroplin,
o instalacja zimnej i ciepłej wody,
o instalacja kanalizacji sanitarnej,
o instalacja hydrantowa wraz z pomiarem wydajności hydrantów,
o przyłącza zewnętrzne wg dokumentacji rysunkowej - zakres I etap,
o demontaż starych instalacji,
o instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla całego obiektu.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45262410-8 - Wznoszenie konstrukcji budynków

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312310-3 - Ochrona odgromowa

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych

45422000-1 - Roboty ciesielskie

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

45442100-8 - Roboty malarskie

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 168 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert zostanie dokonana wg następujących kryteriów:1 Cena - 60
punktów2 Gwarancja na roboty budowlane - 40 punktów
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na roboty budowlane
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający uzna warunek zdolności technicznej lub zawodowej za spełniony, jeżeli: 1) Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie, przebudowie lub remoncie budynku kubaturowego o wartości nie mniejszej niż 2.500.000,00 zł brutto oraz załączy dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
2) Wykonawca skieruje osobę, do realizacji zamówienia w szczególności odpowiedzialne za:
a) kierowanie robotami budowlanymi w specjalności sieci i instalacji elektrycznych (uprawnienia w zakresie kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy),
b) kierowanie robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (uprawnienia w zakresie kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy bez ograniczeń),
c) kierowanie robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (uprawnienia w zakresie kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy)
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji kierowników robót
i sprawowanie ich przez jedną osobę pod warunkiem posiadania przez tę osobę odpowiednich uprawnień.
Przez uprawnienia ,,bez ograniczeń" wydane pod rządami aktualnie obowiązujących przepisów rozumie się uprawnienia w zakresie określonym przez te przepisy, natomiast uprawnienia wydane uprzednio mogą zawierać ograniczenia występujące ówcześnie w porządku prawno-administracyjnym pod warunkiem, że nie są to ograniczenia odpowiadające dokładnie ograniczeniom obecnym (kubaturowym), lub ograniczenia te nie są ograniczeniami uniemożliwiającymi posiadającej je osobie sprawowanie funkcji technicznych w budownictwie w zakresie umożliwiającym wykonanie prac objętych przedmiotem zamówienia.

W przypadku osób posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wymaga się aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane w art. 12a ustawy Prawo budowlane. Zamawiający uzna uprawnienia zdobyte na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy Prawo budowlane oraz właściwych aktów wykonawczych do niniejszej ustawy - w oparciu o art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2019.1186 ze zm.);
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania,
podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub
dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień składania, chyba że zamawiający jest w posiadaniu lub
ma dostęp do tych podmiotowych środków dowodowych:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i
miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego
roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
Uwaga: Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych
wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy robót budowlanych, w których
wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył;.
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Wypełniony formularz ofertowy (zwany dalej ofertą) musi zawierać następujące załączniki:
a. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp o niepodleganiu wykluczeniu i
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez zamawiającego
b. Oświadczenie w związku z art. 117 ust. 4 ustawy pzp, z którego wynika, które roboty
budowlane wykonają poszczególni wykonawcy w przypadku wykonawców wspólnie
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00117879/01 z dnia 2021-07-16
2021-07-16 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
ubiegających się o udzielenie zamówienia - jeżeli dotyczy
c. oświadczenie Wykonawcy dotyczące obowiązku podatkowego
d. zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby wykonania zamówienia lub inny dokument potwierdzający ten fakt - jeżeli
dotyczy,
e. pełnomocnictwo - jeśli dotyczy,
f. wadium jeżeli wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). Wadium musi posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, pod rygorem odrzucenia oferty
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim
przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie
prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem. Warunek dotyczący uprawnień
do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile został
sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2) ustawy Pzp, zostanie spełniony, jeżeli co
najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada
uprawnienia doprowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje
roboty budowlane, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. W odniesieniu do
warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub oświadczenia (o ile zostały
sformułowane) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na
zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te
zdolności są wymagane. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane
wykonają poszczególni Wykonawcy
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1Przyczyna/okoliczności Wystąpienie siły wyższej uniemożliwiającej zrealizowanie zamówienia w terminie umownym Skutek - zmiana w umowie/aneks Zmiana terminu realizacji zamówienia o tyle dni ile trwało usuwanie skutków siły wyższej i/lub ustąpienie siły wyższej 2Przyczyna/okoliczności Wystąpienie kolizji z równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, Skutek - zmiana w umowie/aneks Zmiana terminu realizacji zamówienia o tyle dnia ile trwało wstrzymanie robót związane z kolizją z równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami
3Przyczyna/okoliczności Konieczność wykonania robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwych do przewidzenia a które maja wpływ na termin realizacji zamówienia Skutek - zmiana w umowie/aneks Zmiana terminu realizacji zamówienia o tyle dni ile trwało wykonanie robót dodatkowych
4Przyczyna/okoliczności Znalezienie niewybuchów lub znalezisk archeologicznych Skutek - zmiana w umowie/aneks Zmiana terminu realizacji zamówienia o tyle dni ile trwało wstrzymanie robót związane z usunięciem niewybuchów lub prowadzeniem badań archeologicznych
5Przyczyna/okoliczności Wstrzymanie prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę Skutek - zmiana w umowie/aneks Spisanie aneksu do umowy wydłużającego termin wykonania robót o tyle dni ile trwało wstrzymanie robót.
6Przyczyna/okoliczności Wystąpienie kolizji z niezinwentaryzowanymi urządzeniami podziemnymi, sieciami i instalacjami Skutek - zmiana w umowie/aneks Zmiana terminu realizacji zamówienia o tyle dni ile trwało wstrzymanie robót związane z usunięciem kolizji.
7Przyczyna/okoliczności Potrzeba wykonania robót realizowanych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3-4 i ust. 2 ustawy PZP Skutek - zmiana w umowie/aneks Wydłużenie terminu realizacji zamówienia o tyle dni ile trwało wykonanie robót
8Przyczyna/okoliczności Zgłoszony przez Wykonawcę i potwierdzony przez Zamawiającego wpływ COVID-19 na należyte wykonanie umowy dotyczące w szczególności: 1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia;2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;3) poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów, ministra właściwego do spraw zdrowia lub Prezesa Rady Ministrów, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1-3 ustawy z 2.03.2020r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Dz.U.2020 poz. 374 ze zm. 4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;5) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania umowy;
6) okoliczności, o których mowa w pkt 1-5, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
Skutek - zmiana w umowie/aneks Zmiana umowy w szczególności poprzez:
1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części, 2)zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych, 3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy, o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert zostanie dokonana wg następujących kryteriów:1 Cena - 60
punktów2 Gwarancja na roboty budowlane - 40 punktów
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na roboty budowlane
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-07

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.